Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Doktor M,zdravstvene storitve d.o.o.
Sedež ali naslov: Spodnje Negonje 16c
Poštna številka: 3250
Kraj: Rogaška Slatina
Matična številka: 6619789000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca pacientov, evidenca zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pacienti: Zakon o zdravstveni dejavnosti Zakon o zdravniški službi Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju Kodeks medicinske etike in deontologije Zaposleni: 1.in 7.člen Zakona o evidencah na področju dela (UR.L. RS št. 40/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pacienti zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pacienti: Zdravljenje , povračilo stroškov zdravljenja Zaposleni: Izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za druge uradne namene, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno): Pacienti: trajno Zaposleni: izvirne listine iz 14, 17. in 19 člena ZEPDSV se hranijo kot listine trajne vrednosti, ostali podatki in dokumenti pa toliko časa, kolikor je potrebno za uresničevanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja in v zvezi z delovnim razmerjem
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitecv pravic posameznikaiz 30. in32. členaZakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Pacienti: Ime in priimek, EMŠO, telefonska številka, številka ZZZS, stalno oz. začasno prebivališče, podatki o zdravstvenem zavarovanju, podatki o osebnem zdravniku, zobozdravniku, ginekologu, pediatru, podatki o zdravstvenih storitvah, zdravstveni podatki; Zaposleni: priimek in ime, EMŠO, davčna številka,kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, telefonska številka, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, usposobljenost, zaposlitev za določen, nedoločen čas, invalid, upokojenec,datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja
 • Uporabniki zbirke: Pacienti:zdravnik, zdravstveno osebje, ki sodeluje v procesu zdravljenja, ZZZS, ZPIZ, zavarovalnice Vzajemna Adriatik, Triglav, programska hiša, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju Zaposleni: ZZZS. ZPIZ, na podlagi izrecbne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je omogočen pooblaščenim osebam in je določen z internimi predpisi. Dostop do osebnih podatkov je preprečen nepooblaščenim osebam.Prostori, v katerih se nahaja računalniška oprema, ki služi za obdelavo podatkov, ter nosilci osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, kot tudi kadar v njih ni pooblaščenih oseb.Prostori so varovani s protivlomno napravo. Digitalna zbirka osebnih podatkov na računalniškem sistemu in nosilcih je zaščitena s strojno in programsko opremo, s sistemom gesel, profesionalnih kartic ter kriptografskimi metodami. Papirni in drugi nosilci osebni podatkov so v zaklenjenih kovinskih ognjevarnih omarah. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Pacinti: Evidence o zavarovancih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije s področja zdravstvenega varstva v skladu z zakonom (76.člen ZZVZZ) Zaposleni: Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam