Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano
Sedež ali naslov: Prvomajska ulica 1
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 6489087000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH JAVNIH USLUŽBENCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za sklepanje in izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za namene uveljavljanja pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za namen zagotavljanja statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o javnem uslužbencu: osebno ime, datum rojstva, če oseba nima EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča ( ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država ), naslov začasnega prebivališča ( ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država ), izobrazba, ali je javni uslužbenec invalid, kategorija invalidnosti, ali je javni uslužbenec delno upokojen, ali javni uslužbenec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca ( in matična številka ), pri katerem javni uslužbenec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem javni uslužbenec opravlja dopolnilno delo ( ulica, hišna številka, poštna številka, kraj ); - podatki o delovnem dovoljenju javnega uslužbenca (tujci): vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje; - podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja javni uslužbenec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je javni uslužbenec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer javni uslužbenec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi javnega uslužbenca vsebuje konkurenčno klavzulo; - podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Finančno računovodska služba, - Pravno kadrovska služba - certifikacijski in akreditacijski organi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni javni uslužbenci zavoda, - prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih, - zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno-v personalnih mapah, se zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do teh omar imajo le za to posebej pooblaščeni javni uslužbenci, - objekt je protipožarno in protivlomno varovan, - ob zagonu računalnika mora pooblaščen javni uslužbenec vnesti lastno unikatno uporabniško ime in geslo, - organizacijski, tehnični in logično-tehnični postopki ter ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 10.12.2014 sprejela direktorica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - zaposleni v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - izvajanje pogodbe o zaposlitvi, izpolnjevanje zakonskih obveznosti glede plačila davkov, za namene uveljavljanja pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za namen zagotavljanja statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a)podatki o javnem uslužbencu: osebno ime, datum rojstva, če oseba nima EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča ( ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država ), naslov začasnega prebivališča ( ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država ), izobrazba, ali je javni uslužbenec invalid, kategorija invalidnosti, ali je javni uslužbenec delno upokojen, ali javni uslužbenec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca ( in matična številka ), pri katerem javni uslužbenec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem javni uslužbenec opravlja dopolnilno delo ( ulica, hišna številka, poštna številka, kraj ), številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; b)podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: - bruto plača za delo s polnim delovnim časom, - bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, - bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa ( nadurno delo ), - bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: - bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; izredno izplačilo ( izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače ): - bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, - dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; neto plača ( za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila ): - plača, - zaostalo izplačilo, - nadomestilo plače, - izredno izplačilo; d) podatki o drugih stroških dela: - povračilo stroškov v zvezi z delom, - regres za letni dopust, - jubilejna nagrada, - dodatna plačila, namenjena socialni varnosti javnih uslužbencev, - plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, - solidarnostna pomoč, - odpravnina, - stroški izobraževanja javnih uslužbencev, - davki na izplačane plače, - ostali stroški dela; č) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega javnega uslužbenca: prispevki v breme delodajalca: - plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, - plačani prispevki za starševsko varstvo, - plačani prispevki za zaposlovanje; prispevki v breme zavarovanca: - plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, - plačani prispevki za starševsko varstvo, - plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: a. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, b. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, c. Davčna uprava Republike Slovenije, d. Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, e. Finančno računovodska služba, f. Pravno kadrovska služba.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: a. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni javni uslužbenci zavoda, b. prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih, c. zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno-v personalnih mapah, se zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do teh omar imajo le za to posebej pooblaščeni javni uslužbenci, d. objekt je protipožarno in protivlomno varovan, e. ob zagonu računalnika mora pooblaščen javni uslužbenec vnesti lastno unikatno uporabniško ime in geslo, f. organizacijski, tehnični in logično-tehnični postopki ter ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 10.12.2014 sprejela direktorica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - zaposleni v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za namene uveljavljanja pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za namen zagotavljanja statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a. podatki o številu ur, b. skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, c. opravljene ur v času nadurnega dela, d. neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, e. neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, f. število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: a. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, b. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, c. Finančno računovodska služba, d. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: a. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni javni uslužbenci zavoda, b. prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih, c. zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno-v personalnih mapah, se zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do teh omar imajo le za to posebej pooblaščeni javni uslužbenci, d. objekt je protipožarno in protivlomno varovan, e. ob zagonu računalnika mora pooblaščen javni uslužbenec vnesti lastno unikatno uporabniško ime in geslo, f. organizacijski, tehnični in logično-tehnični postopki ter ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 10.12.2014 sprejela direktorica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O OBLIKAH RAZREŠEVANJA KOLEKTIVNIH DELOVNIH SPOROV PRI DELODAJALCU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - zaposleni v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za namen zagotavljanja statističnega spremljanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: I. Podatki o stavkah: a) podatki o delodajalcu: a. ime delodajalca, b. naslov delodajalca, c. matična številka delodajalca iz PRS, d. davčna številka delodajalca, e. šifra dejavnosti delodajalca po SKD, f. ime kolektivne pogodbe in šifra, g. število zaposlenih, h. šifra proračunskega porabnika; b) podatki o stavki: i. število delodajalcev, pri katerih je stavka potekala sočasno, j. število javnih uslužbencev, ki so neposredno sodelovali v stavki, k. število javnih uslužbencev, ki so posredno sodelovali v stavki, l. razlogi za stavko, m. ali so bile pred začetkom stavke uporabljene druge oblike razreševanja delovnih sporov ( pomirjanje, arbitraža ), n. trajanje stavke, o. število izgubljenih delovnih dni, p. ocena stroškov, ki jih je zaradi stavke utrpel delodajalec II. Podatki o arbitražah delovnih sporov: a) podatki o delodajalcu: q. ime delodajalca, r. naslov delodajalca, s. matična številka delodajalca iz PRS, t. davčna številka delodajalca, u. šifra dejavnosti delodajalca po SKD, v. ime kolektivne pogodbe in šifra, w. število zaposlenih, x. šifra proračunskega porabnika; b) podatki o sindikalni organizaciji ali skupini javnih uslužbencev ali javnem uslužbencu, ki je v sindikalnem sporu: y. ime sindikalne organizacije, z. naslov sindikalne organizacije, aa. število javnih uslužbencev, ki so stranke v delovnem sporu; c) podatki o arbitražah delovnih sporov: bb. vrsta delovnega spora, cc. razlogi za delovni spor, dd. ali je bil delovni spor rešen s pomočjo arbitraže.
 • Uporabniki zbirke: a. Statistični urad Republike Slovenije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: a. dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni javni uslužbenci zavoda, b. prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih, c. zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do teh omar imajo le za to posebej pooblaščeni javni uslužbenci, d. objekt je protipožarno in protivlomno varovan, e. ob zagonu računalnika mora pooblaščen javni uslužbenec vnesti lastno unikatno uporabniško ime in geslo, f. organizacijski, tehnični in logično-tehnični postopki ter ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 10.12.2014 sprejela direktorica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA O IZOBRAŽEVANJU IN STROKOVNEM USPOSABLJANJU JAVNIH USLUŽBENCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - zaposleni v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - uresničevanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - organizacijska enota, - vrsta izobraževanja oz. strokovnega usposabljanja, - vsebina oz. naslov izobraževanja oz. strokovnega usposabljanja, - čas in kraj izobraževanja oz. strokovnega usposabljanja, - številka potnega naloga, - čas trajanja izobraževanja oz. strokovnega usposabljanja, - poročilo o izobraževanju oz. strokovnem usposabljanju
 • Uporabniki zbirke: a. pooblaščeni javni uslužbenci zavoda, b. drugi uporabniki v skladu z zakonom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: a. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni javni uslužbenci zavoda, b. prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih, c. objekt je protipožarno in protivlomno varovan, d. ob zagonu računalnika mora pooblaščen javni uslužbenec vnesti lastno unikatno uporabniško ime in geslo, e. organizacijski, tehnični in logično-tehnični postopki ter ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 10.12.2014 sprejela direktorica .
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA KANDIDATOV, PRIJAVLJENIH NA OBJAVLJENO PROSTO DELOVNO MESTO

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kandidati za zaposlitev v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - preverjanje izpolnjevanja pogojev za zasedbo razpisanega delovnega mesta, uresničevanje pravic v zvezi s pravnim varstvom neizbranih kandidatov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a. osebno ime kandidata, b. naslov stalnega prebivališča, c. naslov začasnega prebivališča, d. izobrazba, e. poklic, ki ga opravlja kandidat, f. delovne izkušnje, znanja, veščine, g. rok za prijavo kandidatov, h. strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, i. naziv in opis del in nalog prostega delovnega mesta, tarifni razred prostega delovnega mesta, trajanje zaposlitve, delovni čas (polni ali krajši delovni čas), poskusno delo, j. številka prijave potrebe po javnem uslužbencu, k. dokazila o izpolnjevanju pogojev za delo na delovnem mestu, za katerega kandidira.
 • Uporabniki zbirke: a. kandidat, b. pooblaščeni javni uslužbenci zavoda, c. drugi uporabniki v skladu z zakonom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: a. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni javni uslužbenci zavoda, b. prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih, c. zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno-v personalnih mapah, se zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do teh omar imajo le za to posebej pooblaščeni javni uslužbenci, d. objekt je protipožarno in protivlomno varovan, e. ob zagonu računalnika mora pooblaščen javni uslužbenec vnesti lastno unikatno uporabniško ime in geslo, f. organizacijski, tehnični in logično-tehnični postopki ter ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 10.12.2014 sprejela direktorica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA VSTOPOV IN IZSTOPOV IZ PROSTOROV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: a. osebe, ki vstopajo v prostore zavoda
 • Namen obdelave osebnih podatkov: a. varovanje premoženja, življenja in telesa ter reda v prostorih zavoda
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a. osebno ime, b. številka in vrsta osebnega dokumenta, c. naslov stalnega ali začasnega prebivališča, d. zaposlitev, e. datum, ura in razlog vstopa ali izstopa iz prostorov.
 • Uporabniki zbirke: a. Pooblaščeni javni uslužbenci zavoda, b. Drugi uporabniki v skladu z zakonom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: a. dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni javni uslužbenci zavoda, b. prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih, c. objekt je protipožarno in protivlomno varovan, d. ob zagonu računalnika mora pooblaščen javni uslužbenec vnesti lastno unikatno uporabniško ime in geslo, e. organizacijski, tehnični in logično-tehnični postopki ter ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 10.12.2014 sprejela direktorica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA VIDEONADZORA DOSTOPA V SLUŽBENE PROSTORE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: a. osebe, ki vstopajo v prostore zavoda
 • Namen obdelave osebnih podatkov: a. varovanje ljudi in premoženja, b. zagotavljanje nadzora vstopa oz. izstopa v ali iz službenih prostorov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a. slikovni posnetek posameznika, b. datum in čas vstopa in izstopa iz prostora,
 • Uporabniki zbirke: a. pooblaščeni javni uslužbenci zavoda, b. drugi uporabniki v skladu z zakonom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: a. dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni javni uslužbenci zavoda, b. prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih, c. objekt je protipožarno in protivlomno varovan, d. ob zagonu računalnika mora pooblaščen javni uslužbenec vnesti lastno unikatno uporabniško ime in geslo, e. organizacijski, tehnični in logično-tehnični postopki ter ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 10.12.2014 sprejela direktorica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA VSTOPNIH ŠIFER ZA VKLOP IN IZKLOP ALARMA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: a. Pooblaščeni zaposleni v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano, b. delavci pogodbenega čistilnega servisa.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: a. uresničevanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo in izpolnjevanje pravic in obveznosti po pogodbi, katere predmet je čiščenje poslovnih prostorov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a. ime in priimek osebe b. šifra
 • Uporabniki zbirke: a. Pooblaščeni javni uslužbenci zavoda, b. Gospodarska družba, ki po pogodbi varuje zavodovo premoženje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: a. dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni javni uslužbenci zavoda, b. prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih, c. objekt je protipožarno in protivlomno varovan, d. ob zagonu računalnika mora pooblaščen javni uslužbenec vnesti lastno unikatno uporabniško ime in geslo, e. organizacijski, tehnični in logično-tehnični postopki ter ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 10.12.2014 sprejela direktorica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA PODATKOV O OPRAVLJENEM USPOSABLJANJU ZA VARNO DELO IN PREIZKUSIH USPOSOBLJENOSTI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - zaposleni v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - usposabljanje javnih uslužbencev za varno delo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a. ime in priimek, b. vrsta usposabljanja, c. datum usposabljanja, d. obseg in program usposabljanja, e. izvajalec usposabljanja f. rezultat preizkusa znanja.
 • Uporabniki zbirke: a. Pravno kadrovska služba, b. Inšpektorat Republike Slovenije za delo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: a. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni javni uslužbenci zavoda, b. prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih, c. zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno-v personalnih mapah, se zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do teh omar imajo le za to posebej pooblaščeni javni uslužbenci, d. objekt je protipožarno in protivlomno varovan, e. ob zagonu računalnika mora pooblaščen javni uslužbenec vnesti lastno unikatno uporabniško ime in geslo, f. organizacijski, tehnični in logično-tehnični postopki ter ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 10.12.2014 sprejela direktorica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA PODATKOV O PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH JAVNIH USLUŽBENCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - zaposleni v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za izvajanje zdravstvenih pregledov javnih uslužbencev, ki ustrezajo tveganjem za varnost in zdravje pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a. ime in priimek, b. napotnica za zdravstveni pregled
 • Uporabniki zbirke: a. Pravno kadrovska služba, b. Inšpektorat Republike Slovenije za delo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: a. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni javni uslužbenci zavoda, b. prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih, c. zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno-v personalnih mapah, se zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do teh omar imajo le za to posebej pooblaščeni javni uslužbenci, d. objekt je protipožarno in protivlomno varovan, e. ob zagonu računalnika mora pooblaščen javni uslužbenec vnesti lastno unikatno uporabniško ime in geslo, f. organizacijski, tehnični in logično-tehnični postopki ter ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 10.12.2014 sprejela direktorica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. EVIDENCA PODATKOV O NEZGODAH PRI DELU S SMRTNIM IZIDOM, NEZGODAH PRI DELU, ZARADI KATERE JE JAVNI USLUŽBENEC NEZMOŽEN ZA DELO VEČ KOT TRI DELOVNE DNI, KOLEKTIVNIH NEZGODAH, NEVARNIH POJAVIH IN UGOTOVLJENIH POKLICNIH BOLEZNIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - zaposleni v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - prijave Inšpektoratu Republike Slovenije za delo zaradi spremljanja in analiziranja vzrokov nezgod s smrtnim izidom, nezgod, zaradi katerih je javni uslužbenec nezmožen za delo več kot tri delovne dneve, kolektivnih nezgod, nevarnih pojavov in ugotovljenih poklicnih bolezni, zaradi načrtovanja politike preprečevanja nezgod in bolezni ter statističnih namenov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a. ime in priimek, spol, državljanstvo, EMŠO oz. datum rojstva v nezgodi udeleženega javnega uslužbenca; b. ime in priimek, spol, državljanstvo, EMŠO oz. datum rojstva javnega uslužbenca, pri katerem je bila ugotovljena poklicna bolezen, podatki o poklicni bolezni in odločba, s katero je javnem uslužbencu priznana poklicna bolezen.
 • Uporabniki zbirke: a. Inšpektorat Republike Slovenije za delo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: a. prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih, b. zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno-v personalnih mapah, se zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do teh omar imajo le za to posebej pooblaščeni javni uslužbenci, c. objekt je protipožarno in protivlomno varovan, d. ob zagonu računalnika mora pooblaščen javni uslužbenec vnesti lastno unikatno uporabniško ime in geslo, e. organizacijski, tehnični in logično-tehnični postopki ter ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 10.12.2014 sprejela direktorica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. EVIDENCA UPORABNIKOV INFORMACIJSKEGA SISTEMA NACIONALNEGA LABORATORIJA ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - zaposleni v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - uresničevanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - organizacijska enota, - elektronski naslov, - uporabniško ime, - obseg pravic dostopa.
 • Uporabniki zbirke: a. pooblaščeni javni uslužbenci zavoda, b. drugi uporabniki v skladu z zakonom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: a. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni javni uslužbenci zavoda, b. prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih, c. objekt je protipožarno in protivlomno varovan, d. ob zagonu računalnika mora pooblaščen javni uslužbenec vnesti lastno unikatno uporabniško ime in geslo, e. organizacijski, tehnični in logično-tehnični postopki ter ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 10.12.2014 sprejela direktorica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. EVIDENCA O POTNIH NALOGIH ZA SLUŽBENO POTOVANJE Z OBRAČUNOM

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: a. zaposleni v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano
 • Namen obdelave osebnih podatkov: a. uresničevanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a. ime in priimek osebe, b. datum potovanja, c. relacija potovanja, d. prevoženi kilometri,
 • Uporabniki zbirke: a. Pooblaščeni javni uslužbenci zavoda.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: a. dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni javni uslužbenci zavoda, b. prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih, c. objekt je protipožarno in protivlomno varovan, d. ob zagonu računalnika mora pooblaščen javni uslužbenec vnesti lastno unikatno uporabniško ime in geslo, e. organizacijski, tehnični in logično-tehnični postopki ter ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 10.12.2014 sprejela direktorica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. EVIDENCA O POTNIH NALOGIH Z OBRAČUNOM

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: a. zaposleni v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano
 • Namen obdelave osebnih podatkov: a. uresničevanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a. ime in priimek osebe, b. datum potovanja, c. relacija potovanja, d. prevoženi kilometri, e. poraba goriva.
 • Uporabniki zbirke: a. Pooblaščeni javni uslužbenci zavoda.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: a. dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni javni uslužbenci zavoda, b. prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih, c. objekt je protipožarno in protivlomno varovan, d. ob zagonu računalnika mora pooblaščen javni uslužbenec vnesti lastno unikatno uporabniško ime in geslo, e. organizacijski, tehnični in logično-tehnični postopki ter ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 10.12.2014 sprejela direktorica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. EVIDENCA KORISTNIKOV POČITNIŠKIH ENOT

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - zaposleni in upokojeni javni uslužbenci v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano in Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in druge osebe, ki najemajo počitniške enote
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - uresničevanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem posameznika in za uresničevanje pravic in obveznosti po najemnih pogodbah.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a. ime in priimek osebe, b. vrsta in lokacija počitniške enote, c. trajanje koriščenja počitniške enote
 • Uporabniki zbirke: a. pooblaščeni javni uslužbenci zavoda, b. drugi uporabniki v skladu z zakonom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: a. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni javni uslužbenci zavoda, b. prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih, c. zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno-v personalnih mapah, se zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do teh omar imajo le za to posebej pooblaščeni javni uslužbenci, d. objekt je protipožarno in protivlomno varovan, e. ob zagonu računalnika mora pooblaščen javni uslužbenec vnesti lastno unikatno uporabniško ime in geslo, f. organizacijski, tehnični in logično-tehnični postopki ter ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 10.12.2014 sprejela direktorica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. EVIDENCA O PODJEMNIH POGODBAH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - osebe, ki sklenejo podjemno pogodbo z zavodom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - izpolnjevanje pogodbenih pravic in obveznosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - stalno ali začasno prebivališče, - enotna matična številka občana, - davčna številka, - številka transakcijskega računa, - banka, pri kateri je odprt transakcijski račun.
 • Uporabniki zbirke: a. pooblaščeni javni uslužbenci zavoda, b. drugi uporabniki v skladu z zakonom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: a. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni javni uslužbenci zavoda, b. prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih, c. objekt je protipožarno in protivlomno varovan, d. ob zagonu računalnika mora pooblaščen javni uslužbenec vnesti lastno unikatno uporabniško ime in geslo, e. organizacijski, tehnični in logično-tehnični postopki ter ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 10.12.2014 sprejela direktorica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. EVIDENCA O AVTORSKIH POGODBAH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - osebe, ki sklenejo avtorsko pogodbo z zavodom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - izpolnjevanje pogodbenih pravic in obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - stalno ali začasno prebivališče, - enotna matična številka občana, - davčna številka, - številka transakcijskega računa, - banka, pri kateri je odprt transakcijski račun.
 • Uporabniki zbirke: a. pooblaščeni javni uslužbenci zavoda, b. drugi uporabniki v skladu z zakonom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: a. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni javni uslužbenci zavoda, b. prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih, c. objekt je protipožarno in protivlomno varovan, d. ob zagonu računalnika mora pooblaščen javni uslužbenec vnesti lastno unikatno uporabniško ime in geslo, e. organizacijski, tehnični in logično-tehnični postopki ter ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 10.12.2014 sprejela direktorica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. EVIDENCA FIZIČNIH OSEB, NA KATERIH IMENA SO BILI IZDANI RAČUNI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - osebe, ki sklenejo delovršno pogodbo, prodajno pogodbo in druge pogodbe z zavodom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izpolnjevanje pogodbenih pravic in obveznosti naročnikov oz. kupcev zavodovih storitev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - stalno ali začasno prebivališče.
 • Uporabniki zbirke: a. pooblaščeni javni uslužbenci zavoda, b. drugi uporabniki v skladu z zakonom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: a. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni javni uslužbenci zavoda, b. prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih, c. objekt je protipožarno in protivlomno varovan, d. ob zagonu računalnika mora pooblaščen javni uslužbenec vnesti lastno unikatno uporabniško ime in geslo, e. organizacijski, tehnični in logično-tehnični postopki ter ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 10.12.2014 sprejela direktorica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. EVIDENCA IZOBRAŽEVANJA S PODROČJA VARNEGA DELA Z ŽIVILI, S PITNO VODO IN HACCP DELAVNICE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - osebe, ki so udeleženci izobraževanj.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izpolnjevanje pogodbenih pravic in obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek udeleženca izobraževanja, - datum rojstva, - delovno mesto, - naziv, naslov in davčna številka organizacije, ki je udeleženca napotila na izobraževanje oziroma plačnika izobraževanja, - podatek o tem, ali je plačnik davčni zavezanec in v kolikor je davčni zavezanec njegovo Id. Št. za DDV
 • Uporabniki zbirke: a. pooblaščeni javni uslužbenci zavoda, b. drugi uporabniki v skladu z zakonom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: a. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni javni uslužbenci zavoda, b. prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih, c. objekt je protipožarno in protivlomno varovan, d. ob zagonu računalnika mora pooblaščen javni uslužbenec vnesti lastno unikatno uporabniško ime in geslo, e. organizacijski, tehnični in logično-tehnični postopki ter ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 10.12.2014 sprejela direktorica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam