Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DELAMARIS KAL D.O.O.
Sedež ali naslov: Kal 1
Poštna številka: 6257
Kraj: Pivka
Matična številka: 6088791000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. ZBIRKA O ZDRAVSTVENEM STANJU ZAPOSLENIH-BOLEZENSKI ZNAKI

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z živili. Rok hrambe (neobvezno): Trajno. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi, zunanji obiskovalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za preprečevanje nastanka in širjenja nalezljivih bolezni, ki se lahko prenašajo z živili, za druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katere se podatki nanašajo, za varovanje živil.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Priimek in ime, naslov prebivališča, delovno mesto, opis bolezenskih znakov, napotitev na zdravniški pregled, predlagani ukrepi. Za zunanje obiskovalce: ime podjetja ali ustanove od koder prihajajo.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: Interno, VURS, Inštitut za varovanje zdravja RS, Zdravstveni inšpektorat, Pooblaščeni izvajalec zdravniškega pregleda – javni zdravstveni zavod, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno – v knigah in personalnih mapah, se hrani v omarah. Podatki, ki se obdelujejo računalniško so zavarovani z ustrezno sistemsko in aplikativno programsko opremo. Dostop do podatkov imajo le pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. ZBIRKA O ZDRAVSTVENEM STANJU ZAPOSLENIH - INVALIDI

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pravic zaposlenih, izvajanje prijave podatkov pristojnim organom kot to določajo zakonske zahteve, posredovanje podatkov Skladu RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, za druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatek nanaša.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, evidenčna številka, delovno mesto, vrsta invalidnosti, opis priznanih omejitev, opis preostale delovne zmožnosti, vzrok nastanka invalidnosti, datum nastanka invalidnosti,odstotek telesne okvare, opis telesne okvare, datum nastanka, datum in številka sklepa.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: Interno, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno – v knjigah in personalnih mapah, se hrani v omarah. Podatki, ki se obdelujejo računalniško so zavarovani z ustrezno sistemsko in aplikativno programsko opremo. Dostop do podatkov imajo le pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. ZBIRKA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi (zaposelni za določen čas, zaposleni za nedoločen čas), tujci, ki opravljajo določeno dejavnost pri upravljalcu in imajo ustrezno dovoljenje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja, posredovanje podatkov ZPIZ-u, ZZZS-ju, sindikatovm in drugimpooblaščenim uporabnikom, vodenje obvezne dokumentacije glede delavcev- tujcev, uporaba podatkov za statistična raziskovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajna hramba na podlagi 14. člena Zakona o evidencah na področlju dela in socialne varnosti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, evidenčna številka, kraj in občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, transakcijski račun, priimek ob rojstvu, spol, stan, delovna doba, delovno razmerje, delovno mesto, oddelek, tarifni razred, družinski člani( sorodstveno razmerje, ime in priimek, datum rojstva, EMŠO, davčna, spol, državljanstvo), podatek o statusu tujca, izobrazba delavca (poklic, šola, stopnja šolske izobrazbe, stopnja strokovne izobrazbe, pridobljena znanja in usposabljanja), zdravstveno stanje (invalidnost in zdravniški pregeldi), kraj stalnega prebivališča, šolski naziv, datum podelitve naziva, dodatno znanje in izobraževanje, predhodne zaposlitve, datum začetka zaposlitve, status delavca, občina firme, izplačilno mesto, organizacijska enota, stroškovno mesto, delovno mesto, ali je dlovno razmerje sklenjeno za določen ali nedoločen čas, datum prekinitve delovnega razmerja, razlog prekinitve delovnega razmerja, število ur na teden, število dni letnega dopusta.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: Interno, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovernije, Pooblaščena banka zaposlenega, zavod RS za zaposlovanje, Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invlidov, DURS, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno - v knjigah in personalnih mapah, se hrani v omarah. Dostop do podatkov imajo le pooblaščene osebe. Podatki, ki se obdelujejo računalniško so zavarovani z ustrezno sistemsko in aplikativno programsko opremo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. ZBIRKA ODSOTNOSTI Z DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen zakona o evidencah na področju dela.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe obračuna plač, za izdelavo letnega plana proizvodnje in preventivne ukrepe – skrb za zaposlene, za statistična poročila, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katere se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5. let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime. evidenčna številka, št, ur bolniške odsotnosti v breme delodajalca, št. ur bolniške odsotnosti v breme ZZZS-ja, število dni dopusta.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: Interno, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Pooblaščena zavarovalnica, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju (npr. sindikat zaposlenih)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno – v knjigah in personalnih mapah, se hrani v omarah. Podatki, ki se obdelujejo računalniško so zavarovani z ustrezno sistemsko in aplikativno programsko opremo. Dostop do podatkov imajo le pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. ZBIRKA POŠKODB PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela, Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Zakon o delovnih razmerjih.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic, ki jih za primer poškodb pri delu,kolektivnih nezgod, ugotovljenih poklicnih bolezni in bolezni v zvezi z delom, uveljavljanje odškodninskih zahtevkov pri zavarovalnici, statistične analize v zvezi z nezgodami, vodenje frekvence nezgod, teže nezgod.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Naziv podatka: 4.1. PODATKI O POŠKODOVANCU Delo, ki ga je opravljal delavec, ko se je zgodila poškodba pri delu; koliko ur je delal delavec tistega dne, ko se je zgodila poškodba pri delu; ali je delavec že kdaj prej doživel poškodbo pri delu in kolikokrat; naravo poškodbe; poškodovani del telesa; ali je bila poškodba smrtna; podlaga zavarovanja; ime in priimek, datum rojstva, stalno prebivališče, matična številka zavarovanca, zakonski stan, poklic, šolska izobrazba, ima strokovno izobrazbo za to delovno mesto na katerem je bil poškodovan, koliko časa je poškodovanec opravljal to delo na katerem je bil poškodovan, koliko ur je delal ta dan pred poškodbo, ali je bil poškodovan med delom, ali je bil poškodovan na svojem delovnem mestu, ali je delovno mesto nevarno, ali je delovno mesto tehnično zavarovano, uporaba zaščitnih sredstev, ali je poškodovanec umrl. 4.2. PODATKI O POŠKODBI PRI DELU Kdaj se je zgodila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva; kje se je zgodila nesreča: na kraju opravljanja del oziroma nalog, na redni poti od stanovanja do stalnega kraja dela, na redni poti od stalnega kraja dela do stanovanja, na službenem potovanju, drugo; koliko oseb se je skupaj poškodovalo ob poškodbi pri delu (s smrtno ponesrečenimi vred); koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče oziroma koliko jih je umrlo na poti do zdravstvene organizacije; vir nesreče; vzrok nesreče; ali so bila uporabljena osebna varstvena sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu. 4.3. PODATKI O NEPOSREDNEM VODJI Priimek in ime, naslov stalnega prebivališča. 4.4. PODATKI O OČIVIDCU Ime in priimek, naslov stalnega prebivališča.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: interno, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Inšpektorat RS za delo, Pooblaščena zavarovalnica, javni zdravstveni domovi, Statistični urad RS, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika in pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja (del) omenjene zbirke osebnih podatkov pri upravljavcu ter ostala dokumentacija, se izven delovnega časa zaklepajo ( objekt je varovan – fizično in tehnično ). Interni zapisnik o raziskavi poškodbe ter podatki s katerimi ta razpolaga se nahaja v kadrovski službi. Zbirka se vodi ročno, zaklenjena v omarah, po preteku 10 let se arhivira v arhivu družbe. Dostop do osebnih podatkov imajo le delavci kadrovske službe, službe pristojne zavarovalnice, službe za varnost in zdravje pri delu ter varstvo pred požarom in pravne službe. V primeru podaje zahtevka kolektivne odgovornosti po zavarovalni polici Delamarisa Kal d.o.o. s podatki razpolaga pooblaščena oseba v kadrovski službi. V primeru odškodninskih zahtevkov do podatkov lahko pridejo na pristojnem sodišču, odvetniki tožene in tožeče stranke, izvedenci varnostne in zdravstvene stroke.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. ZBIRKA PREIZKUSOV ZNANJA IZ VARSTVA IN ZDRAVJA PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): zakon o varnosti in zdravju pri delu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje usposabljanja zaposlenih v skladu z zakonodajo – Zakon o varstvu in zdravju pri delu, za druge uradne namene in za uveljavljanje pravic in dolžnosti posameznika, na katere se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno): Glede na določeno perodiko oz. veljavnost usposabljanja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, delovno mesto, datum rojstva, datum usposabljanja, vrsta usposabljanja.
 • Uporabniki zbirke: Interno, pogodbeni sodelavci Vago d.o.o., inšpektorat Rs za delo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno – v knjigah in personalnih mapah, se hrani v omarah. Podatki, ki se obdelujejo računalniško so zavarovani z ustrezno sistemsko in aplikativno programsko opremo. Dostop do podatkov imajo le pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. ZBIRKA IZOBRAŽEVANJA - USPOSABLJANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen zakona o evidencah na področju dela.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje procesov izobraževanja, strokovnega usposabljnaja, izpolnjevanja zakonskih zahtev s področja varnosti in zdravja pri delu, za statistična poročila, za uveljavljanje pravic posameznika,na katerega se podaki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, naslov prebivališča, naziv izobraževanja- usposabljanja, strošek izobraževanja.
 • Uporabniki zbirke: Interno, Inšpektorat Rs za delo, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno – v knjigah in personalnih mapah, se hrani v omarah. Podatki, ki se obdelujejo računalniško so zavarovani z ustrezno sistemsko in aplikativno programsko opremo. Dostop do podatkov imajo le pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. ZBIRKA PODATKOV VIDEONADZORNEGA SISTEMA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi, obiskovalni družbe, pogodbeni izvajalci in poslovni partnerji (vsi ki vstopajo na območje družbe)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje varnosti zaposlenih, zagotavljanje varnosti izdelka, preprečevanje požarne ogroženosti in poškodb zaposlenih, preprečevanje vnosa in iznosa nedovoljenih predmetov, blaga. Zagotavljanje boljšega varovanja družbe oz. premoženja družb
 • Rok hrambe (neobvezno): največ 1. teden (7 dni), razen, če se posnetek shrani za namen dokazovanja v disciplinskem postopku - se hrani do pravnomočnosti postopka..
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posamznika iz 30. in 32. člena ZVOP.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Gibanje zaposlenih, obiskovalcev, poslovnih partnerjev (slika), brez generalij.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Delamaris Kal d.o.o. in Pivke d.d., na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Posnetki se v času obstoja hranijo na strežniku. Prostor v katerem se nahaja strežnik se izven delovnega časa zaklepa. Dostop pooblaščenim delavcem je možen z uporabo osebnega gesla.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po 3. odstavku 5. člena ZVOP:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA VSTOPOV IN IZSTOPOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o delovnih razmerjih.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z upravljalcem, poslovni partnerji, dobavitelji in obiskovalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje premoženja on oseb, ki se nahajajo v poslovnih prostorih upravljalca.
 • Rok hrambe (neobvezno): Največ 2. leti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, čas prihoda in odhoda, h komu so namenjeni (oz. razlog vstopa v poslovne prostore).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci delamarisa Kal d.o.o. in Pivke d.d., na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjeni omari v prostorih tajništva družbe Pivka d.d. in v arhivu družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po 3. odstavku 5. člena ZVOP.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. ZBIRKA PODATKOV O PLAČAH ZAPOSLENIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v podjetju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračun plače, - urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač in nadomestil, - statistična raziskovanja
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno oz. 10. let po poteku leta, v katerem so bili uporabljeni za davčne namene.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: - ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, država zaposlitve, izpostava Zavoda za zdravstveno zavarovanje, datum rojstva, enotna matična številka, davčna številka, delovno mesto, delovni čas ( ure/teden ), zavarovalna doba, - organizacijska enota zaposlitve, stroškovno mesto, izplačilno mesto, tarifni razred, plačilni razred, status dela, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, delovna doba do vstopa v podjetja, - naziv banke, vrsta nakazila na banke, številke transakcijskih računov, - višina uveljavljanja davčnih olajšav, tarife za prevoz na delo, oznake kategorij invalidnosti, - podatki o plačah ( redne ure, nadure, nadomestila plač ), višina vodstvenih dodatkov, vrsta in višina kreditov oziroma drugih odtegljajev, stimulacije, bolniški listi, - drugi prejemki: regres, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči, podjemne pogodbe, avtorski honorarji, - refundacijski zahtevki, podatki o napovedi dohodnine, M4/M8 obrazci.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: - pooblaščeni delavci upravljavca, - Ministrstvo za finance, - Davčna uprava RS, - ZPIZ RS, - Zavod za zdravstveno zavarovanje RS - bančne organizacije, - sodišča, - Center za socialno delo RS, - AJPES, - Statistični urad RS, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se hrani v registrih v zaklenjenih omarah upravljavca. Prostori, v katerih se nahajajo ti podatki so nadzorovani – fizično. Podatki vodeni v računalniku so dostopni le pooblaščenim osebam obačuna plač – dostop v bazo podatkov je možen z geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam