Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ŽIČNICE VOGEL BOHINJ, d.d.
Sedež ali naslov: Ukanc 6
Poštna številka: 4265 Bohinjsko jezero
Kraj: Ukanc
Matična številka: 5097444000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo za namene delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo v zakonsko določenih rokih.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Osebe, ki imajo dostop do osebnih podatkov, imajo dostop do celotne zbirke osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: A) PODATKI O DELAVCU: - osebno ime, - datum rojstva, če oseba nima EMŠO, - kraj rojstva, - država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, - enotna matična številka občana, - davčna številka, - državljanstvo, - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - izobrazba, - ali je delavec invalid, - kategorija invalidnosti, - ali je delavec delno upokojen, - ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, - ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, - naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); B) PODATKI O DELOVNEM DOVOLJENJU DELAVCA (TUJCI): - vrsta delovnega dovoljenja, - datum izdaje delovnega dovoljenja, - datum izteka delovnega dovoljenja, - številka delovnega dovoljenja, - organ, ki je izdal delovno dovoljenje; C) PODATKI O SKLENJENI POGODBI O ZAPOSLITVI: - datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, - datum nastopa dela, - vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, - razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, - poklic, ki ga opravlja delavec, - strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, - naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, - število ur tedenskega rednega delovnega časa, - razporeditev delovnega časa, - kraj, kjer delavec opravlja delo, - ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo; Č) PODATKI O PRENEHANJU POGODBE O ZAPOSLITVI: - datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, - način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, Zavarovalnica Triglav Kranj d.d.,
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki, ki se hranijo v pisni obliki, so shranjeni v zaklenjenih ognjevarnih omarah v zaklenjeni pisarni. Dostop do ključev imajo samo pooblaščene osebe. Osebni podatki v elektronski obliki so shranjeni na računalniku, ki je zaščiten z geslom. Geslo za dostop do računalnika imajo samo pooblaščene osebe. Izven delovnega časa so prostori podjetja zaklenjeni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo za namene plač.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo v zakonsko določenih rokih.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Osebe, ki imajo dostop do osebnih podatkov, imajo dostop do celotne zbirke osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: A) PODATKI O DELAVCU: - številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; B) PODATKI O PLAČAH IN NADOMESTILIH PLAČ, KI BREMENIJO DELODAJALCA: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: - bruto plača za delo s polnim delovnim časom, - bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, - bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), - bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; - zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: - bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): - bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, - dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): - plača, - zaostalo izplačilo, - nadomestilo plače, - izredno izplačilo; C) PODATKI O DRUGIH STROŠKIH DELA: - povračila stroškov v zvezi z delom, - regres za letni dopust, - jubilejna nagrada, - dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, - plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, - solidarnostna pomoč, - odpravnina, - stroški izobraževanja delavcev, - davki na izplačane plače, - ostali stroški dela; Č) PODATKI O ZAKONSKO DOLOČENIH PRISPEVKIH ZA SOCIALNO VARNOST ZA POSAMEZNEGA DELAVCA: prispevki v breme delodajalca: - plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, - plačani prispevki za starševsko varstvo, - plačani prispevki za zaposlovanje; prispevki v breme zavarovanca: - plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, - plačani prispevki za starševsko varstvo, - plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: DURS, Ajpes, Zavarovalnica Triglav Kranj, Adristic Slovenica d.d., Vzajemna d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki, ki se hranijo v pisni obliki, so shranjeni v zaklenjenih ognjevarnih omarah v zaklenjeni pisarni. Dostop do ključev imajo samo pooblaščene osebe. Osebni podatki v elektronski obliki so shranjeni na računalniku, ki je zaščiten z geslom. Geslo za dostop do računalnika imajo samo pooblaščene osebe. Izven delovnega časa so prostori podjetja zaklenjeni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo za namene evidentiranja delovnega časa.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo v zakonsko določenih rokih.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Osebe, ki imajo dostop do osebnih podatkov, imajo dostop do celotne zbirke osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o številu ur, - skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, - opravljene ure v času nadurnega dela, - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, - neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, - število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki se ne posredujejo uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki, ki se hranijo v pisni obliki, so shranjeni v zaklenjenih ognjevarnih omarah v zaklenjeni pisarni. Dostop do ključev imajo samo pooblaščene osebe. Osebni podatki v elektronski obliki so shranjeni na računalniku, ki je zaščiten z geslom. Geslo za dostop do računalnika imajo samo pooblaščene osebe. Izven delovnega časa so prostori podjetja zaklenjeni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o oblikah reševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo za namene razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo v zakonsko določenih rokih.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Osebe, ki imajo dostop do osebnih podatkov, imajo dostop do celotne zbirke osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: (1) EVIDENCA O OBLIKAH REŠEVANJA KOLEKTIVNIH DELOVNIH SPOROV PRI DELODAJALCU VSEBUJE NASLEDNJE PODATKE O STAVKAH: A) PODATKE O DELODAJALCU: - ime delodajalca, - naslov delodajalca, - matična številka delodajalca iz PRS, - davčna številka delodajalca, - šifra dejavnosti delodajalca po SKD, - ime kolektivne pogodbe in šifra, - število zaposlenih, - šifra proračunskega porabnika; B) PODATKE O ORGANIZATORJU STAVKE: - naziv organizatorja stavke; C) PODATKE O STAVKI: - število delodajalcev, pri katerih je stavka potekala sočasno, - število delavcev, ki so neposredno sodelovali v stavki, - število delavcev, ki so posredno sodelovali v stavki, - razlogi za stavko, - ali so bile pred začetkom stavke uporabljene druge oblike razreševanja delovnih sporov (pomirjanje, arbitraža), - trajanje stavke, - število izgubljenih delovnih dni, - ocena stroškov, ki jih je zaradi stavke utrpel delodajalec, - ocena rezultatov stavke. (2) EVIDENCA O OBLIKAH RAZREŠEVANJA KOLEKTIVNIH DELOVNIH SPOROV PRI DELODAJALCU VSEBUJE NASLEDNJE PODATKE O ARBITRAŽAH DELOVNIH SPOROV: A) PODATKE O DELODAJALCU: - ime delodajalca, - naslov delodajalca, - matična številka delodajalca iz PRS, - davčna številka delodajalca, - šifra dejavnosti delodajalca po SKD, - ime kolektivne pogodbe in šifra, - število zaposlenih, - šifra proračunskega porabnika; B) PODATKE O SINDIKALNI ORGANIZACIJI ALI SKUPINI DELAVCEV ALI DELAVCU, KI JE STRANKA V DELOVNEM SPORU: - ime sindikalne organizacije, - naslov sindikalne organizacije, - število delavcev, ki so stranke v delovnem sporu; C) PODATKE O ARBITRAŽAH DELOVNIH SPOROV: - vrsta delovnega spora, - razlogi za delovni spor, - ali je bil delovni spor rešen s pomočjo arbitraže.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki se ne posredujejo uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki, ki se hranijo v pisni obliki, so shranjeni v zaklenjenih ognjevarnih omarah v zaklenjeni pisarni. Dostop do ključev imajo samo pooblaščene osebe. Osebni podatki v elektronski obliki so shranjeni na računalniku, ki je zaščiten z geslom. Geslo za dostop do računalnika imajo samo pooblaščene osebe. Izven delovnega časa so prostori podjetja zaklenjeni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca izplačil fizičnim osebam

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prejemniki izplačil
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo za namene izplačil.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo v zakonsko določenih rokih.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Osebe, ki imajo dostop do osebnih podatkov, imajo dostop do celotne zbirke osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, EMŠO, telefonske številke, naslov elektronske pošte, matična številka, davčna številka, številka TRR. Vrste podatkov o posameznikih se razlikujejo. Vselej niso na voljo vsi navedeni podatki.
 • Uporabniki zbirke: DURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki, ki se hranijo v pisni obliki, so shranjeni v zaklenjenih omarah v zaklenjeni pisarni. Dostop do ključev imajo samo pooblaščene osebe. Osebni podatki v elektronski obliki so shranjeni na računalniku, ki je zaščiten z geslom. Geslo za dostop do računalnika imajo samo pooblaščene osebe. Izven delovnega časa so prostori podjetja zaklenjeni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca kupcev - fizičnih oseb

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci - fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo za namene plačil kupcev - fizičnih oseb.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo v zakonsko določenih rokih.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Osebe, ki imajo dostop do osebnih podatkov, imajo dostop do celotne zbirke osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, EMŠO, telefonske številke, naslov elektronske pošte, matična številka, davčna številka, številka TRR, osebna fotografija. Vrste podatkov o posameznikih se razlikujejo. Vselej niso na voljo vsi navedeni podatki.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki se ne posredujejo uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki, ki se hranijo v pisni obliki, so shranjeni v zaklenjenih omarah v zaklenjeni pisarni. Dostop do ključev imajo samo pooblaščene osebe. Osebni podatki v elektronski obliki so shranjeni na računalniku, ki je zaščiten z geslom. Geslo za dostop do računalnika imajo samo pooblaščene osebe. Izven delovnega časa so prostori podjetja zaklenjeni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca delničarjev družbe

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delničarji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo zaradi evidentiranja lastništva družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo v zakonsko določenih rokih.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Osebe, ki imajo dostop do osebnih podatkov, imajo dostop do celotne zbirke osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, EMŠO, telefonske številke, naslov elektronske pošte, matična številka, davčna številka, številka TRR, vsi podatki o lastništvu delnic družbe. Vrste podatkov o posameznikih se razlikujejo. Vselej niso na voljo vsi navedeni podatki.
 • Uporabniki zbirke: KDD d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki, ki se hranijo v pisni obliki, so shranjeni v zaklenjenih omarah v zaklenjeni pisarni. Dostop do ključev imajo samo pooblaščene osebe. Osebni podatki v elektronski obliki so shranjeni na računalniku, ki je zaščiten z geslom. Geslo za dostop do računalnika imajo samo pooblaščene osebe. Izven delovnega časa so prostori podjetja zaklenjeni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam