Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: SIJ - Slovenska industrija jekla, d. d.
Sedež ali naslov: Gerbičeva ulica 98
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5046432000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA ISKALCEV ZAPOSLITVE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Iskalci zaposlitve.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za vsakokratno novo potrebo zaposlovanja novih delavcev v družbi SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, EMŠO, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, telefon, elektronska pošta, datum prijave, poklic, strokovna oz. šolska izobrazba, delovna doba, pretekle zaposlitve.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci v kadrovski službi družbe. - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe oziroma pooblaščeni delavci družbe, podrobnejši ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov pa se določijo s pravilnikom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci oz. prejemniki plačil.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz naslova plačil za opravljeno delo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: številka delavca, ime in priimek, naslov, poštna številka, pošta, spol, obstoj invalidnosti, enotna matična številka občana, davčna številka, davčna izpostava, kraj, datum rojstva, kraj rojstva, državljanstvo, rezident / nerezident, krediti (odtegljaji) – ime kreditorja, začetni in končni datum odplačila, vrsta kredita, znesek obroka, glavnica, datum zaposlitve, vrsta zaposlitve, pripravniška doba, delovna doba, kolektivna pogodba, zaposlen v več podjetjih, delovni čas (polni), število ur na za delovni dan, delovno razmerje, delovni čas (število ur na teden), čas dela, status (aktiven, neaktiven, zapustil podjetje), datum prenehanja, izplačana jubilejna nagrada, šifra delovnega mesta, delovno mesto, šifra plačilnega razreda, tarifni razred, osnovna bruto plača, davčna olajšava, letna povprečna stopnja dohodnine, stalno delo na terenu, stalno delo s strankami, stalno delo z računalnikom, poslan v državo, od datuma, do datuma, vrsta končane šole, naziv poklicne / strokovne izobrazbe, stopnja šolske izobrazbe, stopnja strokovne usposobljenosti, stopnja strokovne izobrazbe, poklic, dopust, dopust po odločbi za leto, dopust iz preteklih let, koriščen dopust iz preteklih let, koriščen dopust, preostal dopust, datum začetka zavarovanja, datum prenehanja zavarovanja, registrska številka, datum vstopa v PDPZ, datum izstopa iz PDPZ, znesek podjetja PDPZ, znesek delavca za PDPZ, štipendija, višina štipendije, potni stroški, datum začetka pripravništva, datum konca pripravništva, prevoz: mesečna karta / primestni promet, bančni računi, delovna doba, zavarovanja in dodatna zavarovanja, podatki o bonitetah, bolniška odsotnost, invalidnost. Podatki o obračunanih plačah: za vse naštete podatke so na voljo podatki o obračunanih bruto in /oz. neto zneskih in količini (ure ali % ali dnevi), bolniška – do 30 dni, poškodbe izven dela, poškodbe pri delu, tudi refundacije, dopust – redni, izredni, študijski, očetovski, popoldansko delo, porodniška, prazniki, redno delo, službene poti z dnevnico, dodatek za minulo delo, dodatno pokojninsko zavarovanje – v breme podjetja, v breme delavca, razni bruto poračuni, stimulacije, bonitete – avto, zavarovanja, drugo; malica, prevoz, krediti in drugi odtegljaji, regres, davek na izplačane plače po posameznih razredih, osnova za prispevke, prispevki za socialno varnost na bruto plače, prispevki za socialno varnost iz bruto plač, osnova za dohodnino, akontacije dohodnine po razredih.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 94/07) - DURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Podatki se hranijo tudi na strežniku v varovanem prostoru, ki je zaščiten s sistemom gesel. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci Finančno – računovodske službe in pooblaščeni delavci v družbi, podrobnejši ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov pa se določijo s pravilnikom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. KADROVSKA EVIDENCA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, bivši zaposleni in pogodbeni delavci v družbi SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., štipendisti, dijaki in študenti, člani nadzornega sveta
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi oziroma pogodb, na podlagi katerih osebe opravljajo delo v družbi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene, in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: številka delavca, ime in priimek, naslov, poštna številka, kraj, spol, obstoj invalidnosti, enotna matična številka občana, začasno bivališče, davčna številka, datum rojstva, kraj rojstva, državljanstvo, samohranilec, davčna olajšava, datum zaposlitve, vrsta zaposlitve (določen čas, nedoločen čas, pripravništvo) zaposlen v več podjetjih, delovni čas (polni, krajši), število ur za delovni dan, delovno razmerje (določen čas, nedoločen čas, pripravnik za določen čas, pripravnik za nedoločen čas, ekonomsko odvisna oseba, drug pogodbeni sodelavec), delovni čas (število ur na teden), izmena, datum prenehanja, vzrok prenehanja, delovno mesta, omejitve pri delu, zahtevana stopnja izobrazbe, vrsta dela, minulo delo, vrsta končane šole, naziv poklicne/strokovne izobrazbe, stopnja šolske izobrazbe, stopnja strokovne usposobljenosti, stopnja strokovne izobrazbe, poklic, zahtevana stopnja izobrazbe delovnega mesta, strokovni naziv, dopust, dopust po odločbi za leto, dopust iz preteklih let, koriščen dopust iz preteklih let, koriščen dopust, preostal dopust, podlaga zavarovanja, datum začetka zavarovanja, datum prenehanja zavarovanja, registrska številka prijave potrebe po delavcu, registrska številka, PDPZ: % delavca za PDPZ, % podjetja za PDPZ, datum vstopa v PDPZ, datum izstopa iz PDPZ, znesek podjetja PDPZ, znesek delavca za PDPZ, štipendija, višina štipendije, dokup let, datum začetka štipendiranja, datum konca štipendiranja, datum začetka pripravništva, datum konca pripravništva, mentor, datum opravljanja pripravniške naloge, bančni računi, delovna doba, preračun delovne dobe: delovna doba za dodatek na minulo delo, delovna doba v našem podjetju, pokojninska delovna doba, usposobljenost in znanja, šolanja, dodatna izobraževanja, opis izobraževanja, strošek izobraževanja, izobraževalna institucija, datum izobraževanja od do, ur izobraževanja, zdravniški pregledi, izpiti iz varnosti pri delu, otroci-vzdrževani družinski člani oz. zavarovanci po delavcu, zavarovanja.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zaposlovanje RS, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe oziroma pooblaščeni delavci družbe, podrobnejši ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov pa se določijo s pravilnikom. Podatki, ki se v okviru kadrovske evidence vodijo in obdelujejo elektronsko, se obdelujejo lahko le s strani pooblaščenih oseb, računalniški sistem pa je varovan s sistemom gesel.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a. osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra) b. podatki o poškodovanem delavcu: - delo, ki ga je opravljal ob nezgodi - koliko ur je delal tistega dne - ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat - narava poškodbe - poškodovani del telesa - ali je bila poškodba smrtna - podlaga zavarovanja c. podatki o poškodbi pri delu - kdaj se je pripetila nesreča: datum, dna v tednu, doba dneva - kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo (pot na delo in z dela se ne šteje za poškodbo pri delu) - koliko oseb se je skupaj poškodovalo - koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod - ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu - vir nesreče - vzrok nesreče - ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen - uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe, podrobnejši ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov pa se določijo s pravilnikom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA O ŠTUDENTSKEM DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izpolnjevanje obveznosti in pravic oseb, ki opravljajo delo preko študentskega servisa, na katere se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: številka delavca, ime in priimek, naslov, poštna številka, vrsta opravljanja študentskega dela, obdobje opravljanja študentskega dela od do, kraj dela, datum rojstva, davčna številka, letnik študija, naziv izobraževalne ustanove, status, vpisna številka, številka osebnega dokumenta, količina opravljenih ur dela, urna postavka v EUR, skupen neto znesek v EUR.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Podatki se hranijo tudi na strežniku v varovanem prostoru, ki je zaščiten s sistemom gesel. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, podrobnejši ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov pa se določijo s pravilnikom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA O UŽIVALCIH PRAVIC IZ POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki uživajo pravice iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obdelava iz naslova pravic iz invalidskega in pokojninskega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o zavarovancu: - ime in priimek, - enotna matična številka občana, - spol, - datum rojstva, - stalno prebivališče in naslov (kraj, občina) - poklic, - šolska izobrazba, - podlaga zavarovanja, - sektor (družbeni, zadružni, mešani, zasebni) - datum priznanja pravice - datum začetka uveljavljanja pravice - vrsta pravice, ki se uveljavlja - datum prenehanja pravice
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se vodi v osebni mapi in zaklenjeni ognjevarni omari, do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, podrobnejši ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov pa se določijo s pravilnikom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA O ROJSTNIH DNEVIH ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe – pošiljanje čestitk ob rojstnih dnevih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Ime in priimek • Naslov bivališča • Datum rojstva
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci kadrovske službe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se vodi v zaklenjeni ognjevarni omari, do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, podrobnejši ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov pa se določijo s pravilnikom. Evidenca o rojstnih dnevih se nahaja tudi v elektronski obliki in je varovana preko sistema gesel, do katere dostopajo le pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA O VIDEONADZORU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki se gibajo na površinah zunanjosti objekta in na delih notranjosti objekta, ki terja nadzor nad varnostjo premoženja (hodniki, stopnišče).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe – varovanje premoženja zunanjosti in notranjosti objekta na dvorišču sedeža s parkirišči, hodnikih družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Dogodki na premoženju.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci, ki skrbijo za varnost oz. nadzor lokacije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja programska oprema so ves čas zaklenjeni. Dostop do opreme je možen samo preko pooblaščenih delavcev z elektronsko kodirano kartico, podrobnejši ukrepi za zavarovanje pa so določeni s pravilnikom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA OBISKOV STRANK IN POSLOVNIH PARTNERJEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci oz. poslovni partnerji, ki vstopajo/izstopajo na obiske, razgovore, sestanke.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe – recepcija oz. tajništvo, v smislu varovanja premoženja in nadzora vstopanja/izstopanja nepooblaščenih oseb v prostore na sedežu družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek obiskovalca, ura prihoda/odhoda, namen prihoda, oseba, h kateri je obiskovalec namenjen
 • Uporabniki zbirke: - Tajništvo - Pooblaščene osebe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Knjiga gostov se v odsotnosti receptorja (tajnice) hrani v zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam