Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: K in K REŠITVE D.O.O.
Sedež ali naslov: KAJUHOVA ULICA 44
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 6537626000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV ZAPOSLENIH NA K in K REŠITVE

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v K in K REŠITVE D.O.O. in najeti delavci (v nadaljevanju: zaposleni). Namen obdelave osebnih podatkov: - zaposlitev delavca v skladu z kolektivno pogodbo in zakonom o delovnih razmerjih; - obračun plače in odmera dopusta delavca v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in pogodbo o zaposlitvi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Naziv podatka: - uprava družbe in tajništvo uprave; - direktor kadrovske službe; - zaposleni v kadrovski službi; - zaposlenemu nadrejeni delavci v skladu s sistemizacijo delovnih mest; - pooblaščene osebe službe za informacijske tehnologije (v obsegu, potrebnem za vzpostavitev pravic pri delu z informacijskim sistemom); - pooblaščene osebe službe splošnih zadev (v obsegu, potrebnem za vzpostavitev pravic pri delu); - pooblaščene osebe izvajalca obračuna plač; - pooblaščene osebe družbe za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje; - pooblaščeni zdravniki medicine dela; - banka, pri kateri ima zaposlena oseba odprt račun; - v primeru najetih delavcev tudi agencija za najem kadrov.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: - ime in priimek zaposlenega, datum in kraj rojstva, stalno in/ali začasno prebivališče zaposlenega, EMŠO, izobrazba; - davčna številka, ime davčnega urada; - transakcijski račun, naziv banke; - vrsta pogodbe o zaposlitvi (določen čas, nedoločen čas, polni delovni čas, krajši delovni čas); - datum veljavnosti pogodb o zaposlitvi; - ime organizacijske enote in delovnega mesta, na katerega se glasi pogodba o zaposlitvi; - podatki o predhodnih delodajalcih in trajanju zaposlitve pri predhodnih delodajalcih; - podatki o plači in izplačilih zaposlenemu; - podatki o uveljavljanju olajšav za vzdrževane družinske člane; - podatki o dodatnem pokojninskem in dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju zaposlenega; - podatki o obremenitvah plače (t.i. odtegljajih) (izvršilni nalogi, krediti …); - podatki o številu dni dopusta; - podatki o ostalih ugodnostih zaposlenega na podlagi pogodbe o zaposlitvi; - podatki o zdravstvenem stanju zaposlenega, povezanem z delom v skladu z zakonodajo, ki ureja področje zdravja in varstva pri delu; - podatki o zdravstvenem stanju zaposlenega, ki so zapisani na bolniškem listu ali odločbi pristojnega organa (zdravniška komisija, invalidska komisija); - podatki o prisotnosti in odsotnostih zaposlenega ter vrsti odsotnosti zaposlenega; - podatki o vrsti izobraževanja, obsegu izobraževanja, stroških izobraževanja ter uspešnosti izobraževanja zaposlenega v času njegove zaposlitve v K in K REŠITVE.; - podatki o kršitvah delovnih obveznosti, disciplinskih postopkih ter ostalih postopkih, povezanih z odstopanjem izvajanja obveznosti od zakona, internih aktov ter pogodbe o zaposlitvi. "kraj, datum, - ime in priimek osebe z licenco agencije za zavarovalni nadzor, - ime in priimek stranke, ki je sklenila kakšnega od promoviranega produkta, - ocenite delo zastopnika, - je bilo svetovanje korektno, - spodaj podpisan/-a izjavljam, da sem spremembe naredil/a po preučitvi splošnih pogojev in po astni volji, ker sem mnenja, da so za mene najugodnejša rešitev, podpis " - "ime in priimek promotorja, - lokacija dela, - imena in priimki oseb, ki so sklenila ponudbo " - HR ime, priimek, naslov, datum rojstva, telefon, e-naslov, izobrazba, izkušnje, hobiji - Podatki od strank, ki so javno dostopne iz baz TIS in BIZI, z dovoljenjem za kontaktiranje (naslov, davčna,)
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: - uprava družbe in tajništvo uprave; - direktor kadrovske službe; - zaposleni v kadrovski službi; - zaposlenemu nadrejeni delavci v skladu s sistemizacijo delovnih mest; - pooblaščene osebe službe za informacijske tehnologije (v obsegu, potrebnem za vzpostavitev pravic pri delu z informacijskim sistemom); - pooblaščene osebe službe splošnih zadev (v obsegu, potrebnem za vzpostavitev pravic pri delu); - pooblaščene osebe izvajalca obračuna plač; - pooblaščene osebe družbe za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje; - pooblaščeni zdravniki medicine dela; - banka, pri kateri ima zaposlena oseba odprt račun; - v primeru najetih delavcev tudi agencija za najem kadrov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopke varovanja osebnih podatkov določajo sledeči dokumenti: , - Varnostna politika K in K REŠITVE.; - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov; - Pravilnik o arhiviranju; - Pravilnik o poslovni skrivnosti; - Pravilnik o pooblastilih in podpisovanju listin; - Pravilnik o delovanju vložišča. Določila o varovanju osebnih podatkov in poslovne skrivnosti so zapisana v pogodbah o zaposlitvi in ostalih pogodbah s poslovnimi partnerji. Interni nadzor nad izvajanjem postopkov v skladu z internimi dokumenti izvajajo: - služba za notranjo revizijo; - vodja informacijske varnosti. Elektronske baze podatkov so varovane v skladu z varnostno politiko K in K REŠITVE (gesla uporabnikov, sledljivost dostopov do baz podatkov, izobraževanje uporabnikov baz podatkov). Dokumenti v fizični obliki so varovani v skladu z varnostno politiko, pravilnikom o arhiviranju ter pravilnikom o poslovni skrivnosti. Dokumenti v fizični obliki so varovani tudi s fizično tehničnim varovanjem (osebni nadzor – varnostniki, elektronske ključavnice, video nadzor, zaklepanje prostorov in omar, v katerih je shranjena dokumentacija). Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - uradne evidence Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v skladu z zakonom; - uradne evidence Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v skladu z zakonom; - uradne evidence Davčne uprave RS v skladu z zakonom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbrirka okrožnic, pravilnikov, odredb in določil

 • Pravna podlaga (neobvezno): - odredba in določilo direktorja o skrbi za red in čistočo delovnega mesta in službenih sanitarij, - okrožnica po členu 74.člen ZVOP-1, 75. člen in 77. člen ZVOP-1, da so poslovni prostori pod video in avdio nadzorom, - pravilnik in odredba direktorja za operaterje v klicnem centru, - politika proti spolnemu nadlegovanju ter trpinčenju na delovnem mestu in v zvezi z delom, - pravilnik o smotrni in ekonomični uporabi toaletnega papirja in brisačk
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence o seznanitvi opisanih vsebin.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek seznanjene osebe / zaposlenega
 • Uporabniki zbirke: Direktor sektorja za trženje, generalni direktor, kadrovska služba
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so na voljo zgolj pristojnim osebam.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Študentska napotnica

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študentje/-ke, si se prijavljajo na razpisana delovna mesta.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pravna podlaga za opravljanje delovnih mest.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime, priimek - naslov, - davčna številka - rojstni datum
 • Uporabniki zbirke: Direktor podjetja, računovodkinja, vodja promocij
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so dostopni le pristojnim in pooblaščenim osebam, ki zaradi narave dela operirajo z njimi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Obrazec - 1

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, pogodbeni sodelavci podjetja, stranke in promotorji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namenjeni so večji preglednosti delovnih procesov.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - kraj, datum, - ime in priimek osebe z licenco agencije za zavarovalni nadzor, - Podatki: kraj, datum, - ime in priimek osebe z licenco agencije za zavarovalni nadzor, - ime in priimek promotorja, - ime in priimek stranke, ki je sklenila kakšnega od promoviranega produkta
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v zaledni pisarni podjetja, direktor podjetja, direktor trženja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so dostopne le pristojnim in pooblaščenim osebam, ki zaradi narave dela operirajo z njimi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Obrazec - 2

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Promotorji / študentje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namenjeni so za obračun dela.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek promotorja, - lokacija dela, - imena in priimki oseb, ki so sklenila ponudbo
 • Uporabniki zbirke: Vodja promocij.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so namenjeni zgolj obračunom, in sicer za vodjo promocij.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Objave delovnih mest

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki se prijavljajo na razpisana delovna mesta.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Potrebne so za evidenco izbora primernih kandidatov.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime, priimek, naslov, datum rojstva, telefon, e-naslov, izobrazba, izkušnje.
 • Uporabniki zbirke: Direktor klicnega centra, vodja promocij, supervisorja
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke podatkov so dostopne le pristojnim in pooblaščenim osebam, ki zaradi narave dela operirajo z njimi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Knjiga prejeta pošte

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pošiljatelji pošiljk.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Preglednost in popis prejetih pošiljk.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime oziroma naziv, kraj, podpis.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v zaledni pisarni podjetja, direktor.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: /
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Popis oddanih pošiljk

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki jim je bila posredovana poštna pošiljka.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pregled in vodenje evidence poslanih poštnih številk.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naslovnik, naslovna pošta
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v zaledni pisarni, direktor.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so dostopne le pristojnim in pooblaščenim osebam, ki zaradi narave dela operirajo z njimi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Obrazec - 3

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v klicnem centru, stranke, licencirani zavarovalni zastopniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje transparentnosti delovnih procesov.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek agenta v klicnem centru, - ime in priimek licenciranega zavarovalnega zastopnika, - ime in priimek stranke.
 • Uporabniki zbirke: Supervizorja, direktor klicnega centra, vodja trženja
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so dostopne le pristojnim in pooblaščenim osebam, ki zaradi narave dela operirajo z njimi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam