Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: GEN energija d.o.o.
Sedež ali naslov: Vrbina 17
Poštna številka: 8270
Kraj: Krško
Matična številka: 1646613000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih.

 • Pravna podlaga (neobvezno): 12. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri upravljavcu, dijaki in študentje na začasnem in občasnem delu pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, - uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Zakon ne določa omejitve pravic posameznikov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebno ime, - osebna številka, - številka uporabniške registracijske kartice.
 • Uporabniki zbirke: - Osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov in pooblaščene osebe upravljavca, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod RS za zaposlovanje, - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, - Statistični urad RS, - drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1 oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v pisarni ekonomista za finance in v elektronski evidenci. Dostop do osebnih podatkov imajo osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov in pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe GEN energija d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke niso povezane.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela.

 • Pravna podlaga (neobvezno): 12. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, - uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Zakon ne določa omejitve pravic posameznikov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: - osebno ime, - datum rojstva, če nima EMŠO, - kraj rojstva, - država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, - enotna matična številka občana, - davčna številka, - državljanstvo, - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - izobrazba, - ali je delavec invalid, - kategorija invalidnosti, - ali je delavec delno upokojen, - ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, - ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, - naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), - številko transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki, b) podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: - plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi; - izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače); - neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila); c) podatki o drugih stroških dela: - povračila stroškov v zvezi z delom, - regres za letni dopust, - jubilejna nagrada, - dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, - plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, - solidarnostna pomoč, - odpravnina, - stroški izobraževanja delavcev, - davki na izplačane plače, - ostali stroški dela; č) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: - prispevki v breme delodajalca; - prispevki v breme zavarovanca.
 • Uporabniki zbirke: - Osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov in pooblaščene osebe upravljavca, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod RS za zaposlovanje, - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, - Statistični urad RS, - drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1 oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v pisarni ekonomista za finance in v elektronski evidenci. Dostop do osebnih podatkov imajo osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov in pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe GEN energija d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke niso povezane.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o izrabi delovnega časa.

 • Pravna podlaga (neobvezno): 12. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri upravljavcu, dijaki in študentje na začasnem in občasnem delu pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, - uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Zakon ne določa omejitve pravic posameznikov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebno ime, - osebna številka, - številka uporabniške registracijske kartice.
 • Uporabniki zbirke: - Osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov in pooblaščene osebe upravljavca, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod RS za zaposlovanje, - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, - Statistični urad RS, - drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1 oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v pisarni ekonomista za finance in v elektronski evidenci. Dostop do osebnih podatkov imajo osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov in pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe GEN energija d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke niso povezane.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidence s področja varnosti in zdravja pri delu.

 • Pravna podlaga (neobvezno): 7. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti; 61. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri upravljavcu, dijaki in študentje na začasnem in občasnem delu pri upravljavcu, izvajalci po civilnih pogodbah.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti s področja varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Zakon ne določa omejitve pravic posameznikov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebno ime, - EMŠO, - kraj rojstva, - naslov stalnega prebivališča, - izobrazba in poklic, - datum zaposlitve, - delovno mesto, - datum opravljenega zdravstvenega pregleda, - datum opravljenega usposabljanja za varno delo.
 • Uporabniki zbirke: - Osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov in pooblaščene osebe upravljavca, - Pooblaščeni izvajalec medicine dela, - Izvajalci usposabljanj, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, - Inšpektorat RS za delo, - drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1 oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v pisarni kadrovika in v elektronski evidenci. Dostop do osebnih podatkov imajo osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov in pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe GEN energija d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke niso povezane.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o štipendistih.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o štipendiranju.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Štipendisti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz naslova štipendiranja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Zakon ne določa omejitve pravic posameznikov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebno ime, - EMŠO, - davčna številka, - številka transakcijskega računa, - spol, - kraj rojstva, - naslov in občina stalnega prebivališča, - državljanstvo, - občina in država šole, - letnik izobraževanja, - vrsta izobraževalnega programa, - področje izobraževalnega programa, - vrsta štipendije, - višina štipendije, - višina osnovne štipendije in dodatkov, - dokazila o doseženem uspehu, - predviden zaključek šolanja.
 • Uporabniki zbirke: - Osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov in pooblaščene osebe upravljavca, - AJPES, - Statistični urad RS, - drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1 oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v pisarni kadrovika in v elektronski evidenci. Dostop do osebnih podatkov imajo osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov in pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe GEN energija d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke niso povezane.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Videonadzor.

 • Pravna podlaga (neobvezno): 75. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri upravljavcu, dijaki in študentje na začasnem in občasnem delu pri upravljavcu, obiskovalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varnosti ljudi in premoženja ter zagotavljanje nadzora vstopa in izstopa v ali iz območja upravljavca.
 • Rok hrambe (neobvezno): Največ 1 leto.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Zakon ne določa omejitve pravic posameznikov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Posnetki na kameri.
 • Uporabniki zbirke: - Osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov in pooblaščene osebe upravljavca, - drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1 oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo baze podatkov, so varovane z elektronskim varovalnim sistemom. Dostop do osebnih podatkov imajo osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov in pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe GEN energija d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke niso povezane.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o članih poslovodstva družb v skupini GEN.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani poslovodstva družb v skupini GEN.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz opravljanja funkcije poslovodje.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Zakon ne določa omejitve pravic posameznikov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebno ime, - funkcija, - datum imenovanja v funkcijo, - trajanje mandata.
 • Uporabniki zbirke: - osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov in pooblaščene osebe upravljavca, - drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1 oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v elektronski evidenci. Dostop do osebnih podatkov imajo osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov in pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe GEN energija d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke niso povezane.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o članih nadzornih svetov družb v skupini GEN.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani nadzornih svetov družb v skupini GEN.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz opravljanja funkcije člana nadzornega sveta.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Zakon ne določa omejitve pravic posameznikov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebno ime, - naslov stalnega bivališča, - EMŠO, davčna številka in številka TRR (samo za člane nadzornega sveta družbe GEN energija), - funkcija, - datum imenovanja v funkcijo, - trajanje mandata.
 • Uporabniki zbirke: - osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov in pooblaščene osebe upravljavca, - drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1 oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari ekonomista za finance in v elektronski evidenci. Dostop do osebnih podatkov imajo osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov in pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe GEN energija d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke niso povezane.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o članih revizijske komisije nadzornega sveta GEN energija.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani revizijske komisije nadzornega sveta družbe GEN energija.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz opravljanja funkcije člana revizijske komisije nadzornega sveta.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Zakon ne določa omejitve pravic posameznikov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebno ime, - naslov stalnega bivališča, - EMŠO, davčna številka in številka TRR, - funkcija, - datum imenovanja v funkcijo, - trajanje mandata.
 • Uporabniki zbirke: - osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov in pooblaščene osebe upravljavca, - drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1 oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari ekonomista za finance in v elektronski evidenci. Dostop do osebnih podatkov imajo osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov in pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe GEN energija d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke niso povezane.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca snemanja telefonskih pogovorov.

 • Pravna podlaga (neobvezno): 147. člen Zakona o elektronskih komunikacijah.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v sektorju proizvodnje GEN energije.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Omogočiti preverjanje oziroma dokazovanje vsebine telefonskega pogovora ob pojavu dvoma o vsebini telefonskega pogovora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Največ 1 leto.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Zakon ne določa omejitve pravic posameznikov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - glasovni posnetek, - telefonska številka.
 • Uporabniki zbirke: - Osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov in pooblaščene osebe upravljavca, - drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1 oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo baze podatkov, so varovane z elektronskim varovalnim sistemom. Dostop do osebnih podatkov imajo osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov in pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe GEN energija d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke niso povezane.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca izvajalcev po civilnih pogodbah.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodba z izvajalcem.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki sklenejo civilno pogodbo z družbo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz civilne pogodbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let po prenehanju veljavnosti pogodbe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Zakon ne določa omejitve pravic posameznikov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebno ime, - naslov in občina stalnega bivališča, - številka transakcijskega računa, - davčna številka, - status obveznega socialnega zavarovanja.
 • Uporabniki zbirke: - osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov in pooblaščene osebe upravljavca, - drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1 oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v elektronski evidenci. Dostop do osebnih podatkov imajo osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov in pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe GEN energija d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke niso povezane.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca iskalcev zaposlitve.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Iskalci zaposlitve, ki podajo osebno privolitev za obdelavo njihovih osebnih podatkov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Iskanje novih sodelavcev.
 • Rok hrambe (neobvezno): 3 leta.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Zakon ne določa omejitve pravic posameznikov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebno ime, - leto rojstva, - kraj stalnega bivališča, - delovne izkušnje, - vrsta dela, ki ga posameznik trenutno opravlja.
 • Uporabniki zbirke: - osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov in pooblaščene osebe upravljavca.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari sodelavca v glavni pisarni in v elektronski evidenci. Dostop do osebnih podatkov imajo osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov in pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe GEN energija d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke niso povezane.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca dijakov in študentov na začasnem in občasnem delu.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah s področja dela in socialne varnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študentje na začasnem ali občasnem delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obvezna socialna zavarovanja ter izpolnjevanje drugih pravic in obveznosti iz naslova začasnega in občasnega dela.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Zakon ne določa omejitve pravic posameznikov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebno ime, - EMŠO, - davčna številka, - številka transakcijskega računa, - naslov stalnega bivališča, - šola oz. fakulteta, ki jo obiskuje, - trajanje statusa študenta.
 • Uporabniki zbirke: - osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov in pooblaščene osebe upravljavca.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari kadrovika in v elektronski evidenci. Dostop do osebnih podatkov imajo osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov in pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe GEN energija d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke niso povezane.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca prejemnikov novic Sveta energije.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki se naročijo na prejemanje novic iz Sveta energije.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obveščanje o dogodkih v Svetu energije.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Zakon ne določa omejitve pravic posameznikov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: - osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov in pooblaščene osebe upravljavca.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v elektronski evidenci. Dostop do osebnih podatkov imajo osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov in pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe GEN energija d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke niso povezane.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca nagrajencev komunikacijskih projektov.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakonodaja s področja davkov fizičnih oseb.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Nagrajenci komunikacijskih projektov Mladi genijalci, Mladi v Svetu energije po posameznih šolskih letih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Poročanje finančnim institucijam.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Zakon ne določa omejitve pravic posameznikov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebno ime, - naslov bivališča, - davčna številka, - naziv šole.
 • Uporabniki zbirke: - osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov in pooblaščene osebe upravljavca.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v elektronski evidenci. Dostop do osebnih podatkov imajo osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov in pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe GEN energija d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke niso povezane.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca oseb iz promocijskih fotografij.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki podajo osebno privolitev za obdelavo njihovih osebnih podatkov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Promocija družbe GEN energija in skupine GEN.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Zakon ne določa omejitve pravic posameznikov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebno ime, - naslov bivališča, - fotografija.
 • Uporabniki zbirke: - osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov in pooblaščene osebe upravljavca.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v elektronski evidenci. Dostop do osebnih podatkov imajo osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov in pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe GEN energija d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke niso povezane.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Evidenca pooblastil družbe GEN energija.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pooblaščenci družbe GEN energija.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Enotni pregled nad podeljenimi pooblastili družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Zakon ne določa omejitve pravic posameznikov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebno ime, - delovno mesto, - naslov bivališča ali rojstni datum.
 • Uporabniki zbirke: - osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov in pooblaščene osebe upravljavca.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari vodje splošnega sektorja in v elektronski evidenci. Dostop do osebnih podatkov imajo osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov in pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe GEN energija d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke niso povezane.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Evidenca sklepov družbe GEN energija.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, na katere se sklepi nanašajo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Enotni pregled nad sklepi družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Zakon ne določa omejitve pravic posameznikov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebno ime, - delovno mesto, - naslov bivališča ali rojstni datum.
 • Uporabniki zbirke: - osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov in pooblaščene osebe upravljavca.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari vodje splošnega sektorja in v elektronski evidenci. Dostop do osebnih podatkov imajo osebe, odgovorne za zbirko osebnih podatkov in pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe GEN energija d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke niso povezane.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam