Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: T.L.Sirk d.o.o.
Sedež ali naslov: Sokolska ulica 5
Poštna številka: 1295 Ivančna Gorica
Kraj: Ivančna Gorica
Matična številka: 2148072000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o opravljenih usposabljanjih za varno delo

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi ali na kakršni koli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje varnega opravljanja dela in varovanje zdravja na delovnem mestu
 • Rok hrambe (neobvezno): Hramba je odvisna od vrste zaposlitve, velja od 2 leti pa do 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, datum rojstva, poklic, delovno mesto, organizacijska enota, datum opravljenega usposabljanja in preizkus praktičnega znanja, datum predvidenega naslednjega usposabljanja in preizkusa znanja
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe podjetja T.L.Sirk d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se nahajajo v poslovnih prostorih družbe. Zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poslovna stavba je varovana z alarmnim sistemom in povezavo na varnostno službo. Dokumenti se hranijo kadrovskih mapah. Hranijo se v požarno varni omari, kjer je dostop omogočen samo pooblaščenim osebam v podjetju. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesla omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi zbirkami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Kadrovska evidenca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih, zakon o gospodarskih družbah
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, zaposleni v podjetju in družinski člani delavcev, bivši zaposleni ter pogodbeni sodelavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obdelava je namenjena urejanju vseh pravnih zadev povezanih s tekočo zaposlitvijo in predhodnimi zaposlitvami.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajna hramba
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, rojstni datum in kraj, naslov stalnega in začasnega bivališča, transakcijski račun, državljanstvo, zakonski stan, vzdrževani družinski člani, izobrazba, šolanja, dodatna izobraževanja, vrsta zaposlitve, delovno mesto in osnovna plača, datum zaposlitve, dopust po odločbi za leto, koriščen dopust, preostal dopust, datum začetka zavarovanj, delovna doba, datum prenehanja zavarovanja, kopija potnega lista (oz. podatki iz tega dokumenta), kopija vozniškega dovoljenja (oz. podatki iz tega dokumenta), kopija osebne izkaznice (oz. podatki iz tega dokumenta), podatke o delovnem dovoljenju, licence voznikov za tuje državljane.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, zavarovalnice, Davčni urad Republike Slovenije, GZS, Zavod za zaposlovanje in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev delavca ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se nahajajo v poslovnih prostorih družbe. Zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poslovna stavba je varovana z alarmnim sistemom in povezavo na varnostno službo. Dokumenti se hranijo kadrovskih mapah. Hranijo se v požarno varni omari, kjer je dostop omogočen samo pooblaščenim osebam v podjetju. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesla omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi zbirkami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o plači in ostalih stroških zaposlenega

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kategorija se nanaša na vse zaposlene v družbi T.L.Sirk d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obdelava je namenjena uveljavljanju pravic zaposlenih iz naslova pogodbe o zaposlitvi, za potrebe družbe in za statistične namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Osebni podatki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra); podatki o delovnem času: možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom), skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, skupaj neopravljene ure, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo, neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, očetovski dopust, neopravljene ure brez nadomestila plače, ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa; podatki o plačah: izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila, nadomestila neto plače v breme drugih, neto plače iz dobička, prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, stimulacije, drugo; delovna mesta s povečanjem zavarovalne dobe: število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem, število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem po posebnem statusu zavarovanca, odstotek povečanja; znesek davčne in upravne izplačilne in administrativne prepovedi na plačo, povračilo stroškov službenih potovanj, dnevnic, izobraževanj.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: pooblaščeni delavci v podjetju T.L.Sirk d.o.o., Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Center za socialno delo, Davčna uprava RS, Statistični urad, Banke pri katerih imajo zaposleni odprt TRR za nakazilo plače, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se nahajajo v poslovnih prostorih družbe. Zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poslovna stavba je varovana z alarmnim sistemom in povezavo na varnostno službo. Dokumenti se hranijo kadrovskih mapah. Hranijo se v požarno varni omari, kjer je dostop omogočen samo pooblaščenim osebam v podjetju. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesla omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi zbirkami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o prijavi poškodb na delu, na poti na delo in z dlea

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravja pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Nanaša se na vse zaposlene in osebe, na občasnem delu, ki so se na delu ali na poti na delo ali na poti z dela poškodovali
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za raziskavo in analizo poškodb ter preprečevanja poškodb
 • Rok hrambe (neobvezno): Hramba je trajna
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime, priimek, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno prebivališče zavarovanca, delo, ki ga je opravljal delavec, ko se je zgodila poškodba pri delu, koliko ur je delal delavec tistega dne, ko se je zgodila poškodba pri delu, ali je delavec že kdaj doživel poškodbo pri delu in kolikokrat, narava poškodbe-opis, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, podlaga zavarovanja, kdaj se je zgodila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva; kje se je zgodila nesreča: na kraju opravljanja del oziroma nalog, na redni poti od stanovanja do stalnega kraja dela, na redni poti od stalnega kraja dela do stanovanja, na službenem potovanju, drugo, koliko oseb se je skupaj poškodovalo ob poškodbi pri delu (s smrtno ponesrečenimi vred) koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče oziroma koliko jih je umrlo na poti do zdravstvene organizacije, ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu in pri istem delu, vir nesreče, vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, ali je delavec opravljal delo ob poškodbi pod vplivom alkohola, mamil ali psihoaktivnih poživil, uporabo osebnih varstvenih sredstev: ali je bila odrejena uporaba osebnih varstvenih sredstev, posebne varstvene opreme, ali so bila uporabljena osebna varstvena sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni posebni ukrepi za varstvo pri delu.
 • Uporabniki zbirke: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve-inšpekcija dela, Ministrstvo za pravosodje, ZZZS, ZPIZ, zdravstvene ustanove, drugi uporabniki v skladu z Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se nahajajo v poslovnih prostorih družbe. Zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poslovna stavba je varovana z alarmnim sistemom in povezavo na varnostno službo. Dokumenti se hranijo kadrovskih mapah. Hranijo se v požarno varni omari, kjer je dostop omogočen samo pooblaščenim osebam v podjetju. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesla omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi zbirkami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca registrskih številk službenih tovornih vozil zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebni podatki se nanašajo na zaposlene delavce in vse pogodbene izvajalce, ki so uporabniki službenih tovornih vozil podjetja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke se uporablja v namene razvrščanja in upravljanja pri dodeljevanju nalog in službenih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime in priimek, registrska številka službenega tovornega vozila ter službena telefonska številka delavca.
 • Uporabniki zbirke: Osebe na upravi zadolžene za razporejanje in dodeljevanje novih obveznosti
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v elektronski obliki . Prostor v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa se tudi v času, ko v prostoru ni zaposlenega delavca. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov, zgoščenke ter ključki, ki se nanašajo na zbirko podatkov, so izven delovnega časa v zaklenjeni. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci dispečerske službe, kadrovske službe in direktor. Računalniki in ostala oprema je varovana s varnostnim zidom in sistemom gesel.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi zbirkami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca uporabe službenih telefonov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Nanaša se na vse zaposlene, ki so dobili na uporabo služben telefon, za kvalitetno opravljanje svojih obveznosti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki zaposlenih delavcev iz te evidence se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe podjetja – in sicer izvajanja nadzora nad porabo zakupljenih paketov ter omogočitev da so delavci dosegljivi za dodeljevanje službenih nalog.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, vrsta telefona, telefonska številka, pin koda službenega telefona in mesečni izpis telefonskih pogovorov.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v podjetju T.L.Sirk d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v elektronski obliki . Prostor v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa se tudi v času, ko v prostoru ni zaposlenega delavca. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov, zgoščenke ter ključki, ki se nanašajo na zbirko podatkov, so izven delovnega časa v zaklenjeni. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci dispečerske službe, kadrovske službe in direktor. Računalniki in ostala oprema je varovana s varnostnim zidom in sistemom gesel.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi zbirkami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam