Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: OBČINA ŠENTRUPERT
Sedež ali naslov: Šentrupert 33
Poštna številka: 8232
Kraj: Šentrupert
Matična številka: 2241153000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, - uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in varstva, - zagotavljanje statističnega spremljanja ter - za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebno ime, - datum rojstva, če oseba nima EMŠO, - kraj rojstva, - država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, - EMŠO, - davčna številka, - državljanstvo, - naslov stalnega in začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - izobrazba, - ali je delavec invalid, - kategorija invalidnosti, - ali je delavec delno upokojen, - ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, - ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, - naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), - datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, - podatki o prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju in vključitvi v KAD, - podatki o vzdrževanih družinskih članih, - podatki o zavarovanih družinskih članih, - podatki o številu otrok do 10. leta starosti zaradi pravice do letnega dopusta, - podatki o plači in drugih prejemkih, - podatki o višini letnega dopusta, - podatki zaradi odsotnosti zaradi bolezni oziroma poškodbe ali nege družinskega člana, - podatki o dovoljenju za dostop do tajnih podatkov, - datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, - datum nastopa dela, - vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, - razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, - strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, - naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, - število ur tedenskega rednega delovnega časa, - razporeditev delovnega časa, - kraj, kjer delavec opravlja delo, - ali pogodba o zaposlitvi vključuje konkurenčno klavzulo, - datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, - način prenehanja pogodbe o zaposlitvi
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci občine, Davčna uprava RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, drugi, z zakonom pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - vsi dostopi do osebnih podatkov so varovani s fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi; - podatki so shranjeni v personalnih mapah v zaklenjeni ognjevarni omari; - prijava v bazo podatkov vodenih v računalniku je z osebnim geslom; - postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, št. 071-0001/2009 z dne 11.2.2009
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni potreben
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, - uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in varstva, - zagotavljanje statističnega spremljanja ter - za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebno ime, - EMŠO, - davčna številka, - kraj rojstva, - država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, - državljanstvo, - naslov stalnega in začasnega prebivališča, - izobrazba, - bruto plača za delo s polnim delovnim časom, - bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, - bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa, - bruto nadomestila plač, ki bremenijo občino, - bruto zaostala izplačila in nadomestila plač, bruto izplačila na podlagi delovne uspešnosti, - plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo, - povračila stroškov v zvezi z delom, - regres za letni dopust, - jubilejna nagrada, - dodatna plačila, namenjena socialni varnosti, - plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, - solidarnostna pomoč, - odpravnina, - stroški izobraževanja delavcev, - davki na izplačane plače, - ostali stroški dela, - plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, - plačani prispevki za starševsko varstvo, - plačani prispevki za zaposlovanje, - drugi podatki v skladu z zakonom.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci občine, Davčna uprava RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, drugi, z zakonom pooblaščeni uporabniki
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - vsi dostopi do osebnih podatkov so varovani s fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi; - podatki so shranjeni v zaklenjeni omari v računovodstvu; - prijava v bazo podatkov vodenih v računalniku je z osebnim geslom pooblaščenega delavca; - postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, št. 071-0001/2009 z dne 11.2.2009
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni potreben.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, - uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in varstva, - zagotavljanje statističnega spremljanja, - za potrebe inšpekcijskega nadzora, - za obračun dela in s tem povezanih izplačil.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebno ime, - podatke o številu ur, - datum prihoda in odhoda na delo ter drugi izhodi za posamezni delovni dan, - skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in opravljene ure v času nadurnega dela, - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila (koriščenje dopusta, bolniška odsotnost, službena pot), - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila (starševski dopust), - neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci občine, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, drugi, z zakonom pooblaščeni uporabniki
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - vsi dostopi do osebnih podatkov so varovani s fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi; - podatki so shranjeni v zaklenjeni omari v glavni pisarni in v računovodstvu; - prijava v bazo podatkov vodenih v računalniku je z osebnim geslom pooblaščenega delavca; - postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, št. 071-0001/2009 z dne 11.2.2009.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni potreben.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - zaradi varovanja življenja, zdravja in delovne zmožnosti delavca, - preprečevanja nezgod in poškodb pri delu, poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom in preprečevanja invalidnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebno ime, - datum opravljenega zdravstvenega pregleda.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci občine, - Pooblaščeni zdravnik, s katerim ima občina sklenjeno pogodbo za opravljanje preventivnih zdravstvenih pregledov, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - drugi, z zakonom pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - vsi dostopi do osebnih podatkov so varovani s fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi; - osebni podatki se shranijo v zaklenjeni omari. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci; - postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, št. 071-0001/2009 z dne 11.2.2009.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni potreben.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o usposabljanjih za varno delo in preizkus praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebno ime, - datum opravljenega usposabljanja.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci, - izvajalci usposabljanja, - drugi, z zakonom pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - vsi dostopi do osebnih podatkov so varovani s fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi; - osebni podatki se shranijo v zaklenjeni omari. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci; - postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, št. 071-0001/2009 z dne 11.2.2009.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni potreben.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o usposabljanjih delavcev za varstvo pred požarom

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje preventivnih ukrepov varstva pred požarom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - datum rojstva, - delovno mesto, - datum preizkusa in datum zapadlosti.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci, - izvajalci usposabljanja, - drugi, z zakonom pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - vsi dostopi do osebnih podatkov so varovani s fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi; - osebni podatki se shranijo v zaklenjeni omari. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci; - postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, št. 071-0001/2009 z dne 11.2.2009.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni potreben.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov nadzornega odbora občine

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles, nadzornega odbora, obračun sejnin in nadomestil, ki so povezane z nepoklicnim opravljanjem funkcije, priprava kontrolnih podatkov za dohodnino za potrebe DURS-a.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, poklic in zaposlitev, naslov stalnega prebivališča, davčna številka, matična številka, številka TRR, vrednostni podatki o izplačilih sejnin oz. nadomestil za nepoklicno opravljanje funkcije.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci, - drugi, z zakonom pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - vsi dostopi do osebnih podatkov so varovani s fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi; - osebni podatki se shranijo v zaklenjeni omari. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci; - postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, št. 071-0001/2009 z dne 11.2.2009.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni potreben.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca pogodb, naročilnic in drugih listin, ki so osnova za prevzemanje obveznosti proračuna

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pravne in fizične osebe, ki imajo z Občino Šentrupert sklenjeno pogodbeno razmerje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, za lastne statistične, evidenčne in analitične potrebe ter druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek/naziv, naslov/sedež, EMŠO/matična številka, davčna številka, predmet naročila, vrednost naročila, način plačila, TRR.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci, - Davčna uprava RS, - drugi, z zakonom pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - vsi dostopi do osebnih podatkov so varovani s fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi; - osebni podatki se shranijo v zaklenjeni omari. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci; - postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, št. 071-0001/2009 z dne 11.2.2009.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni potreben.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi zemljišča

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zainteresirani posamezniki – pravne in fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izdaja lokacijske informacije, izdaja potrdil o namenski rabi zemljišča.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, stalno ali začasno prebivališče, podatki o parceli (parcelna številka in katastrska občina), namenska raba zemljišča.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci, - drugi, z zakonom pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - vsi dostopi do osebnih podatkov so varovani s fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi; - osebni podatki se shranijo v zaklenjeni omari. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci; - postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, št. 071-0001/2009 z dne 11.2.2009.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni potreben.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca postopkov odločanja o prostorskem načrtovanju (sprememba namembnosti zemljišč)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zainteresirani posamezniki – pravne in fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje postopkov odločanja o spremembi namenske rabe zemljišč.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek vlagatelja in lastnika zemljišča/ime in priimek zakonitega zastopnika pravne osebe, - naslov, - telefonska številka, - podatki o lastništvu in ostali podatki o zemljišču (zemljiškoknjižno, dejansko stanje, raba).
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci, - drugi, z zakonom pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - vsi dostopi do osebnih podatkov so varovani s fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi; - osebni podatki se shranijo v zaklenjeni omari. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci; - postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, št. 071-0001/2009 z dne 11.2.2009.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni potreben.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Lastniki, najemniki nepremičnin (stanovanj, poslovnih prostorov, nezazidanih stavnih zemljišč).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime/naziv pravne osebe, datum in kraj rojstva, naslov stalnega prebivališča/sedež pravne osebe, davčna številka, EMŠO/matična številka, podatki o lastništvu nepremičnine, neto tlorisna površina objekta, površina nezazidanega stavbnega zemljišča, komunalna opremljenost zemljišča, parcelna številka in katastrska občina zemljišča.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci, - Davčna uprava RS, - drugi, z zakonom pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - vsi dostopi do osebnih podatkov so varovani s fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi; - osebni podatki se shranijo v zaklenjeni omari. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci; - postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, št. 071-0001/2009 z dne 11.2.2009.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni potreben.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca o izračunih sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje gradbene parcele (komunalni prispevek)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Investitorji – pravne in fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izračun komunalnega prispevka.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek/naziv, naslov prebivališča/sedež, davčna številka, EMŠO/matična številka, vlaganja v izgradnjo komunalne opreme (vrednost), višina izračunanega komunalnega prispevka, TRR.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci, - upravna enota, - drugi, z zakonom pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - vsi dostopi do osebnih podatkov so varovani s fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi; - osebni podatki se shranijo v zaklenjeni omari. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci; - postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, št. 071-0001/2009 z dne 11.2.2009.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni potreben.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca vlog za izdajo projektnih pogojev in smernic

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zainteresirani posamezniki – fizične in pravne osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izdaja projektnih pogojev in smernic.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek/naziv pravne osebe, - Naslov prebivališča oz. sedež, - Kontaktni podatki (telefon, e-pošta), - Vrsta nameravane gradnje, - Vrsta objekta, ki je predmet nameravane gradnje, - Parcelna številka in katastrska občina zemljišča.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci, - drugi, z zakonom pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - vsi dostopi do osebnih podatkov so varovani s fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi; - osebni podatki se shranijo v zaklenjeni omari. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci; - postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, št. 071-0001/2009 z dne 11.2.2009.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni potreben.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca pogodb pridobljene služnosti za gradnjo odprtega širokopasovnega omrežja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Lastniki zemljišč, po katerih poteka gradnja, upravljanje in vzdrževanje elektronskih komunikacij odprtega širokopasovnega omrežja in pripadajoče infrastrukture.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Ustanovitev služnostne pravice za gradnjo, upravljanje in vzdrževanje elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za odprto širokopasovno omrežje.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek, EMŠO, - Stalno ali začasno prebivališče, - Podatki o parceli in lastništvu parcel.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci, - drugi, z zakonom pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - vsi dostopi do osebnih podatkov so varovani s fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi; - osebni podatki se shranijo v zaklenjeni omari. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci; - postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, št. 071-0001/2009 z dne 11.2.2009.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni potreben.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca v postopkih razpolaganja in upravljanja s premoženjem občine

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci, prodajalci, menjalci nepremičnega premoženja občine.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpeljava pravnega posla.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek, datum rojstva, EMŠO, - Stalno ali začasno prebivališče, - Davčna številka, - TRR in banka, pri kateri je odprt, - Predmet pravnega posla (prodaja, nakup, menjava), - Podatki o objektih, zemljiščih, - Kupnina in način plačila.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci, - Davčna uprava RS, - Notar, - Zemljiška knjiga, - drugi, z zakonom pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - vsi dostopi do osebnih podatkov so varovani s fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi; - osebni podatki se shranijo v zaklenjeni omari. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci; - postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, št. 071-0001/2009 z dne 11.2.2009.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni potreben.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca o vlagateljih za uveljavitev enkratne pomoči za novorojence

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Starši in zakoniti zastopniki, novorojenci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izračun in izplačilo enkratne denarne pomoči za novorojenca.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Podatki o vlagatelju: Ime in priimek, datum rojstva, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča, davčna številka, sorodstveno razmerje do novorojenca, transakcijski račun, potrdilo o skupnem gospodinjstvu. - Podatki o novorojencu: Ime in priimek, datum rojstva, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci, - drugi, z zakonom pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - vsi dostopi do osebnih podatkov so varovani s fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi; - osebni podatki se shranijo v zaklenjeni omari. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci; - postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, št. 071-0001/2009 z dne 11.2.2009.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni potreben.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Evidenca oseb, ki jim občina plačuje zdravstveno zavarovanje

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Občani občine Šentrupert, ki niso zavarovani iz drugega naslova.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavitev obveznega zdravstvenega zavarovanja oseb iz 21. točke 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, stalna ali začasno prebivališče, davčna številka, državljanstvo ter isti podatki za družinske člane.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - drugi, z zakonom pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - vsi dostopi do osebnih podatkov so varovani s fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi; - osebni podatki se shranijo v zaklenjeni omari. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci; - postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, št. 071-0001/2009 z dne 11.2.2009.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni potreben.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Evidenca o zadevah nudenja pomoči na domu in družinskega pomočnika

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Upravičenci za plačila socialno varstvene dejavnosti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvrševanje doplačila socialno varstvene dejavnosti upravičencem.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek upravičenca, datum rojstva, EMŠO, stalno prebivališče, podatki o dohodkih upravičenca, podatki o nepremičninah v lasti upravičenca, - Ime in priimek zakonitega zastopnika upravičenca, naslov njegovega stalnega prebivališča. Osebni podatki se ne zbirajo neposredno, ampak so navedeni v odločbi, ki jo izda Center za socialno delo.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Davčna uprava RS, - Center za socialno delo, - drugi, z zakonom pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - vsi dostopi do osebnih podatkov so varovani s fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi; - osebni podatki se shranijo v zaklenjeni omari. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci; - postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, št. 071-0001/2009 z dne 11.2.2009.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni potreben.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Evidenca v postopkih urejanja institucionalnega varstva

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Upravičenci za plačila ali doplačila socialno varstvene storitve institucionalnega varstva oz. njihovi družinski člani.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izdajanje soglasja k plačilu oziroma doplačilu institucionalnega varstva, podlaga za izplačilo po izstavljenih računih, vlaganje zahtevka za omejitev dedovanja na sodišču.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o prosilcu/upravičencu: ime in priimek, stalni in začasni naslov, EMŠO, državljanstvo, podatki o premoženjskem stanju, podatki o dohodku, - podatki o družinskih članih upravičenca: ime in priimek, naslov, podatki o premoženju, podatki o dohodku, - drugi podatki: višina plačila oziroma doplačila storitve institucionalnega varstva, podatek v katerem domu se upravičenec nahaja. Osebni podatki se ne zbirajo neposredno, ampak so navedeni v odločbi, ki jo izda Center za socialno delo.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci, - izvajalci institucionalnega varstva, - drugi, z zakonom pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - vsi dostopi do osebnih podatkov so varovani s fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi; - osebni podatki se shranijo v zaklenjeni omari. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci; - postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, št. 071-0001/2009 z dne 11.2.2009.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni potreben.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Evidenca o upravičencih do enkratne denarne pomoči

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vlagatelji / Upravičeni občani s stalnim prebivališčem v občini Šentrupert.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za kritje stroškov in izdatkov upravičencev za premostitev trenutne materialne ogroženosti, ki niso kriti iz morebitnih drugih virov občinskega proračuna.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek upravičenca, datum rojstva, EMŠO, davčna številka, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, transakcijski račun upravičenca, višina in namen pomoči. Osebni podatki se ne zbirajo neposredno, ampak so navedeni v odločbi, ki jo izda Center za socialno delo.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci, - Center za socialno delo, - drugi, z zakonom pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - vsi dostopi do osebnih podatkov so varovani s fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi; - osebni podatki se shranijo v zaklenjeni omari. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci; - postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, št. 071-0001/2009 z dne 11.2.2009.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni potreben.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. Evidenca o oddaji neprofitnih stanovanj v najem

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Državljani RS, ki imajo stalno prebivališče na območju občine Šentrupert in izpolnjujejo pogoje (upravičenci).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Oddaja neprofitnih stanovanj v najem.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o prosilcu in članih gospodinjstva: ime in priimek, EMŠO, stalno prebivališče, naslov bivanja, davčna številka, telefon, zaposlitev (delodajalec), podatki o stanovanjskih in socialnih razmerah, dohodki in premoženjsko stanje.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci, - upravljavec stanovanj, - drugi, z zakonom pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - vsi dostopi do osebnih podatkov so varovani s fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi; - osebni podatki se shranijo v zaklenjeni omari. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci; - postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, št. 071-0001/2009 z dne 11.2.2009.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni potreben.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. Evidenca v postopkih javnih razpisov za dodelitev sredstev za kulturne, športne, humanitarne in neprofitne programe ter društveno dejavnost in za turistične prireditve

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe/posamezniki, odgovorne osebe društev in zavodov – vlagatelji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obravnava vlog in določitev sofinanciranja prijavljenih programov na javne razpise za dodelitev sredstev za kulturne, športne, humanitarne in neprofitne programe ter društveno dejavnost.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Naziv prijavitelja, naslov oz. sedež prijavitelja, telefon, fax, e-pošta, davčna številka, številka transakcijskega računa (TRR), banka pri kateri je TRR odprt, pravno-organizacijska oblika, leto ustanovitve, število članov/-ic, osnovna dejavnost, ime in šifra iz standardne klasifikacije dejavnosti, - Podatki o odgovorni osebi prijavitelja (Ime in priimek, funkcija, telefon, fax, e-pošta), - Podatki o kontaktni osebi prijavitelja (Ime in priimek, telefon, fax, e-pošta), - Višina dodeljenih sredstev.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci, - člani komisij, ki jih imenuje župan za izvedbo javnih razpisov, - drugi, z zakonom pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - vsi dostopi do osebnih podatkov so varovani s fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi; - osebni podatki se shranijo v zaklenjeni omari. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci; - postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, št. 071-0001/2009 z dne 11.2.2009.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni potreben.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

23. Evidenca v postopkih dodeljevanja sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Pravne in fizične osebe-nosilci kmetijskih gospodarstev v občini, - Člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti, - Organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja, - Organizacije, ki so registrirane in opravljajo dejavnost transporta na področju kmetijstva v občini - Registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva in gozdarstva na območju občine.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obravnava vlog in dodelitev državnih pomoči v kmetijstvu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek/naziv nosilca kmetijskega gospodarstva, identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva (KMG-MID), naslov oz. sedež, če gre za pravno osebo, telefon, fax, e-pošta, davčna številka, matična številka, številka transakcijskega računa (TRR) in banka, pri kateri je TRR odprt, predmet vloge (naložbe v kmetijska gospodarstva, plačilo zavarovalnih premij v kmetijstvu, zagotavljanje tehnične pomoči kmetijskemu sektorju, investicije za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, pokrivanje operativnih stroškov transporta z odročnih krajev) in finančna vrednost prijavljenega predmeta, - Višina dodeljenih sredstev.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci, - člani komisije, ki jo imenuje župan za izvedbo javnega razpisa, - Ministrstvo za finance, - Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, - drugi, z zakonom pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - vsi dostopi do osebnih podatkov so varovani s fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi; - osebni podatki se shranijo v zaklenjeni omari. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci; - postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, št. 071-0001/2009 z dne 11.2.2009.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni potreben.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

24. Evidenca obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Gostinski obrati, restavracije, gostilne, kavarne, izletniške kmetije, okrepčevalnice, bari, vinotoči.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje postopkov prijave rednega obratovalnega časa in soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Vrsta in naziv gostinskega obrata/kmetije, naslov, naziv in sedež matične firme gostinskega obrata, trajanje rednega obratovalnega časa, odgovorna oseba prijavitelja, njegova telefonska številka, e-pošta.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci, - Ministrstvo za finance, Tržni inšpektorat RS, - drugi, z zakonom pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - vsi dostopi do osebnih podatkov so varovani s fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi; - osebni podatki se shranijo v zaklenjeni omari. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci; - postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, št. 071-0001/2009 z dne 11.2.2009.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni potreben.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

25. Evidenca vlog za prijavo prireditev in dovoljenje za uporabo zvočnih naprav

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Organizatorji javnih prireditev – posamezniki, pravne osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izdaja dovoljenja za javno prireditev in za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom na javni prireditvi.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek vlagatelja oz. naziv pravne osebe, - Naslov oz. sedež, - EMŠO oz. matična številka pravne osebe, - Zakoniti zastopnik pravne ali fizične osebe, - Telefon, - Odgovorna oseba javne prireditve.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci, - drugi, z zakonom pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - vsi dostopi do osebnih podatkov so varovani s fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi; - osebni podatki se shranijo v zaklenjeni omari. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci; - postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, št. 071-0001/2009 z dne 11.2.2009.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni potreben.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

26. Evidenca vlog za prijavo taksne obveznosti

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vlagatelji – zavezanci za plačilo občinske takse.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje postopkov in odločanje o odmeri občinskih taks.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Naziv zavezanca (ime in priimek / naziv pravne osebe), - Naslov/sedež, - Odgovorna oseba/zakoniti zastopnik, - Davčna številka, - Kontakti (telefon, e-pošta), - Višina obračunane občinske takse.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci, - medobčinski inšpektorat, - drugi, z zakonom pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - vsi dostopi do osebnih podatkov so varovani s fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi; - osebni podatki se shranijo v zaklenjeni omari. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci; - postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, št. 071-0001/2009 z dne 11.2.2009.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni potreben.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

27. Evidenca mesečnih poročil o plačani turistični taksi

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zavezanci za poročanje o plačani turistični taksi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zbiranje mesečnih poročil o plačani turistični taksi; Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso v imenu in za račun Občine Šentrupert.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Naziv pravne osebe (zavezanec za poročanje), - Naziv samostojnega podjetnika, sobodajalca, kmeta, društvo (zavezanec za poročanje), - Naslov zavezanca, - Višina obračunane turistične takse.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci, - medobčinski inšpektorat, - drugi, z zakonom pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - vsi dostopi do osebnih podatkov so varovani s fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi; - osebni podatki se shranijo v zaklenjeni omari. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci; - postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, št. 071-0001/2009 z dne 11.2.2009.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni potreben.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

28. Evidenca štipendistov Občine Šentrupert

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študentje s stalnim prebivališčem v občini Šentrupert.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podeljevanje štipendij Občine Šentrupert.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, EMŠO, stalno ali začasno prebivališče, davčna številka, transakcijski račun (TRR) in banka pri kateri je TRR odprt, naziv šole in študijskega programa, rok za dokončanje študija, seznam opravljenih izpitov z ocenami, podatki o družinskih članih, podatki o premoženjskem stanju družine, zakoniti zastopnik dijaka (mladoletne osebe).
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci, - člani komisije, ki jo imenuje župan, - drugi, z zakonom pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - vsi dostopi do osebnih podatkov so varovani s fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi; - osebni podatki se shranijo v zaklenjeni omari. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci; - postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, št. 071-0001/2009 z dne 11.2.2009.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni potreben.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

29. Evidenca v postopkih dodeljevanja občinskih priznanj

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Predlagatelji priznanj (fizične in pravne osebe, to so društva, organizacije, ustanove) in prejemniki priznanj (občani, posamezniki, podjetja, zavodi, društva, združenja in druge pravne osebe).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podelitev priznanj Občine Šentrupert.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Predlagatelji priznanj: ime in priimek/naziv, naslov/sedež, kontaktni podatki, - Prejemniki priznanj: ime in priimek, datum rojstva, stalno prebivališče.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci, - člani Odbora za priznanja, - drugi, z zakonom pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - vsi dostopi do osebnih podatkov so varovani s fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi; - osebni podatki se shranijo v zaklenjeni omari. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci; - postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, št. 071-0001/2009 z dne 11.2.2009.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni potreben.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

30. Evidenca o pripadnikih civilne zaščite in drugih sil za zaščito in reševanje v občini

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pripadniki civilne zaščite, razporejeni v štabe, enote in službe civilne zaščite občine ter razporejeni prostovoljci v gasilske enote v občini.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Organiziranje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu z zakonom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega in začasnega prebivališča, EMŠO, leto rojstva otrok, državljanstvo, davčna številka, podatki o usposobljenosti in znanjih pomembnih za zaščito, reševanje in pomoč, podatek o izobrazbi, zaposlitvi, telefon, mobilni telefon, e-naslov, za pripadnike Civilne zaščite tudi podatki o datumu zdravniškega in psihofizičnega pregleda ter zadolžitvi v Civilni zaščiti.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci občine, - imenovani poveljnik in podpoveljnik civilne zaščite občine, - imenovani člani občinskega štaba civilne zaščite (samo v primeru pozivanja ob naravni ali drugi nesreči) - imenovani poveljnik gasilske zveze, - imenovani občinski gasilski poveljnik, - Uprava RS za zaščito in reševanje, - drugi, z zakonom pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - vsi dostopi do osebnih podatkov so varovani s fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi; - osebni podatki se shranijo v zaklenjeni omari. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci; - postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, št. 071-0001/2009 z dne 11.2.2009.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni potreben.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

31. Evidenca dokumentarnega gradiva

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Občani, posamezniki, pravne osebe, prosilci, prijavitelji, zavezanci in druge osebe, katerih osebni podatki se obdelujejo v postopkih Občine Šentrupert.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Temeljna evidenca o opravljanju del in nalog Občine Šentrupert in je podlaga vsem drugim evidencam, ki se nanašajo na delo Občine Šentrupert in tako namenjena izvajanju nalog in pristojnosti Občine Šentrupert.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Osebno ime, naslov, EMŠO, davčna številka, - Zaposlitev, funkcija oz. položaj, - Firma, sedež, odgovorna oseba, matična številka, kontaktni podatki (telefon, fax, e-pošta), drugi podatki, ki se obdelujejo v posameznih postopkih.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci, - drugi, z zakonom pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - vsi dostopi do osebnih podatkov so varovani s fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi; - osebni podatki se shranijo v zaklenjeni omari. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci; - postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, št. 071-0001/2009 z dne 11.2.2009.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni potreben.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam