Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DOM LIPA, družba za socialno varstvene dejavnosti, d.o.o.
Sedež ali naslov: Avčinova ulica 19
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 2221446000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. 1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS, št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega in zdravstvenega zavarovanja, statistična spremljava ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: a) podatki o delavcu: - osebno ime; - datum rojstva, če oseba nima EMŠO; - kraj rojstva; - država rojstva, če je kraj rojstva v tujini; - enotna matična številka občana; - davčna številka, - državljanstvo; - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država); - naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država); - izobrazba; - ali je delavec invalid; - kategorija invalidnosti; - ali je delavec delno upokojen; - ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu; - ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo; - naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): - vrsta delovnega razmerja; - datum izdaje delovnega dovoljenja; - datum izteka delovnega dovoljenja; - številka delovnega dovoljenja; - organ, ki je izdal delovno dovoljenje; c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: - datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi; - datum nastopa dela; - vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi; - razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas; - poklic, ki ga opravlja delavec; - strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi; - naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi; - število ur tedenskega rednega delovnega časa; - razporeditev delovnega časa; kraj, kjer delavec opravlja delo; - ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo; č) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: - datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi; - način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca, ZZZS, ZPIZ in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci teh osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, se med delovnim časom kot tudi izven delovnega časa zaklepajo. Računalniška oprema je povezana v mrežo, vendar je zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, varovana s sistemom omrežnih in programskih gesel. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko so zaklenjeni v omarah. Nekateri nosilci podatkov (delovne knjižice, dosjeji delavcev) so zaklenjeni v ognjevarnih omarah. Vsi prostori, vhod v zgradbo ter hodniki so tudi izven delovnega časa fizično in tehnično varovani. Zavarovanje osebnih podatkov ureja dokument Pravilnik o varovanju osebnih podatkov v družbi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. 2. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS, št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač in nadomestil, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega in zdravstvenega zavarovanja, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: a) podatki o delavcu: - osebno ime; - datum rojstva, če oseba nima EMŠO; - kraj rojstva; - država rojstva, če je kraj rojstva v tujini; - enotna matična številka občana; - davčna številka, - državljanstvo; - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država); - naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država); - izobrazba; - ali je delavec invalid; - kategorija invalidnosti; - ali je delavec delno upokojen; - ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu; - ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo; - naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); - številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; b) podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: - bruto plača za delo s polnim delovnim časom; - bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, - bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo); - bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: - bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): - bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti; - dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): - plača, - zaostalo izplačilo; - nadomestilo plače; - izredno izplačilo; c) podatki o drugih stroških dela: - povračila stroškov v zvezi z delom; - regres za letni dopust; - jubilejna nagrada; - dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev; - plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje; - solidarnostna pomoč; - odpravnina; - stroški izobraževanja delavcev, - davki na izplačane plače; - ostali stroški dela; č) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: - plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje; - plačani prispevki za starševsko varstvo; - plačani prispevki za zaposlovanje; prispevki v breme zavarovanca: - plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje; - plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje; - plačani prispevki za starševsko varstvo, - plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca, ZZZS, ZPIZ in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci teh osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, se med delovnim časom kot tudi izven delovnega časa zaklepajo. Računalniška oprema je povezana v mrežo, vendar je zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, varovana s sistemom omrežnih in programskih gesel. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko so zaklenjeni v omarah. Vsi prostori, vhod v zgradbo ter hodniki so tudi izven delovnega časa fizično in tehnično varovani. Zavarovanje osebnih podatkov ureja dokument Pravilnik o varovanju osebnih podatkov v družbi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. 3. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS, št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega in zdravstvenega zavarovanja, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: - podatke o številu ur; - skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrsta opravljenega delovnega časa, - opravljene ure v času nadurnega dela; - neopravljene ure za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrsta nadomestila; - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila; - neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca, ZZZS, ZPIZ in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci teh osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, se med delovnim časom kot tudi izven delovnega časa zaklepajo. Računalniška oprema je povezana v mrežo, vendar je zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, varovana s sistemom omrežnih in programskih gesel. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko so zaklenjeni v omarah. Vsi prostori, vhod v zgradbo ter hodniki so tudi izven delovnega časa fizično in tehnično varovani. Zavarovanje osebnih podatkov ureja dokument Pravilnik o varovanju osebnih podatkov v družbi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. 4. EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 43/11)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: - osebi podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra) - podatki o poškodovanem delavcu: a) delo, ki ga opravljal ob nezgodi b) koliko ur je delal tistega dne c) ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat č) narava poškodbe d) poškodovani del telesa e) ali je bila poškodba smrtna f) podlaga zavarovanja - podatki o poškodbi pri delu a) kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva b) kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo c) koliko oseb se je skupaj poškodovalo č) koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod d) ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu e) vir nesreče f) vzrok nesreče g) ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen h) uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca, ZZZS, Inšpektorat RS za delo, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci teh osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, se med delovnim časom kot tudi izven delovnega časa zaklepajo. Računalniška oprema je povezana v mrežo, vendar je zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, varovana s sistemom omrežnih in programskih gesel. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko so zaklenjeni v ognjevarnih omarah. Vsi prostori, vhod v zgradbo ter hodniki so tudi izven delovnega časa fizično in tehnično varovani. Zavarovanje osebnih podatkov ureja dokument Pravilnik o varovanju osebnih podatkov v družbi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. 5. EVIDENCA O PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 43/11)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: osebno ime, datum rojstva, EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, izobrazba, kategorija invalidnosti, delovno mesto in opis dela s podatki iz ocene tveganja, opis delovnega procesa, posebne zdravstvene zahteve ki jih mora delavec izpolnjevati, napotnice in zdravniška spričevala, zdravniška mnenja, podatki o rokih za periodične zdravstvene preglede.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca, pooblaščeni zdravnik delodajalca, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci teh osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, se med delovnim časom kot tudi izven delovnega časa zaklepajo. Računalniška oprema je povezana v mrežo, vendar je zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, varovana s sistemom omrežnih in programskih gesel. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko so zaklenjeni v ognjevarnih omarah. Vsi prostori, vhod v zgradbo ter hodniki so tudi izven delovnega časa fizično in tehnično varovani. Zavarovanje osebnih podatkov ureja dokument Pravilnik o varovanju osebnih podatkov v družbi .
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. 6. EVIDENCA O USPOSABLJANJU ZA VARNO DELO IN PREIZKUSIH ZNANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 43/11)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni delavci, študenti in dijaki na delovni praksi in počitniškem delu, delavci po pogodbah o delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, datum pričetka dela in morebitnega dela in morebitnega konca dela, podatki o strokovni izobrazbi delavca, podatki o morebitnem prerazporejanju delavca na drugo delo oziroma naloge; opis del oziroma nalog z vidika varstva pri delu; roki pridobivanja in preizkus znanja delavcev za varno opravljanje dela, vodenje ali nadzorovanje del oziroma nalog; podatki o morebitni izvedbi dodatnega izobraževanja in ugotavljanja znanja s področja varstva pri delu, vključno z dokumentacijo programa in časa usposabljanja ter seznama oseb, ki so vodile usposabljanja in preizkuse znanja (navedba imena in priimka, strokovne izobrazbe in funkcije, oziroma dela oziroma naloge, ki jih ta oseba poklicno opravlja); zapisnik o preizkusih znanja delavcev (navedba osnovnih podatkov iz programa, seznam predavateljev, njihova imena in priimki, strokovna izobrazbe, z navedbo konkretnih del oziroma nalog, podpisi članov komisije in testno ter morebitno drugo gradivo).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca, izvajalci usposabljanja ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci teh osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, se med delovnim časom kot tudi izven delovnega časa zaklepajo. Računalniška oprema je povezana v mrežo, vendar je zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, varovana s sistemom omrežnih in programskih gesel. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko so zaklenjeni v ognjevarnih omarah. Vsi prostori, vhod v zgradbo ter hodniki so tudi izven delovnega časa fizično in tehnično varovani. Zavarovanje osebnih podatkov ureja dokument Pravilnik o varovanju osebnih podatkov v družbi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. 7. EVIDENCA O USPOSOBLJENOSTI DELAVCEV ZA VARSTVO PRED POŽAROM

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 43/11)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje preventivnih in drugih ukrepov varstva pred požarom.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno prebivališče, poklic, izobrazba, vrsta, način in periodičnost usposabljanja za varstvo pred požarom, datum zdravniškega pregleda.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca, izvajalci usposabljanja ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci teh osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, se med delovnim časom kot tudi izven delovnega časa zaklepajo. Računalniška oprema je povezana v mrežo, vendar je zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, varovana s sistemom omrežnih in programskih gesel. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko so zaklenjeni v ognjevarnih omarah. Vsi prostori, vhod v zgradbo ter hodniki so tudi izven delovnega časa fizično in tehnično varovani. Zavarovanje osebnih podatkov ureja dokument Pravilnik o varovanju osebnih podatkov v družbi .
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. 8. EVIDENCA O UPORABNIKIH STORITEV INSTITUCIONALNEGA VARSTVA STAREJŠIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o socialnem varstvu (Ur.l. RS, št. 54/92)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev, njihovi družinski člani ter zakoniti zastopniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe postopka odločanja, izvajanja socialno varstvene dejavnosti in vodenja evidenc.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let po prenehanju izvajanja dejavnosti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime in priimek, EMŠO, kraj in datum rojstva, spol, državljanstvo, narodnost, izobrazba, poklic, ime zakonca, plačilna sposobnost svojcev in ali pooblaščencev, stalno in začasno prebivališče, št. osebne izkaznice, občina zavarovanja, tip zavarovanja, številka pokojninske zadeve, vrsta prejemkov, dodatek za pomoč in postrežbo, način plačila, datum sprejema, vzrok sprejema, številka sobe, vrsta sobe, kategorija oskrbe, vrsta diete, datum izstopa, vzrok izstopa, številka zavarovane osebe, registrska številka, zavarovalna podlaga. Ime in priimek osebe za obveščanje, naslov, telefon, ime in priimek osebe plačnika, naslov.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o socialnem varstvu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci teh osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, se med delovnim časom kot tudi izven delovnega časa zaklepajo. Računalniška oprema je povezana v mrežo, vendar je zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, varovana s sistemom omrežnih in programskih gesel. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko so zaklenjeni v omarah. Vsi prostori, vhod v zgradbo ter hodniki so tudi izven delovnega časa fizično in tehnično varovani. Zavarovanje osebnih podatkov ureja dokument Pravilnik o varovanju osebnih podatkov v družbi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. 9. EVIDENCA OSNOVNE MEDICINSKE IN ZDRAVSTVENO NEGOVALNE DOKUMENTACIJE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Ur.l. RS, št. 65/00)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za zagotavljanje zdravstvenega varstva in kot vir podatkov za evidence s področja zdravstvenega varstva.
 • Rok hrambe (neobvezno): Zdravstveni karton trajno; popis bolezni 10 let po smrti; ostala osnovna medicinska dokumentacija 15 let po smrti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Zdravstveni karton: Ime in priimek, EMŠO, številka kartice zdravstvenega zavarovanja, občina zavarovanja, zakonski stan, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, telefon, diagnoza, datum stika, številka osebnega zdravnika, terapija, napotitev, vzrok smrti, zavarovalniški status, razlog obravnave; Ostala zdravstveno-negovalna dokumentacija: negovalna anamneza in storitve.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni izvajalci zdravstvene dejavnosti pri upravljavcu, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci teh osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, se med delovnim časom kot tudi izven delovnega časa zaklepajo. Računalniška oprema je povezana v mrežo, vendar je zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, varovana s sistemom omrežnih in programskih gesel. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko so zaklenjeni v omarah. Vsi prostori, vhod v zgradbo ter hodniki so tudi izven delovnega časa fizično in tehnično varovani. Zavarovanje osebnih podatkov ureja dokument Pravilnik o varovanju osebnih podatkov v družbi .
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. 10. EVIDENCA O IZVAJANJU VIDEONADZORA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zasebnem varovanju (Ur.l. 17/11), Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. 94/07).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vse osebe, ki se nahajajo na območju, nad katerim se izvaja video nadzor.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje potrebne stopnje varstva ljudi in premoženja
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo največ 30 dni.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Video zapis (slika); datum in čas vstopa in izstopa iz oziroma v nadzorovano okolje video nadzora; občutljivi osebni podatki, razen video posnetka, se ne zbirajo.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki dobljeni s pomočjo video nadzora se ne posredujejo drugim uporabnikom, razen v posebnih primerih Ministrstvu za notranje zadeve in pravosodnim organom ter ob osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do računalniške aplikacije, ki omogoča pogled žive slike, je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom. Baza posnetkov je shranjena v posebnem prostoru, ki je fizično varovan. Varovanje osebnih podatkov ureja dokument Pravilnik o varovanju osebnih podatkov v družbi
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam