Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Center za izobraževanje, supervizijo in terapevtsko pomoč Maribor
Sedež ali naslov: Borštnikova ulica 45, (poslovni prostori Čufarjeva cesta 5)
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 3357325000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca uporabnikov.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev zavoda.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi evidence zadev, ki se obravnavajo za učinkovito vodenje postopkov ter za statistično obdelavo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - naslov, -telefonska številka, rojstni podatki, datumi srečanj, razlog prihoda, - kratek opis poteka storitve, - ocena spremembe kot posledica storitve.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pisna dokumentacija v papirni obliki je hranjena v zaklenjeni ognjevarni omari, ki stoji v pisarni. Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo ter na računalniku pod osebnim geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni določen.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca avtorskih pogodb in pogodb o poslovnem sodelovanju.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni sodelavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodb in statistično obdelavo, za druge uradne namene in uveljavljanje pravic posameznikov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Za fizične osebe: - ime in priimek, - naslov, - davčna številka, - številka tekočega računa, - znesek pogodbe. Za pravne osebe: -naziv, ime in priimek odgovorne osebe, - naslov, - davčna številka, - številka tekočega računa, - znesek pogodbe.
 • Uporabniki zbirke: Davčna uprava na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pisna dokumentacija v papirni obliki je hranjena v zaklenjeni ognjevarni omari, ki stoji v pisarni. Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni določen.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o izrabi delovnega časa.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic na katerega se podatki nanašajo, za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja in druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - datum, - število opravljenih ur.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci, ki obdelujejo in se pri svojem delu srečujejo s podatki o izrabi delovnega časa.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pisna dokumentacija v papirni obliki je hranjena v zaklenjeni ognjevarni omari, ki stoji v pisarni. Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni določen.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o zaposlenih delavcih.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika na katerega se podatki nanašajo, za potrebe zavoda ter druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. Podatki o delavcu: - priimek in ime, - datum in kraj rojstva, -država rojstva, -EMŠO, - davčna številka, - državljanstvo, - naslov stalnega bivališča, - poklic, - izobrazba. 2. Podatki o sklenitvi in prenehanju pogodbe o zaposlitvi: - datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi,- datum nastopa dela, - vrsta sklenjene pogodbe, - naziv delovnega mesta, - kraj zaposlitve, - število ur tedenskega rednega delovnega časa.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščene osebe Centra za izobraževanje, supervizijo in terapevtsko pomoč Maribor, -Davčna uprava Republike Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije, -Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije,- Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pisna dokumentacija v papirni obliki je hranjena v zaklenjeni ognjevarni omari, ki stoji v pisarni. Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni določen.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe delodajalca, za uveljavitev pravic delavca na katerega se podatki nanašajo, za statistično raziskovanje in za druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. Podatki iz plačilne liste: a.) Podatki o delavcu: - priimek in ime, - naslov, - davčna številka; b.) podatki o plačah in nadomestilih plač za vsak posamezni mesec: - neto plača za tekoči mesec, za nadomestilo plač, - bruto plača za delo s polnim delovnim časom, - bruto plača za delo s skrajšanim delovnim časom; c.) Podatki o prispevkih za socialno varnost, ki bremenijo delavca/zavarovanca: - plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,- plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, - plačani prispevki za starševsko varstvo,- plačani prispevki za zavarovanje za primer brezposelnosti.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščene osebe Centra za izobraževanje, supervizijo in terapevtsko pomoč Maribor, - Davčna uprava Republike Slovenije, -Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije,- Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pisna dokumentacija v papirni obliki je hranjena v zaklenjeni ognjevarni omari, ki stoji v pisarni. Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni določen.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam