Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Xlab d.o.o.
Sedež ali naslov: Pot za Brdom 100
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1639714000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, Ur. l. RS, št. 40/06, 16. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju Xlab, študentje, dijaki in zunanji sodelavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač, • uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, • zagotavljanje statističnega spremljanja in za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) Podatki o delavcu: • osebno ime, • datum rojstva, • kraj rojstva, • država rojstva, • EMŠO, • davčna številka, • državljanstvo, • naslov stalnega prebivališča, • naslov začasnega prebivališča, • izobrazba, • ali je delavec invalid, • kategorija invalidnosti, • ali je delavec delno upokojen, • številka transakcijskega računa, na katerega se izplačuje plača in ostali prejemki. b) Podatki o plačah in nadomestilih, ki bremenijo delodajalca: • plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa(nadurno delo); • zaostala izplačila in nadomestila plač, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; • izredno plačilo/izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače: bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; • del dobička podjetja, ki se na podlagi Zakona o udeležbi delavcev pri dobičku (ZUDDob) izplačuje zaposlenim. c) Podatki o drugih stroških dela: • povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, • dodatna plačila, namenjena socialni varnosti, • plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, • odpravnina, • davki na izplačane plače, • štipendije, izplačevanje prakse; • plačila za avtorske honorarje, izvajane preko Avtorske Agencije Slovenije, • plačila računov, ki jih izdajajo zunanji sodelavci, • ostali stroški dela. d) Podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: • prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje; • plačani prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci podjetja Xlab, • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, • Zavod RS za zaposlovanje, • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, • Statistični urad RS, • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi, zaklenjeni v arhivu, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 17.6.2014.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, Ur.l. št. 40/06, 13. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju Xlab.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, • uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) Podatki o delavcu: • ime in priimek, • datum rojstva, • kraj rojstva, • država rojstva, • EMŠO, • davčna številka, • državljanstvo, • naslov stalnega prebivališča, • naslov začasnega prebivališča, • izobrazba, stopnja izobrazbe, • ali je delavec invalid, • kategorija invalidnosti, • ali je delavec delno upokojen, • ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, • ime in naslov drugega delodajalca (in matična številka) pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, • št. telefona, • št. osebnega dokumenta, datum izdaje in veljavnost, • datum opravljenega zdravniškega pregleda, datum naslednjega pregleda, • TRR, • podatki o delovni dobi, • podatki o vzdrževanih članih, • podatki o kreditih, ki jih za zaposlene izplačuje Xlab, • številka kartice za vstop v prostore podjetja Xlab. b) Podatki o dovoljenju (tujci): • vrsta delovnega dovoljenja, • datum izdaje delovnega dovoljenja, • datum izteka delovnega dovoljenja, • številka delovnega dovoljenja. c) Podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: • datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, • datum nastopa dela, • vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, • razlog za sklenitev pogodbe za določen čas, • poklic, ki ga opravlja delavec, • strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, • število ur tedenskega rednega delovnega časa, • razporeditev delovnega časa, • kraj, kjer delavec opravlja delo, • ali pogodba o zaposlitvi vsebuje konkurenčno klavzulo. d) Podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: • datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, • način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci podjetja Xlab, • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, • Zavod RS za zaposlovanje, • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, • Statistični urad RS, • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi, zaklenjeni v arhivu, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 17.6.2014.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Ur.l. RS, št.43/2011, 36. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v podjetju Xlab.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje varnega delovnega okolja za delavca, zagotavljanje nemotenega delovnega procesa, izvajanje preventivnih in obdobnih zdravstvenih pregledov delavcev je v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in podzakonskimi predpisi.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) Podatki o pregledih: • vrste pregleda in naziv vrste pregleda, • datum pregleda in datum naslednjega pregleda. b) Podatki o zaposlenemu: • priimek in ime, • matična številka zaposlenega, • stroškovno mesto organizacijske enote, • datum vstopa, • izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za delovno mesto. c) Napotnica za predhodni preventivni zdravstveni pregled z zdravniškim spričevalom (obrazec 8,204): • ime in priimek, dekliški priimek, • kraj rojstva, • EMŠO, • naslov, • izobrazba, poklic, • ocena izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za delovno mesto. d) Napotnica za usmerjeni obdobni in drugi preventivni zdravstveni pregled z zdravniškim spričevalom (8,205): • ime in priimek, dekliški priimek, • kraj rojstva, • EMŠO, • naslov, • izobrazba, poklic, • ocena izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za delovno mesto.
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci podjetja Xlab, • Zdravnik medicine, športa in dela, • Inšpektorat RS za delo, • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi, zaklenjeni v arhivu, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 17.6.2014.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidence o študentih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje in osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študentje v podjetju Xlab.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • za morebitno ponovno sodelovanje, • Za obračunavanje stroškov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, • naslov stalnega in začasnega bivališča, • datum rojstva, • kopija osebnega dokumenta, • davčna številka, • telefonska številka, • številka in veljavnost napotnice, • TRR, • usposabljanje iz varstva pri delu.
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci podjetja Xlab, • Davčna uprava RS, • drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje os. podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi, zaklenjeni v arhivu, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 17.6.2014.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o usposabljanju iz varstva pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Ur. l. RS, št. 43/2011, 38. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v podjetju Xlab, dijaki, študentje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, • datum in kraj opravljanja izpita iz varstva pri delu in požarnega varstva, • datum (leto) naslednjega opravljanja izpita.
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci podjetja Xlab, • izvajalci usposabljanja, • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi, zaklenjeni v arhivu, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 17.6.2014.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o zunanjih sodelavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje in osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zunanji sodelavci, ki sodelujejo s podjetjem Xlab.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje sklenjenih pogodb, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, • naslov stalnega in začasnega bivališča, • matična številka, • kopija osebnega dokumenta in št. osebnega dokumenta, • davčna številka, • telefonska številka, • pogodba in datum njene veljavnosti, • računi, ki jih zunanji sodelavci izdajajo.
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci podjetja Xlab, • drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje os. podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi, zaklenjeni v arhivu, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 17.6.2014.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam