Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: LIN SI, gostinstvo in trgovina, d.o.o.
Sedež ali naslov: Ljubljana, Gameljska cesta 1, 1231 Ljubljana - Črnuče
Poštna številka: 1231
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 3596966000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • Namen uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva • Namen zagotavljanja statističnega spremljanja • Za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno v skladu z zakonom
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Ime in priimek • Datum rojstva, če oseba nima EMŠO • Občina rojstva • Država rojstva • Enotna matična številka občana • Davčna številka • Državljanstvo • Naslov stalnega prebivališča • Naslov začasnega prebivališča • Izobrazba • Ali je delavec invalid • Kategorija invalidnosti • Ali je delavec delno upokojen • Ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu • Ime drugega delodajalca, pri katerem opravlja delavec dopolnilno delo • Naslov drugega delodajalca, pri katerem opravlja delavec dopolnilno delo • Vrsta delovnega dovoljenja ( za tujce) • Organ, ki je izdal delovno dovoljenje ( za tujce) • Datum izdaje delovnega dovoljenja (za tujce) • Datum izteka delovnega dovoljenja (za tujce) • Številka delovnega dovoljenja (za tujce) • Datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi • Datum nastopa dela • Vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi • Razlog sklenjene pogodbe za določen čas • Poklic, ki ga opravlja delavec • Strokovna usposobljenost, ki se zahteva za dela in naloge, ki jih opravlja delavec • Naziv delovnega mesta • Število ur tedenskega rednega delovnega časa • Razporeditev delovnega časa • Kraj opravljanja dela • Ali pogodba o zaposlitvi vsebuje konkurenčno klavzulo • Datum prenehanja delovnega razmerja • Način prenehanja delovnega razmerja
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov je opredeljeno v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stroški dela po zaposlenem delavcu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • Namen uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva • Namen zagotavljanja statističnega spremljanja • Za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno v skladu z zakonom
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Ime in priimek • Datum rojstva, če oseba nima EMŠO • Občina rojstva • Država rojstva • Enotna matična številka občana • Davčna številka • Državljanstvo • Naslov stalnega prebivališča • Naslov začasnega prebivališča • Izobrazba • Ali je delavec invalid • Kategorija invalidnosti • Ali je delavec delno upokojen • Ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu • Ime drugega delodajalca, pri katerem opravlja delavec dopolnilno delo • Naslov drugega delodajalca, pri katerem opravlja delavec dopolnilno delo • Številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki • Plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: • Bruto plača za delo s polnim delovnim časom: • Bruto plača za delo s skrajšanim delovnim časom • Bruto izplačila za delo preko polnega časa: • Bruto nadomestila plač: ki bremenijo delodajalca • Zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca • Bruto zaostala izplačila in nadomestila plač • Izredno izplačilo (po drugih osnovah, ki ne predstavljajo redne mesečne plače • Bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti • Dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja • Neto plača • Plača • Zaostalo izplačilo • Nadomestilo plače • Izredno izplačilo • Povračilo stroškov v zvezi z delom • Regres za letni dopust • Jubilejna nagrada • Dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev • Plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje • Solidarnostna pomoč • Odpravnina • Stroški izobraževanja delavcev • Davki na izplačane plače • Ostali stroški dela • Prispevki v breme delodajalca • Prispevki v breme zavarovanca
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov je opredeljeno v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov družbe
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Izraba delovnega časa po zaposlenem delavcu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • Namen uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva • Namen zagotavljanja statističnega spremljanja • Za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno v skladu z zakonom
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Ime in priimek • Število dnevno opravljenih ur • Skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa • Opravljene ure v času nadurnega dela • Neopravljene ure, za katere delavec prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca z oznako vrste nadomestila • Neopravljene ure, za katere delavec prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila • Število ur pri delih na delovnem mestu, za katere se šteje zavarovalna doba s povečanjem ali da je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov je opredeljeno v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov družbe
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca avtorjev po pogodbah o naročilu avtorskega dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Avtorji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • Namen dohodninske obravnave avtorskih honorarjev • Namen zagotavljanja statističnega spremljanja • Za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno v skladu z zakonom
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Ime in priimek • Datum rojstva, če oseba nima EMŠO • Občina rojstva • Država rojstva • Enotna matična številka občana • Davčna številka • Državljanstvo • Naslov stalnega prebivališča • Naslov začasnega prebivališča • Izobrazba • Datum sklenitve pogodbe o naročilu avtorskega dela • Kraj opravljanja dela
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov je opredeljeno v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov družbe
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca dobaviteljev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o trgovini
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dobavitelji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • Nakup surovin za gostinsko dejavnost • Za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Ime in priimek • Naslov • Pravna oseba delovnega mesta
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov je opredeljeno v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov družbe
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca videonadzornega sistema

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci in zaposleni v gostinskem lokalu družbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje nadzora nad vstopi ali izstopi in nadzor nad parkirišči
 • Rok hrambe (neobvezno): Dva (2) meseca
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Video posnetek • Datum video posnetka • Ura video posnetka
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, ostale osebe v skladu Zakonom in organi pregona
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov je opredeljeno v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov družbe
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam