Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: SEAWAY YACHTS d.o.o.
Sedež ali naslov: Puconci 80
Poštna številka: 9201
Kraj: Puconci
Matična številka: 3940799000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Kadrovska evidenca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci zunanji sodelavci na podlagi pogodbenega razmerja študenti bivši delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja, za statistično uporabo, za obveščanje evidentiranih, za druge namene določene v zakonu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Vsi navedeni podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: - identifikacijski podatki ( identifikacijska številka, ime in priimek, spol, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, naslov stalnega in začasnega prebivališča); - podatki o zdravstvenem stanju / invalidnosti (zdravstvene omejitve za delo, kategorija invalidnosti, začetek, opravljeni preventivni zdravstveni pregledi – datum in vrsta pregleda); - podatki o zaposlitvi (datum vstopa v družbo, podatek o zavarovalni, pokojninski ter posebnih dobah); - podatki o strokovni izobrazbi in znanjih (strokovna izobrazba, poklic, smer šolske izobrazbe, strokovna usposobljenost, podatki o usposabljanju in o opravljenih strokovnih izpitih, preizkusih znanja ter drugi podatki o strokovni usposobljenosti); - podatki iz vsebine pogodbe o zaposlitvi - za obstoječe in prejšnja delovna mesta (družba, vrsta pogodbe- določen/nedoločen čas, trajanje poskusnega dela za novo zaposlene, delovno mesto s plačo, delovni čas, podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi- datum, vzrok prenehanja); - podatki o letnem dopustu za tekoče in pretekla leta (skupni, izkoriščeni); - podatki o vzdrževanih družinskih članih, ki so zavarovani po delavcu oz. za potrebe odmere letnega dopusta in davčnih olajšav pri plači (ime, priimek, datum rojstva, EMŠO, sorodstveno razmerje); - drugi podatki v skladu z zakonom.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci (kadrovska služba, oddelek plač, …), - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Statistični urad RS, - drugi uporabniki skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi v zaklenjeni omari v pisarni kadrovske službe, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence. Podatki se shranjujejo toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z mednarodnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plačah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: redno zaposleni, delavci, ki delajo po avtorskih pogodbah, člani nadzornega sveta, študenti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izračun in plačilo plač in drugih dohodkov iz zaposlitve oz. iz dejavnosti ter z njimi povezanih dajatev, ugotavljanje in analiza stroškov, priprava podatkov za institucije, katerim se dostavlja podatke na zakonski podlagi.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: podatki iz kadrovske evidence še: številka transakcijskega računa, poslovna banka, plače delavcev, krediti in izvršbe,… osnova za plačo. Podatki o delovnem času: skupaj opravljene ure, dejansko opravljene ure, skupaj neopravljene ure, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih: skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje, ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta, neopravljene ure brez nadomestila plače, ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa. Podatki o plačah: izplačane plače za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, izplačane nagrade, plače iz dobička, neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, nadomestilo neto plače v breme organizacije za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila, nadomestilo neto plače v breme drugih, neto plače iz dobička, prejemki delavca: solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, plača iz naslova zavarovalne dobe s povečanjem, odstotek povečanja, podatki o bonitetah, podatki o odtegljajih iz plače (dodatno pokojninsko zavarovanje, krediti, sindikalna članarina, ipd.), podatki o prevozu na delo, prehrani na delu,
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: vodstvo podjetja, pooblaščeni delavci, zunanji obračunovalec podatkov, Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje, DURS, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je v mapah v zaklenjeni omari, v pisarni kadrovske službe in arhivu, ki je izven delovnega časa zaklenjena. Dostop do baze podatkov vodenih v računalniku, je kodiran.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z mednarodnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o registraciji delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - zaposleni delavci - študentje, dijaki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač in nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - zaporedna številka zaposlenega - ime in priimek - podjetje - ura prihoda in odhoda - delovna naloga - vrsta odsotnosti z dela
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca (skrbnik sistema IT, vodje oddelkov, oddelek plač, kadrovska služba.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno kot baza podatkov v računalniku, dostop je kodiran. Dostop do evidenc imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z mednarodnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam