Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): BORIS LETNAR
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: BORIS LETNAR- IZVRŠITELJ
Sedež ali naslov: MESTNI TRG 7B
Poštna številka: 3210
Kraj: SLOVENSKE KONJICE
Matična številka: 2208547000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. 1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela (Uradni list RS, št. 40/2006).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri izvršitelju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Izvirne listine iz 14., 17. in 19. člena ZEPDSV se hranijo kot listine trajne vrednosti, ostali podatki in dokumenti pa toliko časa, kolikor je to potrebno za uresničevanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja in v zvezi z delovnim razmerjem.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče; - kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, invalid ali upokojenec, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca
 • Uporabniki zbirke: - delodajalec, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, na osebni privolitvi posameznika ali na pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno - v matični knjigi in presonalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov ima le delodajalec. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 11.6.2009 izdal Boris Letnar- izvršitelj.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA STRANK V POSTOPKU IZVRŠBE (upnikov in dolžnikov)

 • Pravna podlaga (neobvezno): 4. člen Zakona o izvršbi in zavarovanju
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Upniki v izvršilnih zadevah, dolžniki v izvršilnih zadevah
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi iskanja dolžnikovega premoženja, identifikacije dolžnika in upnika, iskanja dolžnika.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 10 let, za javne listine, ki jih izda izvršitelj ni omejitve.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o dolžniku: - osebno ime, - naslov stalnega in začasnega prebivališča, - datum rojstva, - EMŠO, - davčna številka, - številke računov vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov ter stanje in promet na teh računih, - podatki o obstoju in stanju drugih dolžnikovih depozitov pri banki, borznoposredniški družbi ali drugi osebi, - podatke o delnicah in deležih v gospodarski družbi ali drugi udeležbi v pravni osebi, - podatki o nepremičninah na katerih ali glede katerih ima dolžnik premoženjske pravice, - podatki iz evidence registriranih motornih in priklopnih vozil, - podatki iz registra plovil in letal, - podatki iz drugih evidenc premičnega premoženja, - podatki o pokojninskem in zdravstvenem zavarovanju, - podatki o življenjskih in premoženjskih zavarovanjih, - podati davčne uprave iz dohodninskih napovedi za zadnja tri leta, - podatki o drugih premoženjskih pravicah dolžnika, - identifikacijski podatki iz 16. a člena Zakona o izvršbi in zavarovanju o dolžniku, ki je fizična oseba (osebno ime in naslov prebivališča, datum rojstva, EMŠO, davčno številko ali drug isti povezovalni znak), o dolžniku, ki je pravna oseba ( firma ali ime, sedež in poslovni naslov, matična, davčna številka) ter o dolžniku, ki je samostojni podjetnik (osebno ime, firma, sedež in poslovni naslov, matična številka, davčna številka) - podatki o dolžnikih, ki so pravne osebe in so razvidni iz portala Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve - fotografije dolžnikovega premoženja, zarubljenega v postopku izvršbe, - hramba premičnin zarubljenih v postopku izvršbe. Podatki o upniku - identifikacijski podatki iz 16. a člena Zakona o izvršbi in zavarovanju o upniku, ki je fizična oseba (osebno ime in naslov prebivališča, datum rojstva, EMŠO, davčno številko ali drug isti povezovalni znak), o upniku, ki je pravna oseba ( firma ali ime, sedež in poslovni naslov, matična, davčna številka) ter o upniku, ki je samostojni podjetnik (osebno ime, firma, sedež in poslovni naslov, matična številka, davčna številka).
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščena oseba (izvršitelj), - zaposlene osebe pri izvršitelju, - upnik, ki izkaže pravni interes (6. odst. 4. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju), - državni organi, nosilci javnih pooblastil, druge pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki, ki so izvršitelju dolžni posredovati podatke iz 1. odst. 4. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju, - druge osebe, ki izkažejo ustrezno pravno podlago ( organi policije, stečajni upravitelji…)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo. Pravtako računalniški sistem uporablja antivirusna programa Microsoft security essential in AVG. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil delodajalec in so navedene na seznamu, ki je posebna priloga Pravilnika o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 11.6.2009 izdal Boris Letnar- izvršitelj. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 11.6.2009 izdal Boris Letnar- izvršitelj.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA TRETJIH OSEB, KI NASTOPAJO V POSTOPKU IZVRŠBE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o izvršbi in zavarovanju, zakon o pravdnem postopku.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - zakoniti zastopniki strank, - pooblaščenci strank, - tretje osebe, ki zaradi varovanja svojih interesov vstopijo v postopek izvršbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za obveščanje strank v postopku izvršbe v primeru, ko ima stranka zakonitega zastopnika oziroma drugega pooblaščenca preko njih, obveščanje in komuniciranje s tretjimi osebami.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - naslov stalnega ali začasnega bivališča, - tel. številka, - elektronski naslov, - firma ali ime pravne osebe, - sedež in poslovni naslov pravne osebe, - davčna in matična številka, - osebno ime, firma samostojnega podjetnika, - sedež in poslovni prostor samostojnega podjetnika, - matična in davčna številka
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščena oseba (izvršitelj), - zaposlene osebe pri izvršitelju, - upnik, ki izkaže pravni interes (6. odst. 4. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju), - državni organi, nosilci javnih pooblastil, druge pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki, ki so izvršitelju dolžni posredovati podatke iz 1. odst. 4. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju, - druge osebe, ki izkažejo ustrezno pravno podlago ( organi policije, stečajni upravitelji…)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo. Pravtako računalniški sistem uporablja antivirusna programa Microsoft security essential in AVG. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil delodajalec in so navedene na seznamu, ki je posebna priloga Pravilnika o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 11.6.2009 izdal Boris Letnar- izvršitelj. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 11.6.2009 izdal Boris Letnar- izvršitelj.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA ZUNANJIH POGODBENIH PARTNERJEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev, pogodbeno razmerje med upravljavcem in zunanjim pogodbenim partnerjem
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - osebe, ki nudijo storitev selitvenega servisa, - osebe, ki nudijo storitev vlečne službe motornih vozil, plovil - ponudniki ključavničarskih storitev, - ponudniki prevoza premičnin, - ostali ponudniki storitev, ki jih izvršitelj uporablja pri svojem delovanju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za plačilo računov za opravljeno storitev, za dokazilo o resničnem nastanku stroškov pri opravljanju izvršbe
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - firma ali ime pravne osebe, - sedež in poslovni naslov pravne osebe, - davčna in matična številka, - osebno ime, firma samostojnega podjetnika, - sedež in poslovni prostor samostojnega podjetnika, - matična in davčna številka
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščena oseba (izvršitelj), - zaposlene osebe pri izvršitelju, - upnik, ki izkaže pravni interes (6. odst. 4. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju), - druge osebe, ki izkažejo ustrezno pravno podlago ( organi policije, stečajni upravitelji, sodišča…)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo. Pravtako računalniški sistem uporablja antivirusna programa Microsoft security essential in AVG. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil delodajalec in so navedene na seznamu, ki je posebna priloga Pravilnika o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 11.6.2009 izdal Boris Letnar- izvršitelj. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 11.6.2009 izdal Boris Letnar- izvršitelj.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. ZBIRKA POSNETKOV TELEFONSKIH POGOVOROV

 • Pravna podlaga (neobvezno): 6. odst. 147. člena Zakona o elektronskih komunikacijah.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - zaposleni pri izvršitelju, - druge osebe, ki pokličejo po telefonu v pisarno izvršitelja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje snemanja telefonskih pogovorov za potrebe varnosti zaposlenih pri izvršitelju, preprečevanju groženj s strani klicočih.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo eno leto po nastanku, nato se izbrišejo. V primeru uporabe posnetkov kot dokaz na sodiščih, je čas hrambe pogojen s trajanjem sodnih postopkov.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - posnetek posameznika (glas), - datum in čas posnetka
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščena oseba (izvršitelj), - druge osebe, ki to izkažejo z ustrezno pravno podlago.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo. Pravtako računalniški sistem uporablja antivirusna programa Microsoft security essential in AVG. Osebne podatke telefonskih posnetkov lahko obdeluje le delodajalec in tudi dostop je omogočen le njemu. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 11.6.2009 izdal Boris Letnar- izvršitelj.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV VIDEONADZORA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 77. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - zaposleni pri izvršitelju, - druge osebe, ki vstopijo v prostore izvršitelja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje videonadzora za potrebe varnosti zaposlenih pri izvršitelju, zavarovanje premoženja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo največ eno leto po nastanku, nato se izbrišejo, razen, če zakon ne določa drugače. V primeru uporabe posnetkov kot dokaz na sodiščih, je čas hrambe pogojen s trajanjem sodnih postopkov.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - posnetek posameznika (slika oziroma glas), - datum in čas vstopa in izstopa iz prostora
 • Uporabniki zbirke: Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo. Pravtako računalniški sistem uporablja antivirusna programa Microsoft security essential in AVG. Osebne podatke videonadzora lahko obdeluje le delodajalec in tudi dostop je omogočen le njemu. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 11.6.2009 izdal Boris Letnar- izvršitelj.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam