Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: TAGRO, podjetje za upravljanje, vzdrževanje in gradnje d.o.o.
Sedež ali naslov: Vojkova cesta 58
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 3772861000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, zaposleni pri upravljavcu osebnih podatkov, študentje in dijaki na praksi, drugi pogodbeni delavci, delavci kot uživalci pravic iz invalidskega zavarovanja, delavci v zvezi z poškodbami pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, uveljavljanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja in se pošiljajo pristojnim inštitucijam izključno za navedene potrebe ter potrebe statistične obdelave in druge uradne namene, pogodbenim partnerjem pa na podlagi sklenjene pogodbe o napotitvi delavca uporabniku, v skladu z veljavno zakonodajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki, za katere to predpisuje zakonodaja, se hranijo trajno, ostali 10 let po prenehanju delovnega razmerja oziroma dokler ni realiziran namen obdelave.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, datum, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, • Poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, • Podatki o usposabljanju in izobraževanju • Zdravstveno stanje delavca (invalidnost ipd.), sposobnost opravljanja dela, • Delovno mesto, kraj dela, delovni čas, oblika delovnega razmerja, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, zavarovalna doba, dejavnost delodajalca, upokojitev, • Ukvarjanje z dopolnilnim delom, dejavnost družbe, • Podatki o družinskih članih, • Podatki iz kazenske evidence, • Podatki o delavcu, ki je utrpel poškodbo pri delu: dela, ki jih je opravljal ob nezgodi, čas opravljanja dela na dan nezgode, število prejšnjih poškodb na delu, vrsta poškodbe, podlaga zavarovanja, drugi podatki o poškodbi pri delu, ki jih zahteva zakon, • Podatki o delavcu, uživalcu pravic iz zdravstvenega, invalidskega in socialnega zavarovanja, vrsta pravice, datum priznane pravice, datum začetka uveljavljanja pravice, datum prenehanja pravice. • Podatki kolektivnega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja • Podatki o osebnem zdravniku (ambulanta / zdravstveni dom, naslov, ime in priimek zdravnika) • Podatki o gsm številki (zasebni in službeni, v kolikor je dodeljena)
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod RS za zaposlovanje, centri za socialno delo, inšpektorat za delo in drugi uporabniki – državne inštitucije, ki zagotavljajo uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobitev osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema (varovani prostori), morajo biti varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Dostop je mogoč le v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja direktorja. Ključi varovanih prostorov se uporabljajo in hranijo v skladu s hišnim redom. Ključi se ne puščajo v ključavnici v vratih od zunanje strani. Varovani prostori ne smejo ostajati nenadzorovani, oziroma se morajo zaklepati ob odsotnosti delavcev, ki jih nadzorujejo. Izven delovnega časa morajo biti omare in pisalne mize z nosilci osebnih podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema izklopljeni in fizično ali programsko zaklenjeni. Zaposleni ne smejo puščati nosilcev osebnih podatkov na mizah v prisotnosti oseb, ki nimajo pravice vpogleda vanje. Nosilci osebnih podatkov, ki se nahajajo izven zavarovanih prostorov (hodniki, skupni prostori) morajo biti stalno zaklenjeni. Občutljivi osebni podatki se ne smejo hraniti izven varovanih prostorov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA KANDIDATOV ZA SKLENITEV DELOVNEGA RAZMERJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati za sklenitev delovnega razmerja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaposlovanje in izvajanje pogodb o zaposlitvi, uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, statistična raziskovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo do končne izvedbe zaposlitve na delovno mesto, za katerega je kandidiral kandidat za zaposlitev. S privolitvijo kandidata pa se podatki hranijo trajno za potrebe bodočega zaposlovanja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, datum, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, zaposlitveni status • stalni in začasni naslov, kraj in poštna številka bivališča, mobilni in stacionarni telefon, dosegljivost, elektronska pošta, vozniško dovoljenje • delovne izkušnje (podjetje, delovno mesto, opis dela, datum nastopa in prenehanja dela, vzrok prekinitve) in podatki o bivših delodajalcih, referenčne osebe, • pridobljena stopnja in naziv izobrazbe, izobraževalna ustanova, leto začetka in zaključka izobraževanja, druga splošna znanja kandidata (opravljeni tečaji in izobraževanja, organizator izobraževanja, leto izobraževanja), znanja računalništva in informatike, znanja tujih jezikov, sedanja plača, želena plača; • razpoložljiva prevozna sredstva, časovna in krajevna razpoložljivost za delo, • trenutni odpovedni rok, iskana oblika dela, želena dela in poklici, prednosti in slabosti (če jih kandidat želi navesti), odnos do dela, • datum in kraj razgovora, življenjepis - referenčne osebe, ki jih navajajo kandidati: ime in priimek, elektronski naslov, telefon, podjetje v katerem je referenčna oseba zaposlena, vrsto referenc, ki jih oseba podaja • Skupna delovna doba • Ukvarjanje z dopolnilnim delom, dejavnost družbe, • Podatki o družinskih članih (neobvezno), • Podatki iz kazenske evidence (za delovna mesta kjer je pogoj za opravljanje dela), • Podatki o delavcu, uživalcu pravic iz zdravstvenega, invalidskega in socialnega zavarovanja, vrsta pravice, datum priznane pravice, datum začetka uveljavljanja pravice, datum prenehanja pravice.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: zaposleni, ki se ukvarjajo z najemom in posredovanjem delovne sile, Ministrstvo za delo, ZZZS, ZPIZ, DURS, drugi uporabniku v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema (varovani prostori), morajo biti varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Dostop je mogoč le v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja direktorja. Ključi varovanih prostorov se uporabljajo in hranijo v skladu s hišnim redom. Ključi se ne puščajo v ključavnici v vratih od zunanje strani. Varovani prostori ne smejo ostajati nenadzorovani, oziroma se morajo zaklepati ob odsotnosti delavcev, ki jih nadzorujejo. Izven delovnega časa morajo biti omare in pisalne mize z nosilci osebnih podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema izklopljeni in fizično ali programsko zaklenjeni. Zaposleni ne smejo puščati nosilcev osebnih podatkov na mizah v prisotnosti oseb, ki nimajo pravice vpogleda vanje. Nosilci osebnih podatkov, ki se nahajajo izven zavarovanih prostorov (hodniki, skupni prostori) morajo biti stalno zaklenjeni. Občutljivi osebni podatki se ne smejo hraniti izven varovanih prostorov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, zaposleni pri upravljavcu osebnih podatkov, študentje in dijaki na praksi, drugi pogodbeni delavci, člani nadzornega sveta.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za potrebe obračunavanja in izplačevanja plač in drugih prejemkov in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki, za katere to predpisuje zakon, se hranijo trajno, ostali 10 let po prenehanju delovnega ali pogodbenega razmerja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, • podatki o osebnih bančnih računih, • poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, • delovno mesto, kraj dela delovni čas, oblika delovnega razmerja (za določen, nedoločen čas, skrajšani delovni čas, pripravništvo), datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja razlog prenehanja delovnega razmerja, zavarovalna doba, ukvarjanje z dopolnilnim delom, podatki drugega delodajalca, dejavnost družbe, • podatki o plači in drugih stroških dela, • podatki o obremenitvi plače (upravno izplačilne prepovedi in odstopne izjave, sklepi o izvršbi), • članstvo v sindikatu, • podatki o bolniški odsotnosti, • podatki o zavarovanjih delavcev, • sodne in davčne prepovedi, • podatki o družinskih članih, • podatki o delavcu kot uživalcu pravic iz invalidskega, zdravstvenega ali socialnega zavarovanja, vrsta pravice, datum priznane pravice, datum začetka uveljavljanja pravice, datum prenehanja pravice.
 • Uporabniki zbirke: DURS, ZPIZ, ZZZS, Zavod RS za zaposlovanje, drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v Zakonu, osebno privolitev posameznika ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema (varovani prostori), morajo biti varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Dostop je mogoč le v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja direktorja. Ključi varovanih prostorov se uporabljajo in hranijo v skladu s hišnim redom. Ključi se ne puščajo v ključavnici v vratih od zunanje strani. Varovani prostori ne smejo ostajati nenadzorovani, oziroma se morajo zaklepati ob odsotnosti delavcev, ki jih nadzorujejo. Izven delovnega časa morajo biti omare in pisalne mize z nosilci osebnih podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema izklopljeni in fizično ali programsko zaklenjeni. Zaposleni ne smejo puščati nosilcev osebnih podatkov na mizah v prisotnosti oseb, ki nimajo pravice vpogleda vanje. Nosilci osebnih podatkov, ki se nahajajo izven zavarovanih prostorov (hodniki, skupni prostori) morajo biti stalno zaklenjeni. Občutljivi osebni podatki se ne smejo hraniti izven varovanih prostorov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA NAJEMNIKOV NEPREMIČNIN

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Najemniki nepremičnin, interesenti za sklenitev najemne pogodbe v fazi pogajanj
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sklenitev najemne pogodbe, izvajanje najemne pogodbe
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebne podatke se hranijo za čas dosega namena obdelave osebnih podatkov, največ pa 10 let od datuma prenehanja najemnega razmerja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Ime, priimek, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, EMŠO, davčna številka
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo uporabnikom razen v primerih, ko se na podlagi izrecne zahteve drugih uporabnikov, ki imajo za pridobitev osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalnik, na katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov, je zavarovan z geslom, dostop do podatkov pa imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA SODNIH, UPRAVNIH TER DRUGIH POSTOPKOV PRED DRŽAVNIMI ORGANI IN ORGANI LOKALNIH SKUPNOSTI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke sodnih postopkov (izvršbe, pravde, kazenski postopki, drugi sodni postopki) in upravnih postopkov ter drugih postopkov pred državnimi organi in organi lokalnih skupnosti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje in vodenje postopkov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo za čas trajanja sodnih ali upravnih postopkov oziroma 10 let po pravnomočnosti postopka ali odločitve o izrednem pravnem sredstvu.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Ime, priimek, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, EMŠO, davčna številka, TRR, drugi kontaktni podatki
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo uporabnikom razen v primerih, ko se na podlagi izrecne zahteve drugih uporabnikov, ki imajo za pridobitev osebnih podatkov podlago v zakonu ali na podlagi pooblastilnega razmerja za zastopanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema (varovani prostori), morajo biti varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Dostop je mogoč le v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja direktorja. Ključi varovanih prostorov se uporabljajo in hranijo v skladu s hišnim redom. Ključi se ne puščajo v ključavnici v vratih od zunanje strani. Varovani prostori ne smejo ostajati nenadzorovani, oziroma se morajo zaklepati ob odsotnosti delavcev, ki jih nadzorujejo. Izven delovnega časa morajo biti omare in pisalne mize z nosilci osebnih podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema izklopljeni in fizično ali programsko zaklenjeni. Zaposleni ne smejo puščati nosilcev osebnih podatkov na mizah v prisotnosti oseb, ki nimajo pravice vpogleda vanje. Nosilci osebnih podatkov, ki se nahajajo izven zavarovanih prostorov (hodniki, skupni prostori) morajo biti stalno zaklenjeni. Občutljivi osebni podatki se ne smejo hraniti izven varovanih prostorov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam