Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Šola za ravnatelje
Sedež ali naslov: Predoslje 39
Poštna številka: 4000
Kraj: Kranj
Matična številka: 5918243000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni Šole za ravnatelje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, zagotavljanje statističnega spremljanja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, EMŠO, kraj in država rojstva, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega/začasnega prebivališča, izobrazba, ali je delavec invalid in kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen/opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu (ime, matična številka in naslov drugega delodajalca, datum sklenitve in vrsta pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo, datum in način prenehanja pogodbe o zaposlitvi
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Šole za ravnatelje ter drugi uporabniki, skladno z ZVOP-1
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: osebni podatki, shranjeni v materializirani obliki, so shranjeni in zaklenjeni v posebnih protipožarnih omarah oziroma predalnikih, do katerih je dostop omogočen samo pooblaščenim osebam. Računalniki ter drugi nosilci osebnih podatkov so zaščiteni z gesli ter pred računalniškimi virusi in nepooblaščenim vdorom v sistem. Prostori, v katerih se nahajajo osebni podatki, se zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v internem Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov na Šoli za Ravnatelje
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: zastopnika v smislu 3. odstavka 5. člena ZVOP-1 ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci v delovnem razmerju in pogodbeni sodelavci Šole za ravnatelje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, zagotavljanje dejavnosti Šole za Ravnatelje
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o delavcih iz točke a 13. člena Zakona evidencah na področju dela in socialne varnosti, številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki, plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi, bruto plača za delo s polnim delovnim časom/krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi, bruto zaostala izplačila in nadomestila plač, izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače), bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja, neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila), zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo, povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela, plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko/zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo/plačani prispevki za zaposlovanje
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Šole za ravnatelje ter drugi uporabniki, skladno z ZVOP-1
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: osebni podatki, shranjeni v materializirani obliki, so shranjeni in zaklenjeni v posebnih protipožarnih omarah oziroma predalnikih, do katerih je dostop omogočen samo pooblaščenim osebam. Računalniki ter drugi nosilci osebnih podatkov so zaščiteni z gesli ter pred računalniškimi virusi in nepooblaščenim vdorom v sistem. Prostori, v katerih se nahajajo osebni podatki, se zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v internem Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov na Šoli za Ravnatelje
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: zastopnika v smislu 3. odstavka 5. člena ZVOP-1 ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci v delovnem razmerju in pogodbeni sodelavci Šole za ravnatelje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: število ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom/krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Šole za ravnatelje ter drugi uporabniki, skladno z ZVOP-1
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: osebni podatki, shranjeni v materializirani obliki, so shranjeni in zaklenjeni v posebnih protipožarnih omarah oziroma predalnikih, do katerih je dostop omogočen samo pooblaščenim osebam. Računalniki ter drugi nosilci osebnih podatkov so zaščiteni z gesli ter pred računalniškimi virusi in nepooblaščenim vdorom v sistem. Prostori, v katerih se nahajajo osebni podatki, se zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v internem Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov na Šoli za Ravnatelje
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: zastopnika v smislu 3. odstavka 5. člena ZVOP-1 ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca zdravstvenih pregledov delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni Šole za ravnatelje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebna imena in datumi opravljenih zdravstvenih pregledov
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Šole za ravnatelje ter drugi uporabniki, skladno z ZVOP-1
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: osebni podatki, shranjeni v materializirani obliki, so shranjeni in zaklenjeni v posebnih protipožarnih omarah oziroma predalnikih, do katerih je dostop omogočen samo pooblaščenim osebam. Računalniki ter drugi nosilci osebnih podatkov so zaščiteni z gesli ter pred računalniškimi virusi in nepooblaščenim vdorom v sistem. Prostori, v katerih se nahajajo osebni podatki, se zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v internem Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov na Šoli za Ravnatelje
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: zastopnika v smislu 3. odstavka 5. člena ZVOP-1 ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca udeležencev izobraževanj oziroma dejavnosti Šole za ravnatelje

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: udeleženci izobraževanj oziroma dejavnosti Šole za ravnatelje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izobraževanje oziroma usposabljanje udeležencev
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, EMŠO, elektronski naslov, zavod in delovno mesto zaposlitve, telefonska številka, izobrazba, seznam izobraževanj oziroma dejavnosti, v katere je posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, vključen
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Šole za ravnatelje ter drugi uporabniki, skladno z ZVOP-1
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: osebni podatki, shranjeni v materializirani obliki, so shranjeni in zaklenjeni v posebnih protipožarnih omarah oziroma predalnikih, do katerih je dostop omogočen samo pooblaščenim osebam. Računalniki ter drugi nosilci osebnih podatkov so zaščiteni z gesli ter pred računalniškimi virusi in nepooblaščenim vdorom v sistem. Prostori, v katerih se nahajajo osebni podatki, se zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v internem Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov na Šoli za Ravnatelje
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: zastopnika v smislu 3. odstavka 5. člena ZVOP-1 ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca podatkov za izdajo potrdil Šole za ravnatelje

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: udeleženci programov Šole za ravnatelje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izobraževanje oziroma usposabljanje udeležencev
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, zavod zaposlitve, datum pričetka in zaključka programa
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Šole za ravnatelje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniki ter drugi nosilci osebnih podatkov so zaščiteni z gesli ter pred računalniškimi virusi in nepooblaščenim vdorom v sistem. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v internem Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov na Šoli za Ravnatelje
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: zastopnika v smislu 3. odstavka 5. člena ZVOP-1 ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam