Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: JAN JAN d.o.o.
Sedež ali naslov: ZELENI BISER 7
Poštna številka: 6230
Kraj: POSTOJNA
Matična številka: 6277071000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca delavcev se nanaša na vse zaposlene delavcev podjetju JAN NAN d.o.o., ki imajo sklenjeno delovno razmerje za določen ali nedoločen delovni čas. Evidenca se nanaša tudi na študente in ostale zunanje sodelavce, ki na podlagi pogodbenega razmerja, opravljajo določeno delo za podjetje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, za potrebe upravljanja s kadrovskimi viri, spreminjanja stanja na tem področju, za obračun plač, za vodenje kreditnih obveznosti zaposlenih, zavarovanja družinskih članov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1.2.1. podatki o delavcu: osebno ime; datum rojstva; kraj rojstva; država rojstva, če je kraj rojstva v tujini; enotna matična številka občana; davčna številka; državljanstvo; naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država); naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država); telefonska številka; izobrazba; ali je delavec invalid; kategorija invalidnosti; ali je delavec delno upokojen; ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu; ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo; naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj) 1.2.2. podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi; datum nastopa dela; vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi; razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas; poklic, ki ga opravlja delavec; strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi; število ur tedenskega rednega delovnega časa; razporeditev delovnega časa; kraj, kjer delavec opravlja delo; ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo; 1.2.3. podatki o družinskih članih, ki so zavarovani po zaposlenem delavcu, ali uveljavlja pravico do dodatnega letnega dopusta (priimek in ime, spol, datum rojstva, EMŠO, naslov, status dijaka oz. študenta). 1.2.4. Evidenca o delu po pogodbah o delu, avtorskih pogodbah, delu preko študentskega servisa: ime in priimek, matična številka, davčna številka, banka in številka osebnega računa, stalno, in če je začasno bivališče, število ur dela, podatki o vrsti dela.
 • Uporabniki zbirke: Direktorica podjetja, pooblaščeni delavec, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, DURS, Računovodski servis v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali ob osebni privolitvi posameznika, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za zaposlovanje RS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen nepooblaščen dostop v in izven rednega delovnega časa. Dokumentacija (pogodbe o zaposlitvi) se hrani v pisarni, ki je izven delovnega časa zaklenjene. Dostop do osebnih podatkov ima le direktorica podjetja in pooblaščeni delavec.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NI POVEZANIH ZBIRK
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O PLAČAH IN DRUGIH OSEBNIH PREJEMKIH ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca o plačah in drugih osebnih prejemkih zaposlenih se nanaša na vse zaposlene v podjetju, ki imajo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen in določen delovni čas.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se urejajo za urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač in nadomestil plač (obračun plač), poročil in dohodnine in za izvajanje drugih obveznosti delodajalca v zvezi s plačno politiko.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcih: enako kot v evidenci o delavcih Podatki o delovnem času in njegovi izrabi: možno število delovnih ur, skupaj opravljene delovne ure s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega;od tega: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, zastoje in prekinitve pri delu, ure letnega dopusta, ure odsotnosti z nadomestilom osebnega dohodka, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje , ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti od dela, ure porodniškega dopusta ali skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom. Podatki o plačah: izplačane plače, plače iz dobička, nadomestilo neto plače v breme organizacije, druga nadomestila Delovna mesta s povečanjem zavarovalne dobe
 • Uporabniki zbirke: Direktorica podjetja, pooblaščeni delavec, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, DURS, Računovodski servis v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali ob osebni privolitvi posameznika, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za zaposlovanje RS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen nepooblaščen dostop v in izven rednega delovnega časa. Dokumentacija (plačilne liste) se hrani v pisarnah, ki so izven delovnega časa zaklenjene. Dostop do osebnih podatkov ima direktorica podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NI POVEZANIH ZBIRK
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O KUPCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca o kupcih se nanaša na fizične osebe, za katere podjetje opravi določeno storitev iz svoje registrirane dejavnosti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se zbirajo z namenom izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, uveljavljanja pravic iz zdravstvenega zavarovanja in izstavljanja računov strankam ter evidentiranja prometa po poslovnih partnerjih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o kupcih: ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega ali začasnega prebivališča in telefonska številka, EMŠO stranke, številka osebnega dokumenta stranke, dioptrija, vrsta zavarovanja, šifra podjetja v katerem je kupec zaposlen.
 • Uporabniki zbirke: Podjetje JAN JAN d.o.o., ZZZS, Vzajemna, Triglav, Adriatic, Slovenica, računovodski servis v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo v poslovnih prostorih, ki so izven delovnega časa ter ob odsotnosti zaposlenih delavcev zaklenjeni. Nepooblaščene osebe nimajo dostopa v te prostore. Računalniki na katerih so shranjeni osebni podatki so varovani z gesli. Obiskovalci in poslovni partnerji nimajo možnosti vpogleda v zbirko osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NI POVEZANIH ZBIRK
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam