Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DETEKTIV BIRO D.O.O.
Sedež ali naslov: Ulica Eve Lovše 19
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 1510584000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. 03. EVIDENCA POGODB O OPRAVLJANJU DETEKTIVSKIH STORITEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o detektivski dejavnosti (ZDD-1, Ur. list RS, št. 17/2011)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki detektivskih storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje detektivskih storitev za naročnike, s katerimi so sklenjene bodisi enkratne ali generalne pogodbe o izvajanju detektivskih storitev.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo pet let od vnosa podatka v evidenco. Pri ravnanju z dokumentarnim gradivom so detektivi dolžni ravnati v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki naročnika (ime, priimek, naslov, telefon, elektronska pošta, EMŠO, davčna številka fizične osebe, firma, sedež firme, matična številka, davčna številka pravne osebe), zaporedna številka pogodbe in datum sklenitve, oznaka ali gre za enkratno ali generalno pogodbo.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Za zavarovanje osebnih podatkov se uporabljajo določila Pravilnika o ravnanju z osebnimi podatki in o načinu varovanja osebnih podatkov pri opravljanju detektivske dejavnosti, zlasti določila četrtega člena (varovanje podatkov v blagajni, tehnično varovanje prostora, varovanje programske opreme, zaklepanje pisalnih miz v času odsotnosti delavcev, zaklepanje pisarn, itd...). Dostop do podatkov ima le direktor detektivske družbe in zaposleni v detektivski družbi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. 01. EVIDENCA POOBLASTIL O OPRAVLJANJU DETEKTIVSKIH STORITEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o detektivski dejavnosti (ZDD-1, Ur. list RS, št. 17/2011)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki detektivskih storitev, osebe, ki so pogrešane ali skrite, dolžniki, avtorji anonimnih pisem, povzročitelji materialnih in nematerialnih škod, predmeti, ki so pogrešani ali izgubljeni, delavci glede izvajanja konkurenčne klavzule, storilci kaznivih dejanj, ki se preganjajo na zasebno tožbo, disciplinski kršitelji in disciplinske kršitve, kandidati za zaposlitev v okviru vsebine pisnega soglasja kandidata za zaposlitev, osebe, ki se pojavljajo v dokaznem gradivu, potrebnem za zavarovanje in dokazovanje pravic in upravičenj stranke pred pravosodnimi in drugimi organi oz. organizacijami, ki v postopkih odločajo o teh pravicah, naslovniki pisemskih in drugih pošiljk, druge osebe, ki se nanašajo na upravičenja detektivov, ki so jim podeljena z drugimi zakoni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje detektivskih storitev za naročnike, s katerimi so sklenjene bodisi enkratne ali generalne pogodbe o izvajanju detektivskih storitev.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo pet let po izpolnitvi obveznosti iz pooblastila,. Pri ravnanju z dokumentarnim gradivom so detektivi dolžni ravnati v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur. list RS, št. 94/2007)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o naročniku detektivske storitve (ime, priimek in naslov fizične osebe oziroma firma in sedež pravne osebe); podatki o pooblastilu o opravljanju detektivske storitve (zaporedna številka pooblastila, datum sklenitve in datum izpolnitve pooblastila); podatki o področju zbiranja informacij (navedba področja zbiranja podatkov iz 26. člena Zakona o detektivski dejavnosti in opis vsebine detektivske storitve oziroma predmeta).
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Za zavarovanje osebnih podatkov se uporabljajo določila Pravilnika o ravnanju z osebnimi podatki in o načinu varovanja osebnih podatkov pri opravljanju detektivske dejavnosti, zlasti določila 4. člena (varovanje podatkov v blagajni, tehnično varovanje prostora, varovanje programske opreme, zaklepanje pisalnih miz v času odsotnosti delavcev, zaklepanje pisarn, itd.). Dostop do podatkov ima le direktor detektivske družbe, družbeniki in zaposleni v detektivski družbi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. 02. EVIDENCA POROČIL

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o detektivski dejavnosti (ZDD-1, Ur. list RS, št. 17/2011)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Na osebe, ki so pogrešane ali skrite, dolžnike, avtorje anonimnih pisem, na povzročitelje materialnih in nematerialnih škod, na predmete, ki so pogrešani ali izgubljeni, na delavce glede izvajanja konkurenčne klavzule, na storilce kaznivih dejanj, ki se preganjajo na zasebno tožbo, na disciplinske kršitelje in disciplinske kršitve, na kandidate za zaposlitev v okviru vsebine pisnega soglasja kandidata za zaposlitev, na osebe, ki se pojavljajo v dokaznem gradivu, potrebnem za zavarovanje in dokazovanje pravic in upravičenj stranke pred pravosodnimi in drugimi organi oz. organizacijami, ki v postopkih odločajo o teh pravicah, naslovniki pisemskih in drugih pošiljk, druge osebe, ki se nanašajo na upravičenja detektivov, ki so jim podeljena z drugimi zakoni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje detektivskih storitev za naročnike, s katerimi so sklenjene bodisi enkratne ali generalne pogodbe o izvajanju detektivskih storitev in je na podlagi generalnih pogodb naročnik izdal eno ali več pooblastil.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo pet let od vnosa podatka v evidenco. Pri ravnanju z dokumentarnim gradivom so detektivi dolžni ravnati v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur. list RS, št. 94/2007)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca poročil o opravljenih detektivskih storitvah vsebuje: podatke o pooblastilu (številka, datum), na podlagi katerega je bilo izdelano poročilo, podatke o posamezniku (ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča), podatke o pravni osebi (firma in sedež pravne osebe), o kateri so se zbirale informacije; vrste in način uporabljenih upravičenj (razgovor, osebna zaznava, foto in video snemanje, pridobitve informacij iz evidenc).
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se posredujejo naročnikom detektivskih storitev.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Za zavarovanje osebnih podatkov se uporabljajo določila Pravilnika o ravnanju z osebnimi podatki in o načinu varovanja osebnih podatkov pri opravljanju detektivske dejavnosti, zlasti določila 4. člena (varovanje podatkov v blagajni, tehnično varovanje prostora, varovanje programske opreme, zaklepanje pisalnih miz v času odsotnosti delavcev, zaklepanje pisarn, itd.). Dostop do podatkov ima le direktor detektivske družbe, družbeniki in zaposleni v detektivski družbi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. 04. EVIDENCA VIDEONADZORNEGA SISTEMA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri detektivski družbi Detektiv biro d.o.o., drugi posamezniki, ki se nahajajo v poslovnih prostorih omenjene detektivske družbe in v poslovni stavbi, kjer ima sedež omenjena detektivska družba, ter posamezniki, ki se nahajajo na območju dostopa v prostore poslovne zgradbe, kjer ima sedež omenjena detektivska družba.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varnost ljudi in premoženja, ki se nahajajo v poslovni stavbi in poslovnih prostorih zgoraj navedene detektivske družbe, ter zavarovanje osebnih podatkov, ki so bili zbrani na podlagi opravljanja detektivske dejavnosti omenjene detektivske družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki oziroma posnetki se lahko hranijo največ eno leto po njihovem nastanku, nato se izbrišejo, če zakon ne določa drugače.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika, datum in čas vstopa in izstopa v poslovne prostore detektivske družbe Detektiv biro d.o.o. in v poslovno stavbo, kjer ima sedež omenjena detektivska družba. Po potrebi tudi osebno ime posnetega posameznika, naslov njegovega stalnega ali začasnega prebivališča, zaposlitev. številka in podatki o vrsti njegovega osebnega dokumenta, ter razlogu vstopa v poslovno stavbo in poslovne prostore.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe detektivske družbe Detektiv biro d.o.o., v primeru kršitve varnosti ljudi in premoženja, ter zlorabe podatkov, ki so bili zbrani na podlagi opravljanja detektivske dejavnosti pa tudi pooblaščeni uradni organi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori,v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil direktor detektivske družbe Detektiv biro d.o.o. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter nosilci, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v internem Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov pri opravljanju detektivske dejavnosti, ki ga je sprejela detektivska družba Detektiv biro d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam