Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ERSTE CARD poslovanje s kreditnimi karticami, d.o.o.
Sedež ali naslov: Dunajska cesta 129
Poštna številka: 1000 Ljubljana
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 6395791000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka podatkov o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkus praktičnega znanja.

 • Pravna podlaga (neobvezno): 39.člen ZVZD Ur.list RS št. 64/2001
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Nanaša se na zaposlene v Erste Card d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: : Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi in uveljavljanje pravic posameznikov, na katerega se podatki nanašajo, za v zakonu določene namene, za statistična raziskovanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek delavca , Datum in kraj rojstva , podatki o strokovni izobrazbi , roki pridobivanja in preizkus znanja delavca za varno opravljanje, vodenje, nadzorovanje del oz. nalog , podatke o morebitnem prerazporejanju delavca na druga dela oz. naloge in izvedba dodatnega izobraževanja in ugotavljanja znanja s področja varstva pri delu , seznam oseb, ki so vodile usposabljanje in preizkus znanja delavcev (ime in priimek, strokovna izobrazba,poklicna funkcija)
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v podjetju v skladu z sistemizacijo delovnih mest, zunanja strokovna služba varnosti in zdravja pri delu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno z Aktom o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov. Fizično varovanje je zagotovljeno z vpeljanimi postopki in ukrepi fizičnega varovanja, ki temeljijo na izvajanju kontrole dostopa zaposlenih v prostore družbe in vodenju evidence dostopov v prostore družbe z informatiziranim sistemom dosopa. Vhod v pisarne je izven delovnega časa varovan z alarmnim sistemom. do katerih imajo dostop le pooblaščene osebe. Nepooblaščenim osebam vstop v pisarno ni mogoč oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu preko uporabe hišnega zvonca. Osebni podatki v fizični obliki se hranijo v fascilkih, v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le pooblaščene osebe. Osebni podatki v elektronski obliki se hranijo v informacijskem sistemu. Varovanje podatkov v informacijskem sistemu je zagotovljeno z vzpostavljenimi organizacijskimi in tehničnimi ukrepi in postopki zagotavljanja informacijske varnosti, ki temeljijo na mednarodnih standardih varovanja podatkov in informacijske varnosti (ISO 27001). Dostop do elektronskih podatkov omogoča vodenje revizijskih sledi dostopov, in temelji na uporabi varnih gesel uporabnikov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka podatkov o posebnih zdravstvenih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati delavci za določeno delo, v delovnem procesu

 • Pravna podlaga (neobvezno): 16. in 39.člen ZVZD Ur.list RS št. 64/2001
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Nanaša se na zaposlene v Erste Card d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi in uveljavljanje pravic posameznikov, na katerega se podatki nanašajo, za v zakonu določene namene, za statistična raziskovanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek in starost delavca , Poklic ( naziv ) in kvalifikacija delovnega mesta , Strokovna izobrazba
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v podjetju v skladu z sistemizacijo delovnih mest.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno z Aktom o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov. Fizično varovanje je zagotovljeno z vpeljanimi postopki in ukrepi fizičnega varovanja, ki temeljijo na izvajanju kontrole dostopa zaposlenih v prostore družbe in vodenju evidence dostopov v prostore družbe z informatiziranim sistemom dosopa. Vhod v pisarne je izven delovnega časa varovan z alarmnim sistemom. do katerih imajo dostop le pooblaščene osebe. Nepooblaščenim osebam vstop v pisarno ni mogoč oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu preko uporabe hišnega zvonca. Osebni podatki v fizični obliki se hranijo v fascilkih, v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le pooblaščene osebe. Osebni podatki v elektronski obliki se hranijo v informacijskem sistemu. Varovanje podatkov v informacijskem sistemu je zagotovljeno z vzpostavljenimi organizacijskimi in tehničnimi ukrepi in postopki zagotavljanja informacijske varnosti, ki temeljijo na mednarodnih standardih varovanja podatkov in informacijske varnosti (ISO 27001). Dostop do elektronskih podatkov omogoča vodenje revizijskih sledi dostopov, in temelji na uporabi varnih gesel uporabnikov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Zbirka podatkov o poškodbah pri delu, kolektivnih nezgodah, nevarnih pojavih, ugotovljenih poklicnih boleznih v zvezi z delom ter o njihovih vzrokih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 39.člen ZVZD Ur.list RS št. 64/2001
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Nanaša se na zaposlene v Erste Card d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi in uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva za namen zagotavljanja statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora in druge v zakonu določene namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Za posameznega delavca se začne voditi z dnem prijave poškodbe na delu. Dokumenti s podatki o delavcu, za katerega se preneha voditi evidenca in izvirne listine, na podlagi katerih se podatki vpisujejo v evidenco, se hranijo kot listine trajne vrednosti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: PODATKI SE KRATKOROČNO HRANIJO NA OBRAZCU ER-8: - Identifikacijski osebni podatki: Ime in priimek in starost delavca, Poklic ( naziv ) in kvalifikacija, Datum in ura nesreče, Kraj nesreče,doba zaposlitve na tem delu, Kdaj je bila nesreča prijavljena zdravniku, kdo je preiskal nesrečo, kratek opis poškodbe( vir in vzrok), izguba delovnih dni zaradi nesreče
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v podjetju v skladu z sistemizacijo delovnih mest, zunanja strokovna služba varnosti in zdravja pri delu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno z Aktom o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov. Fizično varovanje je zagotovljeno z vpeljanimi postopki in ukrepi fizičnega varovanja, ki temeljijo na izvajanju kontrole dostopa zaposlenih v prostore družbe in vodenju evidence dostopov v prostore družbe z informatiziranim sistemom dosopa. Vhod v pisarne je izven delovnega časa varovan z alarmnim sistemom. do katerih imajo dostop le pooblaščene osebe. Nepooblaščenim osebam vstop v pisarno ni mogoč oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu preko uporabe hišnega zvonca. Osebni podatki v fizični obliki se hranijo v fascilkih, v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le pooblaščene osebe. Osebni podatki v elektronski obliki se hranijo v informacijskem sistemu. Varovanje podatkov v informacijskem sistemu je zagotovljeno z vzpostavljenimi organizacijskimi in tehničnimi ukrepi in postopki zagotavljanja informacijske varnosti, ki temeljijo na mednarodnih standardih varovanja podatkov in informacijske varnosti (ISO 27001). Dostop do elektronskih podatkov omogoča vodenje revizijskih sledi dostopov, in temelji na uporabi varnih gesel uporabnikov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Zbirka podatkov o imetnikih plačilne kartice Diners Club

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Imetniki Diners Club kartic izdanih s strani družbe Erste Card d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izdajanje plačilnih in kreditnih kartic posameznikov in izvajanje drugih storitev povezanih z imetništvom plačilnih kartic, poplačilo obveznosti imetnikov kartic do izdajatelja kartic, neposredno trženje storitev izdajatelja plačilnih kartic, spremljanje nakupnega vedenja imetnika, izvajanje segmentacije, statistične obdelave podatkov, pošiljanje prodajnih in drugih ponudb in promocijskega gradiva, vabil ali drugih materialov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, dekliški priimek, EMŠO, kraj rojstva, davčna številka, številka osebne izkaznice ali potnega lista, bivališče, ulica in hišna številka, poštna številka in kraj, telefon, GSM, E-pošta,zakonski stan, predvidena vsota mesečne porabe, davčna številka, število vzdrževanih oseb v družini, uporaba drugih kartic, izbira datuma plačila računa, navedba, na kateri naslov želijo prejemati račune; naziv podjetja zaposlitve, ulica in hišna številka, poštna številka, kraj, delovno mesto, poklic, izobrazba, skupna delovna doba, telefon, faks, GSM, E-pošta; podatki o osebnih prejemkih, potrjenih od podjetja zaposlitve; podatki o mesečnih prejemkih prejetih s strani imetnika kartice; podatki povezani z uporabo plačilne kartice izdane s strani upravljavca.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v podjetju v skladu z sistemizacijo delovnih mest in pooblaščena odvetniška pisarna v primeru sodne izterjave.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka podatkov se vodi v elektronski obliki in fizični obliki v skladu s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov. Fizično varovanje je zagotovljeno z vpeljanimi postopki in ukrepi fizičnega varovanja, ki temeljijo na izvajanju kontrole dostopa zaposlenih v prostore družbe in vodenju evidence dostopov v prostore družbe z informatiziranim sistemom dosopa. Vhod v pisarne je izven delovnega časa varovan z alarmnim sistemom. do katerih imajo dostop le pooblaščene osebe. Nepooblaščenim osebam vstop v pisarno ni mogoč oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu preko uporabe hišnega zvonca.Osebni podatki v fizični obliki se hranijo v fascilkih, v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le pooblaščene osebe. Osebni podatki v elektronski obliki se hranijo v informacijskem sistemu zunanjega izvajalca. Varovanje podatkov v informacijskem sistemu je s strani zunanjega izvajalca zagotovljeno z vzpostavljenimi organizacijskimi in tehničnimi ukrepi in postopki zagotavljanja informacijske varnosti, ki temeljijo na mednarodnih standardih varovanja podatkov in informacijske varnosti (PCI DSS, ISO 27001). Dostop do elektronskih podatkov omogoča vodenje revizijskih sledi dostopov, in temelji na uporabi varnih gesel uporabnikov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Zbirka podatkov o oblikah reševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu.

 • Pravna podlaga (neobvezno): 7/I.člen in 12. člen ZEPDSV
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Nanaša se na zaposlene v Erste Card d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi in uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva za namen zagotavljanja statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora in druge v zakonu določene namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Za posameznega delavca se začne voditi z dnem prijave poškodbe na delu. Dokumenti s podatki o delavcu, za katerega se preneha voditi evidenca in izvirne listine, na podlagi katerih se podatki vpisujejo v evidenco, se hranijo kot listine trajne vrednosti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek , Naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča , EMŠO , Kraj rojstva , Davčna številka , Telefonska številka – mobilni, stacionarni , Številka TRR
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v podjetju v skladu z sistemizacijo delovnih mest.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno z Aktom o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov. Fizično varovanje je zagotovljeno z vpeljanimi postopki in ukrepi fizičnega varovanja, ki temeljijo na izvajanju kontrole dostopa zaposlenih v prostore družbe in vodenju evidence dostopov v prostore družbe z informatiziranim sistemom dosopa. Vhod v pisarne je izven delovnega časa varovan z alarmnim sistemom. do katerih imajo dostop le pooblaščene osebe. Nepooblaščenim osebam vstop v pisarno ni mogoč oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu preko uporabe hišnega zvonca. Osebni podatki v fizični obliki se hranijo v fascilkih, v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le pooblaščene osebe. Osebni podatki v elektronski obliki se hranijo v informacijskem sistemu. Varovanje podatkov v informacijskem sistemu je zagotovljeno z vzpostavljenimi organizacijskimi in tehničnimi ukrepi in postopki zagotavljanja informacijske varnosti, ki temeljijo na mednarodnih standardih varovanja podatkov in informacijske varnosti (ISO 27001). Dostop do elektronskih podatkov omogoča vodenje revizijskih sledi dostopov, in temelji na uporabi varnih gesel uporabnikov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Zbirka podatkov o zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika (pooblastilo).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Nanaša se na zaposlene v Erste Card.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi in uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva za namen zagotavljanja statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora in druge v zakonu določene namene. Za namen oblikovanja, obdelave in analize baze podatkov o zaposlenih v skupini Erste in uporabe le-teh za delo, vodenje in usmerjanje procesov področja človeški viri, kot so: zaposlovanje, izobraževanje, razvoj kadrov ter kadrovske statistike v skupini Erste.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek,Naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča, EMŠO, datum rojstva, družinski člani, vrsta in stopnja izobrazbe, Davčna številka, Telefonska številka – mobilni, stacionarni, Številka TRR, ime organizacijske enote, delovno mesto, številka sobe, elektronski poštni naslov, slika, osebni prejemki, najeti krediti, letni dopust, bonitete
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v podjetju v skladu z Aktom o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, računovodstvo in finance in kadrovska služba Erste Card Club d.o.o., sodelavci skupine Erste in pooblaščena odvetniška pisarna v primeru sodne izterjave. ZZZS, ZPIZ, DURS, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebne privolitvi posameznika ali pogodbenemu razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno z Aktom o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov. Fizično varovanje je zagotovljeno z vpeljanimi postopki in ukrepi fizičnega varovanja, ki temeljijo na izvajanju kontrole dostopa zaposlenih v prostore družbe in vodenju evidence dostopov v prostore družbe z informatiziranim sistemom dosopa. Vhod v pisarne je izven delovnega časa varovan z alarmnim sistemom. do katerih imajo dostop le pooblaščene osebe. Nepooblaščenim osebam vstop v pisarno ni mogoč oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu preko uporabe hišnega zvonca. Osebni podatki v fizični obliki se hranijo v fascilkih, v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le pooblaščene osebe. Osebni podatki v elektronski obliki se hranijo v informacijskem sistemu. Varovanje podatkov v informacijskem sistemu je zagotovljeno z vzpostavljenimi organizacijskimi in tehničnimi ukrepi in postopki zagotavljanja informacijske varnosti, ki temeljijo na mednarodnih standardih varovanja podatkov in informacijske varnosti (ISO 27001). Dostop do elektronskih podatkov omogoča vodenje revizijskih sledi dostopov, in temelji na uporabi varnih gesel uporabnikov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Zbirka podatkov o izrabi delovnega časa.

 • Pravna podlaga (neobvezno): 7/I.člen in 12. člen ZEPDSV
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Nanaša se na zaposlene v Erste Card d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi in uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva za namen zagotavljanja statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora in druge v zakonu določene namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Za posameznega delavca se začne voditi z sklenitve pogodbe o zaposlitvi, preneha z dnem prenehanja pogodbe o zaposlitvi. Dokumenti s podatki o delavcu, za katerega se preneha voditi evidenca in izvirne listine, na podlagi katerih se podatki vpisujejo
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek , Naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča , EMŠO , Kraj rojstva , Davčna številka , Telefonska številka – mobilni, stacionarni , Številka TRR
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v podjetju v skladu z sistemizacijo delovnih mest.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno z Aktom o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov. Fizično varovanje je zagotovljeno z vpeljanimi postopki in ukrepi fizičnega varovanja, ki temeljijo na izvajanju kontrole dostopa zaposlenih v prostore družbe in vodenju evidence dostopov v prostore družbe z informatiziranim sistemom dosopa. Vhod v pisarne je izven delovnega časa varovan z alarmnim sistemom. do katerih imajo dostop le pooblaščene osebe. Nepooblaščenim osebam vstop v pisarno ni mogoč oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu preko uporabe hišnega zvonca. Osebni podatki v fizični obliki se hranijo v fascilkih, v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le pooblaščene osebe. Osebni podatki v elektronski obliki se hranijo v informacijskem sistemu. Varovanje podatkov v informacijskem sistemu je zagotovljeno z vzpostavljenimi organizacijskimi in tehničnimi ukrepi in postopki zagotavljanja informacijske varnosti, ki temeljijo na mednarodnih standardih varovanja podatkov in informacijske varnosti (ISO 27001). Dostop do elektronskih podatkov omogoča vodenje revizijskih sledi dostopov, in temelji na uporabi varnih gesel uporabnikov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Zbirka podatkov o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): 7/I.člen in 12.člen ZEPDSV
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Nanaša se na zaposlene v Erste Card d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi in uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva za namen zagotavljanja statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora in druge v zakonu določene namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Za posameznega delavca se začne voditi z sklenitve pogodbe o zaposlitvi, preneha z dnem prenehanja pogodbe o zaposlitvi. Dokumenti s podatki o delavcu, za katerega se preneha voditi evidenca in izvirne listine, na podlagi katerih se podatki vpisujejo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek , Naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča , EMŠO , Kraj rojstva , Davčna številka, Telefonska številka – mobilni, stacionarni , Številka TRR
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v podjetju v skladu z sistemizacijo delovnih mest.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno z Aktom o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov. Fizično varovanje je zagotovljeno z vpeljanimi postopki in ukrepi fizičnega varovanja, ki temeljijo na izvajanju kontrole dostopa zaposlenih v prostore družbe in vodenju evidence dostopov v prostore družbe z informatiziranim sistemom dosopa. Vhod v pisarne je izven delovnega časa varovan z alarmnim sistemom. do katerih imajo dostop le pooblaščene osebe. Nepooblaščenim osebam vstop v pisarno ni mogoč oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu preko uporabe hišnega zvonca. Osebni podatki v fizični obliki se hranijo v fascilkih, v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le pooblaščene osebe. Osebni podatki v elektronski obliki se hranijo v informacijskem sistemu. Varovanje podatkov v informacijskem sistemu je zagotovljeno z vzpostavljenimi organizacijskimi in tehničnimi ukrepi in postopki zagotavljanja informacijske varnosti, ki temeljijo na mednarodnih standardih varovanja podatkov in informacijske varnosti (ISO 27001). Dostop do elektronskih podatkov omogoča vodenje revizijskih sledi dostopov, in temelji na uporabi varnih gesel uporabnikov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Zbirka podatkov o preventivnih zdravstvenih pregledih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 39.člen ZVZD Ur.list RS št. 64/2001, Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev Ur.list RS št. 29/2003
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Erste Card d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi in uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva za namen zagotavljanja statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora in druge v zakonu določene namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Za posameznega delavca se začne voditi z dnem prijave poškodbe na delu. Dokumenti s podatki o delavcu, za katerega se preneha voditi evidenca in izvirne listine, na podlagi katerih se podatki vpisujejo v evidenco, se hranijo kot listine trajne vrednosti
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek in starost delavca, Poklic ( naziv ) in kvalifikacija , Opis del in nalog
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v podjetju v skladu z sistemizacijo delovnih mest.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno z Aktom o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov. Fizično varovanje je zagotovljeno z vpeljanimi postopki in ukrepi fizičnega varovanja, ki temeljijo na izvajanju kontrole dostopa zaposlenih v prostore družbe in vodenju evidence dostopov v prostore družbe z informatiziranim sistemom dostopa. Vhod v pisarne je izven delovnega časa varovan z alarmnim sistemom. do katerih imajo dostop le pooblaščene osebe. Nepooblaščenim osebam vstop v pisarno ni mogoč oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu preko uporabe hišnega zvonca. Osebni podatki v fizični obliki se hranijo v fascilkih, v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le pooblaščene osebe. Osebni podatki v elektronski obliki se hranijo v informacijskem sistemu. Varovanje podatkov v informacijskem sistemu je zagotovljeno z vzpostavljenimi organizacijskimi in tehničnimi ukrepi in postopki zagotavljanja informacijske varnosti, ki temeljijo na mednarodnih standardih varovanja podatkov in informacijske varnosti (ISO 27001). Dostop do elektronskih podatkov omogoča vodenje revizijskih sledi dostopov, in temelji na uporabi varnih gesel uporabnikov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Zbirka podatkov o delavcih, ki so vključeni v sistem obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): 39.člen ZVZD Ur.list RS št. 64/2001
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Erste Card d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi in uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva za namen zagotavljanja statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora in druge v zakonu določene namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Za posameznega delavca se začne voditi z dnem prijave poškodbe na delu. Dokumenti s podatki o delavcu, za katerega se preneha voditi evidenca in izvirne listine, na podlagi katerih se podatki vpisujejo v evidenco, se hranijo kot listine trajne vrednosti
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek in starost delavca, Poklic ( naziv ) in kvalifikacija.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v podjetju v skladu z sistemizacijo delovnih mest.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno z Aktom o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov. Fizično varovanje je zagotovljeno z vpeljanimi postopki in ukrepi fizičnega varovanja, ki temeljijo na izvajanju kontrole dostopa zaposlenih v prostore družbe in vodenju evidence dostopov v prostore družbe z informatiziranim sistemom dostopa. Vhod v pisarne je izven delovnega časa varovan z alarmnim sistemom. do katerih imajo dostop le pooblaščene osebe. Nepooblaščenim osebam vstop v pisarno ni mogoč oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu preko uporabe hišnega zvonca. Osebni podatki v fizični obliki se hranijo v fascilkih, v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le pooblaščene osebe. Osebni podatki v elektronski obliki se hranijo v informacijskem sistemu. Varovanje podatkov v informacijskem sistemu je zagotovljeno z vzpostavljenimi organizacijskimi in tehničnimi ukrepi in postopki zagotavljanja informacijske varnosti, ki temeljijo na mednarodnih standardih varovanja podatkov in informacijske varnosti (ISO 27001). Dostop do elektronskih podatkov omogoča vodenje revizijskih sledi dostopov, in temelji na uporabi varnih gesel uporabnikov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Zbirka podatkov o delavcih, ki so v vključeni v sistem obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o delavcih, ki so vključeni v sistem prostovoljnega dodatnega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): 39.člen ZVZD Ur.list RS št. 64/2001
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Erste Card d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi in uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva za namen zagotavljanja statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora in druge v zakonu določene namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Za posameznega delavca se začne voditi z dnem prijave poškodbe na delu. Dokumenti s podatki o delavcu, za katerega se preneha voditi evidenca in izvirne listine, na podlagi katerih se podatki vpisujejo v evidenco, se hranijo kot listine trajne vrednosti
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek in starost delavca, Poklic ( naziv ) in kvalifikacija.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v podjetju v skladu z sistemizacijo delovnih mest.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno z Aktom o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov. Fizično varovanje je zagotovljeno z vpeljanimi postopki in ukrepi fizičnega varovanja, ki temeljijo na izvajanju kontrole dostopa zaposlenih v prostore družbe in vodenju evidence dostopov v prostore družbe z informatiziranim sistemom dostopa. Vhod v pisarne je izven delovnega časa varovan z alarmnim sistemom. do katerih imajo dostop le pooblaščene osebe. Nepooblaščenim osebam vstop v pisarno ni mogoč oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu preko uporabe hišnega zvonca. Osebni podatki v fizični obliki se hranijo v fascilkih, v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le pooblaščene osebe. Osebni podatki v elektronski obliki se hranijo v informacijskem sistemu. Varovanje podatkov v informacijskem sistemu je zagotovljeno z vzpostavljenimi organizacijskimi in tehničnimi ukrepi in postopki zagotavljanja informacijske varnosti, ki temeljijo na mednarodnih standardih varovanja podatkov in informacijske varnosti (ISO 27001). Dostop do elektronskih podatkov omogoča vodenje revizijskih sledi dostopov, in temelji na uporabi varnih gesel uporabnikov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca video nadzora

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov ( Ur.I.RS,št.86/04),75.člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Erste Card d.o.o., obiskovalci Erste Card d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih ter premoženja družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): Enkrat mesečno brisanje podatkov.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Video posnetek posameznika, datum in čas vstopa in izstopa iz prostora
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno z Aktom o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov. Fizično varovanje je zagotovljeno z vpeljanimi postopki in ukrepi fizičnega varovanja, ki temeljijo na izvajanju kontrole dostopa zaposlenih v prostore družbe in vodenju evidence dostopov v prostore družbe z informatiziranim sistemom dostopa. Vhod v pisarne je izven delovnega časa varovan z alarmnim sistemom. do katerih imajo dostop le pooblaščene osebe. Nepooblaščenim osebam vstop v pisarno ni mogoč oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu preko uporabe hišnega zvonca. Osebni podatki v fizični obliki se hranijo v fascilkih, v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le pooblaščene osebe. Osebni podatki v elektronski obliki se hranijo v informacijskem sistemu. Varovanje podatkov v informacijskem sistemu je zagotovljeno z vzpostavljenimi organizacijskimi in tehničnimi ukrepi in postopki zagotavljanja informacijske varnosti, ki temeljijo na mednarodnih standardih varovanja podatkov in informacijske varnosti (ISO 27001). Dostop do elektronskih podatkov omogoča vodenje revizijskih sledi dostopov, in temelji na uporabi varnih gesel uporabnikov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnim evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam