Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Teratec, tehnična oprema objektov, d.o.o.
Sedež ali naslov: Zg. Jarše, Kamniška cesta 24
Poštna številka: 1235
Kraj: Radomlje
Matična številka: 6396534000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA POGODB O OPRAVLJANJU STORITEV ZASEBNEGA VAROVANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zasebnem varovanju ZZasV-1 (82. člen)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki storitev zasebnega varovanja podjetja Teratec, tehnična oprema objektov, d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje storitev zasebnega varovanja, za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, za uveljavljanje pravic naročnika storitev, na katerega se podatki nanašajo, za druge uradne namene
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo ves čas poslovanja podjetja ali najmanj 5 let po vnosu v evidenco
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov uradno prečiščeno besedilo ZVOP-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 94/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o naročniku storitev varovanja (osebno ime in naslov fizične osebe oziroma firma in sedež pravne osebe); o pogodbi o opravljanju storitev varovanja (zaporedna številka pogodbe, datum sklenitve in datum izpolnitve pogodbe); o obliki zasebnega varovanja (navedba oblike varovanja in opis vsebine predmeta pogodbe)
 • Uporabniki zbirke: Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov uradno prečiščeno besedilo ZVOP-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 94/07)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Sklepu o vodenju evidenc pogodb o opravljanju storitev zasebnega varovanja
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Teratec, tehnična oprema objektov, d.o.o. Zg. Jarše, Kamniška cesta 24 1235 Radomlje Matična številka: 6396534000
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA VARNOSTNEGA OSEBJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zasebnem varovanju ZZasV-1 (82. člen)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju Teratec, tehnična oprema objektov, d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za izvajanje storitev zasebnega varovanja, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo, za druge uradne namene
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo ves čas poslovanja podjetja ali najmanj 5 let po vnosu v evidenco
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov uradno prečiščeno besedilo ZVOP-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 94/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, rojstni podatki, EMŠO, stalno in začasno prebivališče, državljanstvo, vrsta del, ki jih opravlja in številka službene izkaznice, podatek o strokovni usposobljenosti (izobraževanja, usposabljanja, izpopolnjevanja, obdobna izpopolnjevanja, usposobljenost za nošenje orožja, uporabo službenega psa in plinskega razpršilca z navedbo vsebine, datum in število ur izpopolnjevanja in rezultate preizkusa), podatek o zadolžitvi s sredstvi za vezanje in vklepanje, s plinskim razpršilcem oziroma strelnim orožjem ter datum nastopa in prenehanja delovnega razmerja ter čas zaposlitve
 • Uporabniki zbirke: Ministrstvo za notranje zadeve RS. Na podlagi izrecne pisne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, ter ob osebni pisni privolitvi posameznika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Sklepu o vodenju evidenc varnostnega osebja
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Teratec, tehnična oprema objektov, d.o.o. Zg. Jarše, Kamniška cesta 24 1235 Radomlje Matična številka: 6396534000
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam