Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: B N M d.o.o.
Sedež ali naslov: Cesta k Tamu 37
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 6004741000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela, pisna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca delavcev se nanaša na vse zaposlene pri družbi BNM d.o.o., ki imajo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen in določen delovni čas.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistična raziskovanja (identiteta ne sme biti razvidna), druge uradne namene in za izvajanje pogodb o zaposlitvi, v skladu z zakonom in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Pravna podlaga namena izhaja iz zakonov: - Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV), (Uradni list RS, št. 40/06) - Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 81/00) - Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 59/06 uradno prečiščeno besedilo) – pri čemer se vedno uporabljajo veljavne določbe zakonov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: • osebno ime, • datum rojstva, če oseba nima EMŠO, • kraj rojstva, • država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, • enotna matična številka občana, • davčna številka, • državljanstvo, • naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna tevilka, šifra občine, občina, šifra države, država), • naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), • izobrazba, • ali je delavec invalid, • kategorija invalidnosti, • ali je delavec delno upokojen, • ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, • ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, • naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): • vrsta delovnega dovoljenja, • datum izdaje delovnega dovoljenja, • datum izteka delovnega dovoljenja, • številka delovnega dovoljenja, • organ, ki je izdal delovno dovoljenje; c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: • datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, • datum nastopa dela, • vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, • razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, • poklic, ki ga opravlja delavec, • strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, • naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, • število ur tedenskega rednega delovnega časa, • razporeditev delovnega časa, • kraj, kjer delavec opravlja delo, • ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo; č) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: • datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, • način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v družbi, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZS) - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanem prostoru, kjer je onemogočen dostop nepooblaščenim v in izven rednega delovnega časa. Dokumentacija (Pogodbe o zaposlitvi, druge pogodbe, delovne knjižice in druge pomembne dokumente) se hrani v zaklenjeni ognjevarni omari v računovodstvu. Ostala dokumentacija pa v omarah. Dostop do osebnih podatkov, ki se hranijo v omarah imajo vsi zaposleni, do podatkov, ki se hranijo v zaklenjeni ognjevarni omari ima le direktor družbe, oziroma oseba - osebe, ki jih le-ta pooblasti. Prostori, v katerih se nahaja dokumentacija se izven delovnega časa zaklepajo, prav tako pa tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): podatki se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: BNM d.o.o., Cesta k Tamu 37, 2000 Maribor mat. št. 6004741000
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 16. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, oziroma njegovih spremembah
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca o stroških dela in drugih osebnih prejemkih zaposlencev se nanaša na vse zaposlene pri družbi BNM d.o.o. Maribor, ki imajo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen oz. določen delovni čas.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestila plač, poročila in dohodnine.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: • osebno ime, • datum rojstva, če oseba nima EMŠO, • kraj rojstva, • država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, • enotna matična številka občana, • davčna številka, • državljanstvo, • naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), • naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), • izobrazba, • ali je delavec invalid, • kategorija invalidnosti, • ali je delavec delno upokojen, • ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, • ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, • naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); • številko transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; b) podatke o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: • bruto plača za delo s polnim delovnim časom, • bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, • bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), • bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; • zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: • bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; • izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): • bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, • dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; • neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): • plača, • zaostalo izplačilo, • nadomestilo plače, • izredno izplačilo; c) podatke o drugih stroških dela: • povračila stroškov v zvezi z delom, • regres za letni dopust, • jubilejna nagrada, • dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, • plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, • solidarnostna pomoč, • odpravnina, • stroški izobraževanja delavcev, • davki na izplačane plače, • ostali stroški dela; č) podatke o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: • plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, • plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, • plačani prispevki za starševsko varstvo, • plačani prispevki za zaposlovanje; • prispevki v breme zavarovanca: • plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, • plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, • plačani prispevki za starševsko varstvo, • plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: • Vodstvo podjetja • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, • DURS, • Zavod za zdravstveno zavarovanje, • Zavod za zaposlovanje, • Center za socialno delo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v prostorih, kjer je v in izven delovnega časa nepooblaščenim dostop onemogočen. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podati se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: BNM d.o.o., Cesta K Tamu 37, 2000 MARIBOR mat. št. 6004741000
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 18. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, oziroma njegovih spremembah
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca o izrabi delovnega časa se nanaša na vse zaposlene pri družbi BNM d.o.o., ki imajo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen in določen delovni čas.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestila plač, poročila in dohodnine.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatke o številu ur, • skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, • opravljene ure v času nadurnega dela, • neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, • neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, • neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, • število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: • Vodstvo podjetja, • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, • DURS, • Zavod za zdravstveno zavarovanje, • Zavod za zaposlovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v prostorih, kjer je v in izven delovnega časa nepooblaščenim dostop onemogočen. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: BNM d.o.o., Cesta k Tamu 37, 2000 Maribor mat. št. 6004741000
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O OBLIKAH REŠEVANJA KOLEKTIVNIH SPOROV

 • Pravna podlaga (neobvezno): 20. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti oziroma njegovih spremembah
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca o oblikah reševanja kolektivnih delovnih sporih pri delodajalcu se nanaša na vse zaposlene pri družbi BNM d.o.o., ki imajo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen in določen delovni čas.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz Zakona o delovnih razmerjih, kolektivnimi pogodbami in pogodbami o zaposlitvi.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu vsebuje naslednje podatke o stavkah: a) podatke o delodajalcu: • ime delodajalca, • naslov delodajalca, • matična številka delodajalca iz PRS, • davčna številka delodajalca, • šifra dejavnosti delodajalca po SKD, • ime kolektivne pogodbe in šifra, • število zaposlenih, • šifra proračunskega porabnika; b) podatke o organizatorju stavke: • naziv organizatorja stavke; c) podatke o stavki: • število delodajalcev, pri katerih je stavka potekala sočasno, • število delavcev, ki so neposredno sodelovali v stavki, • število delavcev, ki so posredno sodelovali v stavki, • razlogi za stavko, • ali so bile pred začetkom stavke uporabljene druge oblike razreševanja delovnih sporov (pomirjanje, arbitraža), • trajanje stavke, • število izgubljenih delovnih dni, • ocena stroškov, ki jih je zaradi stavke utrpel delodajalec, • ocena rezultatov stavke. (2) Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu vsebuje naslednje podatke o arbitražah delovnih sporov a) podatke o delodajalcu: • ime delodajalca, • naslov delodajalca, • matična številka delodajalca iz PRS, • davčna številka delodajalca, • šifra dejavnosti delodajalca po SKD, • ime kolektivne pogodbe in šifra, • število zaposlenih, • šifra proračunskega porabnika; b) podatke o sindikalni organizaciji ali skupini delavcev ali delavcu, ki je stranka v delovnem sporu: • ime sindikalne organizacije, • naslov sindikalne organizacije, • število delavcev, ki so stranke v delovnem sporu; c) podatke o arbitražah delovnih sporov: • vrsta delovnega spora, • razlogi za delovni spor, • ali je bil delovni spor rešen s pomočjo arbitraže.
 • Uporabniki zbirke:  Vodstvo podjetja,  Statistični urad RS,  Inšpektorat za delo,  Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,  DURS,  Zavod za zdravstveno zavarovanje,  Zavod za zaposlovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v prostorih, kjer je v in izven delovnega časa nepooblaščenim dostop onemogočen. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo,
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: BNM d.o.o., Cesta k Tamu 37 - 2000 Maribor mat.št. 6004741000
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA ŠTUDENTOV - DIJAKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca študentov in dijakov zajema vse študente in dijake, ki na podlagi napotnice pooblaščene organizacije opravljajo delo pri družbi BNM d.o.o. Maribor.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za obračun študentskega in dijaškega dela.
 • Rok hrambe (neobvezno): Pet let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Ime in priimek, • EMŠO, • Rojstne podatke, • Naslov bivališča, • Davčna številka, • Telefonska številka oz. številka GSM.
 • Uporabniki zbirke: • Vodstvo podjetja, • Pristojni v računovodstvu, • Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu oz. Osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v prostorih, kjer je v in izven delovnega časa nepooblaščenim dostop onemogočen. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki ses ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: BNM d.o.o., Cesta k Tamu 37, 2000 Maribor mat. št. 6004741000
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA DRUGIH PREJEMKOV FIZIČNIH OSEB, KI NISO ZAPOSLENE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca posameznikov, na katere se nanaša evidenca o drugih prejemkih fizičnih oseb zajema fizične osebe, ki niso zaposlene pri družbi BNM d.o.o. Maribor in jim družba odobri kakršnokoli vrsto izplačila v denarju, bonih ali naravi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izdelavo avtorskih pogodb, podjemnih pogodb, najemnih pogodb in izplačila po teh pogodbah, druga izplačila, za statistična raziskovanja (identiteta ne sme biti razvidna), druge uradne namene, Zakon o dohodnini,...
 • Rok hrambe (neobvezno): Pet let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov prebivališča, davčno številko, davčno izpostavo, številko partije ŽR, HV in TR pri bankah za nakazila prejemnikov, bruto in neto prejemki po vrstah izplačil po mesecih, podatki o letni prijavi dohodnine za fizične osebe.
 • Uporabniki zbirke: Vodstvo družbe, pooblaščeni v družbi, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v prostorih, kjer je v in izven delovnega časa nepooblaščenim dostop onemogočen. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: BNM d.o.o., Cesta k Tamu 37, 2000 Maribor mat. št. 6004741000
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam