Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZAFIR Trgovsko podjetje d.o.o.
Sedež ali naslov: Kotnikova ulica 28
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 2273136000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenih in nekdanjih zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi in družinski člani delavcev, bivši zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki zaposlenih delavcev iz te evidence se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe družbe – urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, za potrebe urejanja zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, za namen izpolnjevanja davčnih zahtev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, • EMŠO, • davčna številka, • rojstni datum in kraj, • naslov stalnega in začasnega bivališča ter kraj, • transakcijski račun, • državljanstvo, • zakonski stan, • vzdrževani družinski člani, • izobrazba, šolanja, dodatna izobraževanja (npr. tečaj varstva pri delu), • poklic, • splošna delovna zmožnost in omejitve na podlagi zdravniškega spričevala, • vrsta zaposlitve, delovno mesto in osnovna plača, • datum zaposlitve, • odmerjen dopust, koriščen dopust, preostal dopust, • datum začetka zavarovanj, delovna doba, • datum prenehanja zavarovanja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Vzajemna z.v.d., Davčni urad Republike Slovenije in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev delavca.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo in obdelujejo v kadrovski službi Magistrata International d.o.o. (matična družba) v personalnih mapah zaposlenih ter pogodbe in sklepi o dopustu tudi v elektronski obliki. Prostor v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko osebnih podatkov, je izven delovnega varovan. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Računalniki in ostala oprema je varovana s firewalom in sistemom gesel.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca stroškov dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in nekdanji delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki zaposlenih delavcev iz te evidence se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe družbe – urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, za potrebe plačevanja davkov in prispevkov ter z namenom uveljavljanja pravic socialne varnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, • EMŠO, rojstni datum, • davčna številka, šifra davčne izpostave, rezidenstvo, • naslov stalnega in začasnega bivališča, • krediti (odtegljaji) – ime kreditorja, začetni in končni datum odplačila, vrsta kredita, znesek obroka, • datum zaposlitve, • dopust po odločbi za leto, koriščen dopust, preostal dopust, • datum začetka zavarovanj, datum prenehanja zavarovanja, • delovni čas, število ur na delovni dan, • ura prihoda in odhoda za vsak dan posebej, • delovni čas mesečno, • osnovna bruto plača, • davčna olajšava in olajšava za vzdrževane družinske člane • transakcijski račun, naziv banke • nadomestila za prevoz, prehrano ipd • bolniška odsotnost, • podatki o obračunanih plačah.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: 9. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov: Podatki se hranijo in obdelujejo v kadrovski ter računovodski službi Magistrata International d.o.o. (matična družba) v elektronski in papirnati obliki. Prostor v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko osebnih podatkov, je izven delovnega varovan. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Računalniki in ostala oprema je varovana s firewalom in sistemom gesel. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Naziv zbirke osebnih podatkov: Evidenca izrabe delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi, bivši zaposleni ter pogodbeni sodelavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki zaposlenih delavcev iz te evidence se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe družbe – izvajanje pogodb o zaposlitvi in urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ter za potrebe obračuna plač.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, • dopust po odločbi za leto, koriščen dopust, preostal dopust, • datum začetka zavarovanj, datum prenehanja zavarovanja, • delovni čas, število ur na delovni dan, • ura prihoda in odhoda za vsak dan posebej, • delovni čas mesečno, • bolniška odsotnost
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Davčni urad Republike Slovenije in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev delavca ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je hranjena v papirnati in elektronski, kjer so shranjeni podatki za vsakega delavca in za vsak mesec posebej. Zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa hrani v zaklenjenih in varovanih prostorih. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o delovnih sporih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci in nekdanji delavci – stranke v delovnih sporih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki iz te zbirke se zbirajo in shranjujejo za potrebe pravne službe in na podlagi zahteve Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek v spor udeleženega delavca, • naslov stalnega ali začasnega bivališča, • naziv organizatorja stavke; • število delodajalcev, pri katerih je stavka potekala sočasno, • število delavcev, ki so neposredno sodelovali v stavki, • število delavcev, ki so posredno sodelovali v stavki, • razlogi za stavko, • ali so bile pred začetkom stavke uporabljene druge oblike razreševanja delovnih sporov (pomirjanje, arbitraža), • trajanje, strošek in rezultati stavke • vrsta delovnega spora, • razlogi za delovni spor, • ali je bil delovni spor rešen s pomočjo arbitraže ali sodišča
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, pravna služba in računovodstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v obliki elektronske evidence, ki je varovana s sistemom gesel.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca pogodbenih sodelavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni sodelavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe družbe – urejanje pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja, za potrebe urejanja zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, za namen izpolnjevanja davčnih zahtev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, • EMŠO, • davčna številka, • rojstni datum in kraj, • naslov stalnega in začasnega bivališča ter kraj, • transakcijski račun, • državljanstvo, • izobrazba, šolanja, dodatna izobraževanja (npr. tečaj varstva pri delu), • poklic, • vrsta pogodbenega razmerja, datum pričetka in konca, • namen pogodbenega razmerja
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Vzajemna z.v.d., Davčni urad Republike Slovenije in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev delavca ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo in obdelujejo v kadrovski in računovodski službi Magistrata International d.o.o. (matična družba) v personalnih mapah pogodbenih sodelavcev Prostor v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko osebnih podatkov, je izven delovnega časa varovan. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Računalniki in ostala oprema je varovana s firewalom in sistemom gesel.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca posnetkov videonadzora

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi in stranke
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namen preprečevanja tatvin oz za namen varovanja premoženja družbe ter varovanja premoženja v vsakem lokalu posebej.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Slika vstopa, gibanja in izstopa iz poslovalnic, lokacija poslovalnice ter datum in čas vstopa, gibanja in izstopa iz poslovalnic.
 • Uporabniki zbirke: Poslovodstvo družbe, pooblaščena varnostna služba in ostale osebe, ki dobijo pooblastilo poslovodstva ali imajo pravico po zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v posebnem prostoru, kamor imajo dostop le pooblaščeni delavci. Podatki v elektronski obliki so varovani tako, da onemogočajo dostop nepooblaščenim osebam. S podatki razpolagajo le pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam