Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana
Sedež ali naslov: Gotska ulica 18
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5050243000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih (kadrovska evidenca)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni na Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za namen zagotavljanja statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: - osebno ime; - datum rojstva, če oseba nima EMŠO; - kraj rojstva; - država rojstva, če je kraj rojstva v tujini; - enotna matična številka občana; - davčna številka, - državljanstvo; - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država); - naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država); - izobrazba; - ali je delavec invalid; - kategorija invalidnosti; - ali je delavec delno upokojen; - ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu; - ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo; - naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): - vrsta delovnega razmerja; - datum izdaje delovnega dovoljenja; - datum izteka delovnega dovoljenja; - številka delovnega dovoljenja; - organ, ki je izdal delovno dovoljenje; c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: - datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi; - datum nastopa dela; - vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi; - razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas; - poklic, ki ga opravlja delavec; - strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi; - naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi; - število ur tedenskega rednega delovnega časa; - razporeditev delovnega časa; kraj, kjer delavec opravlja delo; - ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo; č) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: - datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi; - način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih omarah in v računalniških bazah podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku SCOMS o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana nima zastopnika za države, ki niso članice Evropske unije ali del Evropskega gospodarskega sistema.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela (evidenca plač)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni na Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana in pogodbeni izvajalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za namen zagotavljanja statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: osebno ime; datum rojstva, če oseba nima EMŠO; kraj rojstva; država rojstva, če je kraj rojstva v tujini; enotna matična številka občana; davčna številka, državljanstvo; naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država); naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država); izobrazba; ali je delavec invalid; - kategorija invalidnosti; - ali je delavec delno upokojen (skrajšani delovni čas); - ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu; - ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo; - naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); - številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; b) podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: - bruto plača za delo s polnim delovnim časom; - bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, - bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo); - bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: - bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): - bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti; - dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; neto plača za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila: - plača, - zaostalo izplačilo; - nadomestilo plače; - izredno izplačilo; c) podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom; - regres za letni dopust; - jubilejna nagrada; - dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev; - plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje (KAD); - solidarnostna pomoč; - odpravnina; - stroški izobraževanja delavcev, - davki na izplačane plače; - ostali stroški dela; č) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: - plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje; - plačani prispevki za starševsko varstvo; - plačani prispevki za zaposlovanje; prispevki v breme zavarovanca: - plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje; - plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje; - plačani prispevki za starševsko varstvo, - plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih omarah in v računalniških bazah podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku SCOMS o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana nima zastopnika za države, ki niso članice Evropske unije ali del Evropskega gospodarskega sistema.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in Zakon o varnosti in zdravju pri delu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebi podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra) - podatki o poškodovanem delavcu: a) delo, ki ga opravljal ob nezgodi b) koliko ur je delal tistega dne c) ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat č) narava poškodbe d) poškodovani del telesa e) ali je bila poškodba smrtna f) podlaga zavarovanja - podatki o poškodbi pri delu a) kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva b) kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo c) koliko oseb se je skupaj poškodovalo č) koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod d) ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu e) vir nesreče f) vzrok nesreče g) ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen h) uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Inšpektorat RS za delo; - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih omarah in v računalniških bazah podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku SCOMS o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana nima zastopnika za države, ki niso članice Evropske unije ali del Evropskega gospodarskega sistema.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca osnovne dokumentacije o obravnavah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti oz. uporabniki storitev Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osnovno dokumentacijo uporabljajo izvajalci zdravstvene dejavnosti za potrebe nudenja storitev in dokumentiranja poteka obravnave.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Vrste osebnih podatkov: - EMŠO, - št. zdravstvenega zavarovanja, - ime in priimek, - skrbniki, - izobrazba staršev, - poklic, - naslov stalnega prebivališča, - naslov začasnega prebivališča, - telefon, - osnovni problem, - napotitev, - izobraževalni status otroka in ostali demografski podatki (vir: popisnica) - Potek obravnave (vir:evidenčni list za storitve) - Diagnoza/opredelitev problema, mnenje/izvid, prejeta in izdana dokumentacija
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca, - izvajalci zdravstvene dejavnosti, - pacienti oz. uporabniki storitev, - drugi uporabniki v skladu z zakonom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih omarah in v računalniških bazah podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku SCOMS o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana nima zastopnika za države, ki niso članice Evropske unije ali del Evropskega gospodarskega sistema.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca prostovoljcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prostovoljci upravljavca
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca osnovnih podatkov, potrebnih za organizacijo izobraževanja, dela in komunikacijo s prostovoljci.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - naslov, - telefonska številka, - e naslov, - datum rojstva, - smer študija, in - naziv fakultete.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljavca.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih omarah in v računalniških bazah podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku SCOMS o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana nima zastopnika za države, ki niso članice Evropske unije ali del Evropskega gospodarskega sistema.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam