Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ADD d.o.o.
Sedež ali naslov: Tbilisijska 85
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5673500000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: - priimek in ime, - EMŠO, - kraj rojstva, - enotna matična številka občana, - davčna številka, - državljanstvo, - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine) - naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine) - izobrazba, b) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: - datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi - datum nastopa dela, - vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, - razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, - poklic, ki ga opravlja delavec, - strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, - naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, - število ur tedenskega rednega delovnega časa, - razporeditev delovnega časa, - kraj, kjer delavec opravlja delo, c) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: - datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, - način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe ADD d.o.o. - drugi uporabniki v skladu z zakonom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapi v ustrezno zaščiteni kovinski omari in zaščiten pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz opravljenega dela v skladu s pogodbo o zaposlitvi, ki jo ima delavec sklenjeno z družbo ADD d.o.o.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: - osebna številka - priimek in ime - kraj rojstva - spol - datum rojstva - davčna številka - številka transakcijskega računa - EMŠO - pošta - občina - davčna izpostava - datum vstopa - datum izstopa - razlog izstopa - način plačevanja - plačilni razred - stimulativni del plače - izplačilno mesto - delovno mesto - delovna doba – skupna, v podjetju - povprečna davčna stopnja - vrsta pogodbe - dekliški priimek ali priimek ob rojstvu - vrsta delovnega razmerja - način zaposlitve - izobrazba - stalno bivališče - začasno bivališče - podatki o delovnem času: - možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom) - skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke - skupaj neopravljene ure - skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo - neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih - skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom - neopravljene ure brez nadomestila plače - ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa - podatki o plačah: - izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo - plače iz dobička - neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo - nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila - nadomestila neto plače v breme drugih - neto plače iz dobička - prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe ADD d.o.o. - drugi uporabniki v skladu z zakonom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapi v ustrezno zaščiteni kovinski omari in zaščiten pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca iz varstva in zdravja pri delu in o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci in delavci, ki so se poškodovali pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz poškodbe pri delu ali na poti na delo oz. z dela
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra) - podatki o poškodovanem delavcu: - delo, ki ga je opravljal ob nezgodi - koliko ur je delal tistega dne - ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat - narava poškodbe - poškodovan del telesa - ali je bila poškodba smrtna - podatki o poškodbi pri delu - kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva - kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo - koliko oseb se je skupaj poškodovalo - koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod - vir nesreče - vzrok nesreče - ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen - uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe ADD d.o.o. - drugi uporabniki v skladu z zakonom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapi v ustrezno zaščiteni omari in zaščiten pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o oblikah reševanja kolektivnih sporov pri delodajalcu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni v družbi, ki so udeleženi v kolektivnih sporih pri delodajalcu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz Zakona o delovnih razmerjih, kolektivnimi pogodbami in pogodbami o zaposlitvi.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delodajalcu: ime, naslov, matična št., davčna št., šifra dejavnosti, ime kolektivne pogodbe, št. zaposlenih, šifra proračunskega uporabnika. Podatki o delavcu, skupini delavcev ali sindikalni organizaciji, ki je stranka v delovnem sporu: ime sindikalne organizacije, naslov sindikalne organizacije, št. delavcev, ki so v sindikalnem sporu. Podatki o arbitražnih delovnih sporih:razlogi za delovni spor, ali je bil delovni spor rešen s pomočjo arbitraže
 • Uporabniki zbirke: - Družba - drugi uporabniki v skladu z zakonom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca naročnikov in dobaviteljev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - naročniki in dobavitelji podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, izstavljanje računov, evidentiranje prometa, izvajanje naročil, …
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek kontaktne osebe/zastopnika naročnika/dobavitelja, naziv firme, naslov, davčna številka, matična številka, telefon, fax, elektronski naslov,…
 • Uporabniki zbirke: - družba, DURS - drugi uporabniki v skladu z zakonom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zaščiten pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam