Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: A KODA PLUS, d.o.o.
Sedež ali naslov: Žontarjeva ulica 3
Poštna številka: 1215
Kraj: Medvode
Matična številka: 6377459000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Varnostno osebje v delovnem razmerju

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zasebnem varovanju.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi A KODA PLUS, d.o.o., Žontarjeva ulica 3, 1215 Medvode.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za izvajanje storitev zasebnega varovanja, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo, za druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo ves čas poslovanja družbe in še eno leto po prenehanju poslovanja družbe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, rojstni podatki, EMŠO, stalno in začasno prebivališče, državljanstvo, vrsta del, ki jih opravlja in številka službene izkaznice, podatek o strokovni usposobljenosti (izobraževanja, usposabljanja, izpopolnjevanja, obdobna izpopolnjevanja, usposobljenost za nošenje orožja, uporabo službenega psa in plinskega razpršilca z navedbo vsebine, datum in število ur izpopolnjevanja in rezultate preizkusa), podatek o zadolžitvi s sredstvi za vezanje in vklepanje, s plinskim razpršilcem oziroma strelnim orožjem ter datum nastopa in prenehanja delovnega razmerja ter čas zaposlitve.
 • Uporabniki zbirke: Ministrstvo za notranje zadeve RS. Na podlagi izrecne pisne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni pisni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga izda direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Roman Zaletel, direktor družbe.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA POGODB O OPRAVLJANJU STORITEV ZASEBNEGA VAROVANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki storitev zasebnega varovanja družbe A KODA PLUS, d.o.o., Žontarjeva ulica 3, 1215 Medvode.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje storitev zasebnega varovanja, za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, za uveljavljanje pravic naročnika storitev, na katerega se podatki nanašajo, za druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo ves čas poslovanja družbe in še eno leto po prenehanju poslovanja družbe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o naročniku storitev varovanja (osebno ime in naslov fizične osebe oziroma firma in sedež pravne osebe); o pogodbi o opravljanju storitev varovanja (zaporedna številka pogodbe, datum sklenitve in datum izpolnitve pogodbe); o obliki zasebnega varovanja (navedba oblike varovanja in opis vsebine predmeta pogodbe).
 • Uporabniki zbirke: Ministrstvo za notranje zadeve RS, pogodbeno računovodstvo družbe. Na podlagi izrecne pisne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga izda direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Roman Zaletel, direktor družbe.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam