Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Letrika Komen, tlačno litje in obdelava izdelkov iz aluminija, d.o.o.
Sedež ali naslov: Komen 139
Poštna številka: 6223
Kraj: Komen
Matična številka: 5576857000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca videonadzornega sistema

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki se gibljejo na območju, nad katerimi se izvaja videonadzor.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zagotavljanje potrebne stopnje varnosti ljudi in premoženja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Rok hrambe je 30 dni.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: - video zapis, - datum in čas vstopa in izstopa iz/v prostor/a, - osebno ime posnetega posameznika, - naslov stalnega ali začasnega prebivališča posameznika, - zaposlitev posameznika, - številko in podatke o vrsti njegovega osebnega dokumenta, - razlog vstopa.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci zaposleni v družbi, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v prostoru, ki se izven delovnega časa zaklepa, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Dostop do evidence je možen samo pooblaščenim osebam. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov. Podatki so na računalniku, do katerega dostop je kodiran in se nahaja v zaklenjeni sobi, kamor imajo dostop le pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o iskalcih zaposlitve

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Iskalci zaposlitve, ki se prijavijo na razpisana delovna mesta ali pa pridejo mimo razpisa povpraševat po možnostih za zaposlitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izbor kandidatov za zaposlitev
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, spol, datum in kraj rojstva, naslov, telefonska številka, ali je delavec prijavljen na zavodu (da/ne), način prihoda na delo, datum možnega nastopa dela, poklic, dosežena stopnja izobrazbe, ali se kandidat šola ob delu, delovne izkušnje oz.prejšnje zaposlitve, ali je kandidat že bil zaposlen v Letriki, skupna delovna doba, dodatna znanja (vozniški izpit, izpit za vožnjo viličarja, izpit za upravljanje dvigala, uporaba osebnega računalnika, znanje tujih jezikov, itd.), hobiji, psihofizične značilnosti
 • Uporabniki zbirke: notranji uporabniki
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Dostop do podatkov na računalniku je omejen z uporabniškim imenom in geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z notranjimi akti in s poslovnikom kakovosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca podatkov o izobraževanjih, izpopolnjevanjih in usposabljanjih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB1) Zakon o delovnih razmerjih (Ur.l. RS, št. 42/2002, 103/2007-ZDR-A)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi LETRIKA KOMEN d.o.o., delavci po pogodbi o delu, smiselno tudi za dijake in študente na praksi oz. dijake in študente, ki opravljajo delo preko pooblaščenih organizacij, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • hramba knjigovodskih listin za namene izvedbe plačil izobraževanj, • hramba dokumentacije za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za določeno delovno mesto po veljavni zakonodaji, • uveljavljanje dopusta za opravljanje izpitov po Zakonu o delovnih razmerjih, • uveljavljanje odškodninskih zahtevkov do delavcev, ki jih je delodajalec napotil na izobraževanje, pri čemer so prekršili pogodbo o izobraževanju, • obračun stroškov izobraževanja, • evidentiranje napotitev na treninge, • planiranje stroškov, • usmerjanje razvoja zaposlenega.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • priimek in ime udeleženca, matična številka, stroškovno mesto, poklic in stopnja izobrazbe, delovno mesto, naziv izobraževanja, strošek izobraževanja, lokacija, izvajalec in način izvajanja, datum začetka in zaključka izobraževanja, datum opravljanja izpita, trajanje izobraževanja. • podatki iz študija ob delu: priimek in ime udeleženca, matična številka, davčna številka, stroškovno mesto, poklic in stopnja izobrazbe, delovno mesto, naziv študija, strošek študija, lokacija študija, izvajalec in način izvajanja, datum začetka in zaključka študija, trajanje študija, letnik vpisa, vezava študija, zaključek po pogodbi, odobrene študijske ugodnosti.
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščena zunanja ustanova/podjetje, ki opravlja izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v prostoru, ki se izven delovnega časa zaklepa, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Dostop do evidence je možen samo pooblaščenim osebam. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca podatkov o dijakih in študentih na praksi

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS št. 40/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki opravljajo delovno oz. strokovno prakso v družbi LETRIKA KOMEN d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti v zvezi z opravljanjem strokovne ali delovne prakse.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: • Ime in priimek, • Prebivališče, • EMŠO, • davčna številka, • datum rojstva, • šola, letnik, program, smer šolanja, • številka osebnega transakcijskega računa, • št. osebnega dokumenta, • kraj in čas opravljanja dela, • mentor, • število ur opravljanja dela, • št. indeksa, • višina plačila, • drugi podatki, ki jih kandidat navede v svoji vlogi, • življenjepis.
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci v družbi, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v prostoru, ki se izven delovnega časa zaklepa, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Dostop do evidence je možen samo pooblaščenim osebam. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca podatkov o izrabi delovnega časa in o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS št. 40/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi LETRIKA KOMEN d.o.o., tudi za dijaki in študentje na praksi oz. dijaki in študentje, ki opravljajo delo preko pooblaščenih organizacij, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • evidentiranje prisotnosti na delu, • izraba delovnega časa, • odsotnost iz dela, • urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač in nadomestil plač, dodatkov in drugih prejemkov
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: • podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, če oseba nima EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), • podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: - plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, plače iz dobička, prejemki delavca (solidarnostne pomoči, odpravnina, jubilejne nagrade, regres, drugo), - zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: bruto zaostala izplačila in nadomestila plač, - izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja, - neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo, številko transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki, • podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela; • podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: - prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje, - prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje. • podatki o delovnem času: možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom), skupaj opravljene ure (dejansko opravljene ure, ure »čakanja na delo«, zastojev, prekinitev dela, ure ustavitve dela zaradi stavke), skupaj neopravljene ure, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme delodajalca-organizacije (ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme delodajalca-organizacije, drugo), neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta ter varstva in nege otroka), neopravljene ure brez nadomestila plače, opravljene ure v času nadurnega dela • delovna mesta s povečanjem zavarovalne dobe: število ur dela, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, število ur dela, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem po posebnem statusu zavarovanca, odstotek povečanja.
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci zaposleni v družbi, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Dostop do evidence je možen samo pooblaščenim osebam. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov. Hranjenje v fasciklih, ki so spravljeni v zaklenjenih pisarniških omarah v tajništvu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca podatkov o plačah, potnih nalogih in drugih mesečnih izplačilih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS št. 40/2006) Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi LETRIKA KOMEN d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • obračun in nakazilo plač za osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi v družbi LETRIKA KOMEN d.o.o. • letno poročanje za dohodnino, • letno poročanje za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: • nalog za odtegnitev zneska od plače: datum, ime in priimek, MS, SM, vrsta in namen plačila oz. odtegljaja, • podatki o delavcu: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra), osnova za plačo, številka osebnega računa in banke, • podatki o delovnem času: - možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom), - skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke, - skupaj neopravljene ure, - skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo, - neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, - skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, - neopravljene ure brez nadomestila plače, - ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa • podatki o plačah: - izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, izplačane nagrade, - plače iz dobička, - neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, - nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila, - nadomestila neto plače v breme drugih, - neto plače iz dobička, - prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, - število ur dela za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem, - število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem po posebnem statusu zavarovanca, - odstotek povečanja.
 • Uporabniki zbirke: • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, • banke, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v prostoru, ki se izven delovnega časa zaklepa, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Dostop do evidence je možen samo pooblaščenim osebam. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca zavarovancev prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zavarovanci dodatnega pokojninskega zavarovanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vplačilo zavarovalnih premij
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: šifra zaposlenega, ime in priimek, polica, konto stanja pokojninski načrt, datum pristopa k zavarovanju, generalna polica, upravičenec, način plačila, odstotek plačevanja dodatnega zavarovanja od bruto plače, znesek vplačila premij podjetja, mesečni prispevki DSP, cenik DSP, skupna premija, prva premija, datum začetka, premija zavarovanja, procent zavarovanja, datum začetka, datum konca, frekvenca plačil, virman, bruto – neto
 • Uporabniki zbirke: - notranji uporabniki - Skupna d.d. - DURS - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Dostop do podatkov na računalniku je omejen z uporabniškim imenom in geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z notranjimi akti in s poslovnikom kakovosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca zavarovancev obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zavarovanci obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vplačilo zavarovalnih premij
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov bivališča, EMŠO, davčna številka, številka zavarovalne police
 • Uporabniki zbirke: - notranji uporabniki - DURS - Banke - Kapitalska družba d.d. - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Dostop do podatkov na računalniku je omejen z uporabniškim imenom in geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z notranjimi akti in s poslovnikom kakovosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o teoretični in praktični usposobljenosti in varnosti in zdravju pri delu in varstvu pred požari

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci, dijaki in študentje, ki delajo preko študentskega servisa, najeti delavci, študentje in dijaki na praksi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zagotavljanje in spremljanje zakonskih zahtev, praktična in teoretična usposobljenost za varno in zdravo delo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, datum rojstva, delovno mesto in organizacijska enota, osebna številka, datum preizkusa
 • Uporabniki zbirke: - notranji uporabniki - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci področja varnosti pri delu. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z notranjimi akti in s poslovnikom kakovosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca usmerjenih obdobnih in drugih usmerjenih preventivnih zdravstvenih pregledov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ljudje v postopku zaposlovanja in zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi, izvajanje pogodb za delo zaradi usposabljanja, spremljanje zdravstvenega stanja delavcev zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o delavcu: ime in priimek, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, zaposlen pri nas od dne, delovno mesto, od kdaj na tem delovnem mestu, datum zadnjega zdravstvenega pregleda, datum izjave ovarnosti z oceno tveganja, kratek opis delovnega procesa, vrsta delovne opreme, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, neustreznost delovnega mesta, pripombe delodajalca, kraj izdaje napotnice, datum izdaje napotnice, dodatni podatki iz zdravniškega spričevala: status izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev z morebitnimi omejitvami, predlagano drugo delo, razlog za morebitno neizdano oceno, predlagani ukrepi, kraj zdravniškega pregleda, datum zdravniškega pregleda
 • Uporabniki zbirke: - notranji uporabniki - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci področja varnosti pri delu. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z notranjimi akti in s poslovnikom kakovosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, ki so se poškodovali pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, spol, enotna matična številka zavarovanca, stalno prebivališče, datum rojstva, zakonski stan, poklic, šolska izobrazba, doseganje strokovne izobrazbe za dodeljeno delovno mesto (da/ne), - podatki o poškodovancu: čas opravljanja dela, pri katerem je prišlo do poškodbe koliko ur je delal tistega dne, preden je prišlo do poškodbe ali je bil poškodovan med delom ali je bil poškodovan na svojem delovnem mestu ali je delovno mesto nevarno ali je delovno mesto tehnično zavarovano uporaba zaščitnih sredstev ali je bila poškodba smrtna - podatki o poškodbi na delu: kdaj se je poškodba pripetila (datum, dan v tednu, ura) kje se je poškodba pripetila (na delu, na poti na delo oz. iz dela, na službeni poti) koliko oseb je izgubilo življenje na kraju dogodka koliko oseb se je poškodovalo na kraju dogodka zaporedna številka poškodovanca, če je bilo več poškodovanih oblika – zunanji vzrok poškodbe (padci oseb, predmetov) vzrok – materialni povzročitelj poškodbe (stroj, orodje, ipd.) kratek opis nastanka poškodbe
 • Uporabniki zbirke: - notranji uporabniki - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci Službe varnosti pri delu.. Dostop do podatkov na računalniku je omejen z uporabniškim imenom in geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z notranjimi akti in s poslovnikom kakovosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, urejanje pravic iz naslova invalidnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebna številka, ime in priimek, dekliški priimek, EMŠO, datum in kraj rojstva, spol, davčna številka, zakonski stan, državljanstvo, narodnost, stalno in začasno bivališče, telefonska številka, družinski člani - delovna doba v drugih podjetjih, delovna doba v LETRIKI, izobrazba in znanja - podatki o invalidnosti: št. odločbe, vrsta in kategorija invalidnosti, vzrok nastanka invalidnosti
 • Uporabniki zbirke: - notranji uporabniki - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno - v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Dostop do podatkov na računalniku je omejen z uporabniškim imenom in geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z notranjimi akti in s poslovnikom kakovosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca o dajanju podatkov iz zbirk osebnih podatkov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, o katerih se hranijo podatki v vseh zbirkah podatkov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • varovanje pred nepooblaščenim odtujevanjem in pridobivanjem osebnih podatkov v skladu s predpisi o varovanju osebnih podatkov, za namene zagotavljanja statističnega spremljanja, • za potrebe inšpekcijskega nadzorstva.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: • vrsta posredovanega podatka, • pravna podlaga ali pisno soglasje posameznika za dajanje njegovih podatkov iz zbirk podatkov, • naziv evidence, iz katere se podatek posreduje, • organ, ki mu je bil podatek posredovan (naziv, sedež), • datum posredovanja podatka.
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci zaposleni v družbi, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v prostoru, ki se izven delovnega časa zaklepa, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Dostop do evidence je možen samo pooblaščenim osebam. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov. Podatki so na računalniku, do katerega dostop je kodiran in se nahaja v zaklenjeni sobi, kamor imajo dostop le pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca podatkov o osebah, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB1) Zakon o delovnih razmerjih (Ur.l. RS, št. 42/2002, 103/2007-ZDR-A)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz naslova študentskega dela, • statistična raziskovanja, • za potrebe inšpekcijskega nadzorstva.
 • Rok hrambe (neobvezno): Rok hrambe je 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: • naziv oziroma ime agencije z navedbo podružnice oziroma organizacijske enote, kjer se izdaja napotnica, • številka napotnice, • naziv naročnika, • ime, priimek, • rojstni datum, • EMŠO, • davčna številka, • številka transakcijskega računa in banka, • naslov stalnega ali začasnega prebivališča napotene osebe, • naziv izobraževalne ustanove, • status (študent/dijak), • vrsta dela, ki ga bo opravljala napotena oseba, • datum pričetka in končanja dela, • rok plačila računa, • rok nakazila prejemka, • datum in kraj izdaje napotnice, • število opravljenih ur, • urna postavka.
 • Uporabniki zbirke: • Davčna uprava RS, • študentski servis, • pooblaščeni delavci zaposleni v družbi, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v prostoru, ki se izven delovnega časa zaklepa, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Dostop do evidence je možen samo pooblaščenim osebam. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca podatkov o družinskih članih in vzdrževanih družinskih članih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS št. 40/2006) Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Otroci delavcev, zaposlenih v družbi LETRIKA KOMEN d.o.o. in drugi vzdrževani družinski člani zaposlenih pri družbi LETRIKA KOMEN d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • prijava družinskega člana v osnovno zdravstveno zavarovanje, • uveljavljanje olajšave za dohodnino zaposlenih zaradi vzdrževanih družinskih članov zaposlenih, • odmera letnega in očetovskega dopusta zaposlenih.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz kadrovske aplikacije: EMŠO, priimek, ime, datum rojstva, ulica, pošta, kraj, oznaka občine, oznaka države, državljanstvo, davčna številka, oznaka prizadetosti, bivalna viza do, potrdilo o šolanju do, datum spremembe, opomba. • podatki z obrazca M-DČ: – zavarovanec: ime in sedež zavezanca za prispevek, reg. št. zavezanca, datum pričetka zavarovanja (dan, mesec, leto), podlaga zavarovanja, EMŠO, priimek in ime – družinski član: EMŠO, državljanstvo, priimek in ime, vrsta dogodka (prijava, odjava, sprememba), datum dogodka (dan, mesec, leto), podlaga zavarovanja, družinski član (ZZVZZ: člen 20), sorodstvo (za otroke: ali so zakonski, nezakonski, posvojenci), (stalno prebivališče): ulica s hišno številko, številka in kraj pošte, šifra in naziv občine, država, (začasno prebivališče): ulica s hišno št., št. in kraj pošte, šifra in naziv občine, država, iztek veljavnosti začasnega prebivališča v RS (dan, mesec, leto), potrdilo o šolanju do (dan, mesec, leto) (podatek za prijavo otrok do 18 leta ni potreben), – kraj in datum prijave ter vložnik, • podatki z obrazca MF_DURS obr. DOHZAP št. 7: – davčni zavezanec (zaposlen pri upravljavcu): ime in priimek davčnega zavezanca, podatki o bivališču, naselju, ulici, hišni št., poštni številki, – vzdrževani družinski član: ime in priimek, leto rojstva, stalno prebivališče (ulica, hišna št., pošta), davčna št., EMŠO, sorodstveno razmerje.
 • Uporabniki zbirke: • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, • Davčna uprava RS, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v personalnih mapah zaposlenih v zaklenjeni omari v pisarni strokovnega sodelavca za kadrovske in splošne zadeve, ki je protipožarno zaščitena, v prostoru, ki se izven delovnega časa zaklepa, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Dostop do evidence je možen samo pooblaščenim osebam. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca podatkov o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS št. 40/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni invalidi dela, ki uveljavljajo pri organizaciji pravice iz preostale delovne zmožnosti in delavci, katerih delovna zmožnost je spremenjena ali je pri njih neposredna nevarnost, da nastane invalidnost
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: • podatki o zavarovancu (ime in priimek, enotna matična številka občana, spol, datum rojstva, stalno prebivališče in naslov (kraj, občina), • poklic, šolska izobrazba, • podlaga zavarovanja, • sektor (družbeni, zadružni, mešani, zasebni), • datum priznanja pravice, • datum začetka uveljavljanja pravice, • vrsta pravice, ki se uveljavlja, • datum prenehanja pravice.
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci v družbi, • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v prostoru, ki se izven delovnega časa zaklepa, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Dostop do evidence je možen samo pooblaščenim osebam. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam