Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: TA-Regulator d.o.o.
Sedež ali naslov: Orliška 13
Poštna številka: 8250
Kraj: Brežice
Matična številka: 1527983000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka podatkov o delavcih in njihovih družinskih članih ter bivših delavcih podjetja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 40/02 in nadalj.), Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti- ZEPDSV (Ur. l. RS, št. 40/06), Zakon o dohodnini-ZDoh-2 (Ur. l. RS, št. 117/06), osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, kandidati za delo, družinski člani delavcev, bivši delavci (tudi upokojenci), dijaki in študenti na praksi, dijaki in študentje, ki opravljajo oziroma so opravljali začasna ali občasna dela na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela, štipendisti, druge fizične osebe, ki prejemajo dohodke ali druge dohodke, kjer je družba kot izplačevalec dolžna odvesti dajatve, delavci napoteni na delo v družbo preko zaposlitvene agencije
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, izdaja službene izkaznice za identifikacijo delavca, izdaja službenih bančnih kartic, izdaja bančnih pooblastil, kontrolo vstopov in izhodov, registracija delovnega časa, plačilo prehrane med delom, interni telefonski imenik, statistična raziskovanja in za druge uradne namene, obračunavanje bonitet pri tistih, ki uporabljajo službena vozila tudi v zasebne namene, izvajanje oziroma opravljanje dela študentov in dijakov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Delavci: priimek in ime, interna osebna številka, datum in kraj rojstva, država rojstva, EMŠO, spol, davčna številka in izpostava davčnega urada, stalno, začasno in dejansko prebivališče, državljanstvo, številka osebnega dokumenta, številka transakcijskega računa, vzdrževani družinski člani (zdravstveno zavarovanje), delovno mesto, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za nedoločen ali določen čas, invalid ali upokojenec, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, izobraževanja ter drugi podatki in ustrezna dokazila v zvezi z zaposlitvijo oz. delovnim razmerjem, faktor zahtevnosti delovnega mesta, podatki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, datum in kraj izdaje ter številka delovne knjižice, trajanje letnega dopusta, trajanje porodniškega dopusta, trajanje očetovskega dopusta, trajanje dopusta za nego in varstvo otroka, slika delavca, podatek o prostovoljnem zdravstvenem in dodatnem pokojninskem zavarovanju, elektronski naslov, sredstva družbe v uporabi (zaščitna sredstva, službeni telefon, prenosni računalnik, osebno vozilo, in drugo). Izplačila zaposlenim in odtegljaji: vsi podatki v zvezi z izplačili na podlagi kolektivne pogodbe, internih aktov, sklepov uprave ter Zakona o delovnih razmerjih – znesek ter vrsta prejemka (npr. povračila stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, nagrade, dodatki, delo preko polnega delovnega časa, stimulacije, bonitete….) ter vsi odtegljaji na podlagi dokumentov, ki dajejo delodajalcu pravno podlago za obračun odtegljaja (upnik – naziv in naslov, TRR upnika, znesek odtegljaja, znesek celotnega kredita, število obrokov, preostanek kredita, številka kredita), članstvo v sindikatu (izrecno samo zaradi odtegljajev pri plači). Uživalci pravic iz invalidskega zavarovanja: pravna podlaga (številka odločbe, datum nastanka, vzrok, kategorija, omejitve), datum priznanja pravice, datum začetka uveljavljanja pravice, vrsta pravice, ki se uveljavlja, datum prenehanja pravice, kategorija invalidnosti, izvedenska mnenja. Družinski člani: priimek in ime, datum rojstva, naslov, sorodstveno razmerje, EMŠO, davčna številka za davčno olajšavo, obvezno zdravstveno zavarovani po delavcu. Dijaki in študenti, ki opravljajo začasno ali občasno delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom ter dijaki in študenti, ki opravljajo strokovno prakso: priimek in ime, datum in kraj rojstva, EMŠO, spol, davčna številka, izpostava davčnega urada, stalno in začasno prebivališče, številka transakcijskega računa, kraj dela, urna postavka, potrdilo o šolanju, izobrazba, druga znanja, delovne izkušnje, dokazilo o zdravstveni zmožnosti za opravljanje začasnega, občasnega dela, ter drugi podatki in ustrezna dokazila v zvezi z opravljanjem dela. Štipendisti: priimek in ime, datum in kraj rojstva, stalno in začasno bivališče, občina bivališča, banka, osebni bančni račun, datum sklenitve pogodbe o štipendiranju, naziv šole, vrsta izobraževalnega programa, smer šolanja, letnik šolanja, zadnja dokončana šola, podatki o opravljenih izpitih, kopije spričeval, višina štipendije in nadomestila za prevoz, potrdilo o vpisu.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za zaposlovanje Slovenije, Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Statistični urad RS, NLB, študentski servisi, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so shranjeni v računalniškem sistemu za ta namen. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo. Papirni dokumenti in nosilci osebnih podatkov se hranijo v kovinskih ognjevarnih omarah. Zbirke osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniških sistemih, so varovani s sistemi gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil. Postopki in ukrepi za zavarovanje podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka osebnih podatkov delavcev na področju varnosti in zdravja pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in bivši zaposleni delavci, študenti, dijaki na praksi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje predpisanih nalog s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Priimek, ime, EMŠO, datum rojstva, prebivališče, delovno mesto, datum in vrsta opravljenih preventivnih zdravstvenih pregledov, zmožnost za opravljanje dela, datum in vrsta opravljenih izobraževanj s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva, datum in vrsta zadolžitve osebnih varovalnih sredstev in delovne opreme in roke njihovega pregledovanja, obrazci ER-8 (prijava nesreč pri delu), posebne zdravstvene zahteve v skladu z ZVZD, preventivni zdravstveni pregledi delavcev, poškodbe pri delu, kolektivne nezgode, ugotovljene poklicne bolezni in bolezni v zvezi z delom ter njihovi vzroki, obvestila v skladu z ZVZD.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: Pooblaščeni delavci družbe, Inštitut za varovanje zdravja RS, zdravstveni zavodi oziroma pooblaščeni zdravnik družbe, Inšpektorat RS za delo pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so shranjeni v računalniškem sistemu za ta namen. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo. Papirni dokumenti in nosilci osebnih podatkov se hranijo v kovinskih ognjevarnih omarah. Zbirke osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniških sistemih, so varovani s sistemi gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil. Postopki in ukrepi za zavarovanje podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca poslovnih partnerjev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so pogodbeni partnerji in druge osebe, ki sodelujejo z družbo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja oz. poslovnega odnosa z družbo, statistična raziskovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime, priimek, naziv podjetja, naslov, občina, država, tel. Številka, e-pošta, spletna stran, zaporedna številka, šifra SKIS, davčna številka, številka bančnega računa, banka, pravna podlaga (odločba, pogodba).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, Durs, Ajpes, NLB, Banka Slovenije, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so shranjeni v računalniškem sistemu za ta namen. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo. Papirni dokumenti in nosilci osebnih podatkov se hranijo v zaklenjenih omarah. Zbirke osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniških sistemih, so varovani s sistemi gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil. Postopki in ukrepi za zavarovanje podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ne.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Stroški dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, osebe po avtorski, podjemni in najemni pogodbi, dijaki in študenti na obvezni praksi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Naziv podatka: podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plača in ostali prejemki b) podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa /nadurno delo/, bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; - zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; - izredno izplačilo /izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače/: bruto izplačilo na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; - neto plača /za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna plačila/: plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo; podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela; podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: - prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje; - plačani prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje; odtegljaji za članstvo v Sindikatu SKEI.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime, priimek, naziv podjetja, naslov, občina, upravna enota, davčna številka, davčni urad, EMŠO, številka bančnega računa, banka, pravna podlaga (odločba, pogodba), podatek o davčnem zavezancu.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: pooblaščeni delavci družbe, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Statistični urad RS, sindikat Skei, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v pisarni računovodje in zaklenjenem prostoru arhiva, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ne.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Obiski v podjetju

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, obiskovalci (npr.: obiskovalci iz ostalih povezanih podjetij, pogodbeni izvajalci del, najemniki prostorov).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje ljudi in premoženja, zagotavljanje reda v objektih in prostorih podjetja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime in priimek obiskovalca, zaporedna številka, namen obiska, oseba, h kateri je namenjen, datum, podpis, da je seznanjen z navodili podjetja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, pooblaščeni delavci drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pisen dokument o vpisovanju obiskov se izven delovnega časa hrani v zaklenjenem predalu v tajništvu podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ne.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Izraba delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: ime, priimek, delovno mesto, stroškovno mesto, podatki o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katerega se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, pooblaščeni delavci drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v pisarni računovodje in zaklenjenem prostoru arhiva, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ne.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca videoposnetkov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci in obiskovalci podjetja, poslovni partnerji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih ter premoženja družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika (slika oz. glas), datum in čas.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, pooblaščeni delavci drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V času obstoja posnetkov ima dostop do posnetkov direktor podjetja. Po preteku 30 dni, se posnetek samodejno izbriše. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov. V primeru, da bi posnetki za potrebe kazenskih postopkov bili posredovani 3. osebi, se vodi evidenca vpogledov in posredovanj.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ne.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca izobraževanj

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz pogodbe o zaposlitvi in pogodbe o izobraževanju, spremljanje dosežene izobrazbe, usposabljanj in izpopolnjevanj delavcev, statistične analize.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Izobraževanje za pridobitev nove stopnje izobrazbe: ime in priimek zaposlenega, naziv šolanja, smer, ustanova šolanja, kraj in država šolanja, datum začetka šolanja, datum konca šolanja, izobrazba po zaključku šolanja. Usposabljanje in izpopolnjevanje: ime in priimek zaposlenega, naziv izpopolnjevanja ali usposabljanja, datum začetka in datum konca izpopolnjevanja in usposabljanja, trajanje v urah, kraj izpopolnjevanja in usposabljanja, izvajalec.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Originali potrdil o opravljenem izobraževanju in pogodbe o izobraževanju se hranijo v osebnih mapah zaposlenih v zaklenjenih ognjevarnih omarah v arhivu. Dostop do baze podatkov, vodene v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ne.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o času prihoda in odhoda z dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z upravljavcem.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja ter urejanje pravic na drugih pravnih podlagah.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonska številka, dosežena izobrazba, datum in ura vstopa ali izstopa iz poslovnih prostorov.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe, vodje oddelkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop v bazo podatkov vodenih na računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov. S ponudnikom sistema za registriranje prihodov in odhodov, ima podjetje sklenjeno pogodbo o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ne.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam