Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: LIKO ERLES,.O.O.
Sedež ali naslov: MEJAČEVA ULICA 2
Poštna številka: 1353
Kraj: BOROVNICA
Matična številka: 6175279000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. členZakona o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, datum rojstva, kraj rojstva, državljanstvo, poklic, izobrazba, delovne naloge, strokovna usposobljenost, status invalidne osebe, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, stroškovno mesto
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanjeSlovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Sodišča
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapi v ustrezno zaščiteni ognjevarni omari in kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O PLAČI ZAPOSLENEGA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač , nadomestil plač
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebni podatki: osebna številka, priimek in ime, kraj rojstva, spol, datum rojsta, davčna številka, EMŠO, pošta, občina, davčna izpostava, datum vstopa, datum izstopa, razlog izstopa, plačilni razred, stroškovno mesto, delovno mesto, delovna doba(skupna, v družbi), invalidnost, podatki o delovnem času: možno število ur, skupaj opravljene ure,dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, skupaj neopravljene ure, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme družbe: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure začasne nezmožnosti za delo v breme družbe, skupaj neopravljene ure z nasdomestilom plače v breme v zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta, neopravljene ure brez nadomesetila plače, ure na delu daljšem od polnega delovnega časa podatki o plačah: izplačane plače za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, neto plače, nadomestilo neto plače v breme družbe in drugih,prejemki delavca: za sdolidarnostno pomoč, odpravnino, jubilejno nagrado, regres
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, DURS, Sodišča.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapi v ognjevarni omarai in kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam