Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: BIA Separations d.o.o.
Sedež ali naslov: Mirce 21
Poštna številka: 5270
Kraj: Ajdovščina
Matična številka: 1319612000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca podatkov o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zaposleni in bivši zaposleni za potrebe ZDR in ZEPDSV, • zaposleni in ostali, ki delajo pri upravljavcu skladno z ZVZD-1 za potrebe zdravniških pregledov, nezgod in nesreč ter usposabljanj za varno delo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja po ZDR, • posredovanje podatkov ZPIZ, ZZZS in drugim, • vodenje obvezne dokumentacije glede delavcev in delavcev tujcev, • evidentiranje sprememb, • hramba dokumentacije za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za določeno delovno mesto po veljavni zakonodaji, • evidentiranje napotitev na izobraževanja, • planiranje stroškov, • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic, ki jih za primer poškodb pri delu, kolektivnih nezgod, nevarnih pojavov, ugotovljenih poklicnih boleznih in bolezni v zvezi z delom določa zakonodaja, • izvajanje preventivnih in obdobnih zdravstvenih pregledov delavcev v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in podzakonskimi predpisi.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz pogodbe o zaposlitvi: priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, invalid ali upokojenec, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca. • podatki z obrazcev M-1 in M-2: vrsta prijave, ime in sedež zavezanca za prispevek, matična števila PRS, registrska številka zavezanca (ZZZS jo določi ob prijavi), šifra dejavnosti, registrska št. prijave potrebe po delavcu, EMŠO, državljanstvo-slovensko (tujci se morajo za prijavo osebno zglasiti na ZZZS), priimek, ime, stalno prebivališče- ulica s hišno številko, številka in kraj pošte, šifra in naziv občine, država, začasno prebivališče- ulica s hišno številko, številka in kraj pošte, šifra in naziv občine, država, iztek veljavnosti začasnega prebivališča v RS (dan, mesec, leto), podlaga zavarovanja, datum pričetka (dan, mesec, leto), vzrok prenehanja, datum prenehanja (dan, mesec, leto), datum ter kraj prijave in odjave, delovni/ zavarovalni čas (ur/teden), delovno razmerje, št. delovnega dovoljenja, datum izteka zav. pogojev/del. dovoljenja (dan, mesec, leto), izmensko delo, poklicna/strokovna izobrazba, vrsta in področje strokovne izobrazbe, poklic, ki ga opravlja, poslan v državo, prostovoljno pokojninsko zavarovanje, vrsta invalidnosti, opomba, kraj in datum vložitve prijave, vložnik ter datum prejema obrazca in oseba ZZZS, ki je obrazec prejela, • podatki z obrazca M-3: ime in sedež zavezanca za prispevek, matična števila PRS, registrska številka zavezanca, vzrok spremembe, datum spremembe (dan, mesec, leto), EMŠO, državljanstvo, priimek, ime, (stalno prebivališče v tujini - ulica s hišno številko, številka in kraj pošte, država), podlaga zavarovanja, datum pričetka (dan, mesec, leto), delovni/ zavarovalni čas (ur na teden), delovno razmerje, št. delovnega dovoljenja, datum izteka zav. pogojev/ del. dovoljenja (dan, mesec, leto), izmensko delo, poklic, ki ga opravlja, poklicna/strokovna izobrazba, vrsta izobrazbe, vrsta invalidnosti, opomba, kraj in datum vložitve spremembe, vložnik, datum prejema in oseba ZZZS, ki je obrazec prejela. • podatki z obrazcev M 1-2: prijava - odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, ime in sedež zavezanca za prispevek, registrska številka zavezanca, šifra dejavnosti, ime in priimek učenca/študenta na obvezni šolski praksi, EMŠO, naslov stalnega prebivališča, datum pričetka in prenehanja dela, datum prijave na ZZZS. • tujci: delovno dovoljenje, fotokopija potnega lista, odločba o bivalnem dovoljenju, podatki o družinskih članih, ime in priimek, datum rojstva (dan, mesec, leto), EMŠO, kraj in država rojstva, državljanstvo, poklic in strokovna izobrazba, delovno mesto, lokacija dela, številka potnega lista, veljavnost potnega lista, kraj izdaje potnega lista, davčna številka, naslov bivališča v RS (ulica, kraj, pošta), naslov bivališča v tujini (ulica, kraj, država), vrsta dovoljenja za bivanje v RS, trajanje dovoljenja za bivanje v RS, posebna znanja in delovne izkušnje, začetek dela, prenehanje dela, • obrazec TUJ-2/1: firma in sedež prosilca, območna služba ZRSZ, podatki o prosilcu (1. vlagatelj – firma, sedež, matična številka, šifra dejavnosti, upravna enota sedeža, šifra upravne enote; 2. delovno mesto, za katero se sklepa delovno razmerje (registrska številka PD obrazca); 3. kraj opravljanja dela - na sedežu delodajalca, na terenu (lokacija); 4. prošnja za dovoljenje za zaposlitev - nova zaposlitev, podaljšanje; 5. doba, za katero se prosi za dovoljenje za zaposlitev od-do-),podatki o tujcu: priimek (priimek ob rojstvu), ime, spol, dan, mesec in leto rojstva, enotna matična številka tujca, davčna številka tujca, kraj in država rojstva, državljanstvo, naslov prebivališča v Republiki Sloveniji, naslov prebivališča v tujini, vrsta in številka potne listine, kje in kdaj je bila izdana in do kdaj velja, vrsta dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji(kdaj je bilo izdano dovoljenje za prebivanje in do kdaj velja; tujec bo pridobil prvo dovoljenje za prebivanje), stopnja strokovne izobrazbe, poklic, posebna znanja, delovne izkušnje, izjava tujca o dovoljenju uporabe podatkov za vodenje postopka. • Obrazec TUJ/4/3: območna služba, delovodna številka, datum prijave, datum odjave,podatki o zavezancu za prijavo (delodajalec): firma, sedež, matična številka, davčna številka, priimek in ime odgovorne osebe, EMŠO odgovorne osebe, prebivališče odgovorne osebe (ulica, kraj in poštna številka), številka pogodbe o zaposlitvi, podatki o tujcu: priimek in ime, EMŠO, davčna številka v RS, če jo ima, prebivališče v RS (ulica, kraj in poštna številka), vrsta in številka potne listine (kje in kdaj je bila izdana in do kdaj velja), delovno mesto, številka dovoljenja za zaposlitev, datum pričetka zavarovanja pri zavezancu za prijavo, začetek dela, prenehanje dela • izobraževanja: ime in priimek, delovno mesto, stroškovno mesto; datum, namen/naziv izobraževanja, potrdila o opravljenem izobraževanju, rok za opravljanje izobraževanja, podpis, vrsta izobraževanja, višina stroškov za vsako posamezno izobraževanje in delež sofinanciranja. • podatki o okoliščinah poškodbe pri delu: kdaj se je pripetila nesreča – datum, dan v tednu, doba dneva; kje se je pripetila nesreča – na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo; koliko oseb se je skupaj poškodovalo; koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod; ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu; vir nesreče; vzrok nesreče oziroma domnevni vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen; uporaba osebnih varstvenih ukrepov - ali je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu; oblika – zunanji vzrok poškodbe, vzrok – materialni povzročitelj poškodbe; nastanek poškodbe – kratek opis; podatki o neposredni vodji – ime in priimek, stalno prebivališče; podatki o očividcu - ime in priimek, stalno prebivališče; poročilo zdravnika, ki je pregledal poškodovanca, • podatki o poškodbah: ime in priimek, spol, EMŠO, stalno prebivališče, datum rojstva, zakonski stan (samski, poročen, razvezan, vdovec, neznano), poklic, šolska izobrazba delavca, ima strokovno izobrazbo za to delovno mesto, koliko časa je poškodovanec opravljal to delo, na katerem je bil poškodovan, koliko ur je delal ta dan pred poškodbo, ali je bil poškodovan med delom, ali je bil poškodovan na svojem delovnem mestu, ali je delovno mesto nevarno, ali je delovno mesto tehnično zavarovano, uporaba zaščitnih sredstev, delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, sprejeti ukrepi ob poškodbi, podlaga zavarovanja, • napotnica za predhodni preventivni zdravstveni pregled (ime in priimek, kraj rojstva, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, pregled pred prvo zaposlitvijo / po prenehanju opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu za več kot 12 mesecev, na katerem delovnem mestu se bo zaposlil imenovani, kdaj je bila sprejeta izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, zdravstvene omejitve delavca na posameznem delovnem mestu, pripombe delodajalca), • zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem predhodnem preventivnem zdravstvenem pregledu (priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem bo oseba opravljala delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu), • napotnica za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled (ime in priimek, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, od katerega dne je oseba zaposlena pri upravljavcu, od katerega dne je oseba zaposlena na sedanjem delovnem mestu, datum zadnjega preventivnega zdravstvenega pregleda, kdaj je bila opravljena izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, pripombe delodajalca), • zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem usmerjenem obdobnem ali drugem usmerjenem preventivnem zdravstvenem pregledu (priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem oseba opravlja delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu),
 • Uporabniki zbirke: • ZZZS, ZPIZ, DURS • Statistični urad RS, • izvajalec varstva pri delu, • pooblaščen zdravnik MDŠP, • Inšpektorat za delo RS, • izvajalec izobraževanj, • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS št. 94/2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • podatki se hranijo pri vodji kadrovske službe, • Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA PODATKOV O PLAČAH, POTNIH NALOGIH IN DRUGIH IZPLAČILIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zaposleni pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izračun plač, • statistična raziskovanja, • povračilo stroškov • plačilo in knjiženje stroškov, • drugi uradni nameni (poročanje ZPIZ, DURS, ZZZS).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • plače: ime in priimek, stroškovno mesto, stalno/začasno bivališče, EMŠO, davčna številka, TRR, bruto plača, neto plača, nagrade, odbitki za bolezni, drugi odbitki, nadomestilo za prevoz na delo, krediti, višina anuitet, podatki o družinskih članih (davčne olajšave), nadomestilo za prehrano, bonitete, regres za letni dopust, stimulacije. • potni nalogi: številka naloga, datum izdaje dokumenta, datum napotitve, ime in priimek voznika/potnika trajanje poti/veljavnost naloga, destinacija, namen, vrsta vozila, registrska tablica, podpis odredbodajalca,akontacija, znesek akontacije, datum akontacije, registrska številka, vrsta vozila, podpis odredbodajalca, višina dnevnice, število kilometrov relacije, strošek cestnine, parkirnine, goriva in ostali stroški.
 • Uporabniki zbirke: • ZZZS, • ZPIZ, • DURS, • drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS št. 94/2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • hranijo se v računovodstvu • Elektronska zbirka podatkov o plačah, potnih nalogih in drugih mesečnih izplačilih se nahaja pri pogodbenem obdelovalcu. Zavarovanje osebnih podatkov je urejeno v pogodbi o obdelavi osebnih podatkov. • Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA PODATKOV DRUŽINSKIH ČLANIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • otroci delavcev, zaposlenih pri upravljavcu, in drugi vzdrževani družinski člani zaposlenih pri upravljavcu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • prijava družinskega člana v osnovno zdravstveno zavarovanje, • uveljavljanje olajšave za dohodnino zaposlenih zaradi vzdrževanih družinskih članov zaposlenih, • odmera letnega in očetovskega dopusta zaposlenih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, rojstni podatki, EMŠO, davčna številka, naslov bivališča • podatki z obrazca M-DČ: zavarovanec: ime in sedež zavezanca za prispevek, reg. št. zavezanca, datum pričetka zavarovanja (dan, mesec, leto), podlaga zavarovanja, EMŠO, priimek in ime; družinski član: EMŠO, državljanstvo, priimek in ime, vrsta dogodka (prijava, odjava, sprememba), datum dogodka (dan, mesec, leto), podlaga zavarovanja, družinski član (ZZVZZ: člen 20), sorodstvo (za otroke: ali so zakonski, nezakonski, posvojenci), (stalno prebivališče): ulica s hišno številko, številka in kraj pošte, šifra in naziv občine, država, (začasno prebivališče): ulica s hišno št., št. in kraj pošte, šifra in naziv občine, država, iztek veljavnosti začasnega prebivališča v RS (dan, mesec, leto), potrdilo o šolanju do (dan, mesec, leto) (podatek za prijavo otrok do 18 leta ni potreben); kraj in datum prijave ter vložnik
 • Uporabniki zbirke: • ZZZS, • Davčna uprava RS, • drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS št. 94/2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • podatki se hranijo pri vodji kadrovske službe • Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA PODATKOV O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zaposleni pri upravljavcu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • evidentiranje podatkov o izrabi delovnega časa in časa dela delavcev, ki delajo na drugih pravnih podlagah za obračun izplačil, • obračun plač, • obračun materialnih stroškov (prevoz na delo in prehrana), • nadzor nad odsotnostjo delavca.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatke o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa za vsak posamezen mesec, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa
 • Uporabniki zbirke: • uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS št. 94/2007)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • podatki se hranijo preko programa Jantar, do katerega dostopajo vodja kadrovske službe in receptorji ter služijo računovodstvu za obračun plač, • Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA PODATKOV O OSEBAH, KI OPRAVLJAJO DELO NA PODLAGI NAPOTNICE, AVTORSKE, NAJEMNE IN DRUGIH POGODB

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • osebe, ki opravljajo delo na podlagi avtorskih, podjemnih in drugih pogodb, • študenti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti in pravic iz avtorskih, podjemnih, najemnih in drugih pogodb, • plačilo študentskega dela
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • avtorska, podjemna in druge pogodbe: ime in priimek, naslov, davčna številka, TRR, bruto znesek, neto znesek, davčni odtegljaj, • študenti: ime in priimek, rojstni podatki, GSM ali telefonska številka, datum napotitve in trajanje napotitve, vrsta dela, ki ga študent opravlja, urna postavka, opravljeno število ur, poročilo o opravljenem delu v tabelarni obliki, podpis študenta, davčna številka, številka osebnega dokumenta, smer študija študenta
 • Uporabniki zbirke: • DURS, • ZRSZ, • študentski servisi, • drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS št. 94/2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • podatki se nahajajo v kdarovski službi in računovodstvu, • Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA PODATKOV O ISKLACIH ZAPOSLITVE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • iskalci zaposlitve
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izbira kadrov, • osebe, ki se prijavijo na razpis za razpisano delovno mesto.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • osebe, ki se prijavijo na razpis za razpisano delovno mesto: ime priimek, rojstni podatki, naslov, GSM številka, e-mail naslov, izobrazba, kopije diplom, potrdila o znanjih in veščinah, CV, vrsta zaposlitve, pogoji zaposlitve, datum razpisa ali prijave
 • Uporabniki zbirke: • Zavod RS za zaposlovanje, • drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS št. 94/2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • podatki se nahajajo v kadrovski službi • Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam