Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DEOS, D.D., PE CENTER STAREJŠIH NOTRANJE GORICE
Sedež ali naslov: GMAJNA 7
Poštna številka: 1357
Kraj: NOTRANJE GORICE
Matična številka: 5895448006
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi DEOS, d.d., PE Center starejših Notranje Gorice.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za urejanje in uveljavljanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja in druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni podatki, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, številka transakcijskega računa, stalno prebivališče (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), začasno prebivališče (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, oblika delovnega razmerja, delovni čas, razporeditev delovnega časa, ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo, zavarovalna doba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, datum sklenitve delovnega razmerja, datum nastopa dela, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, dopolnilno delo, bivši delodajalci, pri katerem delodajalcu je delavec še zaposlen, datum prenehanja delovnega razmerja, način prenehanja delovnega razmerja, vrsta delovnega dovoljenja za tujca, datum izdaje delovnega dovoljenja za tujca, datum izteka delovnega dovoljenja za tujca, številka delovnega dovoljenja tujca, organ, ki je izdal delovno dovoljenje tujcu.
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve, - Skupnost socialnih zavodov, - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi zaposlenega ali pogodbenem razmerju (Centri za socialno delo, Banke, …).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno – v personalnih mapah zaposlenih, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Zbirka podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu Ameba + je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem omogoča kasnejše ugotavljanje, kdaj so bili določeni podatki vneseni, uporabljeni ali izbrisani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka, 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o poškodbah pri delu.

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi DEOS, d.d., PE Center starejših Notranje Gorice.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe DEOS, d.d., za ZZZS, za ZPIZ, za Inšpektorat za delo in druge uradne institucije ter za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, poklic in naslov poškodovanca ,datum in ura prijave, prijavitelj, datum in ura, ko se je zgodila poškodba, vrsta poškodbe, domnevni vzrok poškodbe, sprejeti ukrepi ob poškodbi, oseba, ki je prijavila poškodbo, ime in priimek prič pri nastanku poškodbe, kdaj je bila poškodba raziskana in kdo jo je raziskal, drugi podatki pomembni za raziskavo poškodbe pri delu.
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Inšpektorat za delo, - Osebni zdravnik poškodovanca, - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi zaposlenega ali pogodbenem razmerju (Pogodbeni izvajalec za varstvo pri delu, zavarovalnice, …).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka podatkov, ki se nahaja na računalniški mreži je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem omogoča kasnejše ugotavljanje, kdaj so bili določeni podatki vneseni, uporabljeni ali izbrisani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka, 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o uporabnikih storitev institucionalnega varstva starejših

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi uporabniki storitev (stanovalci), njihovi družinski člani ter zakoniti zastopniki, ki jim družba DEOS, d.d., PE Center starejših Trnovo, nudi storitve iz svoje dejavnosti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe postopka odločanja, izvajanja socialno varstvene dejavnosti in vodenja evidenc
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni podatki, spol, EMŠO, državljanstvo (za tujce: podatke o dovoljenju za bivanje), prebivališče, podatke o družinskih razmerjih (število družinskih članov, tip družine in razmerje do uporabnika), podatki o gospodinjstvu, podatki o vrsti življenjske skupnosti (zakonska zveza ali zunajzakonska skupnost), podatki o statusu (o šolanju, zaposlitvi, upokojitvi), izobrazba, zdravstveno stanje in invalidnost, podatki o vrsti oskrbe in vrsti zdravstvene nege, podatki o plačah, pokojninah in drugih dohodkih in prejemkih, podatki o premoženju, podatki o socialnih stiskah in težavah posameznika, družin in skupin prebivalstva, podatki o oprostitvi pri plačilu storitve, davčna številka, številka transakcijskega računa pri bankah, podatki o stanovanjskih in bivalnih pogojih.
 • Uporabniki zbirke: - Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve, - Skupnost socialnih zavodov, - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi uporabnika, njegovega družinskega člana ali zakonitega zastopnika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno – v personalnih mapah uporabnikov storitev, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Zbirka podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu Info-net in Pro-bit je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem omogoča kasnejše ugotavljanje, kdaj so bili določeni podatki vneseni, uporabljeni ali izbrisani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka, 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o oprostitvah pri plačilu storitev institucionalnega varstva starejših.

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi uporabniki storitev (stanovalci), ki jim družba DEOS, d.d., PE Center starejših Notranje Gorice nudi storitve iz svoje dejavnosti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe postopka odločanja, izvajanja socialno varstvene dejavnosti in vodenja evidenc.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni podatki, spol, EMŠO, državljanstvo (za tujce: podatke o dovoljenju za bivanje), prebivališče, podatki o vrsti oskrbe in vrsti zdravstvene nege, podatki o plačah, pokojninah in drugih dohodkih in prejemkih, podatki o premoženju, podatki o oprostitvi pri plačilu storitve, podatki o višini oprostitve pri plačilu storitve.
 • Uporabniki zbirke: - Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve, - Skupnost socialnih zavodov, - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi uporabnika, njegovega družinskega člana ali zakonitega zastopnika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno – v personalnih mapah uporabnikov storitev, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Zbirka podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu Info-net in Pro-bit je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem omogoča kasnejše ugotavljanje, kdaj so bili določeni podatki vneseni, uporabljeni ali izbrisani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka, 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o prejemnikih dodatka za pomoč in postrežbo za stanovalce Centra.

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi uporabniki storitev (stanovalci), ki jim družba DEOS, d.d., PE Center starejših Notranje Gorice nudi storitve iz svoje dejavnosti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe postopka odločanja, izvajanja socialno varstvene dejavnosti in vodenja evidenc.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni podatki, spol, EMŠO, državljanstvo (za tujce: podatke o dovoljenju za bivanje), prebivališče, podatki o vrsti oskrbe in vrsti zdravstvene nege, podatki o plačah, pokojninah in drugih dohodkih in prejemkih, podatki o premoženju, podatki o dodatku za pomoč in postrežbo, podatki o višini dodatka za pomoč in postrežbo.
 • Uporabniki zbirke: - Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve, - Skupnost socialnih zavodov, - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi uporabnika, njegovega družinskega člana ali zakonitega zastopnika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno – v personalnih mapah uporabnikov storitev, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Zbirka podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu Info-net in Pro-bit je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem omogoča kasnejše ugotavljanje, kdaj so bili določeni podatki vneseni, uporabljeni ali izbrisani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka, 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o naročnikih in plačnikih razvozov kosil.

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi naročniki in plačniki, ki jim družba DEOS, d.d., PE Center starejših Notranje Gorice dovaža kosila na dom
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izvajanja storitve razvoza kosil na dom in vodenja evidenc.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, prebivališče, način plačila storitve.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci v družbi, ki podatke uporabljajo za dostavo kosil in izdajo računov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka, 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca prostovoljcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prostovoljci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izvedbe prostovoljskih dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, e-naslov, GSM
 • Uporabniki zbirke: DEOS, d. d. in na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so zavarovani v skladu s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov v družbi DEOS, d. d.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Pooblaščena oseba v skladu s 3. odstavkom 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o prihodih in odhodih obiskovalcev Centra

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci Centra
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe Centra, varovanje stanovalcev in zaposlenih ter premoženja Centra
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, sorodstveno razmerje s stanovalcem, datum obiska
 • Uporabniki zbirke: DEOS, d. d. in na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so zavarovani v skladu s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov v družbi DEOS, d. d.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Pooblaščena oseba v skladu s 3. odstavkom 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o izdanih računih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev Centra
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izdaje in knjiženja računov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, ulica in hišna številka, poštna številka in pošta, številka računa, datum izdaje računa, kraj izdaje računa, datum opravljene dobave blaga oz. opravljene storitve, rok plačila, datum valute, davčna številka (ID za DDV), postavke računa s količino, cenami in zneski, specifikacija obračunanega DDV z osnovami, skupni znesek računa
 • Uporabniki zbirke: DEOS, d. d. in na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so zavarovani v skladu s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov v družbi DEOS, d. d.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Pooblaščena oseba v skladu s 3. odstavkom 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci z veljavno pogodbo o zaposlitvi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, datum rojstva, enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka), skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, število dni dopusta, število izkoriščenih dni, število dni dopusta iz preteklega leta, mesečna specifikacija števila opravljenih in neopravljenih delovnih ur po dnevih
 • Uporabniki zbirke: DEOS, d. d. in na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so zavarovani v skladu s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov v družbi DEOS, d. d.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Pooblaščena oseba v skladu s 3. odstavkom 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci z veljavno pogodbo o zaposlitvi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, delovno mesto, datum opravljenega pregleda, datum predvidenega naslednjega pregleda
 • Uporabniki zbirke: DEOS, d. d. in na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so zavarovani v skladu s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov v družbi DEOS, d. d.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Pooblaščena oseba v skladu s 3. odstavkom 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca o opravljenem usposabljanju za varno delo in varstvo pred požarom, preizkus praktičnega znanja ter seznanjenosti s požarnim redom

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci z veljavno pogodbo o zaposlitvi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča, delovno mesto, datum opravljenega usposabljanja za varno delo in varstvo pred požarom, preizkus praktičnega znanja ter seznanjenosti s požarnim redom, datum predvidenega naslednjega usposabljanja in preizkusa
 • Uporabniki zbirke: DEOS, d. d. in na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so zavarovani v skladu s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov v družbi DEOS, d. d.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Pooblaščena oseba v skladu s 3. odstavkom 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca prosilcev za sprejem in vlog za sprejem v Center

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prosilci za sprejem v Center
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe Centra
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, datum, kraj in država rojstva, EMŠO, št. osebnega dokumenta, prebivališče in državljanstvo, podatki o dovoljenju za prebivanje tujca, podatki, ki se nanašajo na družinska razmerja (število družinskih članov, tip družine, razmerje do uporabnika), podatki o zakonitem zastopniku, podatki o zdravstvenem stanju in invalidnosti, vrsta oskrbe, podatki o pokojnini in drugih dohodkih in prejemkih, podatki o zavezancih za doplačilo, davčna številka, podatki o kontaktni osebi (ime, priimek, naslov, telefon)
 • Uporabniki zbirke: DEOS, d. d. in na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so zavarovani v skladu s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov v družbi DEOS, d. d.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Pooblaščena oseba v skladu s 3. odstavkom 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca o uporabnikih storitev zdravstvene nege in oskrbe

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki oz. upravičenci storitve zdravstvene nege
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe Centra
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, številka sobe, negovalna in medicinska diagnoza, kategorija stanovalcev po zahtevnosti stopnje zdravstvene nege, postopki in medicinsko tehnični posegi
 • Uporabniki zbirke: DEOS, d. d. in na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so zavarovani v skladu s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov v družbi DEOS, d. d.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Pooblaščena oseba v skladu s 3. odstavkom 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca o uporabnikih storitev delovne terapije

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki oz. upravičenci storitev delovne terapije
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe Centra
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, spol, starost, datum sprejema zdravstvena anamneza, socialna anamneza, evalvacija stanja, evidenca delovno terapevtskih storitev, uporaba medicinsko tehničnih pripomočkov, rezultati testiranj
 • Uporabniki zbirke: DEOS, d. d. in na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so zavarovani v skladu s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov v družbi DEOS, d. d.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Pooblaščena oseba v skladu s 3. odstavkom 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca o uporabnikih storitev fizioterapije

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki oz. upravičenci storitev fizioterapije
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe Centra
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, spol, napotna diagnoza (podatki o bolezni in vzrok za napotitev na fizioterapijo, naročene in uporabljene fizioterapevtske storitve, potek in rezultati fizioterapevtske obravnave (opažanja fizioterapevta), uporaba medicinsko-tehničnih pripomočkov, rezultati fizioterapevtskih meritev
 • Uporabniki zbirke: DEOS, d. d. in na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so zavarovani v skladu s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov v družbi DEOS, d. d.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Pooblaščena oseba v skladu s 3. odstavkom 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Evidenca o uporabnikih ortopedskih pripomočkov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki oz. upravičenci do ortopedskih pripomočkov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe Centra
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, številka sobe, vrsta ortopedskega pripomočka
 • Uporabniki zbirke: DEOS, d. d. in na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so zavarovani v skladu s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov v družbi DEOS, d. d.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Pooblaščena oseba v skladu s 3. odstavkom 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Evidenca o prejeti in poslani pošti

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki posredujejo pošto na naslov upravljavca, posamezniki, katerim upravljavec pošilja pošto in pakete.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe Centra – evidentiranje prejete in poslane pošte
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, datum prejema oz. pošiljanja pošte
 • Uporabniki zbirke: DEOS, d. d. in na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so zavarovani v skladu s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov v družbi DEOS, d. d.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Pooblaščena oseba v skladu s 3. odstavkom 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Evidenca o videonadzoru

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vse osebe, ki vstopajo in izstopajo iz Centra starejših Notranje Gorice.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varnostno preventivni ukrep, varovanje zaposlenih in stanovalcev v Centru starejših Notranje Gorice, varovanje premoženja družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Videoposnetek oseb, ki vstopajo in izstopajo iz Centra starejših Notranje Gorice.
 • Uporabniki zbirke: DEOS, d. d. in na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so zavarovani v skladu s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov v družbi DEOS, d. d. Podatki so shranjeni na posebnem mediju za shranjevanje podatkov, ki se nahaja v prostorih, ki se zaklepajo izven delovnega časa in tudi v delovnem času, ko v prostorih ni pooblaščene osebe. Dostop do teh prostorov pa imajo le pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Pooblaščena oseba v skladu s 3. odstavkom 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam