Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: UNIVERZA V NOVI GORICI
Sedež ali naslov: VIPAVSKA CESTA 13
Poštna številka: 5000
Kraj: NOVA GORICA
Matična številka: 5920884000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Podatki o sodelavcih v delovnem razmerju z univerzo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki zaposlenih iz evidenc iz 81.a člena tega zakona se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe visokošolske dejavnosti visokošolskih zavodov, za potrebe državnih organov ali nosilcev javnih pooblastil, povezane z uresničevanjem sistema plač v javnem sektorju, ter ugotavljanjem izpolnjevanja kadrovskih pogojev
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek delavca, spol, datum rojstva, stalno in začasno bivališče ter drugi kraj, iz katerega delavec prihaja na delo, enotno matično številko občana, davčno številko delavca, kraj dela, poklic, stopnjo in vrsto izobrazbo, stopnjo in strokovno usposobljenost za opravljanje določenih del oziroma nalog, sklep o izvolitvi v naziv, doba izvolitve, habilitacijsko področje, delovno mesto, opis del in nalog ter odgovornosti, delovni čas delavca v urah na teden, ali je zaposlen za določen ali za nedoločen čas, ali je zaposlen s krajšim delovnim časom, ali je invalid ali upokojenec, ime drugega delodajalca, pri katerem je zaposlen, datum sklenitve delovnega razmerja, soglasje delodajalca, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja potrdila o socialnem, zdravstvenem in pokojninskem zavarovanju, podlaga zavarovanja, obvestila o letnem dopustu, obvestila o priznavanju pravic iz naslova starševstva ali posvojitve, potrdila o zdravstvenem zavarovanju družinskih članov, delovna dovoljenja, potrdila o prijavi začasnega ali stalnega prebivališča, pogodbe o dodatnem izobraževanju in sofinanciranju, sklepi o imenovanjih v komisije in organe univerze, odločbe o davčnem rezidentstvu in državljanstvu
 • Uporabniki zbirke: osebe pooblaščene v skladu z Pravili o varovanju osebnih podatkov na Univerzi v Novi Gorici drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 113/05).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni kovinski omari v kadrovski službi univerze in z ustrezno zavarovanim pristopom v elektronsko bazo podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilih o varovanju osebnih podatkov na Univerzi v Novi Gorici
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezovanja z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O PLAČAH IN HONORARJIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: sodelavci v delovnem razmerju z Univerzo, pogodbeni sodelavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki zaposlenih iz evidenc iz 81.a člena tega zakona se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe visokošolske dejavnosti visokošolskih zavodov, za potrebe državnih organov ali nosilcev javnih pooblastil, povezane z uresničevanjem sistema plač v javnem sektorju, ter ugotavljanjem izpolnjevanja kadrovskih pogojev
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek delavca , stalno in začasno bivališče ter drugi kraj, iz katerega delavec prihaja na delo, enotno matično številko občana, davčno številko delavca, kraj dela, delovno mesto, delovni čas delavca v urah na teden, ali je zaposlen za določen ali za nedoločen čas, ali je zaposlen s krajšim delovnim časom, ali je invalid ali upokojenec, datum sklenitve delovnega razmerja, soglasje delodajalca, datum prenehanja delovnega razmerja, podatke o delavčevem delovnem času in njegovi izrabi, tedensko pedagoško obveznost, opravljenih delovnih urah po mesecih, letnem dopustu in njegovi izrabi, odsotnosti zaradi strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja, odsotnosti zaradi začasne nezmožnosti ali zadržanosti od dela, za katere se prejema nadomestilo plače, ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa, podatke o delovni ter zavarovalni dobi, podatke o določitvi plače oziroma honorarja, o bruto plači oziroma honorarju, o izplačani plači (osnovna plača, delovna uspešnost, drugo) oziroma honorarju, o izplačanih osebnih prejemkih po namenih (solidarnostna pomoč, odpravnina, jubilejna nagrada, regres za letni dopust), o izplačanih nadomestilih plače po namenih, uresničenih v breme drugih organizacij ali organov, datum zadnjega napredovanja, število napredovanj
 • Uporabniki zbirke: osebe pooblaščene v skladu z Pravili o varovanju osebnih podatkov na Univerzi v Novi Gorici drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 113/05). DURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v računovodski službi Univerze in z ustrezno zavarovanim pristopom v elektronsko bazo podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilih o varovanju osebnih podatkov na Univerzi v Novi Gorici
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezovanja z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA PRIJAVLJENIH ZA VPIS IN VPISANIH ŠTUDENTOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati prijavljeni za vpis in vpisani študentje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki študentov iz evidenc iz 81. člena tega zakona se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe visokošolske dejavnosti visokošolskih zavodov, za potrebe državnih organov, organov lokalne skupnosti, nosilcev javnega pooblastila in študentskih organizacij, povezane z uresničevanjem pravic študentov po posebnih predpisih. Pri izdelavi statističnih analiz se smejo osebni podatki uporabljati in objavljati tako, da identiteta študenta ni razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek študenta (za študentke tudi dekliški priimek), spol, datum, kraj in občino rojstva, državo rojstva, stalno in začasno bivališče, enotno matično številko občana, državljanstvo, predhodno pridobljeno izobrazbo, način študija ter druge podatke po posebnih predpisih
 • Uporabniki zbirke: osebe pooblaščene v skladu z Pravili o varovanju osebnih podatkov na Univerzi v Novi Gorici drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 113/05).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni vodo-tesni in ognjevarni omari v študentski prisarni univerze in z ustrezno zavarovanim pristopom v elektronsko bazo podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravili o varovanju osebnih podatkov na Univerzi v Novi Gorici
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezovanja z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA OSEBNIH KARTONOV ŠTUDENTOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: vpisani študenti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki študentov iz evidenc iz 81. člena tega zakona se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe visokošolske dejavnosti visokošolskih zavodov, za potrebe državnih organov, organov lokalne skupnosti, nosilcev javnega pooblastila in študentskih organizacij, povezane z uresničevanjem pravic študentov po posebnih predpisih. Pri izdelavi statističnih analiz se smejo osebni podatki uporabljati in objavljati tako, da identiteta študenta ni razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek študenta (za študentke tudi dekliški priimek), spol, datum, kraj in občino rojstva, državo rojstva, stalno in začasno bivališče, enotno matično številko občana, državljanstvo, predhodno pridobljeno izobrazbo, način študija ter druge podatke po posebnih predpisih, podatke o opravljenih izpitih, o napredovanju in dokončanju študija.
 • Uporabniki zbirke: osebe pooblaščene v skladu z Pravili o varovanju osebnih podatkov drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 113/05).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni vodo-tesni in ognjevarni omari v študentski prisarni univerze in z ustrezno zavarovanim pristopom v elektronsko bazo podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilh o varovanju osebnih podatkov na Univerzi v Novi Gorici
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezovanja z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA ZAPISNIKOV O IZPITU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: vpisani študenti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki študentov iz evidenc iz 81. člena tega zakona se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe visokošolske dejavnosti visokošolskih zavodov, za potrebe državnih organov, organov lokalne skupnosti, nosilcev javnega pooblastila in študentskih organizacij, povezane z uresničevanjem pravic študentov po posebnih predpisih. Pri izdelavi statističnih analiz se smejo osebni podatki uporabljati in objavljati tako, da identiteta študenta ni razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek študenta, način študija, letnik študija, datum izpita, podatke o tem, ali izpit opravlja prvič ali ga ponavlja, ter oceno,doseženo pri izpitu
 • Uporabniki zbirke: osebe pooblaščene v skladu z Pravili o varovanju osebnih podatkov na Univerzi v Novi Gorici drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 113/05
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni vodo-tesni in ognjevarni omari v študentski pisarni univerze in z ustrezno zavarovanim pristopom v elektronsko bazo podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilih o varovanju osebnih podatkov na Univerzi v Novi Gorici
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezovanja z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA IZDANIH DOKUMENTOV O KONČANEM DODIPLOMSKEM IN PODIPLOMSKEM IZOBRAŽEVANJU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: diplomanti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki študentov iz evidenc iz 81. člena tega zakona se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe visokošolske dejavnosti visokošolskih zavodov, za potrebe državnih organov, organov lokalne skupnosti, nosilcev javnega pooblastila in študentskih organizacij, povezane z uresničevanjem pravic študentov po posebnih predpisih. Pri izdelavi statističnih analiz se smejo osebni podatki uporabljati in objavljati tako, da identiteta študenta ni razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek diplomanta, datum, kraj in država rojstva, program študija, vpisna številka, pridobljen strokovni naslov, datum zaključka študija, predmetnik, podatki o dipl./mag./dokt. delu, povprečna ocena študija, ter druge podatke po posebnih predpisih
 • Uporabniki zbirke: osebe pooblaščene v skladu z Pravili o varovanju osebnih podatkov na Univerzi v Novi Gorici drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 113/05). SURS, MVZT
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v študentski pisarni univerze in z ustrezno zavarovanim pristopom v elektronsko bazo podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov na Univerzi v Novi
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezovanja z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA IZDANIH ODLOČB V POSTOPKU PRIZNAVANJA IZOBRAŽEVANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki nameravajo nadaljevati izobraževanje na univerzi in so si predhodno izobrazbo, ki je pogoj za vpis v tovrstno izobraževanje, pridobile v tujini ter so na univerzo vložile zahtevo za priznavanje tujega izobraževanj
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe zagotavljanja enakopravne obravnave vlagateljev v postopkih priznavanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o osebi, na katero se odločba nanaša (osebno ime, letnica rojstva, spol in državljanstvo), podatke o izdani odločbi (številka in datum izdaje),podatke o listini o izobraževanju (ime v izvorni obliki oziroma njeni transkripciji, na podlagi katere je bila izdana odločba, datum izdaje, država izdaje in ime institucije, ki jo je izdala), podatki o izobraževalnem programu, področju oziroma smeri, razredu, letniku, semestru, modulu, v katerega se oseba, na katero se odločba nanaša, vključuje.
 • Uporabniki zbirke: osebe pooblaščene v skladu z Pravili o varovanju osebnih podatkov ministrsvo pristojno za visoko šolstvo kot uporabnik na podlagi 12. člena Pravilnika o obrazcih, dokumentaciji, stroških in načinu vodenja evidenc v postopkih priznavanja in vrednotenja izobraževanja (Ur. l. RS, št. 6/2005) drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 113/05).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno vzaklenjenem kletnem arhivu Univerze in z ustrezno zavarovanim pristopom v elektronsko bazo podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilih o varovanju osebnih podatkov na Univerzi v Novi Gorici
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezovanja z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA MNENJ O ENAKOVREDNOSTI V TUJINI PRIDOBLJENEGA STROKOVNEGA OZ. ZNANSTVENEGA NASLOVA SLOVENSKEMU STROKOVNEMU OZ. ZNANSTVENEM NASLOVU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Domače in tuje fizične ali pravne osebe, ki so zaprosile pristojno ministrstvo za priznavanje za namen zaposlovanja ali vrednotenja izobraževanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje izdanih mnenj o enakovrednosti v tujini pridobljenega strokovnega oziroma znanstvenega naslova slovenskemu strokovnemu oziroma znanstvenemu naslovu za potrebe pristojnega ministrstva in univerze
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o osebi, na katero se mnenje nanaša: osebno ime, spol, državljanstvo, - podatki o listini: ime listine o izobraževanju, na podlagi katere je bilo izdano mnenje, država izdaje listine o izobraževanju ter ime ustanove, ki je izdala listino, - podatek kateremu slovenskemu strokovnemu oziroma znanstvenemu naslovu je v tujini pridobljen strokovni oziroma znanstveni naslov enakovreden.
 • Uporabniki zbirke: osebe pooblaščene v skladu z Pravili o varovanju osebnih podatkov na Ubiverzi v Novi Gorici ministrsvo pristojno za visoko šolstvo kot uporabnik na podlagi 12. člena Pravilnika o obrazcih, dokumentaciji, stroških in načinu vodenja evidenc v postopkih priznavanja in vrednotenja izobraževanja (Ur. l. RS, št. 6/2005) drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 113/05).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenem kletnem arhivu univerze in z ustrezno zavarovanim pristopom v elektronsko bazo podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilih o varovanju osebnih podatkov na Univerzi v Novi Gorici
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezovanja z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA ŠTUDENTOV PRIJAVLJENIH NA RAZPIS ZA BIVANJE V ŠTUDENTSKEM DOMU in VSELJENIH ŠTUDENTOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študentje prijavljeni na razpis za bivanje v študentskem domu in vseljeni študentje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe evidentiranja prošenj študentov za bivanje v študentskem domu, sklepanja pogodb o nastanitvi in evidentiranja študentov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, spol, datum, kraj in država rojstva, enotna matična številka občana, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, telefonska številka, elektronska pošta, vpis na visokošolski zavod/fakulteto, št. leto vpisa, študijski program, letnik študija, način študija, vrsta vpisa, prekinitve študija, podatki o predhodnem izobraževanju (način končanja srednje šole, vrsta izobraževalnega programa, ime izobraževalnega programa, naziv srednje strokovne izobrazbe) učni oziroma študijski uspeh v predhodnem oz. aktualnem izobraževanju. V primeru uveljavljanja okološčine težkega socialnega ali zdravstvenega položaja pa tudi priimki in imena družinskih članov, sorodstveno razmerje do študenta, davčne številke družinskih članov, enotne matične številke občanov za družinske člane, status družinskih članov, višina dohodkov družinskih članov, vrsta dohodkov družinskih članov, potrdila CSD, zdravniška potrdila.
 • Uporabniki zbirke: osebe pooblaščene v skladu z Pravili o varovanju osebnih podatkov na Univerzi v Novi Gorici drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 113/05) in Pravilih o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu z dne 25.7.2008
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v študentski pisarni univerze in ustrezno zavarovan pristop v elektronsko bazo podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilih o varovanju osebnih podatkov na Univerzi v Novi Gorici
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezovanja z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA KARIERNEGA CENTRA UNIVERZE V NOVI GORICI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev Kariernega centra
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izvajanja dejavnosti kariernega centra
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, elektronski naslov, študijski program, letnik študija oz. datum zagovora, zaposlitev, stroka, delovno mesto, telefon, naslov stalnega oz. začasnega bivališča, občina ali država
 • Uporabniki zbirke: osebe pooblaščene v skladu z Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 113/05)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v pisarni Kariernega centra in z ustrezno zavarovanim pristopom v elektronsko bazo podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilh o varovanju osebnih podatkov na Univerzi v Novi Gorici
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezovanja z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA UPORABNIKOV KNJIŽNICE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Sodelavci in študentje univerze, zunanji uporabniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki uporabnikov knjižnic se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe izposoje knjižničnega gradiva
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega ali začasnega bivališča, izobrazba, zposlitev ali šola, telefon, e-mail
 • Uporabniki zbirke: osebe pooblaščene v skladu z Pravili o varovanju osebnih podatkov na Univerzi v Novi Gorici drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 113/05)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v univerzitetni knjižnici univerze in z ustrezno zavarovanim pristopom v elektronsko bazo podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilih o varovanju osebnih podatkov na Univerzi v Novi Gorici
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezovanja z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. EVIDENCA ERASMUS IZMENJANIH ŠTUDENTOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študentje na Erasmus individulani mobilnosti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki študentov na Erasmus individulani mobilnosti iz evidenc se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe izvajanja in spremljanja Erasmus individualne mobilnosti, za potrebe državnih organov ali nosilcev javnih pooblastil in organov Evropske skupnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek študenta, spol, datum rojstva, stalno in začasno bivališče, telefonska številka, elektronski naslov, TRR, davčna številka, državljanstvo, način študija, vrsta študija, letnik študija, znanje tujih jezikov, podatki o opravljenih izpitih, o napredovanju in dokončanju študija, obdobje izmenjave, gostujoča in matična institucija, opravljene obveznosti na gostujoči instituciji
 • Uporabniki zbirke: osebe pooblaščene v skladu z Pravili o varovanju osebnih podatkov na Univerzi v Novi Gorici drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 113/05) Cmepius, Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije, Evropska komisija
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v omari v Mednarodni pisarni Univerze in v elektronskih bazah podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilih o varovanju osebnih podatkov na Univerzi v Novi Gorici
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. EVIDENCA ERASMUS INDIVIDUALNE MOBILNOSTI SODELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in pogodbeni sodelavci na Erasmus individulani mobilnosti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki zaposlenih in pogodbenih sodelavcev na Erasmus individulani mobilnosti se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe izvajanja in spremljanja Erasmus individualne mobilnosti, za potrebe državnih organov ali nosilcev javnih pooblastil in organov Evropske skupnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek sodelavca, spol, datum rojstva, stalno bivališče in začasno prebivališče, davčna številka, TRR, državljanstvo, organizacijska enota, telefonska številka, elektronski naslov, obdobje izmenjave, gostujoča in matična inštitucija, namen mobilnosti
 • Uporabniki zbirke: osebe pooblaščene v skladu z Pravili o varovanju osebnih podatkov drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 113/05) Cmepius, Evropska komisija
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v omari v Mednarodni pisarni Univerze in v elektronskih bazah podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilih o varovanju osebnih podatkov na Univerzi v Novi Gorici
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. EVIDENCA O IMENOVANJIH V HABILITACIJSKE NAZIVE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Sodelavci univerze, ki kandidairajo za pridobitev habilitacijskega naziva
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe visokošolske dejavnosti visokošolskih zavodov, za potrebe državnih organov ali nosilcev javnih pooblastil, povezane z ugotavljanjem izpolnjevanja kadrovskih pogojev
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, datum rojstva, EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, - enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, izobrazba, življenjepis, bibliografija, vloga za izvolitev v naziv visokošolskega učitelja ali visokošolskega sodelavca , sklep senata o imenovanju komisije za izvolitev v naziv, poročilo komisije, soglasje senata, sklep o izvolitvi, doba izvolitve, habilitacijsko področje
 • Uporabniki zbirke: osebe pooblaščene v skladu z Pravili o varovanju osebnih podatkov na Univerzi v Novi Gorici drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 113/05).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v kadrovski skužbi univerze in z ustrezno zavarovanim pristopom v elektronsko bazo podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilh o varovanju osebnih podatkov na Univerzi v Novi Gorici
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezovanja z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. EVIDENCA PRIJAVLJENIH NA RAZPIS ZA ŠTIPENDIRANJE UNIVERZE V NOVI GORICI in ŠTIPENDISTOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati, ki so se prijavili na javni razpis
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe spremljanja, načrtovanja in vodenja politike na področju štipendiranja ter opravljanja drugih nalog po Pravilih o štipendiranju na Univerzi v Novi Gorici
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, EMŠO,smer, vrsto in področje izobraževanja oziroma izobraževalnega programa,letnik izobraževanja; za študente prejemnike štipendije pa še davčno številko številko osebnega računa, leto, v katerem je začel prejemati štipendijo, višino štipendije,mirovanje štipendijskega razmerja,prenehanje štipendijskega razmerja,način vračanja izplačanih štipendij.
 • Uporabniki zbirke: osebe pooblaščene v skladu z Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov osebe imenovane v komisijo za štipendiranje drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 113/05).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v študentski pisarni univerze in z ustrezno zavarovanim pristopom v elektronsko bazo podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilh o varovanju osebnih podatkov na Univerzi v Novi Gorici
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezovanja z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. EVIDENCA ČLANOV ALUMNI KLUBA UNIVERZE V NOVI GORICI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani Alumni kluba Univerze v Novi Gorici
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izvajanja dejavnosti alumni kluba
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Zaključena fakulteta oz šola, ime in priimek, leto vpisa, status, datum zagovora, leto zagovora, datum podelitve, zaposlitev, stroka, delovno mesto, elektronski naslov, telefon, naslov stalnega oz. začasnega bivališča, občina ali država
 • Uporabniki zbirke: osebe pooblaščene v skladu z Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 113/05).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v pisarni Alumni kluba in z ustrezno zavarovanim pristopom v elektronsko bazo podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilh o varovanju osebnih podatkov na Univerzi v Novi Gorici
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezovanja z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam