Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE LJUBLJANA-ŠIŠKA
Sedež ali naslov: Trg prekomorskih brigad 1
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5147751000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA ČLANOV IN PODPORNIKOV ZVEZE PRIJATELJEV MLADINE LJUBLJANA - ŠIŠKA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika in pogodbeno razmerje.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vzgojitelji, spremljevalci, prostovoljci, zunanji sodelavci v šolah in vrtcih, ter donatorji Zveze prijateljev mladine Ljubljana - Šiška.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o delu, za potrebe izvajanja dejavnosti in vodenja evidenc.
 • Rok hrambe (neobvezno): Vsi podatki se hranijo 10 let ali do preklica osebne privolitve posameznika oz. podjetja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek osebe, EMŠO, davčna številka, številka transakcijskega računa, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum rojstva, telefonska številka ali številka mobilnega telefona, e-naslov, kraj dela, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, poklic oz. letnik in smer študija, izobraževanja, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, naziv ustanove zaposlitve, datum pričetka in datum prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca.
 • Uporabniki zbirke: Davčna uprava republike Slovenije. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Nosilci osebnih podatkov se hranijo na sedežu Zveze prijateljev mladine Ljubljana - Šiška. Postopke in ukrepe za zavarovanje določa Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, ki ga je dne 20. 3. 2008 sprejela Zveza prijateljev mladine Ljubljana - Šiška.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami, ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov..
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. ZBIRKA PODATKOV OTROK IN DRUŽIN, KI SO VKLJUČENI V DEJAVNOSTI ZVEZE PRIJATELJEV MLADINE LJUBLJANA - ŠIŠKA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika in pogodbeno razmerje.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Otroci, mladi in družine, ki so vključeni v dejavnosti Zveze prijateljev mladine Ljubljana - Šiška (letovanja, šole za starše, delavnice in druge dejavnosti).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodb-računov organiziranja dejavnosti, za potrebe izvajanja dejavnosti in vodenja evidenc.
 • Rok hrambe (neobvezno): Vsi podatki se hranijo 10 let po prenehanju pravice, po preteku tega roka pa se podatki, ki so v elektronski obliki arhivirajo in blokirajo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Ime in priimek osebe, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum rojstva, številka osebnega dokumenta, telefonska številka ali številka mobilnega telefona ( v primeru mladoletne osebe ime in priimek staršev oz. skrbnika, naslov, telefonski podatki, e-naslov in naziv ustanove zaposlitve starša oz. skrbnika). • Podatki o značilnostih in posebnostih otroka, ki so potrebni za skrbno vodenje na letovanju (morebitno uživanje zdravil, alergije, dieta …).
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostore, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, je potrebno izven delovnega časa zaklepati, zaklepajo se tudi v času delovnega časa, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu Windows, program ZPM, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko shranjujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil predstojnik in so navedene v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki ga je dne 20. 3. 2008 izdala Zveza prijateljev mladine Ljubljana - Šiška. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete in optični diski, ki se nanašajo na zbirko podatkov izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki ga je dne 20. 3. 2008 izdala Zveza prijateljev mladine Ljubljana - Šiška.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami, ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH ZVEZE PRIJATELJEV MLADINE LJUBLJANA- ŠIŠKA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika in pogodbeno razmerje.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni v Zvezi prijateljev mladine Ljubljana - Šiška.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za potrebe izvajanja dejavnosti in vodenja evidenc, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Vsi podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek osebe, EMŠO, davčna številka, številka transakcijskega računa, kraj in občina rojstva, datum rojstva, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, kraj dela, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, poklic oz. letnik in smer študija, napredovanja, izobraževanja, šolanje, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, upokojenec, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca.
 • Uporabniki zbirke: • Davčna uprava republike Slovenije. • Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Nosilci osebnih podatkov se hranijo na sedežu Zveze prijateljev mladine Ljubljana - Šiška. Postopke in ukrepe za zavarovanje določa Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, ki ga je dne 20. 3. 2008 sprejela Zveza prijateljev mladine Ljubljana - Šiška.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami, ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam