Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: OBČINA BREŽICE
Sedež ali naslov: CESTA PRVIH BORCEV 18
Poštna številka: 8250
Kraj: BREŽICE
Matična številka: 5880173000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o delovni dolžnosti pripadnika Civilne zaščite

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št.: 51/06 - UPB1, 97/10)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pripadniki različnih enot Civilne zaščite za območje občine Brežice
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti pripadnikov Civilne zaščite zaradi opravljanja delovnih dolžnosti v enotah Civilne zaščite.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo do izbrisa iz Evidence o delovni dolžnosti pripadnika Civilne zaščite, kot določa 10. člen Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo)
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št.: 94/2007- uradno prečiščeno besedilo)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o pripadniku enot civilne zaščite: osebno ime, EMŠO, naslov prebivališča, naziv enote, davčna številka*, št. osebnega računa*, podatki o zaposlitvi*. *opomba: podatki so bili pridobljeni le od vpoklicanih pripadnikov
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni javni uslužbenci Občine Brežice, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privoliti posameznika, ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka podatkov, ostala dokumentacija, vezana na zbirko ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, je v poslovnem času pod kontrolo pooblaščenega javnega uslužbenca, v preostalem času pa je prostor zaklenjen. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno in v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov v občini Brežice, št. 022-1/2006 z dne 16.10.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06) in Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo in 65/08)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni javni uslužbenci in zaposleni funkcionarji Občine Brežice
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, statistična raziskovanja, za druge uradne namene in za uveljavljanje drugih pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št.: 94/2007- uradno prečiščeno besedilo)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, če oseba nima EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, enotam matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime in naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, - podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga delavec opravlja, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo, - podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni javni uslužbenci občinske uprave Občine Brežice - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zaposlovanje, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privoliti posameznika, ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka podatkov, ostala dokumentacija, vezana na zbirko ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, je v poslovnem času pod kontrolo pooblaščenega javnega uslužbenca, v preostalem času pa je prostor zaklenjen. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno in v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov v občini Brežice, št. 022-1/2006 z dne 16.10.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni javni uslužbenci Občine Brežice
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja; uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva; statistična raziskovanja za druge uradne namene in za uveljavljanje drugih pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št.: 94/07- uradno prečiščeno besedilo)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o številu ur; skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa; opravljene ure v času nadurnega dela; neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila; neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila; neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače; število ur pri delih na delovnem mestu za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem oz. na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni javni uslužbenci Občine Brežice, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zaposlovanje, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privoliti posameznika, ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka podatkov, ostala dokumentacija, vezana na zbirko ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, je v poslovnem času pod kontrolo pooblaščenega javnega uslužbenca, v preostalem času pa je prostor zaklenjen. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno in v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov v občini Brežice, št. 022-1/06 z dne 16.10.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o članih Občinskega sveta Občine Brežice, članih Nadzornega odbora, članih delovnih teles Občinskega sveta

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10) in Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov nadzornega odbora ter članov drugih komisij in delovnih teles Občine Brežice (Uradni list RS, št. 15/07, 39/07, 94/10, 12/12 in 53/12)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - občinski funkcionarji: župan, člani občinskega sveta in podžupani - člani delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta - člani nadzornega odbora
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti do plač in drugih prejemkov občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov nadzornega odbora
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št.: 94/07- uradno prečiščeno besedilo)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov stalnega prebivališča, telefon, elektronski naslov, številka TRR, davčna številka in oddaljenost od doma do sedeža Občine Brežice
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni javni uslužbenci Občine Brežice, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privoliti posameznika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka podatkov, ostala dokumentacija, vezana na zbirko ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, je v poslovnem času pod kontrolo pooblaščenega javnega uslužbenca, v preostalem času pa je prostor zaklenjen. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno in v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov v občini Brežice, št. 022-1/06 z dne 16.10.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o članih volilnih organov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo in 45/08) in Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov nadzornega odbora ter članov drugih komisij in delovnih teles Občine Brežice (Uradni list RS, št. 15/07, 39/07, 94/10, 12/12 in 53/12)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - člani občinske volilne komisije - člani volilnih odborov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti do plačila nadomestila za delo volilnih organov
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št.: 94/07- uradno prečiščeno besedilo)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov stalnega prebivališča, telefon, elektronski naslov, številka TRR, davčna številka in oddaljenost od doma do sedeža Občine Brežice
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni javni uslužbenci Občine Brežice, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privoliti posameznika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka podatkov, ostala dokumentacija, vezana na zbirko ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, je v poslovnem času pod kontrolo pooblaščenega javnega uslužbenca, v preostalem času pa je prostor zaklenjen. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno in v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov v občini Brežice, št. 022-1/06 z dne 16.10.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o študentih in dijakih na obvezni delovni praksi in delu preko študentskega servisa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 40/02 in 103/07)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: študentje in dijaki na obvezni praksi in delu preko študentskega servisa.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz naslova izvajanja obveznih delovnih praks in dela preko študentskega servisa, uveljavljanje pravic iz naslova zdravstvenega zavarovanja, statistična raziskovanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št.: 94/07- uradno prečiščeno besedilo)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o študentu oz. dijaku: Priimek in ime, datum rojstva, enotna matična številka občana (EMŠO), davčna številka, državljanstvo, kraj rojstva, stalno oz. začasno prebivališče, naziv in letnik izobraževalne ustanove, naziv študentskega servisa, datum nastopa in prenehanja opravljanja prakse oz. dela preko študentske napotnice,, urna postavka in plačilo za delo
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni javni uslužbenci Občine Brežice, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka podatkov, ostala dokumentacija, vezana na zbirko ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, je v poslovnem času pod kontrolo pooblaščenega javnega uslužbenca, v preostalem času pa je prostor zaklenjen. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno in v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov v občini Brežice, št. 022-1/06 z dne 16.10.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca letovalcev v počitniški kapaciteti

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev zaposlenega.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Letovalci v počitniški kapaciteti v lasti Občine Brežice
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Postopek dodelitve počitniške kapacitete v lasti Občine Brežice.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št.: 94/07- uradno prečiščeno besedilo)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o letovalcu: priimek in ime, datum rojstva, naslov in podatki o osebah, ki potujejo z nosilcem letovanja: priimek in ime, datum rojstva, sorodstvena povezava z nosilcem letovanja.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni javni uslužbenci Občine Brežice, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privoliti posameznika, ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka podatkov, ostala dokumentacija, vezana na zbirko ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, je v poslovnem času pod kontrolo pooblaščenega javnega uslužbenca, v preostalem času pa je prostor zaklenjen. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno in v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov v občini Brežice, št. 022-1/06 z dne 16.10.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu. Za potrebe občinske uprave in potrebe statističnih analiz.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št.: 94/07- uradno prečiščeno besedilo)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Podatki o zaposlenemu: priimek in ime, enotna matična številka občana (EMŠO), datum rojstva, državljanstvo, zaposlitveni status, vrsta zaposlitve, delovni čas, poklic, ki ga opravlja, koliko ur je delal pred nezgodo; - Podatki o nezgodi: datum prijave, datum in ura nezgode, kje se je nezgoda pripetila, vrsta poškodbe, kraj nezgode, oblika poškodbe, poškodovani deli telesa, delovno okolje, delovni proces, specifična aktivnost v času nezgode, vzrok nezgode, način poškodbe, materialni povzročitelj, kratek opis nezgode, ali je bila nudena prva pomoč, bolniški stalež; - Podatki o prijavitelju: priimek in ime, delovno mesto
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni javni uslužbenci Občine Brežice, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka podatkov, ostala dokumentacija, vezana na zbirko ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, je v poslovnem času pod kontrolo pooblaščenega javnega uslužbenca, v preostalem času pa je prostor zaklenjen. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno in v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov v občini Brežice, št. 022-1/06 z dne 16.10.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni javni uslužbenci in zaposleni funkcionarji Občine Brežice.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, statistična raziskovanja, za druge uradne namene in za uveljavljanje drugih pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št.: 94/07- uradno prečiščeno besedilo)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o zaposlenemu: - podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, če oseba nima EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, enotam matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime in naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, število transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; - podatki o plači in nadomestilih, ki bremenijo delodajalca: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; zaostala izplačila in nadomestila, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: - bruto zaostala izplačila in nadomestila plač, izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): - bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, - dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): - plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo. - podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanje delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela - podatke o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje; prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo in plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni javni uslužbenci Občine Brežice, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privoliti posameznika, ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka podatkov, ostala dokumentacija, vezana na zbirko ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, je v poslovnem času pod kontrolo pooblaščenega javnega uslužbenca, v preostalem času pa je prostor zaklenjen. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno in v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov v občini Brežice, št. 022-1/06 z dne 16.10.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca o zavezancih za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

 • Pravna podlaga (neobvezno): Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Brežice (Uradni listu RS št. 73/01, 103/03)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Brežice
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št.: 94/07- uradno prečiščeno besedilo)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o zavezancu: ime in priimek, EMŠO – enotna matična številka občana, DŠ –davčna številka, naslov stalnega bivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država).
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni javni uslužbenci Občine Brežice, - Davčni urad Brežice - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privoliti posameznika, ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka podatkov, ostala dokumentacija, vezana na zbirko ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, je v poslovnem času pod kontrolo pooblaščenega javnega uslužbenca, v preostalem času pa je prostor zaklenjen. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno in v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov v občini Brežice, št. 022-1/06 z dne 16.10.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca o pobiranju turistične takse v občini Brežice

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS št. 2/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Registrirani sobodajalci v občini Brežice
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje ali sobodajalci redno poročajo in plačujejo turistično takso
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št.: 94/07- uradno prečiščeno besedilo)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv sobodajalca, naslov, tel: št. podatki o prenočitvenih zmogljivostih, podatki o št. nočitev in višini skupne takse po mesecih
 • Uporabniki zbirke: Občina Brežice, Medobčinski inšpektorat, v primeru prisilne izterjave Carinska uprava RS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka podatkov, ostala dokumentacija, vezana na zbirko ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, je v poslovnem času pod kontrolo pooblaščenega javnega uslužbenca, v preostalem času pa je prostor zaklenjen. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno in v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov v občini Brežice, št. 022-1/06 z dne 16.10.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca o turističnih vodnikih v občini Brežice

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS št. 2/04), Odlok o turističnih vodnikih turističnega območja občine Brežice (Uradni list RS, št. 58/07, 40/12)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki imajo licenco za turističnega vodiča za vodenje na območju občine Brežice
 • Namen obdelave osebnih podatkov: V primeru potreb po lokalnem vodenju nuditi podatke o usposobljenih lokalnih vodičih zainteresiranim agencijam ali drugih organiziranim skupinam turistov
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št.: 94/07- uradno prečiščeno besedilo)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, tel. št. , elektronski naslov, EMŠO, davčna št.
 • Uporabniki zbirke: Občina Brežice, Zavod za podjetništvo, turizem in mladino (od 14.6.2012 dalje)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka podatkov, ostala dokumentacija, vezana na zbirko ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, je v poslovnem času pod kontrolo pooblaščenega javnega uslužbenca, v preostalem času pa je prostor zaklenjen. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno in v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov v občini Brežice, št. 022-1/06 z dne 16.10.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca v postopkih prijave obratovalnega časa gostinskih obratov in turističnih kmetij

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Tretji odstavek 12. člena Zakona o gostinstvu (ZGos-UPB2, Uradni list RS, št. 93/07), - Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07), - Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 38/07 in 62/11)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Lastniki gostinskih obratov in kmetij na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Brežice
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Prijava rednega in podaljšanega obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št.: 94/07- uradno prečiščeno besedilo)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Vrsta in naziv gostinskega obrata (kmetije), naslov, naziv in sedež matične firme (ustanovitelja) gostinskega obrata, obratovalni čas, ime in priimek odgovorne osebe, telefonska številka odgovorne osebe, elektronski naslov odgovorne osebe.
 • Uporabniki zbirke: Občina Brežice, Policijska postaja Brežice, Tržni inšpektorat RS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka podatkov, ostala dokumentacija, vezana na zbirko ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, je v poslovnem času pod kontrolo pooblaščenega javnega uslužbenca, v preostalem času pa je prostor zaklenjen. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno in v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov v občini Brežice, št. 022-1/06 z dne 16.10.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca prosilcev za subvencioniranje najemnin stanovanj do konca leta 2011

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04-ZVKSES, 47/06-ZEN, 57/08, 62/10-ZUPJS), - Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Upravičenci do subvencionirane najemnine.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Ugotovitev upravičenosti do subvencionirane neprofitne ali tržne najemnine.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št.: 94/07- uradno prečiščeno besedilo)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o denarnih prejemkih upravičenca in družinskih članov, - podatki o šolanju otrok, - podatki o statusu starša, ki sam preživlja otroke, - podatki o premoženjskem stanju upravičenca, - podatki iz gospodinjske evidence upravičenca, - odločba o odmeri dohodnine za vse polnoletne člane upravičenčevega gospodinjstva ali potrdilo, da upravičenec ali družinski član v prejšnjem letu ni bil v evidenci zavezancev za plačilo dohodnine, - podatki o statusu zaposlitve ali brezposelnosti, - podatki o premičnem premoženju upravičenca (npr. avtomobil)
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni javni uslužbenci Občine Brežice, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika, ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka podatkov, ostala dokumentacija, vezana na zbirko ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, je v poslovnem času pod kontrolo pooblaščenega javnega uslužbenca, v preostalem času pa je prostor zaklenjen. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno in v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov v občini Brežice, št. 022-1/06 z dne 16.10.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca najemnih pogodb za stanovanja v lasti Občine Brežice

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04-ZVKSES, 47/06-ZEN, 57/08, 62/10-ZUPJS), - Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06 in 11/09) - Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), - Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Najemniki stanovanj v lasti Občine Brežice.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca in identifikacija oseb, ki imajo v najemu stanovanja v lasti Občine Brežice.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št.: 94/07- uradno prečiščeno besedilo)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - naslov najemnika; - EMŠO najemnika in oseb, ki prebivajo z njim; - datum rojstva najemnika in oseb, ki prebivajo z njim; - davčna številka najemnika.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni javni uslužbenci Občine Brežice; - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika, ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka podatkov, ostala dokumentacija, vezana na zbirko ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, je v poslovnem času pod kontrolo pooblaščenega javnega uslužbenca, v preostalem času pa je prostor zaklenjen. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno in v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov v občini Brežice, št. 022-1/06 z dne 16.10.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca prejemnikov državnih pomoči v kmetijstvu v občini Brežice

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prijavitelji na javni razpis za dodelitev občinskih sredstev za razvoj kmetijstva
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje in poročanje o dodeljenih državnih pomočeh
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št.: 94/07- uradno prečiščeno besedilo)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek oziroma naziv podjetja ali društva, naslov, davčna št, matična (če gre za podjetje ali društvo), KMGM MID kmetijskega gospodarstva, št. osebnega računa, višina dodeljenih sredstev, tel. št.
 • Uporabniki zbirke: Občina Brežice, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka podatkov, ostala dokumentacija, vezana na zbirko ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, je v poslovnem času pod kontrolo pooblaščenega javnega uslužbenca, v preostalem času pa je prostor zaklenjen. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno in v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov v občini Brežice, št. 022-1/06 z dne 16.10.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Evidenca prejemnikov državnih pomoči za spodbujanje obrti in podjetništva

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prijavitelji na javni razpis za dodelitev občinskih sredstev za razvoj podjetništva
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje in poročanje o dodeljenih državnih pomočeh
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št.: 94/07- uradno prečiščeno besedilo)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podjetja, naslov, davčna št, matična št. TRR podjetja, višina dodeljenih sredstev
 • Uporabniki zbirke: Občina Brežice, Ministrstvo za finance
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka podatkov, ostala dokumentacija, vezana na zbirko ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, je v poslovnem času pod kontrolo pooblaščenega javnega uslužbenca, v preostalem času pa je prostor zaklenjen. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno in v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov v občini Brežice, št. 022-1/06 z dne 16.10.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Evidenca oškodovancev po naravnih nesrečah v občini Brežice

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 in 97/10); - Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05, 90/07 in 102/07); - Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03, 79/04, 81/06 in 68/08); - Uredba o načinu izračuna potrjene škode v kmetijstvu in načinu izračuna višine dodeljenih sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 109/03, 77/04 in 97/04); - Uredba o načinu izračuna višine sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč na objektih in stanovanjih ter višine hipotekarnih sredstev za obnovo stanovanj (Uradni list RS, št. 36/05); - Pravilnik o vsebini in obliki vloge upravičencev za dodelitev sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 112/03, 5/04 in 18/05); - Pravilnik o priznavanju škode in znižanju katastrskega dohodka zaradi naravnih nesreč na kmetijskih in gozdnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 130/04); - Pravilnik o vsebini in obliki vloge za dodelitev sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 103/05).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Oškodovanci zaradi posledic naravnih nesreč.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje in identifikacija oškodovanca ter pravilno nakazilo morebitnih dodeljenih finančnih sredstev pomoči z možnostjo telefonskih in fizičnih stikov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št.: 94/07- uradno prečiščeno besedilo)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - naslov oškodovanca; - davčna številka oškodovanca; - EMŠO oškodovanca; - telefonska številka oškodovanca; - številka bančnega računa oškodovanca;
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni javni uslužbenci Občine Brežice; - Uprava RS za zaščito in reševanje; - Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS; - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika, ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka podatkov, ostala dokumentacija, vezana na zbirko ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, je v poslovnem času pod kontrolo pooblaščenega javnega uslužbenca, v preostalem času pa je prostor zaklenjen. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno in v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov v občini Brežice, št. 022-1/06 z dne 16.10.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. EVIDENCA MRLIŠKIH PREGLEDNIKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): 8. člen Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Ur. l. RS, št. 56/93 in 15/08)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zdravniki, ki so usposobljeni za izvajanje mrliško pregledne službe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje obveznosti, določene s predpisi, na področju izvajanja mrliško pregledne službe.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1 ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, poklic in izobrazba.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven rednega delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Evidenca o videonadzoru

 • Pravna podlaga (neobvezno): 75. oziroma 77. člen ZVOP-1
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uslužbenci in stranke Občine Brežice ter uslužbenci in stranke Komunale Brežice d.o.o..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varnost ljudi in premoženja, zagotavljanje nadzora vstopa in izstopa v ali iz službenih prostorov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Rok hrambe je največ 90 dni.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev po 36. členu ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetki uslužbencev in strank na ožjem območju varnostnih kamer.
 • Uporabniki zbirke: Sekundarne dostopne pravice imajo Analitik V v kabinetu župana, direktor občinske uprave in župan.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Sekundarne dostopne pravice imajo Analitik V v Kabinetu župana, direktor občinske uprave in župan. Monitor in snemalna naprava nista splošno dostopna nepooblaščenim osebam. Enako velja za kabelske instalacije. Omarica s strojno in programsko opremo je zaklenjena. Varstveni ukrepi se izvajajo kot velja za celotni informacijski proces v Občinski upravi Občine Brežice in smiselno po internem Pravilniku o postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam