Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: GAIO Gorenje Avtomatizacija in industrijska oprema, d.o.o.
Sedež ali naslov: Primorska 6a
Poštna številka: 3325
Kraj: Šoštanj
Matična številka: 3869423000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o pristopni kontroli

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe (obiskovalci , zaposleni, poslovni partnerji, zunanji izvajalci…), ki se nahajajo na območjih družbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca oseb, ki se smejo gibati in zadrževati v območju družbe, na nadzorovanih in drugih varovanih območjih družbe brez spremstva.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek osebe, datum rojstva, naslov stalnega in začasnega prebivališča, podjetje zaposlitve, delovno mesto, veljavnost ID kartice, številka slike osebe, številka ID kartice, tip kartice, veljavni dostopi.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Gorenja, d.d., GAIO, d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, se med delovnim časom kot tudi izven delovnega časa zaklepajo. Računalniška oprema je povezana v mrežo, vendar je zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, varovana s sistemom omrežnih in programskih gesel. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko (davčne številke in bančni računi delničarjev, fotokopije sklepov o dedovanju, itd.), so zaklenjeni v omarah. Vsi prostori, vhod v zgradbe ter hodniki so tudi izven delovnega časa fizično in tehnično varovani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca podatkov o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v rednem delovnem razmerju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja, posredovanje podatkov ZPIZ-u, ZZZS-ju, posredovanje podatkov za drugi pokojninski steber, posredovanje podatkov za prostovoljno zdravstveno zavarovanje (61. člen ZZVZZ) in statistične analize.
 • Rok hrambe (neobvezno): Neomejeno - trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek (dekliški priimek) in ime, EMŠO, davčna številka, številka tekočega računa oz. hranilne knjižice, registrska št. osebne izkaznice, številka potnega lista, telefonska številka, kraj rojstva (kraj, občina), državljanstvo, stalno ali začasno prebivališče in naslov (kraj, občina), kraj zaposlitve, poklic, smer in stopnja strokovne izobrazbe, strokovna usposobljenost za opravljanje določenih del, podatki o otrocih (ime, EMŠO), podatki o drugih zavarovanih osebah, podatki o razporeditvi (delovno mesto, opis delovnega mesta, organizacijska enota, stroškovno mesto, plačilni razred, stopnja napredovanja), zavarovalno dobo do zaposlitve v družbi in v družbi, dodatna delovna doba, vrsta zaposlitve (določen čas, nedoločen čas), datum sklenitve delovnega razmerja in datum prenehanja delovnega razmerja, invalidnost, zdravstveni pregledi, omejitve, pogoji dela, bolniška odsotnost.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Gorenja, d.d., GAIO, d.o.o. ZZZS, ZPIZ in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, se med delovnim časom kot tudi izven delovnega časa zaklepajo. Računalniška oprema je povezana v mrežo, vendar je zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, varovana s sistemom omrežnih in programskih gesel. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko so zaklenjeni v omarah. Vsi prostori, vhod v zgradbe ter hodniki so tudi izven delovnega časa fizično in tehnično varovani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca podatkov o zdravstvenih pregledih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti – ZEPDSV (Uradni list RS, št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v rednem delovnem razmerju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja, posredovanje podatkov ZPIZ-u, ZZZS-ju, posredovanje podatkov za drugi pokojninski steber, posredovanje podatkov za prostovoljno zdravstveno zavarovanje (61. člen ZZVZZ) in statistične analize.
 • Rok hrambe (neobvezno): Neomejeno – trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek (dekliški priimek) in ime, EMŠO, davčna številka, številka tekočega računa oz. hranilne knjižice, registrska št. osebne izkaznice, številka potnega lista, telefonska številka, kraj rojstva (kraj, občina), državljanstvo, stalno ali začasno prebivališče in naslov (kraj, občina), kraj zaposlitve, poklic, smer in stopnja strokovne izobrazbe, strokovna usposobljenost za opravljanje določenih del, podatki o otrocih (ime, EMŠO), podatki o drugih zavarovanih osebah, podatki o razporeditvi (delovno mesto, opis delovnega mesta, organizacijska enota, stroškovno mesto, plačilni razred, stopnja napredovanja), zavarovalno dobo do zaposlitve v družbi in v družbi, dodatna delovna doba, vrsta zaposlitve (določen čas, nedoločen čas), datum sklenitve delovnega razmerja in datum prenehanja delovnega razmerja, invalidnost, zdravstveni pregledi, omejitve, pogoji dela, bolniška odsotnost.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Gorenje, d.d., GAIO, d.o.o. ZZZS, ZPIZ in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, se med delovnim časom kot tudi izven delovnega časa zaklepajo. Računalniška oprema je povezana v mrežo, vendar je zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, varovana s sistemom omrežnih in programskih gesel. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko so zaklenjeni v omarah. Vsi prostori, vhod v zgradbe ter hodniki so tudi izven delovnega časa fizično in tehnično varovani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca podatkov o obiskovalcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci in poslovni partnerji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje oseb in premoženja, ki se nahajajo na območju družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek fizične osebe, številka in vrsta osebnega dokumenta, datum in termin obiska (prihod/odhod), obiskana oseba oz. podjetje.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni Gorenja, d.d., GAIO, d.o.o., varnostniki, receptorji in policija.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca obiskovalcev se vnaša v računalnik na lokaciji vhodne recepcije v območje družbe. Računalnik je varovan z uporabniškim imenom in geslom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu in osebe, ki pri upravljavcu opravljajo delo zaradi prakse ali usposabljanja. (1. točka 3. člena ZVZD)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebna številka delavca, ime in priimek, datum rojstva, številka delovnega mesta, naziv delovnega mesta, naziv službe, datum nastopa, datum prenehanja, datum nezgode, resnost nezgode, posledice, izgubljeni dnevi zaradi nezgode, prijava inšpekciji, prijava na ER-8 Osebni podatki na ER-8: priimek in ime, spol, matična številka zavarovanca, stalno prebivališče, datum rojstva, zakonski stan, poklic – delo, ki ga vrši v rednem delovnem času, koliko časa je poškodovanec opravljal to delo, na katerem je bil poškodovan, koliko ur je delal ta dan pred poškodbo, ali je bi poškodovan med delom, ali je bil poškodovan na svojem delovnem mestu, ali je delovno mesto nevarno, ali je delovno mesto tehnično zavarovano, uporaba zaščitnih sredstev, ali je poškodovanec umrl, podlaga zavarovanja; podatki o poškodbi pri delu: kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva, kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti do stanovanja, do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo, koliko oseb se je skupaj poškodovalo, koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod, ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu, vir nesreče, vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Gorenje, d.d., GAIO, d.o.o., republiški inšpektor za delo, preiskovalni sodnik, osebni zdravnik zaposlenega, SPIZ, Zavarovalnica, pri kateri je delavec nezgodno zavarovan.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, se med delovnim časom kot tudi izven delovnega časa zaklepajo. Računalniška oprema je povezana v mrežo, vendar je zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, varovana s sistemom omrežnih in programskih gesel. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko so zaklenjeni v omarah. Vsi prostori, vhod v zgradbe ter hodniki so tudi izven delovnega časa fizično in tehnično varovani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z upravljavcem, osebe, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom,osebe, ki pri upravljavcu opravljajo delovno prakso.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Nadzor delodajalca nad opravljanjem delovnih obveznosti v času, ki je za to določen, za potrebe obračuna plač, izrabe letnega dopusta, analize opravljenih ur in za statistične obdelave za potrebe planiranja kadrov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Matična številka, ime in priimek, vrsta zaposlitve, organizacijska enota, datum vstopa v delovno razmerje, datum in ura vhoda ali izstopa iz prostorov družbe.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Gorenja, d.d., GAIO, d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, se med delovnim časom kot tudi izven delovnega časa zaklepajo. Računalniška oprema je povezana v mrežo, vendar je zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, varovana s sistemom omrežnih in programskih gesel. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko so zaklenjeni v omarah. Vsi prostori, vhod v zgradbe ter hodniki so tudi izven delovnega časa fizično in tehnično varovani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o izvajanju video nadzora

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe (obiskovalci , zaposleni, poslovni partnerji, zunanji izvajalci…), ki se nahajajo na območjih družbe in v prostorih, nad katerimi se izvaja video nadzor.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje oseb, premoženja in podatkov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Slikovni posnetek, ki se nanaša na posameznika ter datum in čas vstopa in izstopa iz območja/prostora.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Gorenja, d.d., GAIO, d.o.o., varnostniki, policija.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do računalniške aplikacije, ki omogoča pogled žive slike je zaščitena z uporabniškim imenom in geslom. Baza posnetkov je shranjena v posebnem prostoru, ki je fizično varovan.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca informacij o kupcih in potencialnih kupcih, ki želijo prejemati informacijski material

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pooblaščeni delavci Gorenja, d.d., GAIO, d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: prodajno tržne aktivnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, naslov kontaknte osebe ter podatki o pravni osebi,
 • Uporabniki zbirke: pooblaščene osebe družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, se med delovnim časom kot tudi izven delovnega časa zaklepajo. Računalniška oprema je povezana v mrežo, vendar je zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, varovana s sistemom omrežnih in programskih gesel. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko (davčne številke in bančni računi delničarjev, fotokopije sklepov o dedovanju, itd.), so zaklenjeni v omarah. Vsi prostori, vhod v zgradbe ter hodniki so tudi izven delovnega časa fizično in tehnično varovani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o dobaviteljih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dobavitelji, potencialni dobavitelji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca dobaviteljev in potencialnih dobaviteljev
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov, podjetje, davčna številka, TR, datum dobave, vrsta izdelka oz. polizdelka.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, se med delovnim časom kot tudi izven delovnega časa zaklepajo. Računalniška oprema je povezana v mrežo, vendar je zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, varovana s sistemom omrežnih in programskih gesel. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko (davčne številke in bančni računi itd.), so zaklenjeni v omarah. Vsi prostori, vhod v zgradbo ter hodniki so tudi izven delovnega časa fizično in tehnično varovani. Zavarovanje osebnih podatkov ureja normativni dokument GPR OS-005 Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA UPORABNIKOV INFORMACIJSKEGA SISTEMA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci in osebe, ki pri upravljavcu opravljajo delo na delovnem mestu, kjer je potrebna uporaba računalniške opreme.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca oseb, ki so oddale vlogo za odobritev storitve informacijskega sistema družbe in evidenca uporabnikov teh storitev
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Zaporedna številka zahtevka, ime in priimek, tov. osebna številka, podjetje, organizacijska enota, stroškovno mesto, vrsta storitve informacijskega sistema.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, se med delovnim časom kot tudi izven delovnega časa zaklepajo. Računalniška oprema je povezana v mrežo, vendar je zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, varovana s sistemom omrežnih in programskih gesel. Vsi prostori, vhod v zgradbe ter hodniki so tudi izven delovnega časa fizično in tehnično varovani. Zavarovanje osebnih podatkov ureja normativni dokument GPR OS-005 Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam