Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: RPM d.o.o.
Sedež ali naslov: Stegne 3
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 3308430000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca strank

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: stranke družbe, zaposleni v družbi, ki so v neposrednem stiku s strankami ali njenimi podatki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistične obdelave, segmentacijo kupcev, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: - za fizično osebo: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, EMŠO, št. osebnega dokumenta, št. vozniškega dokumenta, veljavnost vozniškega dokumenta, telefonska številka, elektronski naslov; - za samostojne podjetnike: firma, naslov opravljanja dejavnosti, domači naslov, matična številka, davčna številka, osebno ime odgovorne osebe, telefonska številka, elektronski naslov; - za pravne osebe: firma, sedež, matična številka, davčna številka, št. transakcijskega računa, osebno ime odgovorne osebe, telefonska številka, elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: -Davčna uprava Republike Slovenije; - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema in kjer se opravlja delo z zbirkami osebnih podatkov, so varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter morebitni pripadajoči elektronski arhiv, v katerem se nahaja skenirana verzija teh dokumentov, kot tudi optični diski in drugi nosilci osebnih podatkov, se hranijo v prostorih upravljalca osebnih podatkov ali v prostorih pogodbenega obdelovalca, in sicer bodisi v omarah oz. v pisalnih mizah bodisi v sefu . Prostori, v katerih se ti nosilci nahajajo, se zaklepajo, ko v njih ni delavcev. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam