Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE
Sedež ali naslov: Dunajska cesta 106
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5022959000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca o zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, Zakon o obrambi
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni javni uslužbenci, pripadniki enot za obrambo, zaščito.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • urejanje pravic in obveznosti zaposlenih iz delovnega razmerja • uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora • izvajanje nalog s področja obrambe in zaščite (razporejanje na delovno dolžnost)
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o javnem uslužbencu: • osebno ime, • datum rojstva, če nima EMŠO, • kraj rojstva, • država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, • enotna matična številka občana, • davčna številka, • državljanstvo, • naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, stacionarni telefon, šifra občine, občina, šifra države, država), • naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, stacionarni telefon, šifra občine, občina, šifra države, država), • službeni GSM • izobrazba, • ali je zaposleni invalid, • kategorija invalidnosti, • ali je zaposleni delno upokojen, • ali zaposleni opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, • ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem zaposleni opravlja dopolnilno delo, • naslov drugega delodajalca, pri katerem zaposleni opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), • zadolžitev v posamezni enoti obveznika ( ZObr) 3 / 24 b) podatki o delovnem dovoljenju zaposlenega (tujci): • vrsta delovnega dovoljenja, • datum izdaje delovnega dovoljenja, • datum izteka delovnega dovoljenja, • številka delovnega dovoljenja, • organ, ki je izdal delovno dovoljenje c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: • datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, • datum nastopa dela, • vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, • razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, • naziv delovnega mesta, • strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je zaposleni sklenil pogodbo o zaposlitvi, • število ur tedenskega rednega delovnega časa, • razporeditev delovnega časa, • kraj, kjer zaposleni opravlja delo, • ali pogodba o zaposlitvi vsebuje konkurenčno klavzulo č) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: • datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, • način prenehanja pogodbe o zaposlitvi
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci zavoda: o direktor o vodja splošnih služb o poslovni sekretar o strokovni sodelavec • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, • Zavod RS za zaposlovanje, • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, • Statistični urad RS, • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov • oziroma drugimi predpisi • Ministrstvo za obrambo – Uprava za obrambo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni vodje splošne službe zavoda, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigamiosebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni javni uslužbenci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač • uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o javnem uslužbencu iz Kataloga evidence o zaposlenih • osebno ime, • datum rojstva, če nima EMŠO, • kraj rojstva, • država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, • enotna matična številka občana, • davčna številka, • državljanstvo, • naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, stacionarni telefon, šifra občine, občina, šifra države, država), • naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, stacionarni telefon, šifra občine, občina, šifra države, država), • izobrazba, • ali je zaposleni invalid, • kategorija invalidnosti, • ali je zaposleni delno upokojen, • ali zaposleni opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, • ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem zaposleni opravlja dopolnilno delo, • naslov drugega delodajalca, pri katerem zaposleni opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), • številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plača in ostali prejemki, 6 / 24 b) podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: • plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa /nadurno delo/, bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; • zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; • izredno izplačilo /izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače/: bruto izplačilo na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; • neto plača /za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna plačila/: plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo; c) podatki o drugih stroških dela: • povračila stroškov v zvezi z delom, • regres za letni dopust, • jubilejna nagrada, • dodatna plačila, namenjena socialni varnosti javnih uslužbencev • plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, • solidarnostna pomoč, • odpravnina, • stroški izobraževanja javnih uslužbencev, • davki na izplačane plače, • ostali stroški dela; č) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega javnega uslužbenca: • prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje; • prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje;
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni javni uslužbenci zavoda: - direktor - vodja finančnega sektorja - poslovni sekretar - strokovni sodelavec • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, • Zavod RS za zaposlovanje, • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, • Statistični urad RS, • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni računovodskih delavcev zavoda, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni javni uslužbenci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • urejanje pravic in obveznosti javnih uslužbencev iz delovnega razmerja • uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki o številu ur, • skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, • opravljene ure v času nadurnega dela, • neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, • neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, • neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, • število ur pri delih na delovnem mestu, za katerega se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni javni uslužbenci zavoda: o vodja splošnih služb o poslovni sekretar o strokovni sodelavec • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, • Zavod RS za zaposlovanje, • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, • Statistični urad RS, • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni vodje splošne službe zavoda, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 17.06.2010.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: • ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni javni uslužbenci zavoda, kandidati za zaposlitev v zavodu, delavci po pogodbi o delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti javnega uslužbenca s področja varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, • enotna matična številka občana (EMŠO), • državljanstvo, • datum rojstva, • stalno prebivališče oziroma naslov (kraj in občina), • številka delovnega dovoljenja in datum veljavnosti tega (za tujce), • invalidnost (v primeru invalidnosti tudi vrsta invalidnosti), • poklic, • šolska izobrazba, • strokovna usposobljenost, • stroškovno mesto, • datum zaposlitve, • delovno mesto in opis dela (pomembni podatki iz ocene tveganja): o opis delovnega procesa, o delovna oprema in predmeti dela, o izpostavljenost tveganjem, o ukrepi na področju tehničnega varstva, o osebna varovalna oprema, o posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, o neustreznost delovnega mesta oziroma pripombe delodajalca; o napotnica oziroma zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti delavca; o izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto; o rezultati psihološkega testiranja v obliki mnenj o primernost kandidatov za zaposlitev (v primeru zdravniškega pregleda pred zaposlitvijo) ter v obliki mnenj o primernosti kandidata za zasedbo drugega delovnega mesta; 11 / 24 o morebitne omejitve oziroma njihovo neizpolnjevanje in predlagano drugo delo ter omejitve, o razlog morebitne nepodanosti ocene, o predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu in podatki o rokih, v katerih morajo biti delavci poslani na zdravstvene preglede
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni javni uslužbenci zavoda: o direktor o vodja splošnih služb o varnostni inženir o poslovni sekretar o strokovni sodelavec • pooblaščeni zdravnik zavoda, • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v primeru napotitve delavca na invalidsko komisijo, • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zdravniška spričevala pred zaposlitvijo, psihološka mnenja, zdravniška spričevala o opravljenih obdobnih preventivnih pregledih se hranijo v osebnih mapah zaposlenih, ki se nahajajo v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni vodje splošne službe zavoda. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 17.06.2010
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: • ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. evidenca o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni javni uslužbenci zavoda, študenti in dijaki na delovni praksi in počitniškem delu, delavci po pogodbi o delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti javnih uslužbencev, študentov in dijakov ter delavcev po pogodbi o delu s področja varnosti pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, • datum in kraj rojstva, • datum pričetka dela in morebitnega dela in morebitnega konca dela, • podatki o strokovni izobrazbi delavca, • podatki o morebitnem prerazporejanju delavca na drugo delo oziroma naloge; • opis del oziroma nalog z vidika varstva pri delu; • roki pridobivanja in preizkus znanja delavcev za varno opravljanje dela, • vodenje ali nadzorovanje del oziroma nalog; • podatki o morebitni izvedbi dodatnega izobraževanja in ugotavljanja znanja s področja varstva pri delu, vključno z dokumentacijo programa in časa usposabljanja ter seznama oseb, ki so vodile usposabljanja in preizkuse znanja (navedba imena in priimka, strokovne izobrazbe in funkcije, oziroma dela oziroma naloge, ki jih ta oseba poklicno opravlja); • zapisnik o preizkusih znanja delavcev (navedba osnovnih podatkov iz programa, • seznam predavateljev, njihova imena in priimki, strokovna izobrazbe, z navedbo konkretnih del oziroma nalog, podpisi članov komisije in testno ter morebitno drugo gradivo)
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni javni uslužbenci zavoda: o direktor o vodja splošnih služb o varnostni inženir o poslovni sekretar o strokovni sodelavec • izvajalci usposabljanja, • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Preizkusi praktičnega znanja in potrdila o opravljenem usposabljanju se hranijo v osebnih mapah javnih uslužbencev, ki se nahajajo v zaklenjenih vodotesnih in ognjevarnih omarah v pisarni vodje splošne službe zavoda, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 17.06.2010
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. evidenca o usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu pred požarom
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni javni uslužbenci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje preventivnih ukrepov varstva pred požarom
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, • datum in kraj rojstva, • stalno ali začasno prebivališče, • izobrazba, • naziv delovnega mesta, • vrsta, način in periodičnost usposabljanja za varstvo pred požarom, • vrsta in datum opravljanja strokovnega izpita.
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni javni uslužbenci zavoda: o direktor o vodja splošnih služb o varnostni inženir o poslovni sekretar o strokovni sodelavec • izvajalci usposabljanja, • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Potrdila o opravljenem usposabljanju se hranijo v osebnih mapah zaposlenih, ki se nahajajo v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni vodje splošne službe zavoda. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 17.06.2010
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. evidenca videoposnetkov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: obiskovalci, delavci, uporabniki storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: varovanje uporabnikov storitev, zaposlenih delavcev ter premoženja zavoda
 • Rok hrambe (neobvezno): avtomatsko prepisovanje preko najstarejših videoposnetkov, starih največ 1 mesec.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: posnetek posameznika (slika) brez generalij
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni javni uslužbenci zavoda: o direktor o vodja splošnih služb o vodja tehničnega sektorja o sistemski administrator o poslovni sekretar o strokovni sodelavec
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V času obstoja posnetkov se posnetki hranijo samo v računalnikih z RAID 1 sistemom varovanja podatkov. Pregled dostopov do posamezne zbirke je podan v skupini za varovanje posamezne organizacijske enote zavoda in je dostopen samo pooblaščenim osebam. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 17.06.2010
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. evidenca vstopov in izstopov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: obiskovalci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: varovanje uporabnikov storitev, zaposlenih javnih uslužbencev premoženja zavoda
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek posameznika, ki ni zaposlen v zavodu • namen prihoda • čas prihoda in odhoda obiskovalca
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni javni uslužbenci zavoda: o direktor o vodja splošne službe o poslovni sekretar o strokovni sodelavec
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v intranetu zavoda. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 17.06.2010.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. evidenca izvajalcev del po delovršnih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno): delovršna pogodba
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pogodbeni delavci, ki sklenejo pogodbo o delu in delavci, ki sklenejo pogodbo o avtorskem delu ter druge oblike delovršnih pogodb z zavodom
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti izvajalcev del po delovršnih pogodbah
 • Rok hrambe (neobvezno): osebni podatki se hranijo 10 let po zaključenem poslu – predmetu pogodbe
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, • datum in kraj rojstva, • enotna matična številka (EMŠO), • stalno ali začasno prebivališče, • davčna številka, • transakcijski račun in banka, pri kateri je odprt, • posel – predmet pogodbe, • trajanje opravljanja dela, • višina honorarja.
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni javni uslužbenci zavoda: o direktor o vodja splošnih služb o poslovni sekretar o strokovni sodelavec • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Delovršne pogodbe se hranijo v zaklenjenih vodotesnih in ognjevarnih omarah v varovani sobi zavoda, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 17.06.2010
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam