Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Romana Sladič
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Romana Sladič - odvetnica
Sedež ali naslov: Dalmatinova ulica 2
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 2434997000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O KANDIDATIH ZA DELO

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati za sklenitev delovnega razmerja pri upravljalcu ali opravljanja dela na drugi pravni podlagi (pogodba o poslovnem sodelovanju, delo na podlagi napotnice študentskega servisa).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izbiranje primernih kandidatov za sklenitev delovnega razmerja po razpisu prostega delovnega mesta ali na podlagi samoiniciativne ponudbe kandidata, izbiranje primernih kandidatov za sodelovanje na drugi pravni podlagi (pogodba o poslovnem sodelovanju, delo na podlagi napotnice študentskega servisa).
 • Rok hrambe (neobvezno): Tri mesece od zavrnitve zaposlitve oz. sodelovanja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, datum rojstva, kraj rojstva, spol, telefonska številka, poklic, izobrazba, dodatna znanja, delovne izkušnje, dosedanje zaposlitve, hobiji, fotokopije prilog, ostali podatki, ki jih kandidati navajajo v pisni obliki na prošnjah, datum prošnje.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so hranjeni v osebnih mapah, ki se nahajajo v prostoru, dostopnemu zgolj pooblaščeni osebi pri upravljavcu osebnih podatkov. Dostop do računalniške baze podatkov je zavarovan z geslo. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Organizacijski, tehnični in logično tehnični postopki in ukrep za zavarovanje osebnih podatkov so urejeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov pri upravljavcu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik iz 3. odst. 5. člena ZVOP-1-UPB1 ni določen.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O OBLIKAH RAZREŠEVANJA KOLEKTIVNIH DELOVNIH SPOROV PRI DELODAJALCU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06), 20. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki imajo z upravljavcem osebnih podatkov sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ali delo opravljajo na podlagi napotnice študentskega servisa.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za urejanje in uveljavljanje pravic in obveznosti delavcev, ki izhajajo iz Zakona o delovnih razmerjih, Zakona o stavki, kolektivnih pogodb in pogodb o zaposlitvi.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o stavkah: podatki o delodajalcu (ime delodajalca, naslov delodajalca, matična številka delodajalca iz PRS, davčna številka delodajalca, šifra dejavnosti delodajalca po SKD, ime kolektivne pogodbe in šifra, število zaposlenih, šifra proračunskega porabnika), podatki o organizatorju stavke (naziv organizatorja stavke), podatki o stavki (število delodajalcev, pri katerih je stavka potekala sočasno, število delavcev, ki so neposredno sodelovali v stavki, število delavcev, ki so posredno sodelovali v stavki, razlogi za stavko, ali so bile pred začetkom stavke uporabljene druge oblike razreševanja delovnih sporov (pomirjanje, arbitraža), trajanje stavke, število izgubljenih delovnih dni, ocena stroškov, ki jih je zaradi stavke utrpel delodajalec, ocena rezultatov stavke). Podatki o arbitražah delovnih sporov: podatki o delodajalcu (ime delodajalca, naslov delodajalca, matična številka delodajalca iz PRS, davčna številka delodajalca, šifra dejavnosti delodajalca po SKD, ime kolektivne pogodbe in šifra, število zaposlenih, šifra proračunskega porabnika), podatki o sindikalni organizaciji ali skupini delavcev ali delavcu, ki je stranka v delovnem sporu (ime sindikalne organizacije, naslov sindikalne organizacije, število delavcev, ki so stranke v delovnem sporu), podatki o arbitražah delovnih sporov (vrsta delovnega spora, razlogi za delovni spor, ali je bil delovni spor rešen s pomočjo arbitraže).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca, pooblaščeni pogodbeni sodelavci upravljalca, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, DURS, Statistični urad RS, Inšpektorat za delo in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur. list RS, št. 94/07) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so hranjeni v osebnih mapah, ki se nahajajo v prostoru, dostopnemu zgolj pooblaščeni osebi pri upravljavcu osebnih podatkov. Dostop do računalniške baze podatkov je zavarovan z geslo. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Organizacijski, tehnični in logično tehnični postopki in ukrep za zavarovanje osebnih podatkov so urejeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov pri upravljavcu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik iz 3. odst. 5. člena ZVOP-1-UPB1 ni določen.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06), 18. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki imajo z upravljavcem osebnih podatkov sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, pogodbo o poslovnem sodelovanju ali delo opravljajo na podlagi napotnice študentskega servisa.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatek o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca, pooblaščeni pogodbeni sodelavci upravljalca, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Inšpektorat za delo in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur. list RS, št. 94/07) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so hranjeni v osebnih mapah, ki se nahajajo v prostoru, dostopnemu zgolj pooblaščeni osebi pri upravljavcu osebnih podatkov. Dostop do računalniške baze podatkov je zavarovan z geslo. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Organizacijski, tehnični in logično tehnični postopki in ukrep za zavarovanje osebnih podatkov so urejeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov pri upravljavcu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik iz 3. odst. 5. člena ZVOP-1-UPB1 ni določen.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA STROŠKOV DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06), 16. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki imajo z upravljavcem osebnih podatkov sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, pogodbo o poslovnem sodelovanju ali delo opravljajo na podlagi napotnice študentskega servisa.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: ime in priimek, EMŠO ali datum rojstva, kraj rojstva, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča, izobrazba, ali je delavec invalid in kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu in naziv ter sedež tega drugega delodajalca (z matično številko), številka osebnega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki. Podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi (bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca), zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi (bruto zaostala izplačila in nadomestila plač), izredno izplačilo, torej izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače (bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja); neto plača za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila (plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo). Podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela. Podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca (plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje), prispevki v breme zavarovanca (plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca, pooblaščeni pogodbeni sodelavci upravljalca, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, DURS, Inšpektorat za delo in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur. list RS, št. 94/07) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so hranjeni v osebnih mapah, ki se nahajajo v prostoru, dostopnemu zgolj pooblaščeni osebi pri upravljavcu osebnih podatkov. Dostop do računalniške baze podatkov je zavarovan z geslo. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Organizacijski, tehnični in logično tehnični postopki in ukrep za zavarovanje osebnih podatkov so urejeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov pri upravljavcu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik iz 3. odst. 5. člena ZVOP-1-UPB1 ni določen.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA ZAPOSLENIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06), 12. in 13. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki imajo z upravljavcem osebnih podatkov sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: ime in priimek, EMŠO ali datum rojstva, kraj rojstva, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča, izobrazba, ali je delavec invalid in kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu in naziv ter sedež tega drugega delodajalca (z matično številko), za tujce tudi podatki o delovnem dovoljenju delavca (vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje). Podatki o sklenjenih pogodbah o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo. Podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca, pooblaščeni pogodbeni sodelavci upravljalca, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Statistični urad RS, DURS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur. list RS, št. 94/07) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so hranjeni v osebnih mapah, ki se nahajajo v prostoru, dostopnemu zgolj pooblaščeni osebi pri upravljalcu osebnih podatkov. Dostop do računalniške baze podatkov je zavarovan z geslom. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Dostop do podatkov je omogočen le pooblaščenim osebam. Organizacijski, tehnični in logično-tehnični postopki in ukrep za zavarovanje osebnih podatkov so urejeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov pri upravljavcu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik iz 3. odst. 5. člena ZVOP-1 ni določen.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA STRANK

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika (pooblastilo ali ločena izjava o privolitvi), 1. odst. 10. člena ZVOP-1.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so odvetnici podelile pooblastilo za zastopanje ali drugače koristijo odvetniške storitve in so se ob tem strinjale, da odvetnica zbere in hrani njihove podatke.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za opravljanje odvetniške dejavnosti – za komuniciranje s strankami, za zastopanje strank pred sodišči in drugimi državnimi organi, za izdajanje računov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Največ en mesec po izpolnitvi pogodbene obveznosti ali zaključenem naročilu oziroma do preklica osebne privolitve posameznika oziroma skladno s 14. členom Zakona o odvetništvu.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča, elektronska pošta, EMŠO, davčna številka, telefonska številka (mobilni, stacionarni), številka TRR, zaposlitev.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v odvetniški pisarni v okviru delovnega procesa.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v spisu, ki se nanaša na posamezno stranko. Dokler je spis v obdelavi se hrani v odvetniški pisarni, ki je izven delovnega časa zaklenjena, v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le zaposleni. Nepooblaščenim strankam vstop v pisarno ni mogoč oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu. Kasneje se spisi hranijo v zaklenjenem arhivu, v zaklenjenih ognjevarnih omarah. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo v posameznih računalniških sistemih. Dostop do računalniških sistemov je mogoč le preko posamezne računalniške enote, ki je varovana z geslom. S posebnim geslom je dodatno varovana že zbirka sama.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka se ne povezuje z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ker je upravljalec ustanovljen, ima sedež in je registriran v Republiki Sloveniji, ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca nasprotnih strank

 • Pravna podlaga (neobvezno): 3. odstavek 10. člena ZVOP-1, 10. člen Zakona o odvetništvu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebni podatki se nanašajo na dolžnike, tožene oziroma nasprotne stranke v razmerju do pooblastiteljev kot fizičnih ali pravnih oseb.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za opravljanje odvetniške dejavnosti – za komuniciranje z nasprotnimi strankami in za učinkovito zastopanje strank pred sodišči in drugimi državnimi organi.
 • Rok hrambe (neobvezno): Po izpolnitvi pogodbene obveznosti oziroma do preklica osebne privolitve posameznika oziroma skladno s 14. členom Zakona o odvetništvu.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča, EMŠO, davčna številka, številka TRR, zaposlitev, kraj rojstva, lastništvo nepremičnin, lastništvo vrednostnih papirjev, lastništvo premičnin, lastništvo deleža v družbi.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v odvetniški pisarni v okviru delovnega procesa.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v spisu, ki se nanaša na posamezno stranko, v povezavi s katero so se osebni podarki zbrali. Dokler je spis v obdelavi se hrani v odvetniški pisarni, ki je izven delovnega časa zaklenjena, v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le zaposleni. Nepooblaščenim strankam vstop v pisarno ni mogoč oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu. Kasneje se spisi hranijo v zaklenjenem arhivu, v zaklenjenih ognjevarnih omarah. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo v posameznih računalniških sistemih. Dostop do računalniških sistemov je mogoč le preko posamezne računalniške enote, ki je varovana z geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka se ne povezuje z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ker je upravljalec ustanovljen, ima sedež in je registriran v Republiki Sloveniji, ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam