Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: TEDI BETRIEBS D.O.O.
Sedež ali naslov: Ptujska cesta 190
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 6117937000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v gospodarski družbi TEDI BETRIEBS d.o.o.Maribor
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, druge uradne namene in za uveljavljanje praviz posameznika, na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno): ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: – Ime in priimek, datum rojstva, EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, invalidnost, kategorija invalidnosti, podatek, če je delavec delno upokojen, podatek, če delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); – Datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo; – Datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi,način prenehanja pogodbe o zaposlitvi; – Podatki o delovnem dovoljenju delavca za tujce, vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje.
 • Uporabniki zbirke: delavci v kadrovski službi, vodje trgovin, vodje administracije, poslovodje in drugi pooblaščeni delavci; - drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu oz. osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Pristop do osebnih podatkov preko programske opreme se varuje s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno – v matični knjigi in personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le delavci kadrovske službe in drugi posebej pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA VIDEOPOSNETKOV V POSLOVALNICAH

 • Pravna podlaga (neobvezno): ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: posamezniki in zaposleni, ki se gibljejo na območju podvrženem videonadzoru v prostorih in poslovalnicah podjetja TEDI Betriebs d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: video zapis, datum in čas prisotnosti na območju vidonazdora
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo največ tri dni, nato se posnetek prepiše oz. uniči
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: zagotavljanje potrebne stopnje varnosti ljudi in premoženja
 • Uporabniki zbirke: sodelavec za interne revizije, pogodbeni obdelovalce, na podlagi izrecne zahteve drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: postopki in ukrepi za uporabo in nastavitev videonazdora ter posnetkov so določeni z Internimi akti podjetja
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela, pogodbeno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci v podjetju TEDI Betriebs d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno): ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: – Ime in priimek, datum rojstva, EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, invalidnost, kategorija invalidnosti, podatek, če je delavec delno upokojen, podatek, če delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); – Datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo; – Datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi,način prenehanja pogodbe o zaposlitvi; – Podatki o delovnem dovoljenju delavca za tujce, vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje.
 • Uporabniki zbirke: delavci v kadrovski službi in drugi pooblaščeni delavci ter drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podalgov v zakonu oz. osebni privolitvi posameznika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Pristop do osebnih podatkov preko programske opreme se varuje s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno – v matični knjigi in personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le delavci kadrovske službe in drugi posebej pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam