Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: XAL SVETILA d.o.o.
Sedež ali naslov: Nemčavci 75
Poštna številka: 9000
Kraj: Murska Sobota
Matična številka: 2351293000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o plačah zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/2006) Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ( Ur. l. RS št. 20/04 s spremembami) Zakon o davčnem postopku (Ur. l. RS št. 117/2006 s spremembami) Zakon o dohodnini (Ur. L. RS št. 117/2006 s spremembami) Zakon o matični evidneci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Ur. L. RS št. 81/00) Obligacijski zakonik (Ur. L. RS št. 83/01 s spremembami) Zakon o gospodarskih družbah (Ur. L. RS 42/2006 (60/2006 popr.) s spremembami)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi in fizične osebe, ki opravljajo delo oz. storitve na podlagi pravne podlage
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe, za statistična raziskovanja (brez podatkov o identiteti) za DURS, za ZPIZ, za sindikate, za ZZZS, druge uradne institucije in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 31. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04.)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, delovno mesto, tarifni razred, plačilni razred, delovne ure, razporeditev delovnega časa, plača, stimulacije, bonusi, nadomestila plače, štev. osebnega računa, olajšave za vzdrževane družinske člane, administrativne prepovedi, sodne prepovedi, preživnina, prostovoljno zdravstveno in dodatno pokojninsko zavarovanje, BVP, nadomestila v breme družbe, nadomestila v breme ZZZS, nadomestila v breme ZPIZ, nadomestila v breme Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, nadomestilo za prevoz na delo, nadomestilo za prehrano med delom, stimulacije, regres, jubilejne nagrade, letni dopust, sejnine, bonitete, potni stroški, nagrade dijakom in študentom na delovni praksi, solidarnostne pomoči, drugi prejemki iz delovnega razmerja
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, DURS ZPIZ, Zavarovalnice Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Pooblaščeni delavci družbe v skladu s sistemizacijo delovnih mest (obračun in računovodenje plač, vodja fin. rač. službe, referent za kadre, vodja spl. kadr. službe) Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo zaposleni- nosilci osebnih podatkov( finančno računovodska služba), ki so odgovorni za zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop v prostore je možen le v delovnem času. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu v fin. rač službi, je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje shranjevanja podatkov. Listinski dokumenti osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov ( urne liste, pogodbe, administrativne prepovedi, odločbe, sklepi, mrliški listi, potrdila o osebnem statusu itd.) se hranijo v zaklenjeni omari. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci organizacijske enote v skladu s sistemizacijo delovnih mest. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov z dne 15.02.2012.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/2006) Zakon o dohodnini (Ur. l. RS št. 117/2006 s spremembami) Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Ur. l. RS št. 81/00)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi XAL SVETILA d.o.o..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistična raziskovanja (identiteta ne sme biti razvidna), druge uradne namene v skladu z zakonom in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 31. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04.)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, EMŠO, davčna številka, št. osebnega računa, banka, kraj rojstva, naslov stalnega in začasnega prebivališča, stopnja in smer izobrazbe, poklic, kraj dela, naziv delovnega mesta, plačilni razred, tarifni razred, strokovna usposobljenost za opravljanje del - tečaji, seminarji, delovni čas, delovna doba do zaposlitve pri delodajalcu, delovna doba pri delodajalcu, vrsta zaposlitve (nedoločen ali določen čas, krajši delovni čas), invalidnost, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, način, letni dopust, prostovoljno zdravstveno in dodatno pokojninsko zavarovanje, prenehanja delovnega razmerja, status (štipendist, pripravnik), zdravniški in periodični pregledi, ime, priimek, EMŠO otrok, zavarovanih po zaposlenemu, otroci do 15 let starosti
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, ZPIZ, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Pooblaščeni delavci družbe v skladu s sistemizacijo delovnih mest (direktor, vodja obrata, tajnica) Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo zaposleni nosilci osebnih podatkov (splošno kadrovska služba), ki so odgovorni za zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop v prostore je možen le v delovnem času. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu v kadrovski službi je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje shranjevanja podatkov. Listinski dokumenti osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov (evidenčni listi, sklepi, pogodbe o zaposlitvi, potrdila o osebnem statusu, vloge, priporočila, dokazila o izobrazbi itd.) se hranijo v personalnih mapah zaposlenih, te pa se hranijo skupaj z delavskimi knjižicami v zaklenjeni omari. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci v skladu s sistemizacijo delovnih mest. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov z dne 15.02.2012.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/2006) Zakon o varnosti in zdravju pri delu ( Ur. l. RS št. 56/99 s spremembami) Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Ur. l. RS št. 81/00).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe, za statistična raziskovanja (brez podatkov o identiteti) za ZZZS, za ZPIZ, druge uradne institucije (Inšpektorat za delo) in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 31. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni lis RS št. 86/04.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, poklic in naslov poškodovanca ,datum in ura prijave, prijavitelj, datum in ura, ko se je zgodila poškodba, vrsta poškodbe, domnevni vzrok poškodbe, sprejeti ukrepi ob poškodbi, oseba, ki je prijavila poškodbo, ime in priimek prič pri nastanku poškodbe, kdaj je bila poškodba raziskana in kdo jo je raziskal, drugi podatki pomembni za raziskavo poškodbe pri delu.
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, ZPIZ Inšpektorat za delo Zavarovalnice Pogodbeni izvajalec za varstvo pri delu Pogodbeni obdelovalec (računovodski servis) Pooblaščeni delavci družbe v skladu s sistemizacijo delovnih mest (obračun plač, vodja fin. rač. službe, referent za kadre, pooblaščenec za varstvo pri delu) na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo zaposleni- nosilci osebnih podatkov, ki so odgovorni za zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop v prostore je možen le v delovnem času. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu v spl. kadr. službi je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje shranjevanja podatkov. Listinski dokumenti osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov ( obrazci prijave poškodbe pri delu, interni obrazci, evidence, odločbe, zahtevki za odškodnino, sklepi itd.) se hranijo v zaklenjeni omari. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci v skladu s sistemizacijo delovnih mest. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov z dne 15.02.2012.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca dijakov in študentov na delovni praksi

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS št. 12/96, s spremembami) Zakon visokem šolstvu ( Ur. l. RS št. 67/93, s spremembami) Zakon o dohodnini( Ur. l. RS št. 117/2006 s spremembami) Pravilnik o vsebini, načinu in rokih obveščanja DURS in Inšpektorata RS za delo o zaposlitvi dijaka ali študenta na podlagi napotnice pooblaščene organizacije , ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom (Ur. l. RS 142/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študenti poklicnih, srednjih, višjih in visokih šol na delovni praksi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe, za statistične raziskave (identiteta ne sme biti razvidna), za potrebe izobraževalne organizacije, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 31. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, naslov, davčna številka, št. osebnega računa, banka, vrsta in smer šole, letnik, čas delovne prakse
 • Uporabniki zbirke: Ministrstvo za šolstvo in šport Pooblaščeni delavci družbe v skladu s sistemizacijo delovnih mest (obračun plač, referent za kadre) Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo zaposleni- nosilci osebnih podatkov( kadrovska služba, fin. rač. služba) ki so odgovorni za zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop v prostore je možen le v delovnem času. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu v splošno kadrovski in fin. rač službi je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje shranjevanja podatkov. Listinski dokumenti osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov (pogodbe, napotnice, urne liste, itd.) se hranijo v zaklenjeni ognjevarni omari. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci organizacijske enote z dne 15.02.2012.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam