Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZAVOD ZA ŠPORT, TURIZEM IN PROSTI ČAS SEŽANA
Sedež ali naslov: KOSOVELOVA ULICA 5
Poštna številka: 6210
Kraj: SEŽANA
Matična številka: 1305832000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca uporabnikov prostorov in opreme

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: organizacije in odgovorne osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime organizacije in naslov, ID št. za DDV, davčni zavezanec, ime in priimek odgovorne osebe
 • Uporabniki zbirke: Zavod ŠTIP Sežana, občina Sežana
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnihpodatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca udeležencev tečajev, izobraževanj in samostojnih projektov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: uporabniki programov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, elektronski naslov, telefonska številka
 • Uporabniki zbirke: Zavod ŠTIP Sežana, enota MC Podlaga
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, dostop v bazo podatkov v računalniku je avtoriziran
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca Avtorskih pogodb

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o avtorskem delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, stalni naslov, EMŠO, davčna številka, številka TRR in ime banke
 • Uporabniki zbirke: Upravni organi in druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom, pooblaščeni delavci Zavoda ŠTIP Sežana
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo, dostop v bazo podatkov v računalniku je avtoriziran
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št, 40/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja za posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, datum, kraj, občina in država rojstva, EMŠO, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, domača telefonska številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, napredovanja, podatki o strokovnem spopolnjevanju, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, pogodbeno delo, invalid ali upokojenec, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, podatki o družinskih članih, zavarovanih po zaposlenih, podatki o predhodnih zaposlitvah
 • Uporabniki zbirke: Upravni organi oziroma druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Davčna uprava Republike Slovenije, Republiški inšpektorat za delo in drugi), pooblaščeni delavci Zavoda ŠTIP Sežana.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepa. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se hrani v ognjevarni in zaklenjeni kovinski omari. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št, 40/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač in nadomestil plač, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: A) podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva in EMŠO, kraj rojstva, država rojstva (če je kraj rojstva v tujini), davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (matična številka, davčna številka) pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, številka transakcijskega računa na katerega se izplačuje plača in ostali prejemki, podatki o vzdrževanih družinskih članih (naslov bivališča, davčna številka). B) podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa - nadurno delo, bruto nadomestila plač ki bremenijo delodajalca, zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi, bruto zaostala izplačila in nadomestila plač, izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah) ki ne predstavlja redne mesečne plače (bruto izplačilo na podlagi delovne uspešnosti), neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna plačila), plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izedno izplačilo C) podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela, plačila premij KAD (pokojninsko zavarovanje javnih uslužbencev). Č) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca, plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje, plačani prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Zavoda ŠTIP Sežana, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Statistični urad RS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepa. Dostop v bazo podatkov v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi usposabljanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi, izvajanje pogodb za opravljanje dela za delodajalca na kakršnikoli drugi pravni podlagi, zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: A) podatki o delavcu oz. osebi, ki opravi določeno delo za delodajalca: - osebno ime, - datum rojstva, - naslov stalnega prebivališča; B) dodatni podatki iz napotnice: - dekliški priimek, - EMŠO, - izobrazba, - stopnja izobrazbe, - poklic, - datum zaposlitve, - delovno mesto, - datum zaposlitve na trenutnem delovnem mestu, - datum izjave o varnosti z oceno tveganja, - opis delovnega procesa, - delovna oprema, - predmeti dela, - izpostavljenost tveganjem, - ukrepi, - osebna varovalna oprema, - posebne zdravstvene zahteve, - neustreznost delovnega mesta, - pripombe delodajalca, - kraj izdaje napotnice, - datum izdaje napotnice; C) dodatni podatki iz zdravniškega spričevala: - status izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev z morebitnimi omejitvami, - predlagano drugo delo, - razlog za morebitno neizdano oceno, - predlagani ukrepi, - kraj zdravniškega pregleda, - datum zdravniškega pregleda.
 • Uporabniki zbirke: Upravni organi oziroma druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom; pooblaščeni delavci Zavoda ŠTIP Sežana, pooblaščeni zdravnik.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepa. Dostop v bazo podatkov v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkus praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi usposabljanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi, izvajanje pogodb za opravljanje dela za delodajalca na kakršnikoli drugi pravni podlagi, izvajanje pogodb za delo zaradi usposabljanja, zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: – osebno ime, – datum rojstva, – naslov stalnega prebivališča b) podatki o usposabljanju: - delovno mesto, - datum opravljenega usposabljanja za varno delo in preizkus praktičnega znanja, - datum predvidenega naslednjega usposabljanja in preizkusa
 • Uporabniki zbirke: Upravni organi oziroma druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom, pooblaščeni delavci Zavoda ŠTIP Sežana, podjetje s katerim ima zavod sklenjeno pogodbo o opravljanju določenih del na osnovi Zakon-a o varnosti in zdravju pri delu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepa. Dostop v bazo podatkov v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca izvajalcev del po delovršnih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Delovršna pogodba
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni delavci, ki sklenejo pogodbo o delu in delavci, ki sklenejo pogodbo o avtorskem delu ter druge oblike delovršnih pogodb z zavodom
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti izvajalcev del po delovršnih pogodbah
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo 10 let po zaključenem poslu – predmetu pogodbe
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, enotna matična številka (EMŠO), stalno ali začasno prebivališče, davčna številka, transakcijski račun in banka, pri kateri je odprt, posel - predmet pogodbe, trajanje opravljanja dela, višina honorarja, št. odločbe Davčnega urada republike Slovenije.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Zavoda ŠTIP Sežana, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Statistični urad RS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepa. Dostop v bazo podatkov v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o izdanih in prejetih računih / kupcih in dobaviteljih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o davku na dodano vrednost
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in dobavitelji blaga in/ali storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izdaja računov, računovodsko knjiženje računov, postopek izterjave neplačnikov izdanih računov.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - ulica in hišna številka, - poštna številka in pošta, - številka računa, - datum izdaje računa, - kraj izdaje računa, - datum opravljene dobave blaga oz. opravljene storitve, - rok plačila, - datum valute, - davčna številka (ID za DDV), - postavke računa s količino, cenami in zneski, - specifikacija obračunanega DDV z osnovami, - skupni znesek računa
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Zavoda ŠTIP Sežana, Davčni urad Republike Slovenije, sodišče, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepa. Dostop v bazo podatkov v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca o videonadzoru

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, delavci, uporabniki storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje uporabnikov storitev, zaposlenih delavcev ter premoženja zavoda.
 • Rok hrambe (neobvezno): Največ 30 dni.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika, datum in čas vstopa in izstopa iz prostora.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Zavoda ŠTIP Sežana, sodišče, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepa. Dostop v bazo podatkov v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca o uporabnikih športne dvorane

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki športne dvorane.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca uporabnikov, statistične obdelave uporabnikov, segmentacijo uporabnikov, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje uporabnikov o morebitnih spremembah uporabe športne dvorane, pošiljanje vabil na dogodke.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do prenehanja pogodbenega razmerja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, davčna številka, matična številka, transakcijski račun.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Zavoda ŠTIP Sežana, sodišče, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepa. Dostop v bazo podatkov v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca o udeležencih na športnih prireditvah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki športnih prireditev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca uporabnikov, statistične obdelave uporabnikov, pošiljanje vabil na dogodke, reklamna gradiva.
 • Rok hrambe (neobvezno): Arhivsko gradivo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, datum rojstva, telefon in E-pošta.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Zavoda ŠTIP Sežana, sodišče, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepa. Dostop v bazo podatkov v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Zbirka podatkov o prejemnikih mesečnega koledarja prireditev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: prejemniki informacij o prireditvah OBČINE Sežana
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe informiranja (obveščanja), za potrebe statističnih analiz - indentiteta prejemnika ni razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek naslov elektronski naslov
 • Uporabniki zbirke: Pooblašeni delavci TIC-a
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se hrani zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca strank enote MH Pliskovica Zavoda ŠTIP Sežana

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke Zavoda ŠTIP Sežana, izposoja koles.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za arhiv strank in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti
 • Rok hrambe (neobvezno): Ves čas poslovanja družbe oz. do pisne prepovedi stranke
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, spol, naslov, številka osebnega dokumenta, davčna številka, telefonska številka, elektronski naslov, podatki ki so potrebni za najem oz. rezervacijo kolesa.
 • Uporabniki zbirke: zaposleni na enoti MH Pliskovica
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zakllepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov enote zavoda ŠTIP, MH Pliskovica, se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca gostov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: gosti hotela
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje hotelskih storitev in namestitev
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, rojstni datum in kraj, naslov: ulica, hišna številka, kraj, poštna številka in država, državljanstvo, številka osebnega dokumenta, datum in čas prihoda ter odhoda, številka sobe
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Zavoda ŠTIP Sežana in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04), Ministrstvo za notranje zadeve - policijska prijava (e-gost)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki, ki so evidentirani v zbirki so hranjeni v računalniku z geslom. Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen nepooblaščen dostop v in izven rednega delovnega časa. Poslovni prostori so izven delovnega časa zaklenjeni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Uradne evidence Policije
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca članov Vinske turistične ceste Kras

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: člani visnke ceste Kras
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za neposredno trženje in obveščanje
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, telefon, e -mail, kontaktna oseba, kontaktni telefon
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavnic Zavoda ŠTIP Sežana
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: dostop do zbirke podatkov je v računalniški bazi zaklenjen z geslom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Evidenca prostovoljcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: mladinski prostovoljni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek; starost; prebivališče; elektronski naslov; telefonska številka; področje dela; interesi
 • Uporabniki zbirke: Zavod ŠTIP Sežana, Mladinski Center Podlaga
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osbni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVO
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Evidenca udeležencev v mednarodnih projektih programov Mladi v akciji

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: udeleženci v projektih
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje dejavnosti po pogodbi s sofinancerjem
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek; datum prihoda; datum odhoda; država zakonitega prebivališča; elektroski naslov; spol; leto rojstva; podpis
 • Uporabniki zbirke: Zavod MOVIT, Zavod ŠTIP Sežana
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam