Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: INTERSPORT ISI, prodaja športne opreme in oblačil, d.o.o.
Sedež ali naslov: Cesta na Okroglo 3
Poštna številka: 4202
Kraj: Naklo pri Kranju
Matična številka: 3666280000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Uradni list RS, št. 40/06), 13. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci na podlagi pogodbe o zaposlitvi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, • uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, • enotna matična številka občana, • datum rojstva, če nima EMŠO, • spol, • davčna številka, • številka transakcijskega računa, na katerega se izplačuje plača in ostali prejemki, • kraj rojstva, • država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, • državljanstvo, • naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), • naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), • način prihoda na delo (način prihoda, oddaljenost – km, mestni prevoz, medmestni prevoz) • izobrazba, • poklic, ki ga opravlja delavec, • strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, • ali je delavec invalid, • kategorija invalidnosti, • ali je delavec delno upokojen, • ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, • ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, • naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), • podatki o delovnem dovoljenju delavca – tujca (vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje) • podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi (datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, delovno mesto, število ur tedenskega rednega delovnega časa, število delovnih dni, kraj, kjer delavec opravlja delo, razporeditev delovnega časa, ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo), • individualna pogodba o zaposlitvi, • delovna doba, • dopust, • družinski člani, ki so zavarovani po delavcu, • otroci do 15 let starosti, • družinski člani, za katere delavec uveljavlja olajšave (ime in priimek, sorodstveno razmerje, EMŠO), • datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, • način prenehanja pogodbe o zaposlitvi
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci družbe Intersport ISI, d.o.o., • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, • Zavod RS za zaposlovanje, • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, • Statistični urad RS, • DURS, • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni kadrovske službe. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 24.02.2012.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o dijakih in študentih na praktičnem usposabljanju

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študentje na praktičnem usposabljanju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za kadrovske potrebe (spremljanje praktičnega usposabljanja)
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 3 leta.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, • enotna matična številka občana, • davčna številka, • domača telefonska številka, • številka mobilnega telefona, • naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), • naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), • ime in naslov banke, kjer ima dijak / študent odprt račun, • številka transakcijskega računa, • šola (naziv in naslov), • program, oddelek in smer šolanja, • letnik šolanja, • termin opravljanja prakse (pričetek – zaključek), • naziv in stroškovno mesto organizacijske enote, kjer dijak / študent opravlja prakso, • ime in priimek ter delovno mesto mentorja, • izplačane nagrade in dodatki za opravljeno prakso
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, računalniška oprema, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 24.02.2012.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01), 39. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, kandidati za zaposlitev v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev s področja varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, • enotna matična številka občana, • datum rojstva, • kraj rojstva, • naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), • naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), • izobrazba, • poklic, ki ga opravlja delavec, • stroškovno mesto, • datum zaposlitve, • ali je delavec invalid, • kategorija invalidnosti, • številka delovnega dovoljenja in datum veljavnosti tega (za tujce), • delovno mesto in opis dela (pomembni podatki iz ocene tveganja): opis delovnega procesa, delovna oprema in predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, ukrepi na področju tehničnega varstva, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, neustreznost delovnega mesta, pripombe delodajalca, napotnica oz. zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti delavca, izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, morebitne omejitve oziroma njihovo neizpolnjevanje in predlagano drugo delo ter omejitve, razlog morebitne nepodanosti ocene, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu, • roki, v katerih morajo biti delavci poslani na zdravstvene preglede
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci družbe Intersport ISI, d.o.o., • pooblaščeni zdravniki, • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v primeru napotitve delavca na invalidsko komisijo, • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zdravniška spričevala pred zaposlitvijo, zdravniška spričevala o opravljenih obdobnih preventivnih pregledih, psihološka mnenja se hranijo v osebnih mapah zaposlenih v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni kadrovske službe. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 24.02.2012.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o udeležencih funkcionalnega usposabljanja in izobraževanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): • Zakon o varnosti in zdravju pri delu • Zakon o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni - udeleženci funkcionalnega usposabljanja in izobraževanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • urejanje pravic in obveznosti delavcev s področja varnosti in zdravja pri delu, • za kadrovske potrebe (spremljanje funkcionalnega usposabljanja in izobraževanja, priprava dokumentacije za izvedbo izobraževanj, priprava poročil in plana)
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 2 leti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, • osebna številka delavca, • stopnja izobrazbe, • kraj dela, • delovno mesto, • stroškovno mesto, • znesek dodatka za opravljeno predavateljsko, inštruktorsko, trenersko in mentorsko delo
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, računalniška oprema, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 24.02.2012.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o študiju ob delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, ki imajo z družbo sklenjeno pogodbo za šolanje ob delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za spremljanje poteka študija ob delu v družbi
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, • enotna matična številka občana, • datum rojstva, • spol, • naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), • naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), • organizacijska enota, • delovno mesto, • datum pričetka in zaključka šolanja, • vrste šolanja, • predlagatelj šolanja, • naziv šole, • vrsta šole, • program šolanja, • oddelek šolanja, • smer šolanja, • naslov zaključnega dela, • stopnja pridobljene izobrazbe, • leto predvidenega zaključka, • način šolanja, • zunanji mentor, • interni mentor, • datum prenehanja šolanja, • vzrok prenehanja šolanja, • povprečna ocena, • trenutni letnik, • ocena diplome, • oblika izdaje diplome, • zaključeni letnik šolanja, • številka pogodbe, • datum podpisa pogodbe, • letnik podpisa pogodbe, • številka in datum sklepa direktorja družbe, • pričetek in konec veljavnosti pogodbe, • število sklenjenih aneksov, • planirani letnik šolanja, • planirani stroški šolanja, • plačila računov šolanja, • dejanski stroški, • povračilo stroškov delavcu, • vračilo stroškov delodajalcu.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, računalniška oprema, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 24.02.2012.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o stroških dela in izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): • Zakon o delovnih razmerjih • Zakon o dohodnini • Zakon o matični evidenci
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci na podlagi pogodbe o zaposlitvi, pogodb civilnega prava, vključno s študenti in dijaki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • urejanje pravic delavcev, ki izhaja iz plač, nadomestil plač, • uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 2 leti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • osebno ime, • enotna matična številka občana, • datum rojstva, • spol, • davčna številka, • kraj rojstva, • država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, • državljanstvo, • naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), • naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), • način prihoda na delo (način prihoda, oddaljenost – km, mestni prevoz, medmestni prevoz) • izobrazba, • ali je delavec invalid, • kategorija invalidnosti, • ali je delavec delno upokojen, • ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, • ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, • naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), • številka transakcijskega računa, na katerega se izplačuje plača in ostali prejemki, • podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca, • podatki o drugih stroških dela, • podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci družbe Intersport ISI, d.o.o., • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, • Zavod RS za zaposlovanje, • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, • Statistični urad RS, • DURS, • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, računalniška oprema, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 24.02.2012.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o plačah in drugih osebnih prejemkih zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): • Zakon o delovnih razmerjih, Pravilnik o delovnih razmerjih družbe Intersport ISI, d.o.o., Zakon o matični evidenci, Zakon o dohodnini, Zakon o davčnem postopku, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakon o državni statistiki in vsi ostali zakoni povezani z obračunom.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci na podlagi pogodbe o zaposlitvi, pogodb civilnega prava, vključno s študenti in dijaki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • urejanje pravic delavcev, ki izhaja iz plač, nadomestil plač, • uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora, • za potrebe družbe
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki o obračunanih in izplačanih prejemkih zaposlenih delavcev se hranijo trajno, le kratkoročne administrativne prepovedi in podatki o prijavi letne dohodnine se hranijo 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov, razen omejitev pravic posameznika določenih v 36. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • osebno ime, • enotna matična številka občana, • naslov stalnega prebivališča, • davčna številka in davčna izpostava, • OE in SM delovnega mesta delavca, • datum vstopa v družbo, • delovna doba do vstopa v družbo, • šifra delovnega mesta, • oznaka za delavca na individualni pogodbi oz. na kolektivni pogodbi, • zahtevana izobrazba, • članstvo v sindikatu, • datum izstopa, • podatki o beneficirani delovni dobi, • podatki o kategoriji invalidnosti, • znesek dnevne oz. mesečne vozovnice za prevoz na delo in iz dela, • uveljavljanje olajšav za obračun dohodnine, • urna postavka preteklega leta za obračun refundiranih bolniških, • seznam delavcev z določeno višino plače po sklepu direktorja družbe oz. po individualni pogodbi, • seznam invalidov nad kvoto za DURS, • evidence dopustov, • partije osebnih računov pri bankah za nakazovanje prejemkov, • podatki o dolgovih delavcev, • podatki o bruto in neto prejemkih po mesecih (letni karton), • letni podatki za obrazec M-4 / M-8, • podatki o letni prijavi dohodnine za delavce, • seznam vplačanih premij za kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci družbe, • posamezniki, na katerega se podatki nanašajo, • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, • DURS, • banke za nakazila, • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, računalniška oprema, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 24.03.2012.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebni pristanek posameznikov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • Obveščanje kupcev in marketinške dejavnosti, • izpolnjevanje davčnih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Izstopna izjava posameznika oz. do preklica privolitve.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov, razen omejitev pravic posameznika določenih v 36. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, • naslov stalnega ali začasnega bivališča, • elektronski naslov, • telefonska številka, • davčna številka, • datum rojstva, • spol.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, računalniška oprema, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 24.02.2012.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o udeležencih nagradnih iger

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebni pristanek posameznikov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci v nagradnih igrah družbe Intersport ISI, d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • Obveščanje udeležencev, • marketinške dejavnosti, • izpolnjevanje davčnih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 3 leta.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • Ni omejitve pravic posameznikov, razen omejitev pravic posameznika določenih v 36. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, • naslov stalnega ali začasnega bivališča, • elektronski naslov, • telefonska številka, • davčna številka, • datum rojstva, • spol.
 • Uporabniki zbirke: • Pooblaščeni delavci družbe, • davčni urad Republike Slovenije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, računalniška oprema, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 24.02.2012.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca videoposnetkov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci, obiskovalci in zaposleni v Intersport ISI, d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • varovanje premoženja, • ugotavljanje škodnih dogodkov, • ugotavljanje storilcev kaznivih dejanj.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Slikovni posnetek posameznika, datum in čas slikovnega posnetka.
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci družbe Intersport ISI, d.o.o., • Intersportovi pogodbeni izvajalci storitev varovanja ter • po potrebi policija, sodišče, zavarovalnica.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Videoposnetki na video kasetah in DVD se shranjujejo v železnih blagajnah, v primeru, da se zbirka osebnih podatkov nahaja na računalniškem sistemu, pa je zbirka osebnih podatkov varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca vstopov in izstopov iz poslovnih prostorov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci, obiskovalci in zaposleni v Intersport ISI, d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje ljudi, premoženja in reda v prostorih oziroma objektih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki obiskovalca oziroma zaposlenega, datum in ura ter razlog vstopa ali izstopa.
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci družbe Intersport ISI, d.o.o., • Intersportovi pogodbeni izvajalci storitev varovanja ter • po potrebi policija, sodišče, zavarovalnica.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki o kontroli pristopa in evidence vstopov in izstopov iz prostorov se shranjujejo v prostorih, ki so varni pred nepooblaščenim vstopom, vlomom in požarom. Vstop v programsko opremo kontrole pristopa in vodenja evidenc je varovan s sistemom gesel. Evidence v papirni obliki se hranijo v zaklenjenih predalih miz ali v zaklenjenih omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam