Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Elektro energija d.o.o.
Sedež ali naslov: Slovenska cesta 58
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 3974316000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ, št. 17/90, Ur. l. RS-stari, št. 10/91, RS/I št. 17/91, RS št. 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ), 7.in 47 člen, Zakon o delovnih razmerjih (Ur.l. RS št.86/04), Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS št.9/92, 100/05), Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS št. 106/99, 23/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci Družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja in invalidskega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedenski), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen čas nedoločen čas), datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja. Podatki o delavcih-invalidih: ime in priimek, enotna matična številka občana, spol, datum rojstva, stalno prebivališče in naslov (kraj, občina), poklic, šolska izobrazba, datum priznanja pravice, datum začetka uveljavljanja pravice, vrsta pravice, ki se uveljavlja, datum prenehanja pravice.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Družbe in Elektra Ljubljana, d.d., Informatika d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v kadrovski službi, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku, Pravilnik o varovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plači zaposlenega delavca.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ, št. 17/90, Ur. l. RS-stari, št. 10/91, RS/I št. 17/91, RS, št. 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ), 12. člen, Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS št. 86/04).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci Družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno-letni zbir izplačanih plač.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka , podatki o delovnem času: možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom),skupaj opravljene ure,dejansko opravljene ure, skupaj neopravljene ure,skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije:ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje:ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, neopravljene ure brez nadomestila plače,ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa. Podatki o bruto plačah: izplačane plače za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo,plače iz dobička,odstotek povečanja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Družbe in Elektra Ljubljana, d.d., Informatika d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni ognjavarni omari v arhivu OE FRS, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku, Pravilnik o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca štipendistov.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o štipendiranju (Ur. l. RS št. 48/99, št. 64/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Štipendisti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Štipendiranje dijakov in študentov.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, zavod, kjer se izobražuje, letnik izobraževanja, številka pogodbe, datum pogodbe, čas štipendiranja, poklic, za katerega se izobražuje, uspeh, osnova za štipendijo, znesek izplačane štipendije.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Družbe in Elektra Ljubljana, d.d., Informatika d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v kadrovski službi, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku, Pravilnik o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o poškodbah pri delu.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ, št. 17/90, Ur. l. RS-stari, št. 10/91, RS/I št. 17/91, 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ), 16. člen, Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS št. 56/99, 64/01), Navodilo o načinu prijavljanja in raziskovanja nesreč pri delu (Ur. l. št. SRS 9/78).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra). Podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal tistega dne, ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna. Podatki o poškodbi pri delu: kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, čas dneva, kje se je pripetila nesreča; na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, koliko oseb se je skupaj poškodovalo, koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod, vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Družbe in Elektra Ljubljana, d.d. (Služba VZD).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v SVZD družbe, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku, Pravilnik o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca vstopov in izstopov.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, obiskovalci, študenti na praksi in delu preko ŠS, čistilke, varnostniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih ter premoženja družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek,čas prihoda, razlog vstopa v prostore družbe in čas odhoda.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v kadrovski službi družbe in na strežniku, Pravilnik o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o video in avdio posnetkih.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04). Zakon o elektronskih komunikacijah – 103. člen, 6.odst.(Ur. l. RS, št. 13/07, 110/2009, 33/2011).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, zaposleni delavci in druge osebe, ki se nahajajo v okviru poslovnih prostorov Družbe, kupci oziroma prodajalci električne energije, ki se jim zagotavljajo storitve preko telekomunikacijskih zvez, in trgovci električne energije.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih ter premoženja Družbe ter ugotavljanje vzrokov in posledic škodnih dejanj ter zaradi zagotavljanja višjega nivoja storitev.
 • Rok hrambe (neobvezno): Za video posnetke je rok hrambe trideset (30) dni za podatke, ki se ne obdelajo, in trideset (30) dni po prenehanju potrebe za podatke, ki so predmet obdelave. Avdio posnetki kupcev oziroma prodajalcev električne energije se hranijo največ štiri (4) leta.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika (slika), zvočni zapis posameznika telefonske številke.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se v času obstoja posnetkov v zaklenjenih prostorih, dostopnih samo pooblaščenim osebam oz. na medijih, ki so zavarovani in dostopni le pooblaščenim osebam - Pravilnik o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca kupcev oziroma prodajalcev električne energije in storitev.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Uredba o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije (Ur. l. RS 117/2002, 126/2007, 37/2011). Energetski zakon (Ur. l. RS. 79/1999, 51/2004, 118/2006, 70/2008, 22/2010, 10/2012). Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04). Zakon o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 13/07, 110/2009, 33/2011). Zakon o trošarinah (Ur.l. RS, št. 84/1998 s spremembami). Splošni pogoji o dobavi za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Ur. l. RS, št. 126/2007). Zakon o davku na dodano vrednost (Ur.l. RS, št. 117/2006 s spremembami). Akt o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine (Ur.l. RS, št. 59/2010 s spremembami).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci oziroma prodajalci električne energije in storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje pravilnosti izvajanja pogodb o nakupu in prodaji električne energije ter zaradi zagotavljanja višjega nivoja kakovosti storitev za kupce oziroma prodajalce električne energije in storitev.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek kupca in prodajalca električne energije in storitev oziroma naziv, naslov, pošta, zavezanci za DDV – identifikacijska številka za DDV (obvezen podatek), podatki o fizičnih ali pravnih osebah: davčna številka ali EMŠO, matična številka pravne osebe, podatki o trajanju posameznih pogovorov s kupci oziroma prodajalci električne energije in storitev ter opcijsko: datum rojstva fizične osebe, telefon, telefaks, številka transakcijskega oziroma osebnega računa kupca oziroma prodajalca električne energije in storitev, številka in vrsta osebnega dokumenta.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Družbe in Elektra Ljubljana, d.d., Informatika d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se na zavarovani lokaciji Družbe v Žireh, v Cerknici ter v poslovalnicah v Kočevju, Novem mestu in Trbovljah, ter v Ljubljani (Slovenska c. 58), kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku, Pravilnik o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezava z registrom zavezancev za DDV.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam