Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: XASTOR D.O.O. KAMNIK
Sedež ali naslov: POREBER 1A
Poštna številka: 1241
Kraj: KAMNIK
Matična številka: 5386772000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA POGODB O OPRAVLJANJU STORITEV ZASEBNEGA VAROVANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zasebnem varovanju (ZZasV-1M Url. Rs 17/2011), 82. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki storitev zasebnega varovanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti naročnika in izvajalca iz pogodbenega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime in naslov fizične osebe oziroma firma in sedež pravne osebe; o pogodbi o opravljanju storitev varovanja (zaporedna številka pogodbe, datum sklenitve in datum izpolnitve pogodbe); o obliki zasebnega varovanja (navedba oblike varovanja in opis vsebine predmeta pogodbe).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja, Ministrstvo za notranje zadeve, in drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1 -om.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pogodbe ter ostala dokumentacija vezana na zbriko, se izven delovnega časa hrani v zaklenjenem prostoru, ki je varovan z alarmnim sistemom. Prostor je zaklenjen tudi v delovnem času, ko zaposlenih ni v prostoru. Vsak pooblaščeni zaposleni, ki ima ključ in dostop do prostorov se evidentira s svojo kodo za alarmni sistem. Dostop do zbirke ima jo le pooblaščeni delavci družba XASTOR.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca varnostnega osebja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zasebnem varovanju (ZZasV-1M Url. Rs 17/2011), 82. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Podatke o varnostnem osebju, ki je v delovnem razmerju pri imetniku licence.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, rojstni podatki, EMŠO, stalno in začasno prebivališče, državljanstvo, vrsta del, ki jih opravlja, in številka službene izkaznice, podatek o strokovni usposobljenosti (izobraževanja, usposabljanja, izpopolnjevanja, obdobna izpopolnjevanja, usposobljenost za nošenje orožja, uporabo službenega psa in plinskega razpršilca z navedbo vsebine, datum in število ur izpopolnjevanja in rezultate preizkusa), podatek o zadolžitvi s sredstvi za vezanje in vklepanje, s plinskim razpršilcem oziroma strelnim orožjem ter datum nastopa in prenehanja delovnega razmerja ter čas zaposlitve.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja, Ministrstvo za notranje zadeve, in drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1 -om.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki vezani na zbriko, se izven delovnega časa hrani v zaklenjenem prostoru, ki je varovan z alarmnim sistemom. Prostor je zaklenjen tudi v delovnem času, ko zaposlenih ni v prostoru. Vsak pooblaščeni zaposleni, ki ima ključ in dostop do prostorov se evidentira s svojo kodo za alarmni sistem. Dostop do zbirke ima jo le pooblaščeni delavci družba XASTOR.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca pritožb storjenih s strani varnostnikov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zasebnem varovanju (ZZasV-1M Url. Rs 17/2011), 59 in 82. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Podatki o uporabi ukrepov varnostnika in drugih sredstev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Po Zakonu o zasebnem varovanje 59. člen ima posameznikv primeru, da meni da so bile pri izvajanju urkepov varnostnika kršene pravice ali svoboščine, pravico vložiti pritožbo imetniku licence, pri katerem je bil v času dejanja varnostnik v delovnem razmerju.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatke o pritožniku in varnostniku, zoper katerega je bila dana pritožba (osebno ime, rojstni podatki, stalno ali začasno prebivališče), podatke o uporabljenem ukrepu varnostnika; oceno utemeljenosti pritožbe; podatke o ravnanju ali postopku imetnika licence.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja, Ministrstvo za notranje zadeve, in drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1 -om.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki vezani na zbriko, se izven delovnega časa hrani v zaklenjenem prostoru, ki je varovan z alarmnim sistemom. Prostor je zaklenjen tudi v delovnem času, ko zaposlenih ni v prostoru. Vsak pooblaščeni zaposleni, ki ima ključ in dostop do prostorov se evidentira s svojo kodo za alarmni sistem. Dostop do zbirke ima jo le pooblaščeni delavci družba XASTOR.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o uporabi ukrepov varnostnika in drugih sredstev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zasebnem varovanju (ZZasV-1M Url. Rs 17/2011), 57 in 82. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Podatke o uporabi ukrepov varnostnika in drugih sredstev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Po Zakonu o zasebnem varovanje 57. člen je v primeru, da varnostnik zadrži osebo, uprabi sredstva za vklepanje in vezanje, fizično silo, plinski razpršilec ali strelno orožje, uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo, dolžan o tem takoj obvestiti policijo. Imetnik licence pa mora v 48 urah od uporabe ukrepov pisno poročati policijski postaj, na območju katere so bili ukrepi uporabljeni.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatke o vrsti ukrepa varnostnika (zadržanje, uporaba fizične sile, sredstev za vklepanje in vezanje), uporabi plinskega razpršilca ali strelnega orožja; razlogu uporabe; o varnostniku, ki je ukrep uporabil (osebno ime, rojstni podatki, EMŠO ter naziv in sedež imetnika licence); o osebi, zoper katero je bil ukrep uporabljen (osebno ime, rojstni podatki, stalno ali začasno prebivališče); času in kraju; času obveščanja in predaje osebe policiji; morebitnih telesnih poškodbah in ocena o zakonitosti in strokovnosti uporabljenega ukrepa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja, Ministrstvo za notranje zadeve, in drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1 -om.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki vezani na zbriko, se izven delovnega časa hrani v zaklenjenem prostoru, ki je varovan z alarmnim sistemom. Prostor je zaklenjen tudi v delovnem času, ko zaposlenih ni v prostoru. Vsak pooblaščeni zaposleni, ki ima ključ in dostop do prostorov se evidentira s svojo kodo za alarmni sistem. Dostop do zbirke ima jo le pooblaščeni delavci družba XASTOR.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnostni, Zakon o delovnih razmerjih 48. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Podatki se nanašajo na zaposlene, družinske člane, študente in dijake, zunanje pogodbene sodelavce, kandidate za zaposlitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejnje pravic in obveznosti delavca.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: a) podatki o delavcu: – osebno ime, – datum rojstva, če oseba nima EMŠO, – kraj rojstva, – država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, – enotna matična številka občana, – davčna številka, – državljanstvo, – naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – izobrazba, – ali je delavec invalid, – kategorija invalidnosti, – ali je delavec delno upokojen, – ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, – ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, – naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); transkacijski račun, telefonska številka, email, b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): – vrsta delovnega dovoljenja, – datum izdaje delovnega dovoljenja, – datum izteka delovnega dovoljenja, – številka delovnega dovoljenja, – organ, ki je izdal delovno dovoljenje; Varstvo družinskih članov: porodniški dopust, očetovski dopust, dopust za nego varstva otrok; Podatki o vzdrževanih družinskih članih: priimek in ime, EMŠO, davčna številka, datum rojstva, spol, zavarovanje, občina, država. c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: – datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, – datum nastopa dela, – vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, – razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, – poklic, ki ga opravlja delavec, – strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, – naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, – število ur tedenskega rednega delovnega časa, – razporeditev delovnega časa, – kraj, kjer delavec opravlja delo, – ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo; č) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: – datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, – način prenehanja pogodbe o zaposlitvi. d) podatki za študente/dijake: ime, priimek, naslov, datum rojstva, - naziv študentskega servisa - letnik izobraževalne ustanove - naziv izobraževalne ustanove - status študenta/dijaka do - vpisna številka študenta/dijaka - številka osebnega dokumenta študenta/dijaka e) ostali podatki: - telefon , e) izraba delovnega časa (dopust: - število dni dopusta, - število izkoriščenih dni, - število dni dopusta iz preteklega leta; mesečna specifikacija števila opravljenih in neopravljenih delovnih ur po dnevih) f) poškodbe pri delu ( Ime in priimek; EMŠO; stalno prebivališče in naslov; poklic; strokovna usposobljenost; delovno mesto - podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal tistega dne, narava škode, poškodovani del telesa; podatki o poškodbi pri delu: kdaj se je pripetila nesreča (datum, dan v tednu, doba dneva); kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela; na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju; vir nesreče; vzrok nesreče; poročilo zdravnika; diagnoza poškodbe; priimek in ime osebnega zdravnika) g) kandidati za zaposlitev (osebna privolitev posameznika), ime in priimek kandidata, naslov, datum rojstva, kraj rojstva, spol, telefonska številka, email, poklic, izobrazba, dodatna znanja, delovne izkušnje, dosedanje zaposlitve, fotokopije prilog, ostali podatki, ki jih kandidatina navajajo v pisni obliki na prošnjah, datum prošnje – rok hrambe do 3 mesece po objavi razpisa prostega delovnega mesta
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci, upravni organi oziroma druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Davčna uprava Republike Slovenije, Republiški inšpektorat za delo in drugim), Inšpektorat RS za delo, zavarovalnice.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki vezani na zbriko, se izven delovnega časa hrani v zaklenjenem prostoru, ki je varovan z alarmnim sistemom. Prostor je zaklenjen tudi v delovnem času, ko zaposlenih ni v prostoru. Vsak pooblaščeni zaposleni, ki ima ključ in dostop do prostorov se evidentira s svojo kodo za alarmni sistem. Dostop do zbirke ima jo le pooblaščeni delavci družba XASTOR. Delno so podatki v elektronski obliki, dostop je zaščiten s sistemom gesel.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca zapisnikov o priklopu varnostnega sistema

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zasebnem varovanju (ZZasV-1M Url. Rs 17/2011)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Podatki se nanašajo na varnostni sistem, ki je vezan na varnostno nadzorni center družbe XASTOR
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti po pogodbi o opravljanju storitev zasebnega varovanja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: a) podatki o naročniku: – osebno ime/naziv podjetja, – naslov varovanga(ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, telefonska številka objekta, sistem vezan na tel. št. VNC b) delovni čas – predvidena dinamika vklopov(izklopov) c) seznam pooblaščenih uporabnikov, kod (razen če stranka ne želi) in kontaktne številke uporabnikov, seznam uporabnikov, ki imajo ključe c) navodila za ukrepanje d) seznam linij – prostorov vrste e) karakteristike al.sistema (tip centrale, tipkovnice, št. kosov, vrste detektorjev, št. kosov, skica postavitve sistema) f) pisni sporazum – medsebojni dogovor o ukrepanju
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci, pogodbena stranka
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki vezani na zbriko, se hranijo v zaklenjenem prostoru, ki je varovan z alarmnim in videonadzornim istemom. Prostor je zaklenjen tudi v delovnem času, pod nadzorom zaposlenih v prostoru. Vsak pooblaščeni zaposleni, ki ima ključ in dostop do prostorov se evidentirajo z vpisom v zvezek. Dostop do zbirke ima jo le pooblaščeni delavci družba XASTOR. Delno so podatki v elektronski obliki, dostop je zaščiten s sistemom gesel.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca obiskovalcev VNC

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (82. člen), Zakon o zasebnem varovanje, Pravila ravnanja za sprejemne centre pri sprejemanju signalov iz varnostnih sistemov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Podatki se nanašajo na obiskovalce (serviserji, inšpektorji MNZ, SIQ, pregledniki požarnega sistema,..) varnostno nadzornega centra (VNC) družbe XASTOR, ki so najavljeni in poleg poblaščenih operaterjev s posebnim pooblastilom v spremstvu odgovorne vstopajo v VNC.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje premoženja in oseb, ki se nahajajo v poslovnih prostorih družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki obiskovalca: – osebno ime/naziv podjetja, namen obiska, čas prihoda, čas odhoda, podpis, podpis pooblastitelja. Oseba se mora legitimirati z osebnim dokumentom s sliko.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci, najavljeni obiskovalci
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki vezani na zbriko, se hranijo v zaklenjenem prostoru, ki je varovan z alarmnim in videonadzornim sistemom. Prostor je zaklenjen tudi v delovnem času, pod nadzorom zaposlenih v prostoru. Vsak pooblaščeni zaposleni, ki ima ključ in dostop do prostorov se evidentirajo z vpisom v zvezek. Dostop do zbirke imajo le pooblaščeni delavci družba XASTOR.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca reklamacij (računovostvo)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Slovenski standard SIST EN ISO 9001-2008 (8.2.1 Zadovoljstvo odjemalcev), Poslovnik kakovosti družba Xastor (OP 08 Obravnava reklamacij in pritožb, OP 13 Izboljševanje).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Podatki se nanašajo na reklamacije glede prejete pisno oz. ustno glede izdaje računa.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Odprava vzrokov reklamacije, možnosti za izobljšanje delovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Datum prejete reklamacije, ime in priimek stranke/naziv stranke, naslov, predmet reklamacije, zapiski o reševanju, datum zaključka.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki vezani na zbriko, se izven delovnega časa hrani v zaklenjenem prostoru, ki je varovan z alarmnim sistemom. Prostor je zaklenjen tudi v delovnem času, ko zaposlenih ni v prostoru. Vsak pooblaščeni zaposleni, ki ima ključ in dostop do prostorov se evidentira s svojo kodo za alarmni sistem. Dostop do zbirke imajo le pooblaščeni delavci družba XASTOR.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca izdanih prejetih računov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o davku na dodano vrednost
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Podatki se nanašajo na kupce in dobavitelje blaga in/ali storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izdaja in prejem računov, računovodsko knjiženje računov
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: - ime in priimek/podjetje, - ulica in hišna številka, - poštna številka in pošta, - številka računa, - datum izdaje računa, - kraj izdaje računa, - datum opravljene dobave blaga oz. opravljene storitve, - rok plačila, - datum valute, - davčna številka (ID za DDV), - postavke računa s količino, cenami in zneski, - specifikacija obračunanega DDV z osnovami, - skupni znesek računa, številka naročilnice oz pogodbe in datum izdaje
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci, računovodski servis Finea Nucleus d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 10, 2000 Maribor (PE Ljubljana, Planjava 4, 1236 Trzin)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki vezani na zbriko, se izven delovnega časa hrani v zaklenjenem prostoru, ki je varovan z alarmnim sistemom. Prostor je zaklenjen tudi v delovnem času, ko zaposlenih ni v prostoru. Vsak pooblaščeni zaposleni, ki ima ključ in dostop do prostorov se evidentira s svojo kodo za alarmni sistem. Dostop do zbirke ima jo le pooblaščeni delavci družba XASTOR ter pooblaščeno računovodsko podjetje Finea Nucleus. Podatki so tudi v elektronski obliki, zaščiteni z geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca potnih nalogov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o prevozih v cestnem prometu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Podatki se nanašajo na delavce, ki uporabljajo službena vozila v skladu servisnim nalogom, planom dela oz. pogodbo o zaposlitvi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbe o zaposlitve, servisnih nalogov, plana dela.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek voznika, sovoznika, datum in ura odhoda, datum in ura prihoda, znamka motornega vozila, registrska oznaka, vrsta goriva, namembni kraj, namen, stanje števca ob začetku in stanje števca na koncu, skupaj prevoženih kilometrov, polnjenje goriva, število litrov in št. kilometrov do polnitve ter podpis voznika
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci, računovodski servis
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki vezani na zbriko, se izven delovnega časa hrani v zaklenjenem prostoru, ki je varovan z alarmnim sistemom. Prostor je zaklenjen tudi v delovnem času, ko zaposlenih ni v prostoru. Vsak pooblaščeni zaposleni, ki ima ključ in dostop do prostorov se evidentira s svojo kodo za alarmni sistem. Dostop do zbirke ima jo le pooblaščeni delavci družba .
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca posnetkov video nadzornih sistemov in avdio nadzornega sistema

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov,Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov pri izvajanju video nadzora, Zakon o zasebnem varovanju, Slovenski standard SIST BS 5979
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Podatki se nanašajo na zaposlene, obiskovalce, stranke
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varnost ljudi, varnost premoženja, zagotavljanje nadzora vstopa in izstopa v ali iz prostorov, varovanje tajnih podatkov, varovanje poslovne skrivnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo največ 1 leto
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Datum, ura, slika, zvok
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovanja v skladu z internim pravilnikom o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov pri izvajanju video nadzora. Nosilci podatkova v elektronski obliki so v varovanem prostoru, dostop do njih je zaščiten s sistemom gesel.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam