Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Doba VIR ZNANJA
Sedež ali naslov: Prešernova ulica 1
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 1474898000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca izdanih zaključnih potrdil

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci, ki so zaključili izobraževanje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe dejavnosti jezikovnega izobraževanja, za potrebe državnih organov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic povezanih z 30. in 32. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (UR.L.št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in primek udeleženca, datum, kraj, občino, državo rojstva, naslov, enotna matična številka občana, te. št., e-naslov, program, ki ga je zaključil., stopnja tečaja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci, drugi uporabniki v skladu z zakonom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki vodeni v računalniku, dostop v bazo podatkov je avtoriziran. Dostop imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zaščito osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov, sprejetim 10. 3. 2010.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigam.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (UR. L. št. 94/07)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca prijavljenih za vpis in vpisanih udeležencev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prijavljeni kandidati za vpis in udeleženci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe dejavnosti jezikovnega izobraževanja, za potrebe državnih organov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona varstvu osebnih podatkov (UR.L.št. 94/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, stalno prebivališče, tel. številka
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavec, drugi uporabniki v skladu z zakonom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki vodeni v računalniku, dostop do baze podatkov je avtoriziran. Dostop imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov, sprejetem 10. 3. 2010,
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (UR. L. št. 94/07).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca izdanih potrdil po opravljenem jano veljavnem ali menarodnem izpitu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kndidati, ki so opravili izpit.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe dejavnosti jezikovnega izobraževanja in potreb državnih organov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic povezanih z 30. in 32. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (UR.L.št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek udeleženca, rojstni podatki.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci, drugi uporabniki v skladu z zakonom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Matične knjige v zaklenjenih omarah. Dostop imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zaščito osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov, sprejetim 10. 3. 2010.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigam.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (UR. L. št. 94/07).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca kandidatov, prijavljenih na izpit iz slovenščine za tujce, javno veljavni izpit in mednsrodni izpit iz znanja španskega jezika

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prijavljeni kandidati.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe dejavnosti jezikovnega izobraževanja, za potrebe izpitnih centrov, za potrebe državnih organov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic povezanih z 30. in 32. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (UR.L.št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, -datum, kraj, občina država rojstva- naslov- enotna matična številka občana, tel. št. e-naslov,
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci, drugi uporabniki v skladu z zakonom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki vodeni v računalniku, dostop v bazo podatkov je avtoriziran. Dostop imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zaščito osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov, sprejetim 10. 3. 2010.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigam.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (UR. L. št. 94/07).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca izvajalcev del po avtorskih in podjemnih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Avtorske in podjemne pogodbe.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Predavatelji, ki sklenejo pogodbe z Dobo Vir znanja d. o. o..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti izvajalcev del po pogodbah.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo 10 let po zaključenem poslu - predmetu pogodbe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic povezanih z 30. in 32. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (UR.L.št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, enotna matična št. občana, stalno ali začasno prebivališče, davčna številka, transakcijski račun, posel - predmet pogodbe, trajanjeopravljanja dela, višina honorarja.,
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci na osnovi Pravilnika o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov, drugi uporabnik v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov (UR.L. RS št. 94/07) oz. drugih predpisih.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pogodbe se hranijo v zaklenjenih omarah v strokovnih službah. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni dlavci. Postopki in ukrepi za zaščito osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov, sprejetim 10. 3. 2010.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigam.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (UR. L. št. 94/07).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi zaradi izvajanja videonadzora na DOBA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS št. 94/2007-UPB1), Pravilnik o varovanju zaupnih in osebnih podatkov na DOBI.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci na DOBI, študenti, udeleženci, obiskovalci in druge osebe, ki se nahajajo v območjih pod videonadzorom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Video nadzor poslovnih prostorov je nujen zaradi varnosti ljudi in premoženja, saj je v poslovnih prostorih prosto dostopna računalniška oprema, v poslovnih prostorih se posluje z denarjem (varovanje pred vlomom in ropom), zaradi zagotavljanja nadzora vstopa ali izstopa v ali iz službenih oziroma poslovnih prostorov ter učilnic in varovanja tajnih podatkov in poslovne skrivnosti, tega pa z milejšimi sredstvi ni mogoče doseči. Izvaja se v poslovnem prostoru v obsegu, ki je nujno potreben za zagotavljanje varnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki o video nadzoru se hranijo v skladu z Odločbo o izvajanju video nadzora z namenom varovanja premoženja in ljudi v varovanem sistemskem prostoru na spominskih medijih na lokaciji, in sicer za dobo, ki omogoča tehnologija sistema, vendar ne več kot šestdeset (60) dni. Po izteku dobe hranjenja se posneti trajno uničijo oz. prepišejo na strežniku.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetki posameznika, ki se pridobijo s sistemom videonadzora in vsebujejo: sliko, datum posnetka, čas posnetka.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavec Andrej Planinc, informatik, izvajalec oziroma vzdrževalec varnostnih naprav in sistemov videonadzora, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1 UPB1, Ur. l. RS št. 94/2007) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov na DOBI.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam