Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Doba EPIS d.o.o.
Sedež ali naslov: Prešernova ulica 1
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 5365708000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06), 13. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci Dobe EPIS d.o.o..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca iz delovnega razmerja, - uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: a) podatki o delavcu: - osebno ime, - datum rojstva, če nima EMŠO, - kraj rojstva, - država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, - enotna matična številka občana, - davčna številka, - državljanstvo, - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - izobrazba, - ali je delavec invalid, - kategorija invalidnosti, - ali je delavec delno upokojen, - ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, - ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, - naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): - vrsta delovnega dovoljenja, - datum izdaje delovnega dovoljenja, - datum izteka delovnega dovoljenja, - številka delovnega dovoljenja, - organ, ki je izdal delovno dovoljenje c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: - datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, - datum nastopa dela, - vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, - razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, - poklic, ki ga opravlja delavec, - strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, - število ur tedenskega rednega delovnega časa, - razporeditev delovnega časa, - kraj, kjer delavec opravlja delo, - ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo č) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: - datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, - način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: - odgovorne osebe in pooblaščenci Doba Fakultete, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod RS za zaposlovanje, - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, - Statistični urad RS, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi zaposlenega v zaklenjeni omari v pisarni tajnika fakultete, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov, sprejetem dne 10. 3. 2010.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca izdanih odločb v postopkih priznavanja znanj in spretnosti pridobljenih v formalnem in/ali neformalnem izobraževanju.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti, ki so si pred ali med študijem pridobili znanja in kompetence v formalnem in neformalnem izobraževanju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe šole in pristojnih organov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev posameznika iz 30. In 32. člena Zakona varstvu osebnih podatkov (UR. L. RS. Št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek študenta, spol, državljanstvo, ime listine ali potrdila o izobraževanju, država izdaje listine, ime ustanove, ki je izdala listino o izobraževanju.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščena oseba šole v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UR. L. št. 94/07)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi študenta v zaklenjeni omari, dostop do baze podatkov vodenih v računalniku je avtorizirano. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov in zaupnih podatkov sprejetim 10. 3. 2010, kjer so določeni postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov (UR. L. RS št. 94/07).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca izvajalcev del po delovršnih pogodbah.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Delovršne pogodbe
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni delavci, ki sklenejo podjemne pogodbe in delavci, ki sklenejo pogodbo o avtorskem delu ter druge oblike delovršnih pogodb z Dobo EPIS d. o. o..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti izvajalcev del po delovršnih pogodbah.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo 10 let po zaključenem poslu - predmetu pogdobe
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( UR. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, enotna matična številka , stalno ali začasno prebivališče, davčna številka, transakcijski račun in banka, pri kateri je račun odprt, posel-predmet pogodbe, trajanje opravljanja dela, višina honorarja.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: - pooblaščeni delavci Dobe EPIS d. o. o. na osnovi Pravilnika o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov - Zavod RS za zaposlovanje, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 94/07) oz. drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Delovršne pogodbe se hranijo v zaklenjenih omarah v strokovnih službah , dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov,, sprejetim dne 10. 3. 2010.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o usposabljanju delavcev za varstvo pred požarom

 • Pravna podlaga (neobvezno): 32. in 33. člen Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-UPB1, Ur.l. RS, št. 3/07)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci Dobe EPIS d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje preventivnih ukrepov varstva pred požarom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( UR. l. RS, št. 94/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno prebivališče, izobrazba, zaposlitev, vrsta, način in periodičnost usposabljanja za varstvo pred požarom, vrsta in datum opravljanja strokovnega izpita.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: - pooblaščeni delavci Doba EPIS d. o. o., - izvajalci usposabljanja, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Potrdila o opravljenem usposabljanju se hranijo v pisarni tajnika fakultete. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov, sprejetem z dne 2.10.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l .RS, št. 94/07)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Osebni karton

 • Pravna podlaga (neobvezno): 56. člen Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (UR. L. RS št. 86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani študenti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki študentov se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe višješolske dejavnosti višješolskih zavodov, za potrebe državnih organov, organov lokalne skupnosti. Za potrebe visokošolske dejavnosti visokošolskih zavodov, za potrebe državnih organov, organov lokalne skupnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev posameznika iz 30. In 32. Člena Zakona varstvu osebnih podatkov (UR. L. RS. Št. 94/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: - vpisni list s prilogami (srednješolsko spričevalo, kopija diplome...), - prijavnica na izpit oz. zapisnik o izpitu, - odjavnica, - ( izrekanje sankcij), - zapisniki študijske komisije (športniki, študenti s posebnimi potrebami), - dokazila o študiju v tujini.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: - pooblaščeni delavci šole, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v referatu za študentske zadeve, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov, sprejetem dne 10. 3. 2010.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni omejitev posameznika iz 30. In 32. Člena Zakona varstvu osebnih podatkov (UR. L. RS. Št. 94/07).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06), 18. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci na Doba EPIS d.o.o Maribor
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, - uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: - podatki o številu ur, - skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, - opravljene ure v času nadurnega dela, - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače, - število ur pri delih na delovnem mestu, za katerega se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: - pooblaščeni delavci višje šole- Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod RS za zaposlovanje, - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, - Statistični urad RS, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v tajništvu fakultete, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov, sprejetem dne 10. 3. 2010.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (UR. L. RS št 40/06) 16. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci na Doba EPIS d.o.o. Maribor
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač, - uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev posameznika iz 30. In 32. člena Zakona varstvu osebnih podatkov (UR. L. RS. Št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: a) podatki o delavcu: - osebno ime, - datum rojstva, če nima EMŠO, - enotna matična številka občana, - davčna številka, - državljanstvo, - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, država), - naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, država), - izobrazba, - ali je delavec invalid, - kategorija invalidnosti, - ali je delavec delno upokojen, - številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plača in ostali prejemki, b) podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: - plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa /nadurno delo/ , bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; - zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; - izredno izplačilo /izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače/: bruto izplačilo na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; - neto plača /za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna plačila/: plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo; c) podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, davki na izplačane plače, ostali stroški dela; č) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: - prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje; - plačani prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: - pooblaščeni delavci Dobe EPIS d.o.o. - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod RS za zaposlovanje, - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, - Statistični urad RS, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi zaposlenega v zaklenjeni omari v pisarni računovodkinje, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov, sprejetem dne 10. 3. 2010.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o preventivnih in zdravstvenih pregledih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 61. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu (UR. L. RS št. 43/11)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci šole.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje preventivnih ukrepov varstva pred požarom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (UR. L. RS št. 94/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime in priimek, enotna matična številka občana, državljanstvo, datum rojstva, stalno prebivališče oz. naslov (kraj in občina), številka delovnega dovoljenja in datum veljavnosti tega (za tujce), invalidnost (v primeru invalidnosti tudi vrsta invalidnosti), poklic, izobrazba, strokovna usposobljenost, datum zaposlitve, delovno mesto in opis dela (pomembni podatki iz ocene tveganja): opis delovnega procesa, delovna oprema in predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, ukrepi na področju tehničnega varstva, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, neustreznost delovnega mesta oz. pripombe delodajalca: napotnica oz. zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti delavca, izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto; morebitne omejitve oz. njihovo neizpolnjevanje in predlagano drugo delo ter omejitve, razlog morebitne nepodanosti ocene, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu in podatki o rokih, v katerih morajo biti delavci poslani na zdravstvene preglede.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: -pooblaščeni delavci šole, -pooblaščeni zdravnik, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v primeru napotitve delavca na invalidsko komisijo, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zdravniška spričevala pred zaposlitvijo in o opravljenih obdobnih preventivnih zdravniških pregledih se hranijo v omarah v pisarni tajnika fakultete. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov, sprejetem dne 10. 3. 2010.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca prijavljenih za vpis in vpisanih študentov

 • Pravna podlaga (neobvezno): 56. člen Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (UR. L. RS št. 86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prijavljeni kandidati za vpis ter vpisani študentje na šolo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe višješolske dejavnosti višješolskih zavodov, za potrebe državnih organov, organov lokalne skupnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev posameznika iz 30. In 32. člena Zakona varstvu osebnih podatkov (UR. L. RS. Št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: - ime in priimek študenta (za študentke tudi dekliški priimek), - spol, - datum, kraj, občina in država rojstva, - stalno in začasno bivališče, - enotna matična številka občana, - državljanstvo, - predhodno pridobljena izobrazba, - način študija, - drugi podatki po posebnih predpisih.
 • Uporabniki zbirke: Ni omejitev posameznika iz 30. In 32. člena Zakona varstvu osebnih podatkov (UR. L. RS. Št. 94/07).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v referatu za študentske zadeve, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov, sprejetem dne 10. 3. 2010.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca izdanih odločb v postopku priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): 23. člen Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (UR.L. RS št. 78/11)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki nameravajo nadaljevati izobraževanje na višji strokovni šoli in so si predhodno izobrazbo, ki je pogoj za vpis v tovrstno izobraževanje, pridobile v tujini ter so na šolo vložile zahtevo za priznavanje tujega izobraževanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe šole in pristojnega ministrstva.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic po 30. in 32. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (UR. L. RS št. 94/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: ime in priimek kandidata za vpis (kandidatke tudi dekliški priimek), spol, državljanstvo, ime listine o izobraževanju, na podlagi katere je bila izdana odločba, država izdaje listine o izobraževanju, ime ustanove, ki je izdala listino, podatki o izobraževalnem programu, v katerega se oseba na katero se odločba nanaša, vključuje.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: - pooblaščena oseba šole v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov - pooblaščeni delavci ministrstva - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v mapi v zaklenjeni omari pooblaščenega delavca na podlagi Pravilnika o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkih sprejetem dne 10. 3. 2010, kjer so določeni postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca izdanih dokumentov o končanem izobraževanju

 • Pravna podlaga (neobvezno): 56. člen Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (UR. L. RS št. 86/2004).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani študenti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe višješolske dejavnosti višješolskih zavodov, za potrebe državnih organov, organov lokalne skupnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: - vpisna številka, - ime in priimek, - kraj prebivališča, - način študija (redni, izredni), - letnik, - študijski program, - leto prvega vpisa, - oblika preverjanja znanja (izpit - pisni, ustni, komisijski, kolokvij), - učna enota iz katere se opravlja izpit, - predavatelj, - datum in ura izpita, - datum zadnjega opravljanja preverjanja, - število pristopov, - predhodno opravljene obveznosti (da - seminarska naloga, kolokvij, drugo, ne), - ocena.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: - pooblaščeni delavci šole, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v referatu za študentske zadeve, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov, sprejetem dne 10. 3. 2010.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l.RS, št. 94/07).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Zapisnik o izpitu

 • Pravna podlaga (neobvezno): 56. člen Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (UR. L. RS št. 86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani študenti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe višješolske dejavnosti višješolskih zavodov, za potrebe državnih organov, organov lokalne skupnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev posameznika iz 30. In 32. člena Zakona varstvu osebnih podatkov (UR. L. RS. Št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Vpisna številka, ime in peiimek, kraj bivališča, način študija, letnik, študijski program, leto prvega vpisa, oblika preverjanja znanj, učitelj, datum in ura izpita, datum zadnjega opravljanja preverjanja, število pristopov, predhodno opravljene obveznosti, ocena
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavec šole, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UR. L. RS št. 94/07)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v referatu za študentske zadeve, dostop do baze podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do podatkov imajo le pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov, sprejetem 10. 3. 2010.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Katalog evidence o volitvah v nazive-predavatelj višje šole

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (UR. L. RS št. 86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposlene delavce šole in druge landidate za pridobitev naziva.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se zbirajo za dosego habilitacijskih nazivov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev posameznika iz 30. In 32. člena Zakona varstvu osebnih podatkov (UR. L. RS. Št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: - osebno ime, - datum rojstva, če nima EMŠO, - kraj rojstva, - država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, - enotna matična številka občana, - davčna številka, - državljanstvo, - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - izobrazba, - življenjepis, - bibliografija, - vlogo za imenovanje v naziv predavatelja ali sodelavca oz. drugega kandidata za pridobitev habilitacijskega naziva, - sklep o izvolitvi, doba imenovanja, program in predmet za katerega se imenuje.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: - pooblaščeni delavci šole - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v strokovni službi fakultete, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov sprejetem dne 10.3. 2010
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca o elektronskih naslovih ter telefonskih številkah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Sklenjeno delovno razmerje, pogodbeno razmerje oz. imenovanje v komisijo oz. organe višje šole.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposlenega na šoli, pogodbenega delavca z šolo, imenovani člani komisij ,organov šole in študentov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obveščane zaposlenih, pogodbenih delavcev in članov komisij ,organov šole in študentov
 • Rok hrambe (neobvezno): Do prenehanja delovnega razmerja oz. imenovanja v komisijo oz. organ
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev posameznika iz 30. In 32. člena Zakona varstvu osebnih podatkov (UR. L. RS. Št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: - priimek in ime, - elektronski naslov, - telefonska številka.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci šole.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v e – obliki. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov sprejetem dne 10.3. 2010.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi zaradi izvajanja videonadzora na DOBA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS št. 94/2007-UPB1), Pravilnik o varovanju zaupnih in osebnih podatkov na DOBI.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci na DOBI, študenti, udeleženci, obiskovalci in druge osebe, ki se nahajajo v območjih pod videonadzorom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Video nadzor poslovnih prostorov je nujen zaradi varnosti ljudi in premoženja, saj je v poslovnih prostorih prosto dostopna računalniška oprema, v poslovnih prostorih se posluje z denarjem (varovanje pred vlomom in ropom), zaradi zagotavljanja nadzora vstopa ali izstopa v ali iz službenih oziroma poslovnih prostorov ter učilnic in varovanja tajnih podatkov in poslovne skrivnosti, tega pa z milejšimi sredstvi ni mogoče doseči. Izvaja se v poslovnem prostoru v obsegu, ki je nujno potreben za zagotavljanje varnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki o video nadzoru se hranijo v skladu z Odločbo o izvajanju video nadzora z namenom varovanja premoženja in ljudi v varovanem sistemskem prostoru na spominskih medijih na lokaciji, in sicer za dobo, ki omogoča tehnologija sistema, vendar ne več kot šestdeset (60) dni. Po izteku dobe hranjenja se posneti trajno uničijo oz. prepišejo na strežniku.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetki posameznika, ki se pridobijo s sistemom videonadzora in vsebujejo: sliko, datum posnetka, čas posnetka.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavec Andrej Planinc, informatik, izvajalec oziroma vzdrževalec varnostnih naprav in sistemov videonadzora, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1 UPB1, Ur. l. RS št. 94/2007) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov na DOBI.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam