Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Doba Fakulteta
Sedež ali naslov: Prešernova ulica 1
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 1934511000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca izdanih dokumentov o končanem dodiplomskem in podiplomskem izobraževanju

 • Pravna podlaga (neobvezno): 81. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu (Ur. List RS št. 78/11).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani študent.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe visokošolske dejavnosti visokošolskih zavodov, za potrebe državnih organov, organov lokalne skupnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: - ime in priimek študenta (za študentke tudi dekliški priimek), spol, datum, kraj in občino rojstva, državo rojstva, stalno in začasno bivališče, enotno matično številko občana, državljanstvo, predhodno pridobljeno izobrazbo, način študija ter druge podatke po posebnih predpisih.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: - pooblaščeni delavci fakultete, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v referatu za študentske zadeve, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov, sprejetem dne 10. 3. 2010.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l.RS, št. 94/07).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zapisnik o izpitu

 • Pravna podlaga (neobvezno): 81. člen Zakona ospremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 78/11)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani študent.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe visokošolske dejavnosti visokošolskih zavodov, za potrebe državnih organov, organov lokalne skupnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: -ime in priimek študenta (za študentke tudi dekliški priimek), spol, enotno matično številko občana, način študija, letnik študija in študijsko leto prvega vpisa, datum izpita, podatke o tem, ali izpit opravlja prvič ali ga ponavlja, ter oceno, doseženo pri izpitu. .
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: - pooblaščeni delavci fakultete, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v referatu za študentske zadeve, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov, sprejetem dne 10. 3. 2010.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Osebni karton

 • Pravna podlaga (neobvezno): 81. člen Zakona o visokem šolstvu (ZViS-NPB6, UR.L.RS št. 119/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani študent.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki študentov se zbirajo, obdelujejo,shranjujejo in posredujejo za potrebe visokošolske dejavnosti visokošolskih zavodov, za potrebe državnih organov, organov lokalne skupnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: -ime in priimek študenta (za študentke tudi dekliški priimek), spol, datum, kraj in občino rojstva, državo rojstva, stalno in začasno bivališče, enotno matično številko občana, državljanstvo, predhodno pridobljeno izobrazbo, način študija, podatke o opravljenih izpitih, o napredovanju in dokončanju študija ter druge podatke po posebnih predpisih.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: - pooblaščeni delavci fakultete, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v referatu za študentske zadeve, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov, sprejetem dne 10. 3. 2010.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca prijavljenih za vpis in vpisanih študentov

 • Pravna podlaga (neobvezno): 81. člen Zakona o visokem šolstvu (ZViS-UPB3,Ur. l. RS, št. 119/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prijavljeni kandidati za vpis ter vpisani študentje na Doba Fakulteto.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe visokošolske dejavnosti visokošolskih zavodov, za potrebe državnih organov, organov lokalne skupnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki iz evidence prijavljenih za vpis se hranijo do vpisa oz. do izteka pritožbenih postopkov. Podatki o vpisanih študentih se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: - ime in priimek študenta (za študentke tudi dekliški priimek), - spol, - datum, kraj, občina in država rojstva, - stalno in začasno bivališče, - enotna matična številka občana, - državljanstvo, - predhodno pridobljena izobrazba, - način študija, - drugi podatki po posebnih predpisih.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: - odgovorne osebe in pooblaščeni delavci Doba Fakultete na podlagi Pravilnika o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov z dne 10. 3. 2010, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v referatu za študentske zadeve, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov, sprejetem dne 10. 3. 2010.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ur. l. RS, št. 94/07)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06), 18. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci na Doba Fakulteti za uporabne poslovne in družbene študije Maribor
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, - uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: - podatki o številu ur, - skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, - opravljene ure v času nadurnega dela, - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače, - število ur pri delih na delovnem mestu, za katerega se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: - pooblaščeni delavci fakultete- Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod RS za zaposlovanje, - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, - Statistični urad RS, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v tajništvu fakultete, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov, sprejetem dne 10. 3. 2010.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti ( Ur. l. RS, št. 40/06), 16. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci na Doba Fakulteti za uporabne poslovne in družbene študije Maribor
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač, - uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( UR. l. RS, št. 94/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: spol, datum, kraj in občino rojstva, stalno in začasno bivališče ter drugi kraj, iz katerega delavec prihaja na delo, enotno matično številko občana, davčno številko delavca, kraj dela, poklic, izobrazbo, strokovno usposobljenost za opravljanje določenih del oziroma nalog, vlogo za izvolitev v naziv visokošolskega učitelja ali visokošolskega sodelavca, sklep senata o imenovanju komisije za izvolitev v naziv, poročilo komisije, soglasje senata, sklep o izvolitvi, doba izvolitve, habilitacijsko področje, delovno mesto, opis del in nalog ter odgovornosti, delovni čas delavca v urah na teden, ali je zaposlen za določen ali za nedoločen čas, ali je zaposlen s krajšim delovnim časom, ali je invalid ali upokojenec, ime drugega delodajalca, pri katerem je zaposlen, datum sklenitve delovnega razmerja, soglasje delodajalca, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, podatki o delavčevem delovnem času in njegovi izrabi, tedensko pedagoško obveznost, opravljenih delovnih urah po mesecih, letnem dopustu in njegovi izrabi, odsotnosti zaradi strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja, odsotnosti zaradi začasne nezmožnosti ali zadržanosti od dela, za katere se prejema nadomestilo plače, ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa, podatke o delovni ter zavarovalni dobi, poprejšnje soglasje za dopolnilno delo, soglasje za sklenitev pogodbe o delu, podatke o določitvi plače oziroma honorarja, o bruto plači oziroma honorarju, o izplačani plači (osnovna plača, delovna uspešnost, drugo) oziroma honorarju, o izplačanih osebnih prejemkih po namenih (solidarnostna pomoč, odpravnina, jubilejna nagrada, regres za letni dopust), o izplačanih nadomestilih plače po namenih, uresničenih v breme drugih organizacij ali organov, datum zadnjega napredovanja, število napredovanj.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: - pooblaščeni delavci fakultete- Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod RS za zaposlovanje, - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, - Statistični urad RS, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi zaposlenega v zaklenjeni omari v pisarni računovodkinje, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov, sprejetem dne 10. 3. 2010.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06), 13. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci na fakulteti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca iz delovnega razmerja, - uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: ime in priimek delavca (za delavke tudi dekliški priimek), spol, datum, kraj in občino rojstva, stalno in začasno bivališče ter drugi kraj, iz katerega delavec prihaja na delo, enotno matično številko občana, davčno številko delavca, kraj dela, poklic, izobrazbo, strokovno usposobljenost za opravljanje določenih del oziroma nalog, vlogo za izvolitev v naziv visokošolskega učitelja ali visokošolskega sodelavca, sklep senata o imenovanju komisije za izvolitev v naziv, poročilo komisije, soglasje senata, sklep o izvolitvi, doba izvolitve, habilitacijsko področje, delovno mesto, opis del in nalog ter odgovornosti, delovni čas delavca v urah na teden, ali je zaposlen za določen ali za nedoločen čas, ali je zaposlen s krajšim delovnim časom, ali je invalid ali upokojenec, ime drugega delodajalca, pri katerem je zaposlen, datum sklenitve delovnega razmerja, soglasje delodajalca, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: - odgovorne osebe in pooblaščenci Doba Fakultete, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod RS za zaposlovanje, - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, - Statistični urad RS, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi zaposlenega v zaklenjeni omari v pisarni tajnika fakultete, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov, sprejetem dne 10. 3. 2010.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o preventivnih in zdravstvenih pregledih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 61. člen Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št.43711 )
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci fakultete.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje preventivnih ukrepov varstva pred požarom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( UR. l. RS, št. 94/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime in priimek, enotna matična številka občana, državljanstvo, datum rojstva, stalno prebivališče oz. naslov (kraj in občina), številka delovnega dovoljenja in datum veljavnosti tega (za tujce), invalidnost (v primeru invalidnosti tudi vrsta invalidnosti), poklic, izobrazba, strokovna usposobljenost, datum zaposlitve, šifra delovnega mesta, delovno mesto in opis dela (pomembni podatki iz ocene tveganja): opis delovnega procesa, delovna oprema in predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, ukrepi na področju tehničnega varstva, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, neustreznost delovnega mesta oz. pripombe delodajalca: napotnica oz. zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti delavca, izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto; morebitne omejitve oz. njihovo neizpolnjevanje in predlagano drugo delo ter omejitve, razlog morebitne nepodanosti ocene, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu in podatki o rokih, v katerih morajo biti delavci poslani na zdravstvene preglede.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: -pooblaščeni delavci fakultete, -pooblaščeni zdravnik, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v primeru napotitve delavca na invalidsko komisijo, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zdravniška spričevala pred zaposlitvijo in o opravljenih obdobnih preventivnih zdravniških pregledih se hranijo v omarah v pisarni tajnika fakultete. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov, sprejetem dne 10. 3. 2010.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca izdanih odločb v postopku priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): 23. čl. Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ur. l. RS št. 87/11)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki nameravajo nadaljevati izobraževanje na fakulteti in so si predhodno izobrazbo, ki je pogoj za vpis v tovrstno izobraževanje, pridobile v tujini ter so na fakulteto vložile zahtevo za priznavanje tujega izobraževanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe fakultete in pristojnega ministrstva.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( UR. l. RS, št. 94/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: ime in priimek kandidata za vpis (kandidatke tudi dekliški priimek), spol, državljanstvo, ime listine o izobraževanju, na podlagi katere je bila izdana odločba, država izdaje listine o izobraževanju, ime ustanove, ki je izdala listino, izobraževalni program, v katerega se oseba na katero se odločba nanaša vključuje.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: - pooblaščena oseba fakultete v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov - pooblaščeni delavci ministrstva - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v mapi v zaklenjeni omari pooblaščenega delavca na podlagi Pravilnika o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkih sprejetem dne 10. 3. 2010, kjer so določeni postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca izvajalcev del po delovršnih pogodbah.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Delovršne pogodbe
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni delavci, ki sklenejo podjemne pogodbe in delavci, ki sklenejo pogodbo o avtorskem delu ter druge oblike delovršnih pogodb z fakulteto.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti izvajalcev del po delovršnih pogodbah.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo 10 let po zaključenem poslu - predmetu pogdobe
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( UR. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, enotna matična številka , stalno ali začasno prebivališče, davčna številka, transakcijski račun in banka, pri kateri je račun odprt, posel-predmet pogodbe, trajanje opravljanja dela, višina honorarja.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: - pooblaščeni delavci fakultete na osnovi Pravilnika o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov - Zavod RS za zaposlovanje, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 94/07) oz. drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Delovršne pogodbe se hranijo v zaklenjenih omarah v strokovnih službah fakultete, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov,, sprejetim dne 10. 3. 2010.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Katalog evidence o volitvah v nazive- habilitacije

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o visokem šolstvu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci na fakulteti in drugi kandidati za pridobitev habilitacijskega naziva.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se zbirajo, obdelujejo za dosego habilitacijskega naziva.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( UR. l. RS, št. 94/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: - osebno ime, - datum rojstva, če nima EMŠO, - kraj rojstva, - država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, - enotna matična številka občana, - davčna številka, - državljanstvo, - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - izobrazba, - življenjepis, - bibliografija, - vlogo za izvolitev v naziv visokošolskega učitelja ali visokošolskega sodelavca oz. drugega kandidata za pridobitev habilitacijskega naziva, - sklep senata o imenovanju komisije za izvolitev v naziv, poročilo komisije, soglasje senata, - sklep o izvolitvi, doba izvolitve, habilitacijsko področje.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: - pooblaščeni delavci fakultete - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni ognjavarni omari v strokovni službi fakultete, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov sprejetem dne 10.3. 2010
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca o elektronskih naslovih ter telefonskih številkah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Sklenjeno delovno razmerje, pogodbeno razmerje oz. imenovanje v komisijo oz. organe fakultete.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni na fakulteti, pogodbeni delavci z fakulteto, imenovani člani komisij fakultete in imenovani člani v organe DF.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: pisno obveščanje zaposlenih, pogodbenih delavcev in imenovanih članov
 • Rok hrambe (neobvezno): Do prenehanja delovnega razmerja oz. imenovanja v komisijo oz. organ
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (UR.L. RS št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: - priimek in ime, - elektronski naslov, - telefonska številka.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: - pooblaščeni delavci fakultete.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v strokovni službi , dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov sprejetem dne 10.3. 2010.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Baza uporabnikov knjižnic Doba Fakultete

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o knjižničarstvu /ZKnj-1/ (Ur.l. RS, št. 87/2001, 96/2002-ZUJIK). Slovenski standardi za specialne knjižnice, 1990, Pisna izjava posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študentje, zaposleni na fakulteti .
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje uprabnikov knjižnice za potrebe delovanja knjižnice in zavarovanje gradiva.
 • Rok hrambe (neobvezno): Evidenca se hrani pet let, kakor tudi dokumentacija, na podlagi katere so bili zbrani osebni podatki.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: a) podatki o uporabniku: - priimek in ime, - datum rojstva, - ulica in hišna številka, - poštna številka in kraj, - poklic, delovno mesto - telefon, e-mail (Zakon o knjižničarstvu, Ur.l. RS. št. 87/01,96/02)
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci na fakulteti.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v knjižnici fakultete, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov , sprejetem dne 10.3. 2010.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca izdanih odločb v postopkih priznavanja znanj in spretnosti pridobljenih v formalnem in/ali neformalnem izobraževanju

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o visokem šolstvu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti, ki so si pred ali med študijem pridobili znanja in kompetence v formalnem in neformalnem izobraževanju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe fakultete in pristojnih organov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika po 30 in 32 členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (UR. L. št. 94/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek študenta, spol, državljanstvo, ime listine ali potrdila o izobraževanju, država izdaje listine, ime ustanove, ki je izdala listino o izobraževanju.
 • Uporabniki zbirke: Poblaščena oseba fakultete v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UR. L. št. 94/07)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi študenta v zaklenjeni omari, na podlagi Pravilnikom o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov sprejetega 10. 3. 2010, kjer so določeni postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov. Dostop do baze podatkov v računalniku je avtoriziran.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjegaodstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca o usposabljanju delavcev za varstvo pred požarom

 • Pravna podlaga (neobvezno): 32. in 33. člen Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-UPB1, Ur.l. RS, št. 3/07)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci Dobe Fakultete.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje preventivnih ukrepov varstva pred požarom
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( UR. l. RS, št. 94/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno prebivališče, izobrazba, zaposlitev, vrsta, način in periodičnost usposabljanja za varstvo pred požarom, vrsta in datum opravljanja stro
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: - pooblaščeni delavci Doba Fakultete, - izvajalci usposabljanja, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Potrdila o opravljenem usposabljanju se hranijo v pisarni tajnika fakultete. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov, sprejetem z dne 2.10.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l .RS, št. 94/07).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca izdanih dokumentov o končanem usposabljanju za strokovni izpit iz upravnega postopka

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: udeležence usposabljanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namene usposabljanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic po 30. in 32. členu zakona o varstvu osebnih podatkov (UR. L. RS št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek kandidata, datum in kraj rojstva, stalno prebivališče, naziv dokončane šole, stopnja in vrsta izobrazbe,zaposlitev in vrsta del, e- naslov
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavec fakultete.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v strokovnih službah fakultete.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (UR.L.RS št. 94/07).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi zaradi izvajanja videonadzora na DOBA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS št. 94/2007-UPB1), Pravilnik o varovanju zaupnih in osebnih podatkov na DOBI.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci na fakulteti, študenti, udeleženci, obiskovalci in druge osebe, ki se nahajajo v območjih pod videonadzorom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Video nadzor poslovnih prostorov je nujen zaradi varnosti ljudi in premoženja, saj je v poslovnih prostorih prosto dostopna računalniška oprema, v poslovnih prostorih se posluje z denarjem (varovanje pred vlomom in ropom), zaradi zagotavljanja nadzora vstopa ali izstopa v ali iz službenih oziroma poslovnih prostorov ter učilnic in varovanja tajnih podatkov in poslovne skrivnosti, tega pa z milejšimi sredstvi ni mogoče doseči. Izvaja se v poslovnem prostoru v obsegu, ki je nujno potreben za zagotavljanje varnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki o video nadzoru se hranijo v skladu z Odločbo o izvajanju video nadzora z namenom varovanja premoženja in ljudi v varovanem sistemskem prostoru na spominskih medijih na lokaciji, in sicer za dobo, ki omogoča tehnologija sistema, vendar ne več kot šestdeset (60) dni. Po izteku dobe hranjenja se posneti trajno uničijo oz. prepišejo na strežniku.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetki posameznika, ki se pridobijo s sistemom videonadzora in vsebujejo: - sliko, - datum posnetka, - čas posnetka.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavec Andrej Planinc, informatik, - izvajalec oziroma vzdrževalec varnostnih naprav in sistemov videonadzora, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1 UPB1, Ur. l. RS št. 94/2007) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov na DOBI.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam