Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: JUNA storitve v zdravstvu d.o.o.
Sedež ali naslov: Savska cesta 10
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1313959000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O IZDANIH IN PREJETIH RAČUNIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in dobavitelji blaga in/ali storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izdaja računov, računovodsko knjiženje računov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list RS, št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek • ulica in hišna številka • poštna številka in pošta • številka računa • datum izdaje računa • datum opravljene dobave blaga oz. opravljene storitve • rok plačila • datum valute • davčna številka (ID za DDV) • postavke računa s količino, cenami in zneski • specifikacija obračunanega DDV z osnovami • skupni znesek računa
 • Uporabniki zbirke: • Računovodski servis (Računovodske storitve, Melita Janežič s.p., Polje cesta XXVI / 5a, 1260 Ljubljana • Direktor, prokurist, zdravniki, medicinske sestre
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno v mapah, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci podjetja. Nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 20.2.2012 izdal direktor JUNA d.o.o. Sabina Senčar, dr. med..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi usposabljanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi, izvajanje pogodb za opravljanje del
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: • osebno ime • datum rojstva, če oseba nima EMŠO • kraj rojstva • država rojstva, če je kraj rojstva v tujini • enotna matična številka občana • davčna številka • državljanstvo • naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država) • naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država) • izobrazba • ali je delavec invalid • kategorija invalidnosti • ali je delavec delno upokojen • ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu • ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo • naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo b) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: • datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi • datum nastopa dela • vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi • razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas • poklic, ki ga opravlja delavec • strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi • naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi • število ur tedenskega rednega delovnega časa • razporeditev delovnega časa • kraj, kjer delavec opravlja delo • ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo c) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: • datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi • način prenehanja pogodbe o zaposlitvi d) podatki za študente/dijake • naziv študentskega servisa • letnik izobraževalne ustanove • naziv izobraževalne ustanove • status študenta/dijaka do • vpisna številka študenta/dijaka • številka osebnega dokumenta študenta/dijaka
 • Uporabniki zbirke: • Upravni organi oziroma druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Davčna uprava Republike Slovenije, Republiški inšpektorat za delo in drugi) • Računovodski servis (Računovodske storitve, Melita Janežič s.p., Polje cesta XXVI / 5a, 1260 Ljubljana • Direktor
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci podjetja. Nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 20.2.2012 izdal direktor JUNA d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o pacientih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti – prejemniki zdravstvenih storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Opravljanje zdravniške službe
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča, datum rojstva, poklic, tel. številka • Družinske bolezni, osebna in socialna anamneza, prejšnje in sedanje bolezni, navade, razvade, odvisnosti,zdravila, ki jih pacient jemlje, prejšnje operacije, alergije, • Telesne značilnosti, podatki o splošnem kliničnem statusu, ginekološki status pacientke • Opis posegov, ki so bili narejeni • Opis spremljanja bolezni • Laboratorijski izvidi, ultrazvočni izvidi, izvidi brisov presejalnega testiranja ZORA (presejanje za rak materničnega vratu), podatki o ostalih zbranih izvidih o pacientu • Slikovni material: UZ slike, fotografije delov telesa • Diagnoze
 • Uporabniki zbirke: • Zdravniki • Medicinske sestre • ZVD Zavod za varstvo pri delu, d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno v mapah, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci podjetja. Nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 20.2.2012 izdal direktor JUNA d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam