Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: FIDEBO d.o.o.
Sedež ali naslov: Maribor, Nova ulica 5
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 6005314000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 12. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS, št. 40/06) in 46. člen Zakona o delovnih razmerjih (Ur.l. RS, št. 42/2002 s spremembami).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja, za potrebe inšpekcijskega nadzora, druge uradne namene, uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1.) PODATKI O DELAVCU: - osebno ime, - datum rojstva, če oseba nima EMŠO, - kraj rojstva, - država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, - enotna matična številka občana, - davčna številka, - državljanstvo, - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država) - naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - ali je delavec invalid, - kategorija invalidnosti, - ali je delavec delno upokojen, - ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, - ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, - naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), - številka TRR, - številka delovne knjige, - registrska številka delovne knjige. 2.) PODATKI O DELOVNEM MESTU in IMENOVANJU V NAZIV: - naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, - delovno mesto, na katerega je delavec razporejen, - zaporedna številka delovnega mesta, - šifra delovnega mesta, - plačna skupina, plačna podskupina, - plačni razred minimalni - plačni razred maksimalni, - ali ima delavec opravljen strokovni izpit in datum pridobitve, - ali je delavec imenovan v naziv, ime naziva, - datum imenovanja v naziv. 3.) PODATKI O IZOBRAZBI: - izobrazba, - stopnja izobrazbe, - plačni razred JU in morebitni dodatki. 4.) PODATKI O NAPREDOVANJIH: - napredovanje v plačilne razrede, - datum napredovanja v plačilne razrede, - napredovanje v naziv, - datum napredovanja v naziv, 5.) PODATKI O SKLENJENI POGODBI O ZAPOSLITVI: - datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, - datum nastopa dela, - vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, - razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, - poklic, ki ga opravlja delavec, - strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, - število ur tedenskega rednega delovnega časa, - razporeditev delovnega časa, - kraj, kjer delavec opravlja delo, - ali pogodba o zaposlitvi vsebuje konkurenčno klavzulo, - delovna doba do vstopa, - datum vstopa. - podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje. 6.) PODATKI O PRENEHANJU POGODBE O ZAPOSLITVI: - datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, - način prenehanja pogodbe o zaposlitvi. V mapah oz. spisih posameznih delavcev pa se nahajajo še drugi podatki: - podatki o zavarovanju družinskih članov, ki so zavarovani preko delavca, - podatek o davčnih olajšavah, - podatek o prijavljenih boleznih, ki se lahko prenašajo z delom, - podatki o izrabi letnega dopusta v tekočem letu in prejemu regresa (ter o premijskem razredu, če je bila prejšnja zaposlitev v javnem sektorju, - izdana potrdila, - izdana priporočila, - individualna navodila za delo, - pooblastila za delo, - izdana mnenja in odgovori na vprašanja - podatki glede poškodb pri delu, kolektivnih nezgod, nevarnih pojavov, ugotovljenih poklicnih bolezni in o boleznih v zvezi z delom ter o njihovih vzrokih (delovno mesto in kratek opis delovnega procesa, izpostavljenost tveganjem na delovnem mestu, datum opravljene izjave o varnosti z oceno tveganja, datum in čas poškodbe, vrsta poškodbe, vzrok poškodbe, število poškodovancev, podatek o tem, kdo je bil obveščen, podatki glede nudenja prve pomoči in zdravniške oskrbe, vrsta nevarnega pojava in vzrok nastanka ter ukrepi, vrsta poklicne bolezni oz. bolezni v zvezi z delom, vzrok nastanka poklicne bolezni oz. bolezni v zvezi z delom,..).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Statistični urad RS in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebne mape zaposlenih se hranijo v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni na sedežu družbe. Dostop v bazo podatkov, vodenih na računalniku, je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v sprejetem Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): 12. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja, za potrebe inšpekcijskega nadzora ter za druge uradne namene
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 67/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1.) PODATKI O DELAVCU: - osebno ime, - datum in kraj rojstva, - država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, - enotna matična številka občana, - davčna številka, - državljanstvo, - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - izobrazba, - ali je delavec invalid, - kategorija invalidnosti, - ali je delavec delno upokojen, - ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, - ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, - naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), - številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki. 2.) PODATKI O PLAČAH IN NADOMESTILIH PLAČ ZA VSAK POSAMEZEN MESEC, KI BREMENIJO DELODAJALCA: - plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: - bruto plača za delo s polnim delovnim časom, - bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, - bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), - bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: - bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): - bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, - dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): - neto plača (za tekoči mesec, za nadomestila plač), - zaostalo izplačilo, - nadomestilo plače, - izredno izplačilo; 3.) PODATKI O DRUGIH STROŠKIH DELA: - povračila stroškov v zvezi z delom, - regres za letni dopust, - jubilejna nagrada, - dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, - plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, - solidarnostna pomoč, - odpravnina, - stroški izobraževanja delavcev, - ostali stroški dela (potni stroški, dnevnice…); 4.) PODATKI O ZAKONSKO DOLOČENIH PRISPEVKIH ZA SOCIALNO VARNOST ZA POSAMEZNEGA DELAVCA: KI BREMENIJO DELODAJALCA (zbir podatkov za posamezen mesec): - plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, - plačani prispevki za starševsko varstvo, - plačani prispevki za zaposlovanje KI BREMENIJO DELAVCA – ZAVAROVANCA: - plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, - plačani prispevki za starševsko varstvo, - plačani prispevki za zavarovanje za primer brezposelnosti; 5.) PODATKI O DOHODNINI – poimenski seznami delavcev z navedenimi bruto in neto prejemki, obračunano akontacijo dohodnine in zneskom obračunanih prispevkov za enoletno obdobje, za katero se obračuna dohodnina.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Statistični urad RS in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vsi podatki se hranijo v ognjevarnih, zaklenjenih omarah v računovodstvu, v varovanem prostoru. Dostop do računalniških programov za izračun plač je možen le z vnosom gesla, ki ga imajo za to pooblaščeni delavci računovodstva. Glede varovanja prostorov in nosilcev podatkov se izvajajo določbe sprejetega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o evidentiranju in izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): 12. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe (obračun plač, stroškov, pregled nad prisotnostjo oziroma odsotnostjo delavcev), zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, ki obdelujejo in se pri svojem delu srečujejo s podatki o izrabi delovnega časa, Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Statistični urad RS, pristojni inšpekcijski organi in revizijske službe, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07), oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v varovanem prostoru v računovodstvu. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci računovodstva. Glede varovanih prostorov se izvajajo določbe sprejetega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov

 • Pravna podlaga (neobvezno): 39. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11- ZVZD) in določila Izjave o varnosti z oceno tveganja.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci družbe, kandidati za zaposlitev in morebitni delavci po pogodbi o delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 67/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana (EMŠO), državljanstvo, datum rojstva, stalno prebivališče oziroma naslov (kraj in občina), številka delovnega dovoljenja in datum veljavnosti tega (za tujce), invalidnost (v primeru invalidnosti tudi vrsta invalidnosti), poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, stroškovno mesto, datum zaposlitve, delovno mesto in opis dela (pomembni podatki iz ocene tveganja): opis delovnega procesa, delovna oprema in predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, ukrepi na področju tehničnega varstva, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, neustreznost delovnega mesta oziroma pripombe delodajalca; napotnica oziroma zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti delavca; izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto; rezultati psihološkega testiranja v obliki mnenj o primernost kandidatov za zaposlitev (v primeru zdravniškega pregleda pred zaposlitvijo) ter v obliki mnenj o primernosti kandidata za zasedbo drugega delovnega mesta; morebitne omejitve oziroma njihovo neizpolnjevanje in predlagano drugo delo ter omejitve, razlog morebitne nepodanosti ocene, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu in podatki o rokih, v katerih morajo biti delavci poslani na zdravstvene preglede.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, pooblaščeni zdravnik, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije v primeru napotitve delavca na invalidsko komisijo, pristojni inšpekcijski organi in revizijske službe ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zdravniška spričevala pred zaposlitvijo in psihološka mnenja se hranijo v osebnih mapah zaposlenih, ki se nahajajo v zaklenjenih vodotesnih in ognjevarnih omarah v pisarni na sedežu družbe, zdravniška spričevala o opravljenih obdobnih preventivnih pregledih se hranijo v zaklenjenih vodotesnih in ognjevarnih omarah v pisarni na sedežu družbe, dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku, je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v sprejetem Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): 39. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/11 - ZVZD).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci družbe in delavci po pogodbi o delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanja pravic in obveznosti delavcev s področja varnosti pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, datum rojstva, izobrazba, delovno mesto, datum izobraževanja in teoretičnega in praktičnega preizkusa znanja, izjava o praktičnem usposabljanju na delovnem mestu, obseg praktičnega preizkusa dela, oseba,ki je delavca usposabljala in ocena usposabljanja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, izvajalci usposabljanja in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Potrdila o opravljenem usposabljanju se hranijo v osebnih mapah zaposlenih, ki se nahajajo v zaklenjenih ognjevarnih omarah, v varovanem prostoru. Dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku, je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v sprejetem Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o usposobljenosti delavcev za varno delo in preizkusih praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): 39. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/11 - ZVZD).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje preventivnih in drugih ukrepov varstva pred požarom.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 67/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, datum rojstva, izobrazba, delovno mesto, datum izobraževanja, teoretičnega in praktičnega preizkusa znanja, izjava o praktičnem usposabljanju na delovnem mestu, obseg praktičnega preizkusa dela, oseba,ki je delavca usposabljala, ocena usposabljanja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, izvajalec usposabljanja, pristojni inšpekcijski organi in revizijske službe ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Potrdila o opravljenem usposabljanju se hranijo v osebnih mapah zaposlenih, ki se nahajajo v zaklenjenih ognjevarnih omarah, v varovanem prostoru. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v sprejetem Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam