Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Jagros d.o.o.
Sedež ali naslov: Laše 1b
Poštna številka: 3241
Kraj: Podplat
Matična številka: 5701414000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih v podjetju Jagros, d.o.o.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni delavci podjetju Jagros, d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi. Za druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, podatek, če je delavec delno upokojen, podatek, če delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo,naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); Datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo; Datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi,način prenehanja pogodbe o zaposlitvi; Podatki o delovnem dovoljenju delavca za tujce, vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje.
 • Uporabniki zbirke: Delavci v kadrovski službi in drugi posebej pooblaščeni delavci.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pristop do osebnih podatkov preko programske opreme se varuje z gesli za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepa. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le delavci kadrovske službe in drugi posebej pooblaščeni delavci.. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov podjetja Jagros d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela v podjetju Jagros, d.o.o.

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju Jagros, d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi. Druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek delavca, številko transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; Plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi (bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca), zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi (bruto zaostala izplačila in nadomestila plač), izredno izplačilo, izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače (bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja, neto plača za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila (plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo); Povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela; Podatke o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca prispevki v breme delodajalca (plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje), prispevki v breme zavarovanca ( plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje).
 • Uporabniki zbirke: Delavci v kadrovski službi in drugi posebej pooblaščeni delavci.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pristop do osebnih podatkov preko programske opreme se varuje z gesli za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepa. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le delavci kadrovske službe in drugi posebej pooblaščeni delavci.. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov podjetja Jagros d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o izrabi delovnega časa v podjetju Jagros, d.o.o.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju Jagros, d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi Za druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime delavca, prisotnost delavca med in izven delovnega časa, prihod in odhod delavca na delovno mesto podatke o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa, - število letnih dopustov, bolniške odsotnosti ter druge odsotnosti delavca.
 • Uporabniki zbirke: Delavci v kadrovski službi in drugi posebej pooblaščeni delavci.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pristop do osebnih podatkov preko programske opreme se varuje z gesli za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepa. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le delavci kadrovske službe in drugi posebej pooblaščeni delavci.. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov podjetja Jagros d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o poškodbah pri delu v podjetju Jagros, d.o.o.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju Jagros, d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi Za druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki poškodovanega delavca: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto; - koliko ur je delal na dan poškodbe, podatki o poškodbi o delu: kdaj se je pripetila poškodba: datum, dan v tednu, ura, kje se je pripetila nesreča (na delovnem mestu, na poti na delo ali na poti iz dela, na službenem potovanju), koliko oseb se je skupaj poškodovalo, koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod, vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, uporaba osebnih varstvenih ukrepov (je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varnostna zaščita, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu); - podatki o neposrednem vodji, podatki o očividcu, podatki o prijavitelju poškodbe, poročilo zdravnika, ki je pregledal poškodovanca, mnenje inšpektorja dela oz. vodje službe za varstvo pri delu;
 • Uporabniki zbirke: Delavci v kadrovski službi in drugi posebej pooblaščeni delavci.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno se izven delovnega časa zaklepa v omare. Pristop do osebnih podatkov preko programske opreme se varuje s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Dostop do osebnih podatkov imajo le delavci kadrovske službe in drugi posebej pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov podjetja Jagros d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o opravljanju delovne prakse v podjetju Jagros, d.o.o.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študenti, ki so na delovni praksi v podjetju Jagros, d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izpolnjevanje medsebojnih obveznosti iz učnega načrta Za druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), število ur delovne prakse, naziv šole, naslov šole.
 • Uporabniki zbirke: Delavci v kadrovski službi in drugi pooblaščeni delavci.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pristop do osebnih podatkov preko programske opreme se varuje z gesli za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepa. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le delavci kadrovske službe in drugi posebej pooblaščeni delavci.. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov podjetja Jagros d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o dijakih in študentih, ki opravljajo študentsko delo v podjetju Jagros, d.o.o.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študenti, ki v podjetju Jagros, d.o.o. opravljajo začasno in občasno delo na podlagi študentske napotnice.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvrševanje izplačil Za druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, stalno prebivališče, datum rojstva, kraj dela, vrsta dela
 • Uporabniki zbirke: Delavci v kadrovski službi in drugi pooblaščeni delavci.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pristop do osebnih podatkov preko programske opreme se varuje z gesli za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepa. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le delavci kadrovske službe in drugi posebej pooblaščeni delavci.. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov podjetja Jagros d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika .
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca uporabnikov službenih vozil v podjetju Jagros, d.o.o.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe zaposlene v podjetju Jagros, d.o.o., ki ki imajo sklenjeno pogodbo o uporabi službenega vozila.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi izvrševanja medsebojnih obveznosti po pogodbi.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, delovno mesto.
 • Uporabniki zbirke: Delavci v kadrovski službi in drugi pooblaščeni delavci .
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pristop do osebnih podatkov preko programske opreme se varuje z gesli za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepa. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le delavci kadrovske službe in drugi posebej pooblaščeni delavci.. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov podjetja Jagros d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o štipendistih podjetja Jagros, d.o.o.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Podatki oseb, ki so s podjetjem Jagros, d.o.o. sklenile pogodbo o štipendiranju. Podatki staršev oz. zakonitih zastopnikov oseb, ki so s podjetjem Jagros, d.o.o. sklenile pogodbo o štipendiranju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izpolnjevanje medsebojnih obveznosti po Pogodbi o štipendiranju. Druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Štipendist: ime in priimek, spol, EMŠO, davčna številka, datum rojstva, kraj rojstva, državljanstvo, stalno prebivališče, začasno prebivališče, šolska izobrazba, šolski uspeh, naziv poklicne izobrazbe, naziv izobraževalne institucije, letnik šolanja v katerem je štipendijo začel prejemati, znesek štipendije, naziv banke in številka transakcijskega računa Ime in priimek staršev oz. zakonitih zastopnikov.
 • Uporabniki zbirke: Delavci v kadrovski službi in drugi pooblaščeni delavci.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pristop do osebnih podatkov preko programske opreme se varuje z gesli za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepa. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le delavci kadrovske službe in drugi posebej pooblaščeni delavci.. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov podjetja Jagros d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o dijakih, ki se izobražujejo preko dualnega sistema ter njihovih starših.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Podatki dijakov, ki imajo s podjetjem Jagros, d.o.o. sklenjeno pogodbo po izobraževanju preko dualnega sistema. Podatki staršev oz. zakonitih zastopnikih
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izpolnjevanje medsebojnih obveznosti pogodbe. Druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o dijaku: ime in priimek, spol, EMŠO, davčna številka, datum rojstva, kraj rojstva, državljanstvo, stalno prebivališče, začasno prebivališče, šolska izobrazba, šolski uspeh, naziv poklicne izobrazbe, naziv srednje šole; Podatki o starših oz. zakonitih zastopnikih: ime in priimek, stalno prebivališče.
 • Uporabniki zbirke: Delavci v kadrovski službi in drugi pooblaščeni delavci.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pristop do osebnih podatkov preko programske opreme se varuje z gesli za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepa. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le delavci kadrovske službe in drugi posebej pooblaščeni delavci.. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov podjetja Jagros d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Podatki o imetnikih kartice ugodnosti Jager

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Imetniki kartice ugodnosti Jager.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Na podlagi pisnega dovoljenja imetnika kartice ugodnosti Jager se uporabljajo podatki za namene neposrednega trženja in prilagajanja ponudbe našim cenjenim strankam.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, spol, datum rojstva, gsm številka, e-naslov.
 • Uporabniki zbirke: Imetniki kartice ugodnosti Jager.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pristopnice v Jager klub, ki še niso bile obdelane in vnešene v računalniški sistem, so hranjene v prostorih na sedežu podjetja Jagros, d.o.o. ali pri pogodbenem obdelovalcu osebnih podatkov. Po vnešenju v sistem se pristopnice trajno hranijo v posebnih varovanih prostorih na sedežu podjetja Jagros, d.o.o ali pri pogodbenem obdelovalcu. Dostop do baze podatkov v računalniškem sistemu imajo pooblaščeni delavci s sistemom osebnih gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Pristopnice, ki služijo za reševanje zahtavkov imetnikov so izven delovnega časa hranjene v zaklenjenih omarah. Dostop do osebnih podatkov imajo le delavci kadrovske službe in drugi posebej pooblaščeni delavci.. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov podjetja Jagros d.o.o. Pristop do osebnih podatkov preko programske opreme se varuje z gesli za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. P
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam